Hotărârea nr. 297/2014

297/26.06.2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ
Hotararea Consiliului Local 297/26.06.2014
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Constatator nr. SC2014 - 15989/20.06.2014 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa nr. SC2014 - 015945/20.06.2014 a domnului Bîrsăşteanu Florică, prin care solicită demisia din calitatea de consilier, având în vedere validarea mandatului de deputat;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. a), art.9 alin. 3 şi art.12 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală reublicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ - ales pe lista Uniunii Social Liberale la data de 10 iunie 2012.

Art. 2: Se declară vacant locul deţinut de domnul BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Domnului Bîrsăşteanu Florică;
- Mass-media locale


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

NR.SC2014 -   /

REFERAT CONSTATATOR

În baza Adresei nr.SC2014 -015945/20.06.2014 a domnului BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ, prin care solicită demisia din calitatea de consilier, având în vedere validarea mandatului de deputat;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.(a) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, modificată:

„Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului , în caz de demisie”

Alin.3 prevede: „Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier.”

În baza art.12 : „ (1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul județean , după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile , un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative”.

Având în vedere aspectele menționate:

PROPUNE:

Consiliul Local de Municipiului Timișoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂȘTEANU FLORICĂ - ales pe lista Uniunii Social Liberale la data de 10 iunie 2012 - în urma demisiei - și declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

ROBU NICOLAE


SECRETAR, IOAN COJOCARI


Cod. FP53-01, Ver.1