Hotărârea nr. 340/2014

340/18.07.2014 privind conferirea a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Paul Eugen Banciu
Hotararea Consiliului Local 340/18.07.2014
privind conferirea a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Paul Eugen Banciu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 015551-01.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, serviciipublice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand în vedere adresa SC2014 - 015551-17.06.2014 a Uniunii Scriitorilor Filiala Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Paul Eugen Banciu în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea Municipiului Timişoara.
Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Aprobat Primar

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Organizare Evenimente

SC2014- 015551/01.07.2014

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: comunicare@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Eugen Banciu

Având în vedere solicitarea cu numărul SC2014-015551 din data 17.06.2014 din inițiativa Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, a fost propus pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnul Paul Eugen Banciu.

Domnul Paul Eugen Banciu s-a născut pe data de 30 noiembrie 1943, în Botoșani, județul Botoșani. Este prozator, eseist, scenarist, critic de artă cunoscut. A urmat școala generală la Alba-Iulia, apoi Liceul „Mihai Viteazul" din același oraș și-l continuă la Hunedoara. A absolvit Facultatea de Arte Plastice a Universității din Timișoara (1964) și Facultatea de Filozofie a Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca (1974).

Domnul Paul Eugen Banciu a fost inspector la Inspectoratul pentru Cultură al regiunii Hunedoara (19641968), redactor, șef de secție culturală, secretar general de redacție al ziarului „Unirea" din Alba Iulia (19681972).

A fost redactor principal și șef de secție la revista „Orizont" din Timișoara timp de aproximativ trei decenii, Paul Eugen Banciu a contribuit la buna așezare a revistei între cele mai importante publicații culturale românești.

Ca director a Bibliotecii Județene Timiș, Paul Eugen Banciu a modernizat biblioteca, fiind, în același timp, unul dintre specialiștii care au orientat bunul mers al bibliotecilor din Romania.

Paul Eugen Banciu este autorul unor romane importante privind viața banatului cât și istoria contemporană a României. Sărbătorile, Zigguratul, Muflonul, sunt romane importante care au primit numeroase distincții, ca și Femeia din Ursa Mare, a cărui ecranizare s-a bucurat de un real succes. A scris numeroase volume de proză scurtă și eseu - meditații importante a timpului nostru: O călătorie cu aero-planul peste muntele erodat, O picătură de cucută. În prima linie a scrisului românesc de azi, Paul Eugen Banciu a propus formule noi ale prozei, inițiative eseistice care îl afirmă ca un scriitor modern.

Prin urmare, propunem acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara domnului Paul Eugen Banciu, pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timișoara.

Viceprimar, Dan Diaconu


p. Secretar, Simona Drăgoi

Director,

Direcția Comunicare

Alina Pintilie

Consilier, Monica Sava

Avizat juridic