Hotărârea nr. 349/2014

349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal
Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014
privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 18086/10.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Referatul de necesitate şi oportunitate nr. SC2014-13788/28.05.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr.218/03.05.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timişoara nr. 422/13.12.2011, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 304/29.07.2010;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2 lit. b) şi d), alin. 4 lit. f), alin. 6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara(R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport intermodal, format din 35 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 440 de biciclete din care:
 25 de staţii de biciclete şi 300 de biciclete şi 11 staţii de transport în comun realizate prin proiectul ,"Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", cod SMIS 40139;
 9 staţii de biciclete şi 140 biciclete realizate prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814
 1 staţie de biciclete realizată prin proiectul "Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 decembrie 1989", cod SMIS 25625;

Art.2: Trecerea în administrare prevăzută la Art. 1 se va face doar la finalizarea proiectelor menţionate în acelaşi articol.

Art.3: Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- R.A.T.T;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ PRIMAR Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

SC2014 - 18086/10.07.2014

REFERAT

privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal

Pentru o bună dezvoltare a mediului de afaceri în Polul de Creștere Timișoara este nevoie de facilitarea mobilității, de dezvoltarea infrastructurii de acces, precum și a transportului. Planul de acțiune pentru Polul de Creștere Timișoara ține cont de corelarea dezvoltării economice a zonei cu nevoia de asigurare a accesibilității, ținând cont de protejarea mediului și creșterea calității vieții.

Astfel, Municipiul Timișoara a luat hotărârea realizării unui sistem municipal de transport intermodal nepoluant, la nivelul Polului de Creștere Timișoara format din: 35 de stații de biciclete, 11 stații RATT și 440 de biciclete, realizate astfel: 25 de stații de biciclete, 11 stații RATT și 300 de biciclete realizate prin proiectul ,,Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara''; 9 stații de biciclete și 140 de biciclete realizate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” și 1 stație de biciclete realizată prin proiectul „Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol și b-dul 16 decembrie 1989”, finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, la finalizarea implementării proiectului.

 • >  Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara", a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", modificată ulterior de HCLMT nr.218/03.05.2012, a fost aprobat proiectul ,,Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara''.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem rutier intermodal prin utilizarea mijloacelor de transport în comun și a mijloacelor ecologice în detrimentul autovehiculelor personale, având ca și scop principal reducerea gradului de poluare și îmbunătățirea mobilității urbane în Polul de Creștere Timișoara.

Prin implementarea proiectului se va realiza o rețea de 25 stații de închiriere de biciclete în regim self-service și se va dezvolta o rețea coerentă de piste și trasee destinate bicicliștilor, pe teritoriul Municipiului Timișoara. Totodată se va pune la dispoziția populației un număr de 300 biciclete și se va asigura amenajarea intersecțiilor și repararea a 23 km de piste dedicate circulației bicicliștilor. Se vor construi în Municipiul Timișoara 11 stații de transport în comun în scopul desfășurării în condiții optime a transportului public în comun și pentru a mări gradul de siguranță și confort a pasagerilor care se află în așteptarea mijloacelor de transport și se va implementa în Polul de Creștere Timișoara o campanie de promovare a bicicletei ca mijloc de transport.

 • >  Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 50/07.02.2012 de modificare a HCL nr. 422/13.12.2011 a fost aprobat proiectul revizuit „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” cod SMIS 31814.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv transportul urban, în municipiul Timișoara, în vederea creșterii calității vieții și asigurării unei dezvoltări regionale durabile.

Acest obiectiv specific al proiectului este atins prin realizarea stațiilor de biciclete și vaporetto și achiziționarea:

 • ■  a 9 stații de vaporetto pe canalul Bega;

 • ■  a 9 stații de închirieri biciclete și 140 de biciclete pe canalul Bega;

 • ■  a 7 vaporetto.

 • >  Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara  nr.304/29.07.2010 a fost aprobat proiectul „Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol și b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timișoara - nucleul Polului de creștere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile și a creșterii calității vieții locuitorilor din această zona.

Prin atingerea obiectivelor specifice ale proiectului s-a obținut reorganizarea și modernizarea infrastructurii spațiului public situat între B-dul Regele Carol și B-dul 16 Decembrie 1989, pe strada Iancu Văcărescu, arteră de legătură între importante zone industriale, comerciale și rezidențiale ale Municipiului Timișoara, în vederea îmbunătățirii confortului urban și a creșterii mobilității populației. Unul dintre rezultatele proiectului a constat în realizarea unei stații de biciclete (fără bicicletele aferente stației), care să întregească sistemul de transport intermodal format cum se poate observa din descrierea de mai sus din 35 de stații de biciclete, 11 stații de transport în comun și 440 de biciclete. Realizarea acestor operațiuni au menirea de a introduce și dezvolta caracterul de transport intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara.

Având în vedere cele menționate mai sus, finanțarea proiectelor în cadrul Programului Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, precum și necesitatea dării în administrare a întregului sistem de transport intermodal realizat la nivelul Polul de Creștere Timișoara,

PROPUNEM:

 • -   aprobarea trecerii în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara(R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport intermodal , format din 35 de stații de biciclete, 11 stații RATT și 440 de biciclete din care:

 • >  25 de stații de biciclete și 300 de biciclete și 11 stații de transport în comun realizate prin proiectul ,,Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara'', cod SMIS 40139;

 • >  9 stații de biciclete și 140 biciclete realizate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814

 • >  1 stație de biciclete realizată prin proiectul „Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol și b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625;

 • -   trecerea în administrare se va face doar la finalizarea proiectelor descrise mai sus;

 • -   Regia Autonomă de Transport Timișoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale și financiare pentru funcționarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Viceprimar

Dan DIACONU

Director Direcția Dezvoltare Aurelia JUNIE

Pt. Secretar, Simona DRĂGOI


Director Direcția Economică

Smaranda HARACICU


Director Direcția Tehnică Culiță CHIȘ


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Magdalena NICOARĂ

Manager Proiect

Manager Proiect

Andreea BĂLAN

Manager Proiect

Adina Șuiu

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela ȘTEFAN