Hotărârea nr. 317/2014

317/26.06.2014 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program
Hotararea Consiliului Local 317/26.06.2014
privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, nr. CLA50303 din 04.06.2014, aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale ce alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, art.24, alin. (3), lit. (e), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art.13, alin.(1), lit (s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu;
În baza art.32, alin. (n) din Ghidul de finanţare a Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional, aprobat prin Ordinul nr. 364/19.03.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014, în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pentru parcul auto propriu.

Art. 2: Se aprobă casarea şi predarea autovehiculului uzat, marca DACIA, cu datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru participarea la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional" - 2014.

Art. 3: Se aprobă solicitarea în cadrul "Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 a sumei de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare (fără eco-bonus) pentru autovehiculul uzat.

Art. 4: Se aprobă alocarea sumei de 76.300 lei (inclusiv T.V.A.) în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autovehiculului nou din cadrul "Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

UZ INTERNROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro

Web : www.polcomtim.roCompartiment Logistic Administrativ

Nr.CLA50303 din 04.06.2014

A P R O B A T PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” - 2014 în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul prin acest program

Achiziționarea de autoturisme, inclusiv a celor prin „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” de către instituțiile publice a fost limitată odată cu apariția O.U.G nr. 34/2009. Astfel, conform art. 24 alin. 1, lit. (a) din actul normativ menționat, ,,De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. 1 al art. 3 din O.U.G nr. 109/2005, privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Această interdicție a fost ridicată în cazul instituțiilor publice, cu titlu de excepție, prin O.U.G nr. 109/2010, care la art. I, pct. 2 stipulează că la art. 24, alin. 3 din O.U.G nr. 34/2009 , după lit. d se introduce o nouă lit. e, cu următorul cuprins:

e) „achiziționarea de autoturisme în cadrul „Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național”, aprobat prin O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

În prezent, Parcul auto al Direcției Poliției Locale Timișoara este format din 7 autovehicule, marca Peugeot 207 și 1 autoturism Mercedes Vito (transmise în administrarea Direcției Poliției Locale Timișoara prin HCLMT nr.88/26.02.2013), dintr-un microbus, marca Ford Transit 115 CL și 1 autoturism Renault Trafic 2.5 D (transmise, cu titlu gratuit, în proprietatea Direcției Poliției Locale, prin HCLMT nr.100/11.03.2014) și dintr-un autoturism Daewoo JF696 Nubira II (transmis în administrarea D.P.L.T. prin HCLMT nr. 441/20.12.2010).

Prin H.C.L. nr.193/15.04.2014, Consiliul Local al Municipiului Timișoara aprobă casarea și predarea autovehiculelor uzate (autoturismele Renault Trafic 2.5 D și Daewoo JF696 Nubira II) și participarea în cadrul Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național (P.S.I.P.A.N.)-2014 în vederea achiziționării a 2 (două) autovehicule noi.

Pentru cele două autovehicule menționate s-a aprobat includerea în Bugetul Local pe anul 2014, Secțiunea dezvoltare, Capitol 61.02. Ordine Publică și Siguranță Națională, subcapitol 61.02.03.04. Poliție Locală ,Titlul X Active nefinanciare-Cheltuieli de capital, art.71.01.Active fixe, alin. 71.01.02. Mașini, echipamente și mijloace de transport suma de 128.340 lei reprezentând prețul estimat calculat pentru achiziția a două autoturisme.

Prin Hotărârea nr. 22/24.04.2014, Consiliul de Administrație al societății PIEȚE SA Timișoara aprobă donația către Direcția Poliției Locale a unei autoutilitare, marca DACIA, cu nr. de înmatriculare TM 08 JIL, cu o vechime mai mare de 10 ani de la anul fabricației (2001) și de la prima înmatriculare în România (2001), iar prin H.C.L. nr.288/20.05.2014, Consiliul Local Timișoara aprobă acceptarea donației de către Direcția Poliției Locale. În conformitate cu Ordinului nr.364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național (P.S.I.P.A.N.), emis de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, art. 31, Direcția Poliției Locale Timișoara poate participa în cadrul programului și cu acest autovehicul, deoarece îndeplinește criteriile de eligibilitate.

Ținând cont de prevederile art.5, alin. (8) din Ordonanța nr.80/2001 (actualizată) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice prin care se interzice achiziționarea de autoturisme cu capacitate mai mare de 1600 cmc și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, estimăm astfel suma necesară bugetului Direcției Poliției Locale Timișoara pentru achiziționarea unui autoturism nou, la un curs valutar de 1 euro=4,6 lei:

18.000 euro x 4,6 lei x 1 autoturism = 82.800 lei (inclusiv T.V.A.)

Din totalul sumei, scădem valoarea de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare, rezultând suma de 76.300 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 61.532,26 lei (fără T.V.A.)

În baza celor expuse, în conformitate cu art.32, alin. (n) din Ordinului nr.364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național

PROPUNEM:

  • 1. Aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național”- 2014, în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou pentru parcul auto propriu.

  • 2. Aprobarea casării și predarea autovehiculului uzat, marca DACIA, cu datele de identificare menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul referat, pentru participarea la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național”-2014.

  • 3. Aprobarea solicitării în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național”- 2014 a sumei de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare (fără eco-bonus) pentru autovehiculul uzat.

  • 4. Aprobarea alocării sumei de 76.300 lei (inclusiv T.V.A.) în bugetul Direcției Poliției Locale Timișoara, reprezentând diferența până la acoperirea integrală a prețului pentru achiziția autovehiculului nou din cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național”-2014.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT               SECRETAR

Jr. Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA SCUTARIU


DIRECTOR ECONOMIC P.M.T.

SMARANDA HARACICU


SEF BIROU JURIDIC BLAJIN MARIN

Întocmit,

Responsabil C.L.A.

Lăcrămioara Pletea

AVIZAT JURIDIC

ANEXA NR.1 la H.C.L. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTOVEHICULULUI UZAT CE FACE OBIECTUL PARTICIPARII LA

„Programul de Stimulare a înnoirii Parcului Auto Național''- 2014

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tipul

Anul fabricației

Data primei înmatriculări

Numarul de identificare

Nr. înmatriculare

Capacitatea cilindrică (cm3)

1

Autoutilitară

Dacia

D27119 1304 RI DROP-SIDE

2001

31.08.2001

UU1D2711913002183

TM 08

JIL

1557

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Jr.Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA SCUTARIU

Întocmit, Responsabil C.L.A. Lăcrămioara Pletea