Hotărârea nr. 319/2014

319/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud
Hotararea Consiliului Local 319/26.06.2014
privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 14344 din 03.06.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi actul adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public;
Având în vedere prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale şi art.8 alin.(1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere avizele Comisiei Tehnico-Economice nr.: 257 şi 258 din 20.03.2014;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. b) şi d) alin. (4) lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere reţele de iluminat public în cadrul Contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform Studiilor de fezabilitate nr. 11/2013 şi nr. 1/2014 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai lucrărilor prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesiune.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Nr. SC2014-

REFERAT privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timișoara - zona de sud

În conformitate cu Ordonanța 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public. Ca urmare, prin licitație publică deschisă serviciul a fost concesionat încheindu-se contractul de concesiune: SC 2005-18128 din 21.10.2005 și Act Adițional nr. 2 din 12.02.2008 cu S.C. AEM S.A. în Zona de SUD față de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare și întreținere iluminat public;

Având în vedere cele de mai sus precum și referatele de oportunitate nr.: SC2013-31662/05.11.2013 și SC2012-28404/26.11.2012;

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea realizării lucrărilor: „Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aștrilor, parcarea din fața școlii generale nr. 30” și „Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)” în cadrul contractului mai sus menționat din fondurile bugetului alocat pentru Compartimentul Iluminat Public aferent contractului de concesiune SC2005-18128 din 21.10.2005.

 • 2. Menționăm că valoarea lucrărilor de iluminat arhitectural, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menționat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aștrilor, parcarea din fața școlii generale nr. 30” - 18.894,90 euro fără TVA; și pentru „Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)” - 24.906,80 euro fără TVA.

  Secretar, Ioan Cojocari


  Șef Serviciu, Ioan Zubașcu


Director Direcția Tehnică, Culiță Chiș

Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega

Avizat juridic,


Consilier, Daniela Faluși

ANEXA 2

- SF lucrarea nr. 11/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aștrilor, parcarea din fața școlii generale nr. 30

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aștrilor, parcarea din fața școlii generale nr. 30, lucrarea nr. 11/2013;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

 • d. tipul stâlp : stâlpi metalici și stâlpi de parc

 • 4. Lungimea rețelelor electrice :

 • a. LES j.t. : 280 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 18.894,90 EURO

- SF lucrarea nr. 1/2014: Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate), lucrarea nr. 1/2014;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

 • d. tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001, stâlpi tip parc

 • 4. Lungimea rețelelor electrice :

b. LES j.t. : 420 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 24.906,80 EURO

Șef Serviciu, loan Zubașcu


Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega

ANEXA 1

Lista cu lucrări de extindere rețele de iluminat public prevăzute:

EXTINDERI RETELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE SUD:

 • -   SF lucrarea nr. 11/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada Aștrilor, parcarea din fața școlii generale nr. 30

 • -   SF lucrarea nr. 1/2014: Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Surorile Martir Caceu nr. 4,6,8A,8,10,12,14,16,18 (zona blocuri în spate)

  Șef Serviciu, loan Zubașcu


Compartimentul Iluminat Public, Dănuț Pobega

Consilier, Daniela Faluși