Hotărârea nr. 303/2014

303/26.06.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.356/18.06.2013 - privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului din Anexa 1
Hotararea Consiliului Local 303/26.06.2014
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.356/18.06.2013 - privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului din Anexa 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-15717/18.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.356/18.06.2013 -privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului din Anexa 1;
Imobilul înscris în CF 402890 Timişoara, cu nr. top.30122, nu face obiectul unor litigii pe rol sau a unor dosare nesoluţionate de revendicare în baza Legilor nr.18/1991, nr.1/2000, nr.10/2001, nr. 247/2005, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 sau Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999.
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.356/18.06.2013 după cum urmează:
" Se însuşeşte apartenenţa la domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara cu terenul cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre."

Art.2: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr.356/18.06.2013 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Urbanism- Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş-hotărârea şi Anexa 1 în original;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU                 PRIMAR

SC2014 - 15717 / 18.06.2014                                 NICOLAE ROBU

R E F E R A T

pentru modificarea art.1 din HCLMT nr.356/18.06.2013

Având în vedere adresa Ministerului Finanțelor Publice-Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului nr. 526919/17.06.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CP2014-674 / 17.06.2014, în care se fac precizări referitoare la metodologia de trecere a unui bun din domeniul public al Statului Român în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii 213/1998, este necesară modificarea articolului nr.1 din HCLMT nr.356/18.06.2013.

Terenul cuprins în Anexa 1 la HCLMT 356/2013 este înscris în C.F. 402890 Timișoara (provenit din CF65923), cu nr. top. 30122 și suprafața de 3600 mp, proprietatea Statului Român și nu face obiectul unor litigii pe rol conform adresei Serviciului Juridic nr. SC2012-21989/24.09.2012 sau a unor dosare nesoluționate de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000, a Legii nr. 10 /2001, O.U.G.94/2000, O.U.G.83/1999 și a Legii nr. 247 /2005, conform adresei cu nr. SC2012-21989/21.09.2012 de la Direcția Patrimoniu și adresei cu nr.SC2012-21989/21.09.2012 de la Serviciu Administrare Fond Funciar.

Din analiza extrasului de carte funciară coroborat cu dispozițiile anexei la Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, rezultă că bunul propus spre a fi inclus în domeniul public al Municipiului Timișoara nu este de natură a constitui domeniu public al statului sau al județului.

Având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, conform art. 3, aliniat (4), domeniul public al municipiului este alcătuit din bunuri de uz sau interes public. Conform art. 21, alin. (2) inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ- teritoriale se însușește de către consiliile locale.

Propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă modificarea articolului nr. 1 din HCLMT nr.356/18.06.2013 după cum urmează: " Se însușește apartenența la domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara cu terenul cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre." Celelalte articole din HCLMT nr.356/18.06.2013 rămân neschimbate.

SECRETAR

IOAN COJOCARI

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE MARTIN STAIA

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


BIROU EVIDENȚA PATRIMONIULUI

CĂLIN PÎRVA


AVIZAT

SERVICIU JURIDIC CAIUS ȘULI


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

DAN ROBESCU

CONSILIER SERVICIU B.D.U.C.

DIANA ROF