Hotărârea nr. 320/2014

320/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de nord
Hotararea Consiliului Local 320/26.06.2014
privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de nord


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 14345 din 03.06.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. SC 2005-18129 din 21.10.2005 încheiat cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public;
Având în vedere prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale şi art.8 alin.(1) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere avizele Comisiei Tehnico-Economice nr. 253-256 din 20.03.2014;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere reţele de iluminat în cadrul contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 încheiat cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega conform studilor de fezabilitate: SIL- 104 - 2013, SIL- 107 - 2013, SIL- 105 - 2013 şi SIL- 106 - 2013. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ale lucrărilor prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesiune.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Nr. SC2014-

REFERAT privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timișoara - zona de nord

În conformitate cu Ordonanța 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public. Ca urmare, prin licitație publică deschisă serviciul a fost concesionat încheindu-se contractul de concesiune: SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. ELBA S.A. în Zona de NORD față de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare și întreținere iluminat public;

Având în vedere cele de mai sus precum și referatele de oportunitate nr. SC2013-31663/05.11.2013 și SC2014-6485/13.03.2014;

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea realizării lucrărilor: „Extindere iluminat public parcare str. Drăgășani”, „Extindere iluminat public Calea Sever Bocu, zona cuprinsă între str. I.I. de la Brad și str. Constructorilor”, “Extindere iluminat public alei între blocurile, careu format de str. Verde, str. Petre Olariu, str. Nicolae Grivu” și „Extindere iluminat public str. Titan, blocurile cu nr. 7 și nr. 9” în cadrul contractului mai sus menționat din fondurile bugetului alocat pentru Compartimentul Iluminat Public aferent contractului de concesiune SC2005-18129 din 21.10.2005.

 • 2. Menționăm că valoarea lucrărilor de iluminat arhitectural, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public pe partea de nord a Municipiului conform contractului mai sus menționat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public parcare str. Drăgășani” - 28.682,80 euro fără TVA; pentru „Extindere iluminat public Calea Sever Bocu, zona cuprinsă între str. I.I. de la Brad și str. Constructorilor” - 63.429,20 euro fără TVA; pentru „Extindere iluminat public alei între blocurile, careu format de str. Verde, str. Petre Olariu, str. Nicolae Grivu” -5.782,20 euro fără TVA; pentru „Extindere iluminat public str. Titan, blocurile cu nr. 7 și nr. 9” -9.516,90 euro fără TVA.

  Secretar, Ioan Cojocari


  Șef Serviciu, Ioan Zubașcu


Director Direcția Tehnică, Culiță Chiș

Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega

Avizat juridic,


Consilier, Simona Pleșca

- SF lucrarea nr. SIL- 104 - 2013: Extindere iluminat public parcare str. Drăgășani

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : „Extindere iluminat public parcare str. Drăgășani”, lucrarea nr. SIL- 104 -2013;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

 • d. tipul stâlp : stâlpi metalici SL1

 • 4. Lungimea rețelelor electrice :

 • a. LES j.t. : 450 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici :

 • a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 28.682,80 EURO

- SF lucrarea nr. SIL- 107 - 2013: Extindere iluminat public Calea Sever Bocu, zona cuprinsă între str. I.I. de la Brad și str. Constructorilor

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : „Extindere iluminat public Calea Sever Bocu, zona cuprinsă între str. I.I. de la Brad și str. Constructorilor”, lucrarea nr. SIL- 107 - 2013;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 4X16mmp, ACYABY 3X35+16mmp, ACYABY 3X50+25mmp;

 • d. tipul stâlp : stâlpi de beton SC10001;

 • 4. Lungimea rețelelor electrice :

 • b. LES j.t. : 1.501 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici :

 • a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 63.429,20 EURO

SF lucrarea nr. SIL- 105 - 2013: „Extindere iluminat public alei între blocurile, careu format de str. Verde, str. Petre Olariu, str. Nicolae Grivu”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : „SF lucrarea nr. SIL- 105 - 2013: „Extindere iluminat public alei între blocurile, careu format de str. Verde, str. Petre Olariu, str. Nicolae Grivu””, lucrarea nr. SIL- 105 -2013;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

 • d. tipul stâlp : stâlpi metalici SL1

 • 4. Lungimea rețelelor electrice :

 • c. LES j.t. : 130 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 5.782,20 EURO

- SF lucrarea nr. SIL- 106 - 2013: „Extindere iluminat public str. Titan, blocurile cu nr. 7 și nr. 9”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : „Extindere iluminat public str. Titan, blocurile cu nr. 7 și nr. 9”, lucrarea nr. SIL- 106 - 2013;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

 • d. tipul stâlp : stâlpi metalici SL1;

 • 4. Lungimea rețelelor electrice :

 • d. LES j.t. : 200 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 9.516,90 EURO

Șef Serviciu, Ioan Zubașcu


Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega

Consilier, Simona Pleșca

ANEXA 1

EXTINDERI RETELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE NORD:

 • -   SF lucrarea nr. SIL- 104 - 2013: „Extindere iluminat public parcare str. Drăgășani”,

 • -  SF lucrarea nr. SIL- 107 - 2013: „Extindere iluminat public Calea Sever Bocu, zona cuprinsă între str. I.I. de la Brad și str. Constructorilor”,

 • -   SF lucrarea nr. SIL- 105 - 2013: „Extindere iluminat public alei între blocurile, careu format de str. Verde, str. Petre Olariu, str. Nicolae Grivu”,

 • -   SF lucrarea nr. SIL- 106 - 2013: „Extindere iluminat public str. Titan, blocurile cu nr. 7 și nr. 9”.

  Șef Serviciu, Ioan Zubașcu


Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega

Consilier, Simona Pleșca