Hotărârea nr. 312/2014

312/26.06.2014 privind aprobarea documentaţiei de subapartamentare a apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Timişoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26
Hotararea Consiliului Local 312/26.06.2014
privind aprobarea documentaţiei de subapartamentare a apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Timişoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 15066/12.06.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2014-001513/31.03.2014 a doamnului Rosca Gheorghe;
Având în vedere documentaţia tehnică de subapartamentare întocmită de către SC INTERCAD SRL, avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 36297/27.03.2014;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă subapartamentarea apartamentului nr.2 din imobilul situat în Timişoara str. Eroilor de la Tisa nr. 26, înscris în C.F. nr. 405869-C1-U3 Timişoara, nr. topo. 9134/II, conform documentaţiei întocmite de către SC INTERCAD SRL şi avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 36297/27.03.2014, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-lui Rosca Gheorghe;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI