Hotărârea nr. 343/2014

343/18.07.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Viorelelor nr.2/A
Hotararea Consiliului Local 343/18.07.2014
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Viorelelor nr.2/A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CM2014-1143 din 30.06.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2014-2379 din 19.05.2014, prin care domnul Leon Ioan, proprietar al construcţiilor situate în Timişoara str. Viorelelor nr.2/A, înscrise în C.F. nr.428483-Timişoara(conversie a C.F. nr.1945-Timişoara), nr. topo.5306/2, a solicitat cumpărarea terenului, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.275/28.07.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/02.11.2012;
Având în vedere Adresa SC2014-2330 din 28.05.2014, a Serviciului Juridic;
Având în vedere adresa CT2014-2379 din 26.05.2014, a Serviciului Administrare Fond Funciar;
Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public al municipiului, în domeniul privat, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Viorelelor nr.2/A, înscris în C.F. nr.428483-Timişoara(conversie a C.F. nr.1945-Timişoara), nr. topo.5306/2.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Terenuri], din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Leon Ioan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL TERENURI

Aprobat:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


Nr. CM2014-1143 din 30.06.2014

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Viorelelor nr.2/A

Biroul Terenuri :

Având în vedere adresa nr.CT2014-2379 din 19.05.2014, prin care domnul Leon loan, proprietar al construcțiilor situate în Timișoara str. Viorelelor nr.2/A, înscrise în C.F. nr.428483-Timișoara(conversie a C.F. nr.1945-Timișoara), nr. topo.5306/2, a solicitat cumpărarea terenului, conform prevederilor H.C.L. nr.275/28.07.2009, modificată prin H.C.L. nr.169/02.11.2012-privind atribuirea/'vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcții, dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 și H.C.L. nr.170/02.11.2012-privind aprobarea Regulamentuluiprivindprocedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr.1016/2005, conform înscrisului în cartea funciară menționată mai sus;

Conform adresei SC2014-2330 din 28.05.2014, a Serviciului Juridic, pentru imobilul situat în str. Viorelelor nr.2/A, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Conform adresei CT2014-2379 din 26.05.2014, a Serviciului Administrare Fond Funciar, la data prezentei, imobilul menționat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora. De asemenea, în evidența Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr. 10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public al municipiului, în domeniul privat, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire și pentru a se crea cadrul legal în ceea ce privește vânzarea terenurilor, față de cele de mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent construcției cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Viorelelor nr.2/A, înscris în C.F. nr.428483-Timișoara(conversie a C.F. nr.1945-Timișoara), nr. topo.5306/2.

ADMINISTRATOR PUBLIC,


SECRETAR,


Sorin Drăgoi


Ioan Cojocari


DIRECȚIA URBANISM,

Emilian-Sorin Ciurariu

BIROUL TERENURI,

Petru Cristescu


SERVICIUL BANCA DE DATE ȘI CADASTRU, Dan Robescu


CONSILIER,

Ilie Dumbravă


AVIZAT:

Serviciul Juridic,