Hotărârea nr. 327/2014

327/26.06.2014 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile
Hotararea Consiliului Local 327/26.06.2014
privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-15261/13.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.54 din Legea nr. 230/2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
Având în vedere prevederile art.58 din Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 383/2013 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de atestare şi Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor;
Având în vedere examenul organizat în data de 03.06.2014, în urma căruia au promovat un număr de 28 de persoane, aşa cum reise din Procesul-Verbal nr.SC2014-13946/30.05.2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare, Compartimentul de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

REZULTATELE EXAMENULUI DE ATESTARE

03 IUNIE 2014, ORA 13

NUME SI PRENUME

PUNCTAJ OBȚINUT

1. ALBU MIHAI

95 PUNCTE

ADMIS

2. ANDREI EMIL

95 PUNCTE

ADMIS

3. BLEAU ANGELA

80 PUNCTE

ADMIS

4. BIRIȘ ȘTEFAN

95 PUNCTE

ADMIS

5. CHIRIȚOIU GHEORGHE

85 PUNCTE

ADMIS

6. COMAN GABRIEL

70 PUNCTE

ADMIS

7. CORACI DANIELA DORINA

90 PUNCTE

ADMIS

8. COTELEA LILIANA MIHAELA

85 PUNCTE

ADMIS

9. CURCĂ LAURA MARIA

85 PUNCTE

ADMIS

10. DANCI OANA MARCELA

95 PUNCTE

ADMIS

11. DINA GABRIELA

90 PUNCTE

ADMIS

12. DOBRIȘAN DAMIN DEAN

55 PUNCTE

RESPINS

13. GHEBELEȘ DOMNICA

65 PUNCTE

RESPINS

14. IONESCU ADELA

90 PUNCTE

ADMIS

15. MEZIN LUMINIȚA

75 PUNCTE

ADMIS

16. MIU ECATERINA

-

ABSENT

17. MOLIN MIHAIELA ANDREEA

90 PUNCTE

ADMIS

18. MOLDOVAN CRISTINA GABRIELA

80 PUNCTE

ADMIS

19. MUȘEȚ VASILE

85 PUNCTE

ADMIS

20. OCHIAN GEORGINA

60 PUNCTE

RESPINS

21. PASCARU ANDREI CĂLIN

100 PUNCTE

ADMIS

22. PĂDEANU PETRE ADRIAN

55 PUNCTE

RESPINS

23. PEIOV SEBASTIAN

95 PUNCTE

ADMIS

24. PIGULEA ION

65 PUNCTE

RESPINS

25. PINTEN CLAUDIU

95 PUNCTE

ADMIS

26. RĂDIȚA MONICA

50 PUNCTE

RESPINS

27. SAVACHE MIHAI

80 PUNCTE

ADMIS

28. SOMOGYI ELISABETA MARIA

90 PUNCTE

ADMIS

29. STAICU ADRIAN CRISTIAN

80 PUNCTE

ADMIS

30. STANOIE CLAUDIU DAN

85 PUNCTE

ADMIS

31. TOFENI ADRIAN

80 PUNCTE

ADMIS

32. TOCĂNEL VALERIA VIRGINIA

95 PUNCTE

ADMIS

33. TODEA PETRU ADRIAN

100 PUNCTE

ADMIS

34. TRIFAN GEORGETA

70 PUNCTE

ADMIS

35. URSACHI ADINA

60 PUNCTE

RESPINS

36. VĂSUI IOSIF MARIAN

75 PUNCTE

ADMIS

ROMÂNIA                                   SE APROBĂ:

JUDEȚUL TIMIȘ                                 PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                        NICOLAE ROBU

DIRECȚIA COMUNICARE

COMPARTIMENTUL RELAȚIONARE CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

NR. SC2014-

REFERAT

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a art.58 din H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

În temeiul Hotărârii de Consiliu Local nr. 383/05.07.2013 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și Constituirea Comisiei de Atestare și Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;

În data de 03.06.2014 s-a desfășurat examenul de atestare a administratorilor de imobile.

La examen s-au înscris un număr de 36 de persoane, s-au prezentat 35, au promovat 28 și au fost respinse 7, iar 1 a fost absent, potrivit procesului-verbal nr.S.C.2014-13946/30.05.2014.

În consecință,

PROPUNEM:

- aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


Red/Dact. I.M.


DIRECTOR DIRECȚIA COMUNICARE

ALINA PINTILIE

CONSILIER

ION MANOLACHE

AVIZAT JURIDIC

COD:FO53-01, VER.1