Hotărârea nr. 315/2014

315/26.06.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD - subsol, la preţul de 40.000 de euro, situat în imobilul din Bd. Regele Carol I (fost Bd.Tinereţii) nr.3
Hotararea Consiliului Local 315/26.06.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD - subsol, la preţul de 40.000 de euro, situat în imobilul din Bd. Regele Carol I (fost Bd.Tinereţii) nr.3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-14728/06.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-012919 din 20.05.2014 şi adresa nr.SC2014-013611 din 27.05.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către domnul Dămăcus Mircea, în calitate de proprietar, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD -subsol, înscris în C.F. nr.404020-C1-U11 Timişoara, situat în imobilul din Bd.Regele Carol I(fost Bd.Tinereţii) nr.3;
Având în vedere adresa nr.301 din 26.03.2014, emisa de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD-subsol,situat în imobilul din Bd.Regele Carol I nr. 3;
Având în vedere Adresa nr.CT2014-12919 din 04.06.2014, primită de la Direcţia Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană,Reabilitare şi Conservare Cladiri Istorice,
În conformitate cu prevederile art.36, alin(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD-subsol, înscris în C.F.nr. 404020-C1-U11 - Timişoara, la preţul de 40.000 euro, situat în imobilul din Bd.Regele Carol I (fost Bd.Tinereţii) nr.3.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Dămăcus Mircea;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014- 14728/06.06.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD-subsol , la prețul de 40.000 de euro, situat în imobilul din Timișoara, Bulevardul Regele Carol I,(fost Bd.Tinereții) nr.3.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresele nr.SC 2014-012919 din 20.05.2014 și nr.SC2014-013611 din 27.05.2014, înregistrate la Compartimentul Monumente, de către domnul Dămăcus Mircea , în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD- subsol,înscris în C.F. nr.404020-C1-U11 , nr.topo17196/XV- Timișoara, situat în imobilul din Bulevardul Regele Carol I(fost Bd.Tineretii ) nr.3. Spațiul cu altă destinație decât cea de locuintă S.A.D, are o suprafață utilă de aproximativ 172.99 m.p, este compus din două încăperi,cu 7.12 % pc corp A, 6,57% pc gen 102/1543 mp. Fațada clădirii necesită reparații și prezintă degradări accentuate.În aceeași situație se prezintă și acoperișul.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalațiilor parazitare (cabluri de electricitate și de date etc.). Porțile de acces din lemn prezintă degradări. Proprietarul solicită pentru S.A.D un preț de 40.000 euro, rezultând un preț de aproximativ, 231,22euro/m.p.

Având în vedere adresa nr.301 din 26.03.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul depreemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD -subsol, situat în imobilul din Bd.Regele Carol I(fost Bd. Tinereții) nr.3,Timișoara inclus în Situl urban ”Vechiul Cartier Iosefin”, cod TM-II-s-B-06098, poz.63, în Lista Monumentelor Istorice-2010,

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD-subsol înscris în C.F. nr.404020-C1-U11,Timișoara,nr.topo 17196/XV, situat în imobilul din Bd.Regele Carol I(fost Bd.Tinereții) nr.3 la prețul de 40.000 euro.

VICEPRIMAR,

SECRETAR,

Ioan Cojocari


Traian Stoia

CONSILIER,

Luminita Mirica

AVIZAT,

Serviciul Juridic