Hotărârea nr. 341/2014

341/18.07.2014 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara
Hotararea Consiliului Local 341/18.07.2014
privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 15829 /25.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. 3528 A/18.06.2014 - al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara, conform Anexei nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2014 - _________/     .2014APROBAT

PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioasa si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes Timișoara

Având în vedere referatele Spitalului Clinic Municipal de Boli Infectioasa si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes Timisoara înregistrate cu nr. 3528/18.06.2014 privind modificarea și aprobarea statului de funcții;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de functii , conform anexei nr.1prezentata de Spitalul Clinic Municipal de Boli Infectioasa si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes Timisoara.

Secretar, Ioan Cojocari

Avizat juridic,


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

FO-53-01 ver.1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


ANEXA NR. 4 l_A HCL NR. 34// ^00/4

STAT DE FUNCȚII AL PERSONALULUI DIN CADRUL

SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFT1ZIOLOGIE DR. VICTOR BABES TIMIȘOARA

Nr. Crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

Nivel studii

Nr. Total de

posturi

Grad profesional

Treapta

Profesionala

Funcție personal contractual

1. Personal plătit din asigurări de sanatate

A

Funcții personal contractual de conducere

1

MANAGER

S

1

gradul II

PC

2

DIRECTOR MEDICAL

S

1

gradul II

PC

3

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

S

1

gradul II

PC

4

MEDIC (FARMACIST) SEF SECȚIE

s

6

gradul II

PC

5

SEF BIROU

s

1

gradul II

PC

Total funcții personal de conducere

10

B

Funcții personal contractual de execuție

6

medic primar

s

22

primar

PC

7

medic specialist

s

13.5

specialist

PC

8

kinetoterapeut

s

2

PC

9

asistent medical principal

s

11

principal

PC

10

asistent medical principal

PL

84

principal

PC

11

asistent medical

s

2

PC

12

asistent medical

PL

12

PC

13

sora medicala principala

M

4

principal

PC

14

autopsier principal

M

1

principal

PC

15

laborant principal

M

1

principal

PC

16

registrator medical principal

M

9

principal

PC

17

registrator medical

M

4.5

PC

18

chimist principal

S

3

principal

PC

19

biolog principal

S

2

principal

PC

20

biolog specialist

s

1

specialist

PC

21

psiholog specialist

S

1

specialist

PC

22

asistent social principal

s

1

PC

23

infirmiera

G

42

PC

24

îngrijitoare curățenie

G

33

PC

25

brancardier

G

3

PC

26

spalatoreasa

G

7

PC

27

economist specialist IA

S

2

IA

PC

28

economist I

S

2

1

PC

29

economist II

S

1

II

PC

30

operator calculatoare I

M

1

II

PC

31

operator calculatoare II

M

1

II

PC

32

inginer specialist IA

S

2

IA

PC

33

inginer I

s

1

1

PC

34

inginer II

s

1

II

PC

35

cons. juridic IA

s

1

IA

PC

36

referent I

M

1

1

PC

37

contabil I A

M

1

1

PC

38

preot II

S

1

II

PC

39

secretar dactilograf IA

M

1

IA

PC

40

magazioner

M

1

PC

41

muncitor I

G

5

1

PC

42

muncitor II

G

2

II

PC

43

muncitor III

G

4

III

PC

44

muncitor IV

G

7

IV

PC

45

muncitor necalificat I

G

5

1

PC

46

îngrijitor spatii verzi

G

2

PC

47

șofer I

G

1

1

PC

Total funcții personal de execuție

302

TOTAL PERSONAL PLĂTIT DIN ASIGURĂRI DE SANATATE

312

II. Personal plătit din bugetul de stat

A

Funcții personal contractual de execuție

49

medic primar

S

7

primar

PC

50

asistent medical principal

S

1

principal

PC

51

asistent medical principal

PL

10

principal

PC

52

statistîcian medical principal

M

1

principal

PC

53

registrator medical principal

M

3

principal

PC

54

registrator medical

M

2

PC

55

îngrijitoare curățenie

G

2

PC

56

medic rezident an 1

s

15

PC

57

medic rezident an II

S

13

PC

58

medic rezident an III

S

15

PC

59

medic rezident an IV

S

6

PC

TOTAL PERSONAL PLĂTIT DIN BUGETUL DE STAT

75

TOTAL GENERAL

387

COMPARTIMENT RUNOS,

Ec.Ardelean Mirela

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec.Badea Janeta
COMPARTIMENT JURIDIC,

Cons.jur.Tunea Cristina