Hotărârea nr. 301/2014

301/26.06.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Herculane nr.139
Hotararea Consiliului Local 301/26.06.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Herculane nr.139


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2014-001794/06.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.CT2014-001794/16.04.2014 a d-nei Dima Elisabeta ;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, Str. Herculane nr.139 inscris in CF 408440 Timisoara, top 1527/635-637/a, in suprafata de 993mp;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- D-nei Dima Elisabeta;
-Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE

BIROUL EVIDENTA PATRIMONIULUI

NR.CT2014-001794/06.05.2014


Aprobat, Primar


NICOLAE ROBU


REFERAT


Privind trecerea din Domeniul Public al Municipiului Timișoara în Domeniul Privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str.Herculane nr.139


Prin adresa cu nr.CT2014-001794/16.04.2014 d-na Dima Elisabeta proprietara construcțiilor situate în Timișoara, Str. Herculane nr.139 ,a solicitat atribuirea terenului aferent construcțiilor dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, teren inscris in CF 408440 Timisoara top 1527/635-637/a -Domeniul Public

Având în vedere faptul că terenul aferent imobilului mai sus menționat a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timișoara, este necesar trecerea acestuia în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea atribuirii lui prin Ordin al Prefectului.

Menționăm faptul că imobilul nu face obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001, în baza legilor fondului funciar sau a Legii nr. 247/2005.

Din adresa cu nr.CT2014-1796/15.05.2014 a Serviciului Juridic, rezultă faptul că pentru imobilul mai sus identificat nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire și a creerii cadrului legal a acesteia, față de cele de mai sus,


PROPUNEM:


Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, Str. Herculane nr.139 inscris in CF 408440 Timisoara top 1527/635-637/a in suprafata de993mp.


VICEPRIMAR, Traian Stoia


SECRETAR

Ioan Cojocari


D.C.T.D.D,


DIRECTOR,

Martin Staia


ȘEF BIROU E.P, Călin N. Pîrva


ÎNTOCMIT, Gh.Buzarnescu


AVIZAT

Serviciul Juridic