Hotărârea nr. 289/2014

289/20.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015
Hotararea Consiliului Local 289/20.05.2014
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.IF 2014 - 008949/19.05.2014 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată - Titlul IX;
Având in vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, actualizată - Titlul IX;
Având în vedere prevederile art. 16 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;
Având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
Având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, actualizata, ale Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, actualizat, si ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, actualizata;
Având in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2015, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2015;
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,9 %;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se stabileşte la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 30%;
d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,50 %;
e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1% fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.
g) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.

Art.2: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2015, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2015 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificaţie de 10%.

Art.3: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 300 de lei în cazul persoanelor juridice.
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Art.4: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2015, precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Se acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizata.
(2) Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie sunt reglementate in Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.6: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2015 pentru montarea şi punerea în funcţiune de panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv de panouri fotovoltaice pentru producerea / stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.7: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora, pentru anul 2015, sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.8: Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului, în anul 2015, pentru clădirile folosite pentru activităţi cu caracter social-umanitar, de către asociaţii, fundaţii sau culte, este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.9: Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.10: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2015.

Art.11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara; Directia Urbanism; Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; Directia Tehnica; Directia Comunicare; Direcţia de Mediu; Directia Secretariat General; Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie; Directia de Evidenta a Persoanelor.

Art.12 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Arhitectului Sef;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Cantinei de Ajutor Social;
- Directiei Politia Locala Timisoara;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara.
- Biroului Audit;
-Biroului Managementul Calităţii;
- Corpul de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA nr.4 la H.C.L nr. /   .:2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

IF2014-5182/14.04.2014


SE APROBĂ,

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

ANEXA

privind procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2015 pentru montarea și punerea în funcțiune de panouri sau instalații solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice

 • 1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu pentru anul 2015, în cazul în care aceștia realizează următoarele lucrări:

 • - Montarea și punerea în funcțiune de instalații panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor;

 • - Montarea și punerea în funcțiune de panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice;

Se va solicita Autorizație de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție.

Nu se acordă această facilitate beneficiarilor Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme, finanțate de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin AFM sau prin alte surse de finanțare nerambursabile.

 • 2. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2015.

 • 3. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăși cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2015.

 • 4. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu, dovedită prin cartea de identitate/buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuința de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

 • 5. După terminarea lucrării, persoanele fizice care solicită scutirea trebuie să depună la Primăria Municipiului Timișoara - Direcția de Mediu - Serviciul Avize Mediu și următoarele documente justificative:

 • - copiile de pe facturi și chitanțele fiscale;

 • - copiile actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu;

 • - copia Autorizației de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile;

 • - fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor;

 • 6. Consilierii Serviciului Avize Mediu - Direcția de Mediu vor verifica la fața locului realizarea investiției și funcționarea acesteia, după care se va încheia un document de constatare la fața locului. Consilierii Serviciului Avize Mediu vor întocmi și un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilităților fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant și va fi transmis Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

 • 7. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidențele fiscale cu rămășițe. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

 • 8. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2015, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, pe baza documentului de constatare și Referatului întocmite de către Direcția de Mediu - Serviciul Avize Mediu.

  VICEPRI


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU.

Adrian - Amedeo/BERE - SEMEREDI

ȘEF SERVCIU AVIZE MEDIU, Daniel - Marius CORAȘ

Alexandnu GHIULAI


-Anexa nr. 1

La HCLMT NR.2014

1. Impozitul asupra mijloacelor de transport pe apă

Tipul taxei

Nivelul pentru anul 2015 Impozit - lei -

Art.263 alin.(2) pct.II - Vehicule inregistrate

 • 1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cmc :

  • 1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc

  • 1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc

 • 2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

4 lei/200 cmc

6 lei/200 cmc

150 lei/an

Art. 263 alin. (7) pct. 4 - Nave de sport si agrement

1.119 lei

2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor -cap. V-

Tipul taxei

Nivelul pentru anul 2015

Art. 267 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban :

Taxa -lei-

a) până la 150 m2 inclusiv

6

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

c) între 251 și 500 irf inclusiv

9

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12

e) între 751 și 1.000 irf inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste suprafata de 1.000 mp

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

8 lei pentru fiecare mp afectat

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13 lei pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene

15

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice in mediul urban

0

Art. 268 alin. (1A1) Viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice

0

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

20

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

32

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător diferențiat pe produse:

 • -   grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru boabe, alte cereale ;

 • -   mazare boabe, fasole boabe, alte leguminoase pentru boabe ;

 • -   plante textile

 • -   floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia boabe, alte plante uleioase;

 • -   sfecla de zahar, tutun, alte plante pentru alte industrializari ;

 • -   cartofi;

 • -   plante medicinale si aromatice ;

 • -   tomate, ardei, vinete, varza, conopida, castraveti-cultivate in câmp, solarii si sere

 • -   pepeni verzi si galbeni ;

 • -   plante de nutret ;

 • -   flori cultivate in sere si solarii (garoafe, trandafiri, gerbera, frezia etc.)

 • -   plante ornamentale si dendrologice;

 • -   fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la distante aproximativ normale pe rand si intre randuri ;

 • -   struguri din plantatiile viticole;

 • -   material săditor de pomi fructiferi și arbuști fructiferi;

 • -   rasaduri de legume si flori;

 • -   lapte crud;

 • -   miere de albine, propolis, laptisor de matca si alte produse apicole ;

 • -   ciuperci cultivate;

 • -   carne de pasare sau lagomorfe;

 • -   bovine, porcine, ovine și caprine, cabaline;

 • -   păsări din toate speciile (găini, gâște, rațe, curci, etc.);

80

 • -   morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, hrean;

 • -   ceapa, praz, usturoi;

 • -   ridichi de vara si de iarna;

 • -   sfecla rosie;

 • -   brocoli ;

 • -   andive;

 • -   dovleci, dovlecei;

 • -    gulii;

 • -   fasole verde, mazare verde;

 • -   struguri de viță din curte sau gradina;

 • -   capsuni ;

51

 • -   fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti;

 • -   arpagic;

 • -   seminte de legume si flori;

 • -   oua;

16

 • -   salata, spanac, măcriș;

 • -   ridichi de luna;

 • -   marar, cimbru, tarhon, leustean, busuioc, sparanghel;

 • -   frunze de patrunjel si telina;

 • -   flori de gradina (lalele, narcise, zambile, crizanteme, trandafiri, gladiole etc.)

9

Art. 268 alin (5) Taxa pentru vizarea anuala a unei autorizatii (Acord) privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

 • 1. Taxa pt. viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica, cu suprafata pana la 50 mp inclusiv

 • 2. Taxa pt. viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica cu suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp

 • 3.  Taxa pt. viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica care au o suprafata mai mare de 100 mp.

300 lei

500 lei

700 lei

Nota : In cazul in care producătorul solicita eliberarea certificatului de producător pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs.

Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa.

3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - cap. VI

Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :

 • a)  in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 • b)  in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

lei/mp sau fractiune de mp.

32

23

4. Impozitul pe spectacole - cap. VII

Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă :

lei/mp.

0,2

 • a)  în cazul videotecilor

 • b)  în cazul discotecilor

0,4

5. Alte Taxe locale -cap. X-

Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice

lei/mp/zi

1. taxa pentru depozitarea de materiale

1 leu/mp/zi

2 a. taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioșcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc.

3 lei/mp/zi in zona A

2 lei in celelalte zone

2 b. taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare

3 lei/mp/zi în zona A 2 lei/mp/zi în celelalte zone

3. taxa de ocupare a domeniului public pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerțului pe terasele sezoniere

2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august

1 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie

0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie

4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate

0,25 lei/mp/zi

5. Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de afișaj proprietate a Primăriei Municipiului Timișoara amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara

1,50 lei/mp/zi

6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanți)

7. Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare

5 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

Art.283 alin.(1) Taxa pentru vizitarea Gradinii Zoologice Timisoara

1 leu pentru copii pana la varsta de 14 ani si persoane cu handicap;

3 lei pentru copii cu varsta de peste 14 ani si pentru adulti;

5 lei pentru familie compusa din doi adulti si un copil.Orice alt copil sau adult, va plati conform taxei individuale stabilite mai sus.

Art.283 alin.(2) Taxa pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator

Taxa va fi stabilita anual, prin Decizie de impunere emisa din oficiu de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara. Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu sunt prevazute in Anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Termene de plata a taxei: Taxa se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31.03.2014 si 30.09.2014 inclusiv.

Pentru neplata la termen se datoreaza majorari de intarziere.Nivelul majorarilor de intarziere este de 2% din cuantumul taxei neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inculsiv.

Prevederile OG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala sunt aplicabile corespunzator.

ASPECTE PROCEDURALE:

 • 1. Taxa pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator este aplicabila in masura in care activitatea indicata in Anexa 1 la Ordinul nr. 1798/2007 este efectiv desfasurata de societate.

Activitatea desfasurata este aceea activitate autorizata fie la sediu, fie la punctul de lucru, conform art. 15 din legea 359/2004 cuprinsa in certificatul constatator ONRC la cap. SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN LEGEA 359/2004.

 • 2. Taxa se datoreaza pe perioada aferenta anului fiscal in care contribuabilul putea sa desfasoare activitatea cu impact asupra mediului inconjurator in mod legal si cu respectarea legislatiei in materie. Taxa inceteaza a se mai datora incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilul nu mai desfasoara activitatea fie ca urmare a suspendarii activitatii/incetarii existentei contribuabilului/ declararea falimentului etc.

 • 3. Taxa nu se datoreaza, in urmatoarele cazuri, cum ar fi:

 • - in cazul in care societatea se afla in stare de faliment, in procedura de dizolvare potrivit Legii 31/1990 sau are suspendata activitatea potrivit prevederilor legale si nu a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) reluarea activitatii;

 • - in cazul in care societatea face dovada ca a inregistrat la ONRC, conform certificatului constatator emis de ONRC in temeiul art. 17A1 alin. 1 lit a din Legea 359/2004, declaratia pe proprie raspundere conform careia firma nu desfasoara activitati prevazute in actul constitutiv sau modificator in spatiul destinat sediului social din Timisoara;

 • - in cazul in care, activitatea desfasurata de contribuabil necesita obtinerea autorizatiei de mediu sub conditie, taxa nu se datoreza daca pentru activitatea desfasurata nu a fost eliberata autorizatie de mediu de catre autoritatea

Lei/an

500

competenta in materia si daca contribuabilul depune la organul fiscal declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al acestuia din care sa rezulte ca activitatea desfasurata nu se incadreaza in conditiile prevazute de anexa 1 la Ordinul 1798/2007.

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO


R O M Â N I A

Județul Timis Municipiul Timișoara


Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, C.I.F. 21666630, tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro

Nr. IF 2014 - 008949/19.05.2014

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in Municipiul Timișoara

În conformitate cu prevederile art.292 alin.(1) și (2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.”

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„ Hotărârile consiliilor locale și județene privind impozitele și taxele locale

Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene adoptă hotărâri privind impozitele și taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292. (...)”

Arătăm ca, prin HG nr. 1309/27.12.2012 au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, până la data întocmirii prezentului referat nefiind emisă o nouă hotărâre de Guvern pentru aprobarea sumelor indexate, prin coroborarea prevederilor art. 288 alin. (1) cu cele ale art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, aceste valori sunt aplicabile si in anul fiscal 2015.

In baza prevederilor Legii nr. 571/2003, consiliul local are competenta sa stabilească cota impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă, stabilirea altor taxe locale ținând cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, precum și procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată și completată.

Desi potrivit codului fiscal, persoanele care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj in scop de reclama si publicitate nu sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la serviciile de specialitate, in conformitate cu prevederile art.271 alin.5 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal actualizata, consiliul local poate sa impuna in sarcina contribuabililor aceasta obligatie. In conditiile in care legea nu stabileste un termen de depunere a declaratiilor anuale, prin aceeasi hotarare se va stabili si termenul de depunere a acestora.

Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale, in conformitate cu prevederile art.282 alin.1-4 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată. Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Consiliile locale nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităților publice (gaze naturale, apă, energie electrică), pentru existența pe domeniul public/privat al unităților administrativ-teritoriale a rețelelor de apă, de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

Potrivit art.30 alin.1 si alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabilește anual.

Având în vedere intenția Primăriei Municipiului Timișoara de a realiza Strategia și Planul de acțiune privind schimbările climatice, necesitatea reducerii gazelor cu efect de seră (GES) - în special a celor produse prin activități antropice, precum și promovarea utilizării de către cetățeni a sistemelor care folosesc energiile regenerabile, pentru stimularea contribuabililor persoane fizice care montează și pun în funcțiune astfel de instalații se considera oportuna menținerea facilităților fiscale, constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri în proporție de 100% si pentru anul fiscal de referință 2015.

De asemenea, avand in vedere ca, prevederile art.286 alin.3 din Legea nr.571/2003 actualizata nu au suferit modificari, s-a considerat oportuna acordarea si in anul 2015 a facilităților fiscale constând în scutirea/reducerea de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuință de domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia (categoria de folosinta curti constructii), în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăși impozitul anual datorat, pentru următoarele categorii de persoane: persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară; persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

Totodata, avand in vedere ca: pentru lucrarile de reabilitare, legiuitorul a instituit expres posibilitatea consiliului local de a acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de minim 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie; ca OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizata, stabilileste expres lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; actualul context socio-economic si diminuarea accentuata a gradului de suportabilitate a contribuabililor in ceea ce priveste obligatiile fiscale, se considera oportuna acordarea acestei facilitati fiscale.

Avand in vedere ca necesitatea asigurarii unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui -ca necesitate a supravietuirii si progresului - reprezinta o problema de interes major si certa actualitate pentru evolutia sociala, se impune pastrarea calitatii mediului. Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile si au obligația de a lua masuri, intreprinde acțiuni pentru protejarea mediului inconjurator pentru a asigura cetatenilor urbei un mediu curat, mai putin poluat cu efecte asupra calitatii vietii cetatenilor care locuiesc in Timisoara.

In vederea indeplinirii rolului sau de protector si aparator al mediului, codul fiscal a reglementat prin art. 283 alin.2 posibilitatea consiliului local de a institui taxa pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator. Aceasta taxa urmeaza a fi instituita in scopul menținerii, protejarii și îmbunătățirii condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare din municipiul Timisoara.

Lista activitatilor pentru care exista obligativitatea emiterii autorizatiei de mediu este prevazuta in anexa nr. 1 la Ordinul 1798/2007. Autorizația de mediu reprezinta actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente sau ai unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcțiune. Tinand cont de prevederile codului fiscal, taxa va fi instituita pentru acele activitati care sunt identificate potrivit prevederilor legale in materie, OUG nr. 195/2005 si Ordinul 1798/2007, ca avand impact asupra mediului inconjurator.

Conform prevederilor art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003, din categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit fac parte si “cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local”, urmand astfel ca procedura si conditiile necesare a fi indeplinite pentru a opera prevederile invocate sa faca obiectul anexei 6 la hotararea privind impozitele si taxele locale pentru anul 2015.

Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale, precum si nivelul taxelor speciale au fost inaintate Directiei Fiscale, în calitate de inițiator al Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015, de catre compartimentele de specialitate care administreaza aceste impozite si taxe, prin adresele anexate in copie si care fac parte integranta din prezentul referat, astfel: adresa nr.IF2014-5180/16.04.2014 emisa de Direcția Tehnica; adresa nr.IF2014-005180/23.04.2014 emisa de Direcția Secretariat General - Serviciul Administrare Fond Funciar; adresa nr.IF2014-5180/24.04.2014 emisa de Direcția Secretariat General-Compartiment Arhiva; adresa nr.IF2014-5180/22.04.2014 emisa de Directia Secretariat General-Serviciul Autoritate Tutelara; adresa nr.IF2014-005180/16.05.2014 emisa de Directia Comunicare-Compartimentul Relationare Asociatii de Proprietari; adresa nr.IF2014-005180/15.05.2014 emisa de Cabinet Viceprimar - Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie; adresa nr.127292/15.04.2014 inregistrata cu nr.E22014-011177/16.04.2014 emisa de Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara; adresa nr.441/23.04.2014 inregistrata cu nr.E12014-011742/25.04.2014 emisa de Casa de Cultura a Municipiului Timisoara; adresa nr.IF2014-005180/15.04.2014 emisa de Serviciul Achizitii Publice; adresa nr.1295/14.04.2014 inregistrata cu nr.E22014-010873/14.04.2014 emisa de Cantina de Ajutor Social; adresa nr.SC2014-IF5780/17.04.2014 emisa de Directia Dezvoltare - Serviciul Proiecte cu Finantare Internationala; adresa nr.IF2014-005180/19.05.2014 emisa de Directia Urbanism; adresa nr.IF2014-005180/14.05.2014 emisa de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Autorizare Activitati Comerciale; adresa nr.IF2014-005180/15.04.2014 emisa de Directia Mediu - Serviciul Avize Mediu; adresa nr.IF2014-005180/19.05.2014 emisa de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Compartiment Spatii Publicitare.

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

 • 1. Emiterea hotararii de consiliu local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015, după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2015;

 • b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabilește la 0,9 %;

 • c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință se stabilește la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință, cota de impozitare se stabilește la 30%;

 • d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabilește la 1,50 %;

 • e) cota taxei pentru servicii de reclama și publicitate se stabilește la 3%;

 • f) cota taxei hoteliere se stabilește la 1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unitățile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.

 • g) cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire

 • 2. Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie 2015, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2015 de către contribuabilii persoane fizice, se acorda o bonificație de 10%.

 • 3. (1) Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public, are obligația să depună o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desființării, după caz, a panoului, afișajului sau structurii de afișaj.

(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) constituie contravenție și se sancționează astfel:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, și de 300 de lei în cazul persoanelor juridice.

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, și de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice.

 • 4. Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilități fiscale în anul 2015, precum si procedura și condițiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2.

 • 5. Acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie sunt reglementate in Anexa nr.3.

 • 6. Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2015 pentru montarea și punerea în funcțiune de panouri sau instalații solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor, respectiv de panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.

 • 7. Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre și cuantumul acestora, pentru anul 2015, sunt prevăzute în Anexa nr. 5.

 • 8. Procedura de acordare în anul 2015, a scutirii de la plata impozitului pe cladire conform art. 250 pct.19 din Legea nr.571/2003 actualizata privind codul fiscal, pentru clădirile folosite pentru activități cu caracter social-umanitar, de către asociații, fundații sau culte, este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul referat.

 • 9. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 • 10. Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2015.

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTOR EXECUTIV

SECRETAR

IOAN COJOCARI

Vizat juridic

C.j.

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri prevăzuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Art. 1 (1) Nu se supun impozitării pentru anul fiscal 2015, clădirile utilizate in intregul lor, de catre asociatii, fundatii si culte sau de catre acestea in parteneriat cu autoritati sau institutii publice, numai pentru activitati social umanitare constand in: asigurare de gazduire; hrana; sprijin material; ingrijire medicala; asistenta sociala; psihologica; activitati educationale; activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane aflate in dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din familii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice si altele asemenea), prestate cu titlu gratuit.

(2) Scutirea se acorda si in cazul in care, in cladirea de referinta exista spatii neutilizate, aflate in conservare.

Art. 2. Scutirea prevazuta la art.1 se acorda prin hotărârea consiliului local, pe baza de cerere, proportional cu perioada din anul fiscal 2015 in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art.1, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care sunt indeplinite conditiile, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile.

Art. 3. Cererea de acordare a scutirii se comunica Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, prin posta sau prin registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si va cuprinde:

 • -   datele de identificare ale solicitantului;

 • -   elementele de identificare ale cladirii/cladirilor pentru care se solicita acordarea scutirii;

 • -   temeiul de drept in baza carora se solicita acordare scutirii;

 • -  motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea de acordare a scutirii;

 • -   perioada din anul fiscal 2015 pentru care se solicita acordarea scutirii.

Art. 4. In sustinerea cererii se depun urmatoarele documente:

 • -   declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al asociatiei/ fundatiei/ cultului, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: 1) daca cladirea (cladirile) pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, este utilizata in exclusivitate de asociatii/fundatii/culte; 2) toate activitatile desfasurate in cladirea/cladirile pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, natura activitatilor respective precum si modalitate de furnizare a activitatilor, respectiv contra cost sau cu titlu gratuit.

 • -   Actul constitutiv si Statutul asocitiei/fundatiei; Hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus insrierea organizatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; Actele aditionale prin care au fost aduse modificati/completari la actele constitutive, precum si hotararile judecatoresti prin care s-a dispus modificarea/completarea actelor constitutive; Certificatul de inscriere al persoanei juridice fara scop patrimonial (in copie semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul);

 • -   Actul constitutiv al cultului, Actele aditionale prin care au fost aduse modificari/completari la Actul constitutiv (in fotocopii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul).

Art. 5. In vederea verificarii indeplinirii conditiilor de acordare a scutirii, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va proceda la efectuarea unei cercetări la fata locului (respectiv la cladirea ce face obiectul cererii ce acordare a scutirii), cu respectarea dispozitiilor art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Art. 6. Pentru soluționarea fiecărui dosar privind cerere de scutire de la plata impozitului pe cladiri in temeiul art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus spre vizare Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si spre aprobare Primarului Municipiului Timișoara.

Art. 7. In baza referatului aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, va proceda la:

 • 1)    întocmirea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului local al Municipiului Timișoara, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta anexa;

 • 2)    intocmirea proiectului de hotarare privind respingerea cererii de acordare a scutirii, in vederea inaintarii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara, în cazul în care se constată neîndeplinirea condițiilor cuprinse în prezenta anexă.

Art. 8. Orice scutire aplicata in baza art 250 alin. 1 pct 19 din Legea 571/2003 privind Cdoul fiscal care nu respecta prevederile prezentei proceduri va putea fi acordata, prin derogare de la prezenta anexa numai ca urmare a vointei Consiliului Local al Municipiului Timisoara, manifestata in conditiile actelor normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara (Legea nr.215/2001 si HCLMT nr.377/2012), ca urmare a supunerii spre dezbatere a proiectului prevazut la art. 7 pct. 2 din prezenta procedura.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Anexa nr. 5 la HCLMT nr.2014

TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2015

Nr. Crt.

Denumirea taxei speciale

Nivelul taxei speciale -lei-

Denumirea Directiei/ compartimentului de specialitate care presteaza serviciul taxabil

1.

Taxa cazare Vila Bistra

15 lei/noapte + TVA pentru angajati

20 lei/noapte + TVA - pentru consilierii locali

20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate

Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie

2.

Taxa imprimat

6 lei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Compartiment Spatii Publicitare

Biroul Autorizare Activitati Comerciale

3.

Cost autocolant

10 lei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Compartiment Spatii Publicitare

Biroul Autorizare Activitati Comerciale

4.

Taxa artificii

0 lei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

5.

Taxa urgenta eliberare acte - in termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv ziua depunerii

-in cazul persoanelor fizice si juridice: 100 lei/act

Toate seviciile si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si serviciilor și direcțiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea Primarului Municipiului Timișoara sau a Consiliului Local

6.

Taxa permise de intervenție

100 lei

Direcția Tehnică

7.

Taxa avize de principiu

100 lei

Direcția Tehnică

8.

Taxa predări de amplasament

100 lei

Direcția Tehnică

9.

Taxa permise de spargere

150 lei

Direcția Tehnică

10.

Taxă aviz de principiu mediu urban

50 lei

Direcția Mediu Serviciul Avize Mediu

11.

Taxa eliberare planuri de situatie și planse -persoane fizice si juridice

FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail):

sc.I:500 format A3 - 12 lei; sc. I:5000 format A3 - 12 lei

FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghișeu):

sc.I:500 format A3 - 14 lei; sc.I:5000 format A3 - 14 lei

sc. I:10000, P.U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G.,

P.A.T. - format A3 - 16 lei planșa

TAXA DE URGENȚĂ pentru toate planurile enumerate mai sus este de 10 lei + contravaloarea planului

Directia Urbanism

12.

Taxa emitere Harta Municipiului Timișoara, P.U.G., P.A.T.

Harta Municipiului Timișoara în format A0, la scara I:10 000

ÎN REGIM NORMAL: 100 lei

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

Directia Urbanism

Planșa P.U.G. în forma A0

ÎN REGIM NORMAL: 80 lei

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

Planșa P.A.T. în format AI

ÎN REGIM NORMAL: 40 lei

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

13.

Taxă imprimare nomenclator stradal și parte scrisa D.T.A.C./D.T.A.D./P.U.G./P.U.Z./ P.U.D.

Format A4 color - 4 lei / fila

Format A4 alb-negru - 2 lei / fila

Format A3 color - 5 lei / fila

Format A3 alb-negru - 4 lei / fila

Directia Urbanism

14.

Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati persoane fizice/juridice si proces-verbal de vecinatati conform HG nr. 834/1991

 • a)     pana la 1000 mp inclusiv: 20 lei

 • b)     peste 1000 mp: 20 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 mp

Directia Urbanism

15.

Taxa eliberare certificat de existenta-inexistenta pentru intablare/ radiere constructii

200 lei

Directia Urbanism

16.

Taxa emitere adeverinte teren intravilan

IN REGIM NORMAL: 25 lei

TAXA DE URGENTA este de 50 lei + contravaloarea adeverintei

Directia Urbanism

17.

Abonament G.I.S. - consultare Banca de Date

6 luni - 600 lei 12 luni - 1000 lei

Directia Urbanism

18.

Taxa căutare documente in arhiva

30 lei /document

Compartiment arhivă

19.

Taxa eliberare copii documente

Format A4 - 5 lei/filă Format A3 - 10 lei/filă

Compartiment arhivă

20.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta - in termen de 7 zile lucrătoare

500 lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (conform Anexei 1)

Directia Urbanism

21.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgență - in termen de 7 zile lucrătoare

1000 lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire

Directia Urbanism

22.

Taxa aviz plan de eliminare deseuri

50 lei

Direcția Mediu Serviciul Avize Mediu

23.

Taxa inscriere la examenul de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile

10 lei

Directia Comunicare Compartimentul Relationare Asociatii Proprietari

24.

Taxa de autorizare a persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de administrare imobile

60 lei

Directia Comunicare Compartimentul Relationare Asociatii Proprietari

25.

Taxa pentru eliberarea acordurilor pentru desfășurarea unei activități economice si pentru publicitate temporara

69 lei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Birou Autorizare Activitati Comerciale

26.

Viza anuala pentru activitatile economice ce fac obiectul Legii nr. 650/2002, altele decat cele de alimentatie publica

50% din cuantumul taxei de autorizare

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Birou Autorizare Activitati Comerciale

27.

Taxa pentru eliberarea autorizației de transport

332 lei

Direcția Tehnică

28.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport

244 lei

Direcția Tehnică

29.

Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a copiei conforme a autorizatiei de transport sau a licentei de traseu, ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport/intreprinderii, si/sau a persoanei desemnate, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de schimbarea autovehiculului utilizat pentru serviciul de transport

20% din tariful inițial

Directia Tehnica

30.

Taxa pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi (valabila 5 ani)

500 lei

Direcția Tehnică

31.

Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizației de dispecerat taxi

250 lei

Direcția Tehnică

32.

Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională

50 lei

Directia Tehnica

33.

Taxa de eliberare a avizului pentru aplicarea de inscrisuri si simboluri care reprezinta publicitate pentru terti pe autovehiculele ce efectueaza serviciul de transport public de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere

50 lei/autovehicul/an

Directia Tehnica

34.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, pentru transportul public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de inchiriere)

244 lei

Directia Tehnica

35.

Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate,

Avizul Arhitectului Sef al Municipiului Timisoara si

a Avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului

100 lei

Directia Urbanism

36.

Taxa pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru planurile urbanistice

400 lei

Directia Urbanism

37.

Taxa pentru inaintarea documentatiilor Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ/PUD) in plenul Consiliului Local al municipiului Timisoara

100 lei

Directia Urbanism

38.

Taxa de urgență pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea certificatului (contravaloarea certificatului = 9 lei conform Anexei nr. 1, art. 267 alin. 13)

Directia Urbanism

39.

Taxa pentru vizarea autorizației de transport public de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere; pentru transportul public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi

20% din tariful inițial

Direcția Tehnică

40.

Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizației de transport, al unei copii conforme a autorizației de transport, sau al unei licențe de traseu

110 lei

Direcția Tehnică

41.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport, ocazionate de suspendarea celei eliberate

332 lei

Direcția Tehnică

42.

Taxa pentru vizarea listei de tarife

5 lei/bucata

Direcția Tehnică

43.

Taxa de tranzit, pentru vehiculele de transport marfă de peste 7,5 tone

200 lei

Direcția Tehnică

44.

Taxa pentru eliberarea certificatului de performanță energetică a clădirilor

10% din valoarea impozitului pe clădire, aferent anului în curs

Direcția Tehnică

45.

Taxa duplicate acord pentru desfasurarea unei activitati economice

69 lei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Birou Autorizare Activitati Comerciale

46.

Taxa de modificare a acordurilor pentru desfasurarea unei activitati economice

50% din cuantumul taxei de autorizare

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Birou Autorizare Activitati Comerciale

47.

Taxa pentru procedura desfacerii casatoriei prin divort pe cale administrativa

500 lei

Directia de Evidenta a Persoanelor Serviciul de Stare Civila

48.

Taxa eliberare adeverinte pentru certificarea existentei constructiilor fara autorizatie de construire

0,5% din valoarea impozabila a constructiilor cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, actualizata pe baza certificatului fiscal;

1% din valoarea impozabila a constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal

Directia Urbanism

49.

Taxa eliberare adeverinte pentru certificarea inexistentei constructiilor fara autorizatie de demolare

0,1% din valoarea impozabila a constructiilor, actualizata pe baza certificatului fiscal

Directia Urbanism

Nota:

 • I. Taxa de urgenta, prevăzută la pct. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili, cu excepția celor pentru care in anexa 5 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgență, și se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajații cu atribuții în eliberarea acestora.

 • II. Referitor la taxele prevazute la pct.48 si 49:

In conformitate cu prevederile HCLMT nr.197/15.04.2014, art.6 : Se instituie, incepand cu anul fiscal 2015, taxa de 0,5% pentru constructiile cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte si taxa de 1% pentru restul constructiilor, din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile art.251 din Legea nr.571/2003, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care sa reprezinte taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei, pentru constructiile inscrise in cartea funciara pentru care prin Adeverinta se va specifica regimul de inaltime nu se aplica prevederile art.6, pentru acestea urmand sa se achite doar taxa de emitere a certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei, respectiv art.8: Se instituie, incepand cu anul fiscal 2015, taxa de 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile art.251 din Legea nr.571/2003, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care sa reprezinte taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Anexa nr. 2 la HCLMT nr.2014

Procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată

Art.1 - (1) Pentru anul fiscal 2015, beneficiază de scutire/reducere de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuință de domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia (categoria de folosinta curti constructii), în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăși impozitul anual datorat, următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară;

 • b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

(2) Scutirea/reducerea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” și „b” nu dețin mai multe proprietăți (cladiri si/sau terenuri) în afara celor de la adresa de domiciliu, cu exceptia situatiei in care a doua proprietate este reprezentata de cladiri cu destinatia de garaje.

Art.2 - (1)Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, chiar dacă spațiul respectiv se află la aceeași adresă cu locuința de domiciliu.

(2) Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu.

Art.3 - În cazul persoanelor care dețin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în condițiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplinește condițiile precizate la art.1 din prezenta anexă, și doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 - Reducerea/scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, reducerea/scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acestuia.

Art.5 - Cererea va cuprinde :

 • -   elementele de identificare a solicitantului

 • -   elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea

 • -   natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea.

Art.6 - (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente:

 • - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

 • - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare)

 • - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salariu net, cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin)

 • - declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligația să prezinte o adeverință de la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Administrația Financiară Timișoara în acest sens.

Art.7 - Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 - (1) Pentru a beneficia de reducerea/scutirea la plata impozitului pe clădire si teren, prevăzută la art.1 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale cu debite restante.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru acordarea scutirii, se iau în considerare doar obligațiile fiscale cu debite prestabilite (cum sunt impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport).

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.10 - Persoanele fizice beneficiare ale scutirilor, respectiv ale reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe, vor fi obligate ca, in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO


ROMÂNI A JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE U R B A N , R E A B I l I T A R E SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE


Anexa nr.3

PROCEDURA, CRITERIILE SI CONDIȚIILE DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU PROPRIETARII APARTAMENTELOR DIN BLOCURILE DE LOCUINȚE Șl Al IMOBILELOR CARE AU EXECUTAT LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PE CHELTUIALĂ PROPRIE

Conform art.286 alin.8 din Legea nr.571/2003 actualizata, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pot beneficia de o scutire la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, modificata si completata.

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistica! localităților.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 și reabilitate termic pe cheltuială proprie, asigurându-se creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub lOOkWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprinde următoarele etape:

 • a. Expertizarea tehnică, certificarea energetică și auditul energetic al clădirii existente;

 • b. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;


R O M Â N I A JUDEȚUL TIMIȘ M U N I C • P I U L TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE U RBA N , R EA B I L I T A R E SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE 9 d £ e M ; i a t . < D a : c n c •; : lega n r i 3 0 G 0 3 G : e 1 t ■  • - 0 .55 403341

e • -r. b ■ r> s : : « : a a - * t e . ț „    _                     -    — a ' a : •

 • c. Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție și obținerea autorizației de construire;

 • d. Executarea lucrărilor de intervenție;

 • e. Recepția la terminarea lucrărilor conform HG 273/1994 și certificarea energetică a clădirii la terminarea lucrărilor;

 • f.  Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție de bună execuție a lucrărilor;

Pentru a beneficia de aceasta facilitate, contribuabilii (persoane fizice sau persoane juridice ce dețin in proprietate apartamente/imobile cu destinația de locuința) trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • - Sa realizeze la blocurile de locuinte/imobilele cu destinația de locuința, lucrările de intervenție prevăzute la art.4 alin.l, 2, si 3 din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizata;

 • -  Lucrările de intervenție trebuie sa fie efectuate la Întregul bloc de locuințe, eventual pe tronsoane, sau la intreg imobilul cu destinația de locuința;

 • - Lucrările de intervenție realizate la blocul de locuințe/imobilul cu destinația de locuința trebuie sa fie recomandate de către auditorul energetic în raportul de audit energetic

 • - La finalul lucrărilor, proprietarii trebuie să obțină auditul energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

 • - Realizarea lucrărilor de intervenție trebuie sa aibe ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe/imobilelor cu destinația de locuința, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiții de eficiență economică;

 • - Din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Întocmit in condițiile legii, trebuie sa reiasa ca s-au realizat lucrările recomandate de auditorul energetic;

 • - Lucrările de intervenție au fost executate exclusiv din surse proprii;

 • - Imobilul să fie construit după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;

 • - La data depunerii cererii sa aibe achitate toate obligațiile datorate bugetului local la data de 31.12.2014;

 • - Cererea de acordare a scutirii trebuie depusa in cursul anului fiscal 2015.

Scutirea se acorda pe o perioada de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare. Scutirea


ROMÂNA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA O i R E C T I A URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE U R 3 A N , R E A 8 I L I T A R E SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE

reglementată


prin prezenta anexa se aplica începând cn amil 2015, pentru lucrările finalizate in anul 2014.

Scutirea acordata in temeiul prezentei anexe se menține si in cazul in care imobilul cu destinația de locuința trece in proprietatea altei persoane ca urmare a înstrăinării, succesiunii, donației, a pronunțării unei hotarari judecătorești, etc., precum si in cazul in care proprietarul a decedat si succesiunea nu a fost dezbătută, proporțional cu perioada de scutire ramasa.

In vederea acordării scutirii, contribuabilul trebuie să depună la Registratura Primăriei Municipiului Timișoara, Direcția de Urbanism - Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Clădiri Istorice, următoarele documente justificative:

 • - Cerere scrisa in vederea acordării scutirii;

 • - Copie buletin/carte identitate in cazul persoanelor fizice/copie certificat de Înregistrare fiscala in căzui persoanelor juridice;

 • - Dovada proprietății asupra clădirii cu destinație de locuința;

 • - Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile;

In cazul persoanelor juridice se vor depune documente din care sa rezulte ca apartamentul din blocul de locuinte/imobilul la care au fost efectuate lucrările de intervenție prevăzute la pct.l, are destinația de locuința.

In cazul Asociațiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciara in extenso, in copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociația de proprietar, semnat si stampilat de către administratorul asociației de proprietari.

 • - Documentele referitoare la starea inițială a imobilului: certificatul de performanță energetică si/sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt prevăzute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică recomandate de auditorul energetic;

 • -  Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii nr.50/1991 republicata si actualizata;

Pe cale de excepție, autorizația de construire nu se va solicita/depune pentru clădirile carora le sunt aplicabile prevederile art.ll alin.l lit.h pct.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Documentele referitoare la starea finală a imobilului: procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic in certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; certificatul de performanță energetică după realizarea lucrărilor de


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE U R B A N , R EAB I L ITA R E SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE


intervenție, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;

 • - Dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitanțe fiscale, contracte execuție lucrări);

 • - Dovada finalizării edificării imobilului în perioada 1950-1990;

 • - Fotografii inainte si după executarea lucrărilor.

Proprietarii apartamentelor din același bloc de locuințe vor prezenta documentațiile tehnice într-un singur exemplar.

Scutirea de la plata impozitului aferent locuinței se face pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

Comisia tehnică numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara va intocmi un proces verbal, care are rolul de a verifica, in vederea acordării scutirii, îndeplinirea condițiilor tehnice prevăzute în prezenta Anexa. Comisia tehnică va fi formată din funcționari ai Direcției Urbanism și ai Direcției Tehnice.

Scutirea se aplica de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara pe baza adresei întocmită de către Comisia tehnică, care va cuprinde: numărul și data înregistrării cererii; nume prenume/denumire beneficiar; adresa imobilului și numărul apartamentului pentru care se acordă scutire, potrivit verificărilor efectuate.

In aplicarea prevederilor prezentei anexe, Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara are competente doar in ceea ce privește verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la achitarea obligațiilor datorate bugetului local data de 31.12.2014.