Hotărârea nr. 326/2014

326/26.06.2014 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/23.04.2013
Hotararea Consiliului Local 326/26.06.2014
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/23.04.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-12902/20.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014-10499/23.04.2014 a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
Având în vedere Legea nr. 350/2006 - Legea tinerilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/23.04.2013 privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6) lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/23.04.2013, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET

Capitolul I- DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, denumit în continuare CCPT, este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate jurudică, ce funcționează pe lângă Primăria Municipiului Timișoara.

Art. 2. - CCPT își desfășoară activitatea în baza HCL nr. 243/23.04.2013 de înființare și a prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, denumit în continuare ROF și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.

Art. 3. - CCPT reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Timioara, care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.

Capitolul II- COMPONENȚĂ

Art. 4. - Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanți ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul Municipiului Timișoara astfel:

 • a) Președintele Fundației Județene pentru Tineret;

 • b) Președinții organizațiilor studențești;

 • c) Președinții organizațiilor neguvernamentale de tineret

 • d) Președinții structurilor sindicale adresate tinerilor;

 • e) Președinții structurilor patronale adresate tinerilor;

 • f) Președintele Consiliului Județean al Elevilor

 • g) Primarul- Consiliul Local al Tinerilor

 • h) Câte un reprezentant din partea fiecărui grup informal de tineret recunoscut de

Primăria Timișoara

 • i) Președinții structurilor de tineret ale partidelor politice

Art. 5. - Înscrierea în CCPT se va face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPT.

Capitolul III- COMPETENȚE

Art. 6. - (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt următoarele:

 • a) cultură;

 • b) educație și formare;

 • c) ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;

 • d) participare și activități de voluntariat;

 • e) sport, sănătate și mediu;

 • f) incluziune socială și susținerea tinerei familii;

 • g) turism

 • (2) În funcție de prioritățile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului CCPT.

Capitolul IV-DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STRUCTURILOR COMPONENTE

Art. 8. - Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a desemna reprezentanți delegați, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPT;

 • b) dreptul de a vota, prin reprezentanții lor, în cadrul plenului CCPT;

 • c) dreptul de a propune și de a participa la activitatea CCPT;

 • d) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT;

 • e) dreptul de a se retrage din CCPT;

 • f) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CPT.

Art. 9. - Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele obligații:

 • a) obligația de a respecta prezentul Regulament;

 • b) obligația de a desemna reprezentanți la ședințele plenare CCPT;

 • c) obligația de a-și informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul ședințelor CPT;

 • d) obligația de a respecta deciziile CCPT, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;

 • e) obligația de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit;

 • f) obligația de a nu acționa în numele CCPT fără a avea un mandat în acest sens;

 • g) obligația de a-și anunța în scris retragerea din CCPT;

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secțiunea 1

Structuri interne

Art. 10. - Structurile interne ale CCPT sunt următorele:

 • a) Plenul;

 • b) Comisiile de lucru;

 • c) Secretariatul.

Secțiunea a 2-a

Plenul

Art. 11. - (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT.

 • (2) Plenul este format din totalitatea reprezentanților structurilor ce intră în componența CCPT, după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local, cu sau fără personalitate juridică.

 • (3) Membrii reprezentanți în Plen pot fi doar tineri, conform legislației în vigoare.

Art. 12. - Plenul are următoarele atribuții:

 • a) propune Primăriei Muninicipiului Timișoara modificarea prezentului Regulament;

 • b) stabilește componența comisiilor de lucru;

 • c) adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidență în domeniul tineretului.

Art. 13. - (1) Plenul se întrunește o dată pe lună, preferabil în ultima zi de joi a fiecărei luni, sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, convocarea se va face în scris de către Primăria Municipiului Timisoara, de către Secretariatul CCPT sau de cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot.

 • (2) convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Primăria Municipiului Timișoara din motive obiective.

 • (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPT.

 • (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitați, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de / pentru tineret care își manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum și alte persoane care primesc acest statut în plen, cu aprobarea Primăriei Municiupiului Timișoara; aceștia nu au drept de vot și pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de ședință.

 • (5) Reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș sunt participanți de drept la ședințele plenului.

Art. 14. - (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale.

 • (3) Hotărârile plenului se adoptă prin consens. în cazul în care nu poate fi realizat consensul hotărârile se vor adopta cu votul majorității.

 • (4) Modificarea ROF se face numai cu avizul PMT, la propunerea a minim 1/2 din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorității.

Secțiunea a 3-a

Comisiile de lucru

Art. 15. - (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea acționând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen.

 • (2) O comisie de lucru este formată din reprezentanții aleși din rândul membrilor plenului.

 • (3) Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru.

Art. 16. - Comisiile de lucru au ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum și în alte domenii considerate prioritare de către plen.

Art. 17. - Modul de desfășurare a activității Comisiilor se stabilește de către plen.

Art. 18. - Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înființarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF.

Secțiunea a 4-a

Secretariatul

Art. 19. - Secretariatul este asigurat de către Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 20. - Secretariatul are următoarele atribuții:

 • a) alcătuiește procesele-verbale ale sesiunilor plenului;

 • b) ține evidența documentelor CCPT;

 • c) convoacă sesiunile de lucru conform Art. 13.

Capitolul IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 21. - Secretariatul CCPT verifică dacă structurile aplicante respectă condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 pentru a intra în componența CCPT, pe baza documentelor justificative înaintate.

Art. 22. - Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 și se completază cu alte documente legislative în vigoare.

Director Executiv Direcția Comunicare Alina Pintilie întocmit

Consilier Comunicare

Ovidiu Simonetti

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

SC2014-12902/20.05.2014


APROBAT


PRIMAR

NICOLAE ROBUBd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204.886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro


REFERAT privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin HCL nr. 243/23.04.2013

În cadrul ședinței Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) din luna aprilie 2014, a fost propusă înființarea unei noi comisii de lucru în cadrul CCPT, respectiv stabilirea unui nou domeniu de lucru: turismul.

Acest deziderat al tinerilor participanți la ședință respectă Art 6 (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CCPT:

„(2) În funcție de prioritățile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului CCPT ”, parte integrantă a HCL nr. 243/23.04.2013.

Având in vedere adresa nr. SC2014-010499/23.04.2014, prin care un număr de 14 organizații de tineret din cele 16 prezente la ședința CCPT din luna aprilie 2014 își exprimă această dorință de înființare a unui nou domeniu de lucru, propunem,

emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin HCL nr. 243/23.04.2013, conform anexei care va face parte din hotărâre.


Viceprimar Dan Diaconu


Secretar, Ioan Cojocari


Avizat juridic


Director Executiv

Direcția Comunicare

Alina Pintilie

întocmit

Consilier Comunicare

Ovidiu Simonetti

FP53 - 01 ver.1IICL nr. 213/23.04.2013


In atentia

Conducerii Primăriei IVIijini<2Îpîulviî T imișoara

PROPUNERE / SOLICITARE

In cadrul ședinței de astăzi 03.04.2014 a CCPT, a fost dezbătut următorul subiect:

(pnr ntare.i subiectului, pe scurt) <

o vjcoja          Wau. ux eadWL CXV\


Urmare a dezbaterilor referitoare la subiectul anterior menționat, au fost

5                /

concluzio nate ur mătQ ar ele:


Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Ședința din 03.04.2014

IICL nr. 213/23.04.2013


(prezentarea subiectului, pe scurt)........................... M

Subsemnați!, declarăm faptul că susținem în totalitate cele anterior menționate, cu precizarea că reprezentăm un număr de .....structuri de tineret cu

activitate la nivelul Municipiului Timișoara, din numărul total de ..../LQ... structuri de tineret prezente la ședința din data de 03.04.2014, conform listei de prezență anexate,

drept pentru care semnăm în continuare, pentru conformitate:


i f           h t^=7\ 7 u f       / /t7 v '


ftetrr(prezentarea subiectului, pe scurt).

\w/w

U &>'lS —1"0

Ary

*

///

/

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret


Ședința din 03.04.2014


HCL nr. 243/23.04.2013