Hotărârea nr. 299/2014

299/26.06.2014 privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Timişoara în vederea stabilirii reprezentării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi a notarilor publici
Hotararea Consiliului Local 299/26.06.2014
privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Timişoara în vederea stabilirii reprezentării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi a notarilor publici


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 14763/10.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36.alin. (1) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara să stabilească reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Timişoara în toate litigiile prezente şi viitoare în care acesta este parte, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, precum şi în faţa notarilor publici, în vederea semnării actelor notariale.
Art.2: Mandatul este dat pentru actele judecăţii, inclusiv formularea de cereri de chemare în judecată, căi de atac ordinare şi extraordinare, acte de renunţare la judecată, tranzacţii, executare silită şi altele asemenea, cât şi pentru actele notariale (contracte, declaraţii etc.).
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Timişoara şi Serviciul Juridic.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI