Hotărârea nr. 318/2014

318/26.06.2014 privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedintelor de plen ale Consiliului Local Timişoara
Hotararea Consiliului Local 318/26.06.2014
privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedintelor de plen ale Consiliului Local Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-9677/18.06.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Având în vedere prevederile art. 36, alin (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Participarea cetăţenilor la actul decizional", prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedintelor de plen ale Consiliului Local Timişoara, pentru creşterea nivelului de responsabilitate a participanţilor la actul decizional de interes comunitar.

Art. 2: Se aprobă finanţarea, de la bugetul local al Municipiului Timişoara, Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,


NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2014-9677/18.06.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a ședințelor de plen ale Consiliului Local Timișoara

Pentru a stabili modul de informare publică a activității Consiliului Local al Municipiului Timișoara , Primăria Municipiului Timișoara are în vedere desfășurarea proiectului "Participarea cetățenilor la actul decizional” .

Acest proiect își propune:

-creșterea transparenței activității Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

-creșterea nivelului de responsabilitate a participanților la actul decizional de interes comunitar;

  • - implementarea unui program complex de interacțiune dintre cetățenii municipiului Timișoara și reprezentanții administrației locale, la nivel decizional și executiv;

  • - stimularea implementării democrației participative prin promovarea Consiliilor Consultative de Cartier, a Consiliului Consultativ al Tinerilor și, respectiv, a Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale;

  • - fluidizarea comunicării/schimbului de informații între aleșii locali și structurile descrise mai sus.

În vederea realizării scopului și atingerii obiectivelor stabilite, Contractul de asociere va stipula o serie de activități cu derulare pe întregul parcurs a anului, după cum urmează:

  • - Să difuzeze în direct ședințele Consiliului Local Timișoara, întâlnirile conducerii Primăriei cu consiliile consultative de cartier și dezbaterile publice inițiate de Primăria Municipiului Timișoara pe marginea unor teme de larg interes public, în vederea maximizării transparenței activității Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Timișoara, precum și a societăților și regiilor din subordinea acestora;

  • - Să mediatizeze întâlnirile Primariei cu Consiliile Consultative de Cartier, a Consiliului Consultativ al Tinerilor și, respectiv, cu Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale;

  • - Să mediatizeze, inclusiv prin transmisie în direct, diverse dezbateri sau dialoguri între Primaria Municipiului Timișoara si cetățeni;

  • - Să acorde sprijin direct organizării „Zilelor cartierelor”, întâlnirilor dintre reprezentanți ai administrației și structurilor de democrație participativă din Timișoara și orașe partenere și înfrățite și să acorde consultanță pentru realizarea unor publicații de cartier coordonate de către Consiliile Consultative.

Motivele pentru care se dorește implemtarea acestui proiect sunt cele care vizează informarea cetățenilor, cu obiectivitate și promptitudine de către autoritatea locală, la nivelul municipiului Timisoara și pentru asigurarea legalității, atunci când condițiile concrete impun această stare de fapt și de drept. Procesul de consultare realizat prin consiliile de cartier și participarea la luarea deciziilor prin organizarea dezbaterilor publice au fost promovate în vederea stimulării spiritului civic al timișorenilor. În urma acestui tip de parteneriat, rezultatele pe termen mediu și lung se vor regăsi în creșterea capacității de comunicare, sporirea gradului de civilizație și a nivelului de trai în comunitate.

Prin urmare, propunem emiterea unei Hotarâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care sa aprobe proiectul "Participarea cetățenilor la actul decizional” si alocarea sumei de 70.000 lei pe toata durata anului 2014, de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale", pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.


Dan Diaconu                                           Secretar


Viceprimar


Ioan Cojocari


Alina Pintilie

Director


Smaranda Haracicu

Director economic


Monica Sava

Consilier


Avizat Juridic