Hotărârea nr. 332/2014

332/26.06.2014 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009
Hotararea Consiliului Local 332/26.06.2014
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 15975/20.06.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/12.07.2011 privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă revocarea art. 1 alin. 1 lit. r) şi art. 2 alin. 1 lit. u) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007.

Art.2: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/2009, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Secretariat General
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroul Management al Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro

Web : www.polcomtim.roNr. 3863/19.06.2014

SC 2014 - 15975/20.06.2014

A P R O B A T PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371, adoptată în data de 30.10.2007 a fost reglementată problematica constatării și sancționării contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Pentru a se asigura o reglementare mai clară a unor fapte considerate contravenții, pentru a înlătura caracterul echivoc sau incomplet precizat al unor articole, pentru a unifica unele fapte contravenționale aplicabile deopotrivă persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, pentru a evita posibile interpretări neconforme cu intenția reală a autorității deliberative, propunem modificarea și completarea unor texte din actul normativ local menționat mai sus.

Astfel, fapta descrisă la art.1 al. (1) lit. r), aplicabilă persoanelor juridice, respectiv: „să asigure salubrizarea și împrejmuirea terenurilor pe care le dețin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât și cele situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră și feroviară” și fapta descrisă la art.2 al. (1) lit. u) aplicabilă persoanelor fizice, respectiv: „să asigure salubrizarea și împrejmuirea terenurilor virane pe care le dețin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât și cele situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră sau feroviară, precum și amplasarea pe aceste terenuri la loc vizibil pe frontul stradal, a unui panou care să cuprindă sintagma “proprietate privată”, au același conținut și se aplică atât persoanelor juridice cât și fizice. Ca urmare, propunem: revocarea literelor r) și u) de la articolele menționate mai sus, unificarea conținutului textelor acestora și descrierea unei singure fapte contravenționale, care să se aplice atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice, prevăzută într-un nou aliniat, respectiv al. (2) la art. 3, cu lit. a) și b), care vor avea următoarul cuprins:

- Art. 3 al. 2: „Pentru asigurarea unui aspect gospodăresc al municipiului, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

  • a) Să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetației ierboase și curățarea vegetației lemnoase(lăstăriș), colectarea și transportul deșeurilor rezultate, de pe terenurile virane pe care le dețin sub orice formă legală, situate în intravilanul municipiului și a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră sau feroviară, să asigure împrejmuirea acestora și să amplaseze pe aceste terenuri, la loc vizibil, la frontul stradal, un panou care să cuprindă sintagma „proprietate privată”.

  • b) Să asigure curățarea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase din jurul imobilelor pe care le dețin sub orice formă și a împrejmuirilor acestora, din jurul și din interiorul incintelor/curților, triajelor, altor spații amenajate, să asigure un aspect salubru și gospodăresc al acestora”.

- La art. 3 după al. 3, se introduce al. 4, care va avea următorul cuprins:

al.4: „Nerespectarea prevederilor art.3 alin.2 se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice”.

Având în vedere aceste aspecte și ținând seama de prevederile art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, potrivit cărora „ prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/2009, conform Anexei prezentului referat.

PENTRU SECRETAR

SIMONA DRĂGOI


AVIZAT JURIDIC


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Jr.Ec. DOREL COJAN

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI Jr. ADRIAN PUȘCAȘ

BIROUL JURIDIC

Cons. Jr. MARIN BLAJIN

Anexă la HCL nr./

Privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009

  • 1. La Art. 3, se introduce al. (2) cu literele a) și b), care vor avea următorul cuprins:

al. 2) Pentru asigurarea unui aspect salubru și gospodăresc al municipiului, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

  • a) Să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetației ierboase și curățarea vegetației lemnoase(lăstăriș), colectarea și transportul deșeurilor rezultate, de pe terenurile virane pe care le dețin sub orice formă legală, situate în intravilanul municipiului și a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră sau feroviară și să asigure împrejmuirea acestora.

  • b) Să asigure curățarea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase din jurul imobilelor pe care le dețin sub orice formă, din jurul împrejmuirilor acestora, din incinte/curți, triaje, alte spații amenajate, să asigure și să mențină permanent un aspect salubru și gospodăresc al acestora.

  • 2. La Art. 3, după al. 3 se introduce al. 4, care va avea următorul cuprins:

(al.4) Nerespectarea prevederilor art.3 alin.2 se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice.

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE TIMIȘOARA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Jr. Ec. DOREL COJAN

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

Șef Serv. ADRIAN PUȘCAȘ