Hotărârea nr. 309/2014

309/26.06.2014 privind dezmembrarea terenului cu nr. cad. 437926 proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea construirii "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"
Hotararea Consiliului Local 309/26.06.2014
privind dezmembrarea terenului cu nr. cad. 437926 proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea construirii "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013-5616/27.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dezmembrarea terenului proprietatea Municipiului Timişoara, cu nr. cad. 437926, înscris în C.F. 437926 Timişoara (provenit din C.F. 430927), conform documentaţiei tehnice întocmite de S.C. Black Light S.R.L., în două parcele de teren: Lot 1 cu nr. cad. 437926/1 şi suprafaţa de 411853 mp, respectiv Lot 2 cu nr. cad. 437926/2 şi suprafaţa de 8000 mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,


PRIMAR NICOLAE ROBU


DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

CT2013- 5616 /27.05.2014

REFERAT

privind aprobarea dezmembrării terenului cu nr.cad.437926 proprietatea Municipiului Timișoara, în vederea construirii „Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”

Având în vedere faptul că Municipiul Timișoara, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara documentația de dezmembrare a parcelei cu nr. cad.437926, întocmită de S.C.Black Light SRL.

Parcela cu nr.cad.437926, înscrisă în CF 437926 (transcrisă din C.F.430927) cu suprafața de 419853 mp, este proprietatea Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local și se va dezmembra în două parcele:

-Lot 1, nr. cad. 437926/1 cu suprafața de 411853 mp;

-Lot 2, nr. cad. 437926/2 cu suprafața de 8000 mp;

Menționăm că nu sunt înregistrate revendicări sau litigii asupra parcelei propusă pentru dezmembrare, conform adreselor nr. CT2013-5616/14.04.2014 de la Serviciul Juridic, nr. CT2013-5616/21.03.2014 de la Biroul Evidența Patrimoniului, respectiv nr. CT2013-5616/24.03.2014 de la Serviciul Administrare Fond Funciar.

Propunem emiterea unei hotărâri a consiliului local prin care să se aprobe dezmembrarea parcelei proprietatea Municipiului Timișoara, cu nr.cad. 437926, înscris în C.F. 437926 Timișoara (provenit din CF430927), conform documentației tehnice întocmite de S.C.Black Light SRL, parte integrantă a proiectul de hotărâre.

Pentru SECRETAR

SIMONA DRĂGOI

DIRECȚIA DEZVOLTARE                             DIRECȚIA DEZVOLTARE

DIRECTOR                                      MANAGER PROIECT

AURELIA JUNIE                                  MAGDALENA NICOARĂ

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE MARTIN STAIA

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


BIROU EVIDENȚA PATRIMONIULUI CĂLIN PÎRVA


AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

CAIUS ȘULI


SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU DAN ROBESCU

CONSILIER SERVICIU B.D.U.C.

DIANA ROF