Hotărârea nr. 348/2014

348/18.07.2014 privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin nr. 21, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
Hotararea Consiliului Local 348/18.07.2014
privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin nr. 21, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-016760/02.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-15557/17.06.2014 a Direcţiei Dezvoltare - Serviciul Proiecte Finanţare Internaţională prin care se solicită Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara înfiinţarea "CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE";
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-016760/30.06.2014 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara prin care solicită atribuirea spaţiului situat în Timişoara, str. I. Plavoşin nr. 21;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă darea în administrare, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, pe o perioadă de 10 ani , a imobilului din Timişoara str. I. Plavoşin nr. 21, înscris în Cartea Funciară nr. 404370, nr. top 22370, în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, compus din teren în suprafaţă de 1.379 mp şi casă cu suprafaţa utilă totală de 1117,54 mp astfel: suprafaţa utilă subsol: 33,09 mp, suprafaţa utilă parter: 586,55 mp, suprafaţa utilă mansardă: 497,90 mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


NICOLAE ROBU


CABINET VICEPRIMAR

BIROUL VALORIFICARE SAD

Nr. SC2014-016760/08.07.2014

REFERAT

Imobilul din Timișoara, str. I. Plavoșin nr. 21 face obiectul proiectului "REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE”, proiect prin care se prevede reabilitarea și refuncționalizarea clădirii neutilizate din str. I. Plavoșin nr. 21, dotarea cu echipamente de specialitate și transformarea acesteia în ”CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE” - o structură socială nou creată care va fi dată în administrarea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Având în vedere:

  • -  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2014-15557/17.06.2014 a Direcției Dezvoltare - Serviciul Proiecte Finanțare Internațională prin care se solicită Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara înființarea ”CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE”;

  • -  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2014-016760/30.06.2014 a Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara prin care solicită atribuirea spațiului situat în Timișoara, str. I. Plavoșin nr. 21;

PROPUNEM:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara pe o perioadă de 10 ani a imobilului din Timișoara str. I. Plavoșin nr. 21, înscris în Cartea Funciară nr. 404370, nr. top 22370, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, compus din teren în suprafață de 1.379 mp și casă cu suprafața utilă totală de 1117,54 mp astfel: suprafața utilă subsol: 33,09 mp, suprafața utilă parter: 586,55 mp, suprafața utilă mansardă: 497,90 mp.

VICEPRIMAR

TRAIAN STOIA


PT. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

RESPONSABIL BIROU

LAURA KOSZEGI


CONSILIER

CRISTIAN CĂRĂBAȘ


AVIZAT SERVICIUL JURIDIC