Hotărârea nr. 347/2014

347/18.07.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Lăutarilor nr. 3, înscris în C.F. nr. 427435 Timişoara, nr.top. 7220, în vederea concesionării unei suprafeţe de teren necesare extinderii construcţiilor proprietate personală
Hotararea Consiliului Local 347/18.07.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Lăutarilor nr. 3, înscris în C.F. nr. 427435 Timişoara, nr.top. 7220, în vederea concesionării unei suprafeţe de teren necesare extinderii construcţiilor proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-004371 din 24.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr. SC2013-004371 din 31.10.2013, depusă de către domnul Otet Nicolae, proprietar al clădirii situată în Timisoara, str. Lăutarilor nr.3, înscrisă în C.F. nr. 427435 Timişoara nr. top. 7220, prin care se solicită concesionarea unei suprafeţe de teren necesară extinderii construcţiilor proprietate personală;
În baza prevederilor art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică - actualizată, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timisoara, str. Lăutarilor nr.3, înscris în C.F. nr. 427435 Timişoara nr. top. 7220, în suprafaţă de 277mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Otet Nicolae, domiciliat în Timişoara, str. Lăutarilor nr.3, ap.3;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMARJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROUL TERENURI

NR. SC2013-004371 din 24.06.2014

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Lăutarilor nr.3, înscris în C.F. nr.427435 Timișoara, nr.top. 7220, în vederea concesionării unei suprafețe de teren necesare extinderii construcțiilor proprietate personală

Având în vedere solicitarea nr. SC2013-004371 din 31.10,2013, depusă de către domnul Otet Nicolae, proprietar al clădirii, situată în Timișoara, str. Lăutarilor nr.3, înscrisă în C.F. nr, 427435 Timișoara nr. top. 7220, prin care se solicită concesionarea unei suprafețe de teren necesară extinderii construcțiilor proprietate personală.

Conform C.F. nr. 427435 Timișoara parcela nr. top. 7220 este inclusă în domeniul public al Municipiului Timișoara și atestată prin H.G. nr.849 din 19.10.2009.

Deasemenea în conformitate cu adresa nr. CT2013-4371/22.10.2013 a Serviciului Juridic, referitor la imobilul de mai sus nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată, iar în conformitate cu adresa nr. CT2013-4371/23.10.2013 a Serviciului Administrare Fond Funciar și respectiv adresa nr. SC2013-4371/24.06.2014 a Biroului Evidența Patrimoniului, imobilele de mai sus nu au fost revendicate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

în baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;

în conformitate cu prevederile art.36 alin,2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Lăutarilor nr.3, înscrisă în C.F. nr. 427435 Timișoara nr. top. 7220, în suprafață de 277mp.

ADMINISTRATOR PUBLIC
Pet


J^tescu


BIROU TERENURI

!

Mi re ea Harăbor


red/dact MH.


Cod FO 53-01,ver.l