Hotărârea nr. 286/2014

286/20.05.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere
Hotararea Consiliului Local 286/20.05.2014
privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2014-12853 din data de 20.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.597/ 21.11.2013 privind achiziţionarea unor locuinţe aflate în executare la instituţii bancare prin licitaţie publică organizată cu ocazia unor executări silite;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.57/2014 privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalităţii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19;
Având în vedere Nota Internă nr. 50/15.05.2014;
În conformitate cu art.1763 şi art.1777 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă demararea procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din blocul situat în str. Polonă nr.19 opentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere şi reapartamentarea imobilului.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Biroul Tehnic din cadrul Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei
locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Tehnic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE

Aprobat, P R I M A R


BIROUL LOCUINȚE

Nr. CT2014-12853/20.05.2014

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.597/ 21.11.2013 s-a aprobat achiziționarea de până la 129 de locuințe la prețul de cel mult 9.000 de Euro/unitate locativă cu TVA inclus, locuințe aflate în procedura de executare silită la instituții bancare,prin participarea la licitație publică organizată de către instituția bancară cu ocazia unei executări silite asupra unor locuințe, exceptând imobilele în care se află domiciliul debitorilor persoane fizice.

Urmarea acesteia Municipiul Timișoara a adjudecat un bun imobil în urma licitației publice imobiliare din data de de 20-22.11.2013 , proprietate exclusivă a debitoarei S.C Imojade S.R.L, constând în Bloc de locuințe cu terenul și părțile comune aferente fiecărui apartament situat în Timișoara, str.Polonă nr. 19.

Adjudecarea a fost bazată pe necesitatea creșterii numărului de locuințe sociale în vederea satisfacerii numărului tot mai mare de cereri de locuințe sociale.

O parte importantă dintre solicitanții de locuințe sociale sunt constituiți deja în familii cu unul sau mai mulți copii, pentru care repartizarea unui spațiu locativ de aproximativ 16 mp. compus dintr-o singură cameră nu corespunde nevoilor minime locative.

Pentru satisfacerea nevoilor locative și a acestei categorii importante de solicitanți și având în vedere Nota Internă nr. 50/15.05.2014, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe demararea procedurilor pentru unificarea a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I, din imobilul situat în strada Polonă nr.19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere.

V I C E P R I M A R,                             SECRETAR,

Traian Stoia                                                Ioan Cojocari

DIRECTOR,

Martin Staia

ȘEF BIROU,

Mihai Boncea

Avizat juridic,