Hotărârea nr. 34/2014

34/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară
Hotararea Consiliului Local 34/25.02.2014
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 1948/28.01.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară a Municipiului Timişoara conform Anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Audit ;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Anexa la Referatul/HCL nr.


/


APROBAT

PRIMAR Nicolae Robu


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

Nr.crt

Denumirea funcției

f

Nivel studii

Post contractual

Grad

Nr.posturi

A. Personal contractual de conducere

1

Director

S

1

Total personal contractual de conducere

1

B. Functii personal contractual executie

2

Medic

S

primar

31

3

Medic -1/2 norma

S

primar

2

4

Medic

S

specialist

22

5

Medic

S

18

6

Asistent medical

PL

pricipal

76

7

Asistent medical

PL

32

8

Asistent medical

PL

debutant

15

9

Asistent medical

S

pricipal

9

10

Asistent medical

S

11

11

Inspector de specialitate

S

IA

1

12

Inspector de specialitate

S

II

2

13

Referent

M

IA

2

14

Referent

M

II

1

Total personal contractual de executie

222

Total personal contractual

223

TOTAL GENERAL

223

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

Anexa nr.1 la Referatul/ HCL nr._________________________


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


CONSILIUL LOCAL ----------------------------------------- PRIMAR

I

VICEPRIMAR

Asistență Medicală

168


I

Serviciul Public Asistență Medicală Școlară

223

1

222


I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I ------------------------------------------------------- I


Asistență Medicală Dentară

48


Compartiment Financiar Contabil si Administrativ

6


Compartiment Asistență Medicală Școlară sau Preșcolară

142


Compartiment Asistență Medicală ptr. Studenți

26


Centrul Stomatologic pentru Școlari și

Preșcolari

32


Centrul Stomatologic pentru Studenți

16


TOTAL POSTURI din care

223

personal contractual de conducere

1

personal contractual de execuție

222

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2014 -____________/_______

Bd. C.D. Loga nr. 1, 3OOO30 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT

privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 21 din OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale potrivit căruia: “ Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală în unitățile de învățământ” ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.639/16.12.2013 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 2014-2015 și numărul de copii școlarizați în aceste unități de învățământ comunicat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, precum și numărul de studenți încadrați în unitățile de învățământ superior din municipiul Timișoara;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5.675 din 10 septembrie 2012 privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011, precum și pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților prin care s-a aprobat normarea personalului medical din unitățile de învățământ, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Tip     unitate     de

Învățământ

Numar preșcolari/ elevi/studenti

Normare personal medical in unitatea de invatamant

Medic

Asistent medical

1

Grădinițe cu program normal (8,00-12,00)

100 de preșcolari (5 grupe)/unitate

1/4     normă     post

medic/unitate

1/2 normă post asistent medical/ unitate

2

Grădinițe cu program prelungit

mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe)/ unitate

1/4     normă     post

medic/unitate

1 post asistent medical / unitate

mai mult de 100 de preșcolari/unitate

1/4     normă     post

medic/unitate

2 posturi asistent medical (asigurare două ture);

3

Grădinițe cu program săptămânal

mai puțin de 60 de preșcolari/unitate

1/4     normă     post

medic/unitate;

3 norme post asistent medical/unitate        (o

asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura II și o asistentă medicală în tura III)

mai mult de 60 de preșcolari/unitate

1/4     normă     post

medic/unitate

4 norme post asistent medical/unitate     (două

asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura II și o asistentă medicală în tura III);

4

Școli

mai puțin de 100 de elevi/unitate

1/2 normă post asistent medical

101-999 de elevi/ unitate

1 normă post asistent medical

mai mult de 1.000 de elevi/unitate

2 norme post asistent medical (un asistent medical/tură);

mai puțin de 300 de elevi/unitate

1/4 normă post medic

301-999 de elevi/unitate

1/2 normă post medic

mai mult de 1.000 de elevi/unitate

1 normă post medic

5

Unități de învățământ superior

mai mult de 3.000 de studenți

1 normă post medic

mai mult de 1.500 de studenți

1 normă post asistentă medicală

Nr.

Crt.

Tip     unitate     de

Învățământ

Numar preșcolari/ elevi/studenti

Normare personal medical de stomatologie in unitatea de invatamant

Medic dentist

Asistent medical

1

Școli

mai mult de 2.500 de elevi/unitate

1 normă post medic dentist

1 normă post asistentă medicală de stomatologie

2

Unități de învățământ superior

mai mult de 2.500 de studenți

1 normă post medic dentist

1 normă post asistentă medicală de stomatologie

Având în vedere HCL nr. 315/2013 prin care s-a aprobat diminuarea numărului de posturi din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Administrativ - Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara cu un post de inspector de specialitate gradul IA ;

Având în vedere promovarea examenului de medic specialist de către un medic din cadrul Serviciului Public Asistență Medicală;

Modificarea statului de funcții și organigramei se impune ținând cont de expunerea de motive de mai sus și pentru organizarea unui serviciu public de calitate. Astfel, în vederea organizării și derulării optime a activităților Serviciului Public Asistență Medicală Școlară, propunem aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciului Public Asistență Medicală Școlară conform anexelor nr.1,2 la prezentul referat.

SECRETAR

IOAN COJOCARI

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

AVIZAT JURIDIC

GABRIELA IOVA


ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN