Hotărârea nr. 295/2014

295/06.06.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BONCEA GEORGE - FLAVIUS
Hotararea Consiliului Local 295/06.06.2014
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BONCEA GEORGE - FLAVIUS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul constatator al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h^1, art. 9 alin. (3) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 06.06.2014;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BONCEA GEORGE - FLAVIUS, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin. (1), coroborate cu art.31 alin (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BONCEA GEORGE - FLAVIUS.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Uniunii pentru Timiş;
- Domnului Bogdan Radu Herzog;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ CONSILIER SANDU CONSTANTIN CONSILIER TÎRZIU ADELINA CONSILIER JICHICI CIPRIAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

AVIZAT


JUDEȚUL TIMIȘ                                  Secretar

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BONCEA GEORGE - FLAVIUS

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul constatator al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere Adresa prin care se precizează faptul că domnul Boncea George Flavius a pierdut calitatea de membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat;

în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.hA 1, art. 9 alin. (3) și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, modificată;

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BONCEA GEORGE - FLAVIUS - ales pe lista Uniunii pentru Timiș (UpT) la data de 10 iunie 2012.

Art, 2: Se declară vacant locul deținut de domnul BONCEA GEORGE - FLAVIUS în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

  • - Primarului Municipiului Timișoara;

  • - Uniunii pentru Timiș;

  • - Domnului Bogdan Radu Herzog;

  • - Mass-media locale.

Președinte de ședință,

Consilier