Hotărârea nr. 310/2014

310/26.06.2014 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1, către Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş
Hotararea Consiliului Local 310/26.06.2014
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1, către Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2014-001362-20.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere adresa nr. CT2014-001361/21.03.2014 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Timiş;
Având în vedere adresa nr. CT2014-001362/21.03.2014 a Compartimentului Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş;
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al sedintei din data de 03.04.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ţa Libertăţii nr. 1 compus din 2 incaperi cu suprafata utila totala de 40 m.p., pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de un an, la un tarif de 2 Euro/m.p./lună catre Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifrudă al Primarului;
- Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Timiş;
- Compartimentului Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş;
- Mass-media locale;

Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CABINET VICEPRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. NR. CT2014-001362/20.05.2014

APROBAT PRIMAR


NICOLAE ROBU


REFERAT

Prin contractul de închiriere nr. 591/1999, s-a atribuit către Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Timișoara, P-ța Libertății nr. 1, în suprafață de 549,73 mp.

Prin adresa înregistrată cu nr. CT2014-001361/21.03.2014 Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș a comunicat către Primăria Municipiului Timișoara renunțarea la 40 mp din suprafața închiriată prin contractul menționat mai sus, ca urmare a desprinderii Compartimentului de Dezvoltare Rurală Timiș din Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș.

Prin cererea nr. CT2014-001362/21.03.2014 Compartimentul Județean de Dezvoltare Rurală Timiș solicită închirierea spațiului în suprafață de 40 mp. Compartimentul Județean de Dezvoltare Rurală Timiș s-a desprins din Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș, fiind în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În urma analizării solicitării nr. CT2014-001362/21.03.2014 în Comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 479/24.09.2013, din data de 03.04.2014, comisia a avizat favorabil solicitarea Compartimentului Județean de Dezvoltare Rurală Timiș.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere pe un an cu Compartimentul Județean de Dezvoltare Rurală Timiș, pentru suprafața de 40 mp, din spațiul situat în Timișoara, P-ța Libertății nr.1, la un tarif de 2 Euro/mp/lună.

VICEPRIMAR TRAIAN STOIA


SECRETAR

IOAN COJOCARI

RESPONSABIL BIROU

LAURA KOSZEGI


CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAȘ


AVIZAT SERVICIUL JURIDIC