Hotărârea nr. 31/2014

31/28.01.2014 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru "ACS Poli Timişoara
Hotararea Consiliului Local 31/28.01.2014
privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru "ACS Poli Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 1770/24.01.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 19/13.07.2012 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia "Atletic Club Sportiv Recas", modificarea statutului asociaţiei, redenumită "ACS Poli Timişoara" şi aprobarea cotizatiei anuale catre "ACS Poli Timişoara";
În conformitate cu prevederile art.23 lit (1), art.26, art.38 din Statutul Asociaţiei ACS Poli Timişoara - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 19/13.07.2012;
Având în vedere Adresa Asociaţiei ACS Poli Timişoara cu nr.SC2014-000549/13.01.2014;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.6 lit.a) pct.6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:(1) Se aproba o contributie financiara cu titlu de cotizatie pe anul 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru "ACS Poli Timişoara", in suma de 7.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative si sportive").
(2) Pentru perioada semestrului I din anul 2014, aferenta returului editiei competitionale 2013-2014, se va aloca Asociatiei o cotă din cotizatia anuală in suma maxima de 4.000.000 lei.
Suma rămasă necheltuită din această cotă din cotizaţie se va reporta pe trimestrul al III-lea, fiind utilizată pentru pregătirea intercompetiţională de vară şi ediţia competiţională 2014 - 2015.
(3) Cotizaţia anuală din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre "ACS Poli Timişoara", in conformitate cu hotărârile Adunării Generale si cu prevederile legale in vigoare.
(4) Contributia financiara se efectueaza pentru actiunile sportive cuprinse in calendarele competitionale ale echipelor de fotbal ale "ACS Poli Timişoara", in conformitate cu calendarul Federatiei Romane de Fotbal si Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, din returul editiei competitionale 2013-2014, perioada intercompetitionala de vara si turul editiei competitionale 2014-2015.
(5) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.
(6) In situatia in care se constata ca din cotizatia alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in scopul pentru care a fost constituita "ACS Poli Timişoara" si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la Asociatie.

Art.2:(1) Municipiul Timişoara va efectua plăţi din cotizaţia anuală, în tranşe, în baza solicitărilor de plată din partea Asociaţiei, în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont.
(2) Cotizaţia anuală achitată de către Municipiul Timişoara către Asociaţie va fi justificată prin documente justificative pentru cheltuielile efectuate, din cotizaţia alocată.

Art.3:(1) Activitatea financiară a Asociatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara, conform atributiilor desemnate.
(2) În acest sens, asociatia sportiva va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de fotbal se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
- Asociatiei "ACS Poli Timişoara";
- Universitatii "Politehnica" Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, medicAle, SPORTIVE SI CULTURALE

SC2014 -1770/ 24.01.2014

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru „ACS Poli Timișoara”

Prin HCLMT nr.19/ 13.07.2012, Municipiul Timișoara a devenit membru al asociației nonguvernamentale si nonprofit “ACS Poli Timișoara”.

În conformitate cu prevederile art.12 lit (B) pct.(b), din Statutul Asociației ACS Poli Timișoara - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 19/13.07.2012, membrii au obligația de a achita o cotizație anuală, în funcție de posibilitațile financiare;

Prin Adresa nr.SC2014-000549/13.01.2014, “ACS Poli Timișoara” a solicitat pentru anul 2014 o cotizație din partea Municipiului Timișoara în sumă de 10.000.000 lei din care pe semestrul I suma de 5.000.000lei.

Totodată s-a menționat că în anul bugetar 2013, “ACS Poli Timișoara” a avut aprobată cotizația anuală de 7.000.000 lei.

Consiliul Director al clubului se bazează în principal ca sursă de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, pe cotizațiile asociațiilor, sperând ca în anul competițional 2014-2015 echipa să se prezinte la un nivel competițional superior.

Rezultatele sportive și structura clubului în sinteză sunt următoarele:

  • -  promovarea primei echipe ACS Poli Timișoara în Liga 1, ediția competițională 2013-2014, în prezent ocupând locul 11, având în vedere valoarea lotului și resursele financiare;

  • -   Centrul de Copii și Juniori are în structură: echipa ACS Poli II, 5 echipe de juniori (juniori A,juniori B,juniori C,juniori D șijuniori E) și 4 echipe de copii (copii nascuți în anul 2004, anul 2005, anul 2006 și anul 2007).

Fotbalul ca ramură sportivă reprezinta un joc sportiv clasificat in prima categorie de importanta in strategia sportiva locala, tinand cont de istoric, traditie si palmares, si avand un impact mare la publicul timisorean. In momentul actual, ACS Poli a reusit prin managementul dezvoltat in noua organizatie creata, sa construiască un proiect care a creat condiții ca activitatea sportivă și organizatorică să se desfășoare în coordonate de performanță.

Avand in vedere expunerea de motive precizata in prezentul referat, este fundamentata propunerea de a dezvolta activitatea de fotbal prin finantarea asociatiei sportive din bugetul local, asigurand astfel cadrul organizational si resursele pentru obtinerea unor performante sportive care sa readuca Timisoara in prim-planul fotbalului romanesc.

In conditiile aratate, propunem sa se stabileasca cotizatia pe anul 2014 din partea Municipiului Timisoara, care se va achita asociatiei sportive, in urmatoarele conditii :

  • 1. (1)Contributia financiară cu titlu de cotizatie pentru anul 2014, din partea Municipiului Timisoara pentru “ACS Poli Timișoara” se va aproba din bugetul local,din capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", subcap.67.02.05.01-Sport. Valoarea propusa pentru cotizatia pe anul 2014 este in suma de 7.000.000 lei.

Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale a cuprins valoarea cotizatiei destinate ’’ACS Poli Timișoara” in Proiectul de buget al directiei pe anul 2014, transmis Directiei Economice, urmand ca proiectul de hotarare pentru aprobarea cotizatiei sa fie supus aprobarii in aceeasi sedinta de plen a C.L.Timisoara, in care se va supune aprobarii bugetul local al Municipiului Timisoara.

  • (2) Cotizația anuală din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre „ACS Poli Timișoara”, in conformitate cu hotărârile Adunării Generale si cu prevederile legale in vigoare;

  • (3) Contributia financiara se efectueaza pentru actiunile sportive cuprinse in calendarele competitionale ale echipelor de fotbal ale „ACS Poli Timișoara”, in conformitate cu calendarul Federatiei Romane de Fotbal si Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, din returul editiei competitionale 2013-2014, perioada intercompetitionala de vara si editia competitională 20142015;

  • (4) Pentru perioada semestrului I din anul 2014, aferenta returului editiei competitionale 20132014, se va aloca Asociatiei o cota din cotizatia anuala in suma maxima de 4.000.000 lei;

  • (5) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.

  • (6) In situatia in care se constata ca din cotizatia alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in scopul pentru care a fost constituita „ACS Poli Timișoara" si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la Asociatie.

  • 2. (1) Municipiul Timișoara va efectua plăți din cotizația anuală, în tranșe, în baza solicitărilor de plată din partea Asociației, în limita bugetului disponibil și a disponibilului în cont;

(2) Cotizația anuală achitată de către Municipiul Timișoara către Asociație va fi justificată prin documente justificative pentru cheltuielile efectuate, din cotizația alocată;

  • 3. (1) Activitatea financiară a Asociatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara, conform atributiilor desemnate;

(2) În acest sens, asociatia sportiva va pune la dispoziția Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de fotbal se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Avand in vedere aspectele menționate, va rugam sa analizați , avizați si aprobați proiectul de hotarare privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație pe anul 2014, din partea Municipiului Timișoara pentru „ACS Poli Timișoara’’.

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.


Viceprimar, Dan Diaconu


Secretar, loan Cojocari


Director Directia Economica,


Smaranda Haracicu


Director Directia Institutii Școlare, Medicale, Sportive si Culturale, loan Mihai Costa


Biroul Baze Sportive, Ion Crasovan


Avizat Juridic,