Hotărârea nr. 308/2014

308/26.06.2014 privind înscrierea în cartea funciară a străzii Laurenţiu Nicoară, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu şi liniile de cale ferată
Hotararea Consiliului Local 308/26.06.2014
privind înscrierea în cartea funciară a străzii Laurenţiu Nicoară, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu şi liniile de cale ferată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2014-940/28.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înscrierea prin operaţiunea de "Primă Înscriere" în cartea funciară a străzii Laurenţiu Nicoară, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu şi liniile de cale ferată, teren pentru drum, cu nr. top. 503, în suprafaţa de 1934 mp, proprietatea Municipiului Timişoara, operaţiune care se va face conform documentaţiei topografice întocmită de S. C. Black Light S. R. L., proiect nr. 1920/2012.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse şi Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,


PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

CT2014- 940 /28.05.2014

REFERAT

privind înscrierea în cartea funciară a străzii Laurențiu Nicoară, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu și liniile de cale ferată

Având în vedere necesitatea reglementării situației juridice a terenului pe care este situată strada Laurențiu Nicoară, tronsonul dintre strada Paul Constantinescu și liniile de cale ferată, se supune spre analiză comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara documentația pentru întabularea străzii Laurențiu Nicoară, întocmită de S.C.Black Light SRL.

Imobilul care face obiectul operațiunii de primă înscriere într-o carte funciară este cuprins în intravilanul Municipiului Timișoara, între strada Paul Constantinescu și liniile de cale ferată, are nr. top. 503 și suprafața de 1934 mp- teren pentru drum, fiind proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

Menționăm că nu sunt înregistrate revendicări sau litigii asupra parcelei propusă pentru întabulare, conform adreselor nr. UR2014-940/17.03.2014 de la Serviciul Juridic, nr. UR2014-940/19.03.2014 de la Biroul Evidența Patrimoniului, respectiv nr. CT2014-940/17.03.2014 de la Serviciul Administrare Fond Funciar.

Propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe întabularea terenului pentru drum, proprietatea Municipiului Timișoara, cu nr.top. 503, înscris în C.F. Nou Timișoara, conform documentației topografice întocmită de S.C.Black Light SRL, proiect nr.1920/2012, parte integrantă a proiectului de hotărâre.

Pentru SECRETAR

SIMONA DRĂGOI

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE MARTIN STAIA

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


BIROU EVIDENȚA PATRIMONIULUI     SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

CĂLIN PÎRVA                               DAN ROBESCU

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC CAIUS ȘULI


CONSILIER SERVICIU B.D.U.C. DIANA ROF

Cod FO 53-01,ver.2