Hotărârea nr. 322/2014

322/26.06.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalităţii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19
Hotararea Consiliului Local 322/26.06.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalităţii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-15951 / 20.06.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 597/2013 - privind achiziţionarea unor locuinţe aflate în executare la instituţii bancare prin licitaţie publică organizată cu ocazia unor executări silite;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.57/2014 - privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalitatii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr 286/2014 - privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu art.1777 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art.1 : Se modifică articolul 6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.57/25.02.2014 şi se va introduce alineatul 2 având următorul conţinut: "Pot beneficia de repartizarea unui apartament compus din 2 camere doar solicitanţii a căror familii au cel puţin 3 membri sau persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr.448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată."

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 17 din 26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 93 din 26.02.2013 şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Locuinţe;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor aprobată prin H.C.L. nr. 17/2012;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primaruluil;
- Biroului Audit;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL LOCUINȚE                                      A p r o b a t:

Nr. SC2014/15951/20.06.2014                                    P R I M A R,

NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind modificarea HCL nr.57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate și a modalității de repartizare a locuințelor care vor fi proprietatea Municipiului Timișoara situate în str. Polonă nr.19

Ca urmare a HCLMT nr. 597/21.11.2013 privind achiziționarea unor locuințe aflate în executare la instituții bancare prin licitație publică organizată cu ocazia unor executări silite, a fost achiziționat blocul situate în Timișoara str. Polonă nr.19, compus din 129 de garsoniere.

Prin HCLMT nr.57/25.02.2014 a fost stabilită ordinea de prioritate și modalitatea de repartizare a locuințelor situate în blocul din str. Polonă nr.19.

Având în vedere faptul că majoritatea persoanelor înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara au familii numeroase, iar garsonierele din str. Polonă nr.19 sunt în suprafață de 15 mp și astfel spațiul este insuficient pentru nevoile locative ale ale acestora, prin HCLMT nr.286/20.05.2014 s-a aprobat demararea procedurii de unificare a câte 2 apartamente cu 1 cameră, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere.

Având în vedere faptul că s-a demarat procedura de unificare a apartamentelor și urmează a fi repartizate unitățile locative din str. Polonă nr.19 și analizând cererile de atribuire a unui apartament în acest bloc depuse de petenți, propunem modificarea HCLMT nr.57/2014, prin introducerea unui aliniat nou la art.6 din hotărârea invocată, respectiv aliniatul 2 care să aibă următorul conținut:

„Pot beneficia de repartizarea unui apartament compus din 2 camere doar solicitanții a căror familii au cel puțin 3 membrii sau persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr.448/2006, republicată și actualizată.”

V I C E P R I M A R,                            SECRETAR,

Traian Stoia                                              Ioan Cojocari

DIRECTOR,

Martin Staia

ȘEF BIROU,

Mihai Boncea

Avizat juridic,