Hotărârea nr. 282/2014

282/20.05.2014 privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National" - 2014 in vederea achizitionarii a doua autoturisme prin acest program
Hotararea Consiliului Local 282/20.05.2014
privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National" - 2014 in vederea achizitionarii a doua autoturisme prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CM 2014 - 822/19.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, art.24, alin.(3), lit. (e), cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere art.13, alin.(1), lit(s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu;
In baza art.32, alin. (n) din Ghidul de finantare a Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National, aprobat prin Ordinul nr.364/19.03.2014 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Primariei Municipiului Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National" - 2014, in vederea achizitionarii a doua autoturisme noi pentru parcul auto propriu.
Art. 2: Se aproba casarea si predarea autoturismelor uzate, marca Daewoo Leganza si Daewoo Tacuma cu datele de identificare mentionate in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru participarea la, "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National" - 2014.
Art. 3: Se aproba solicitarea in cadrul "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National" - 2014 a sumei de 13.000 lei, reprezentand cuantumul primei de casare (fara eco-bonus) pentru cele doua autoturisme uzate(6.500 lei/autoturism uzat).
Art. 4: Se aproba alocarea sumei de 152.600 lei (inclusiv T.V.A.) in Programul de Dezvoltare 2014 al Primariei Municipiului Timisoara, reprezentand diferenta pana la acoperirea integrala a pretului pentru achizitia autoturismelor noi din cadrul "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National" - 2014.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT,

PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIS

PRIMARIA MUNICIPIULUI

TIMISOARA

ADMINISTRATOR PUBLIC COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

NR._____________

REFERAT

privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Timișoara la „Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National,, -2014 in vederea achizitionarii a doua autoturisme prin acest program

Achiziționarea de autoturisme, inclusiv a celor prin,,Programul de Stimulare a înnoirii Parcului Auto National,, de catre institutiile publice a fost limitata odata cu aparitia O.U.G. nr. 34/2009. Astfel, conform art. 24 alin.1, lit.(a) din actul normativ mentionat:

,,De la data intrarii in viguoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 li se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. 1 al art. 3 din O.U.G. nr.109/2005

Privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,,

Aceasta interdictie a fost ridicata in cazul institutiilor publice, cu titlu de exceptie, prin O.U.G. nr. 109/2010, care la art. I , pct. 2 stipuleaza ca la art. 24, alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2009, dupa lit. d se introduce o noua lit. e, cu urmatorul cuprins:

e) achizitionarea de autoturisme in cadrul „Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National ,, aprobat prin O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Parcul auto al Primariei Municipiului Timisoara este format din 5 autoturisme, un autoturism marca VW Passat, un autoturism marca Renault Symbol, un autoturism marca Daewoo Nubira II, un autoturism Daewoo Tacuma si un autoturism Daewoo Leganza.

Autoturismul Daewoo Leganza este in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara din anul 2001. Are o vechime mai mare de 10 ani de la anul fabricatiei(2000) si de la prima inmatriculare in Romania(2001).

Autoturismul Daewoo Tacuma este in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara din anul 2003. Are o vechime mai mare de 10 ani de la anul fabricatiei(2003) si de la prima inmatriculare in Romania(2003).

Conform Ordinului nr. 364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de Stimulare a înnoirii Parcului Auto National(P.S.I.P.A.N.), emis de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, art. 31, Primaria Municipiului Timisoara poate participa in cadrul programului intrucit indeplineste criterile de eligibilitate.

Tinand cont de prevederile art. 5, alin. (8) din ordonanta nr. 80/2001(actualizata) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice prin care se interzice achizitionarea de autoturisme cu capacitate mai mare de 1600 cmc si al caror pret

nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, estimam astfel suma necesara pentru achizitionarea a doua autoturisme noi:

18.000 euro x 4,6 lei x 2 autoturisme = 165.600 lei(inclusiv T.V.A.).

Din totalul sumei, scadem valoarea de 13.000 lei, reprezentand cuantumul primei de casare, rezultand suma de 152.600 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 123.064,52 lei (fara T.V.A.)

In baza celor expuse, in conformitate cu art. 32, alin. (n) din Ordinul nr. 364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National

PROPUNEM:

  • 1. Aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara la „Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National,, - 2014, in vederea achizitionarii a doua autoturisme noi pentru parcul auto propriu.

  • 2. Aprobarea casarii si predarea autoturismelor uzate, Daewoo Leganza si Daewoo Tacuma, cu datele de identificare mentionate in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul referat, pentru participarea la ,,Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National,,

  • 3. Aprobarea solicitarii in cadrul „Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National,, - 2014 a sumei de 13.000 lei, reprezentand cuantumul primei de casare (fara eco-bonus) pentru cele doua autoturisme uzate (6.500 lei/autoturism uzat).

  • 4. Aprobarea alocarii sumei de 152.600 lei (inclusiv T.V.A.) in Programul de Dezvoltare 2014 al Primariei Municipiului Timisoara, reprezentand diferenta pina la acoperirea integral a pretului pentru achizitia autoturismelor noi din cadrul ,,Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National,, - 2014.

ADMINISTRATOR PUBLIC

SECRETAR

IOAN COJOCARI


SORIN IACOB DRAGOI

DIRECTOR ECONOMIC

SMARANDA HARACICU


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SORINA CONDAN

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact.L.N./2ex.

ANEXA NR. 1

DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTOTURISMELOR UZATE CE FAC OBIECTUL PARTICIPARII LA

„Programul de Stimulare a înnoirii Parcului Auto National,, - 2014

Nr. crt

Categoria

Marca

Tipul

Anul fabricati ei

Data primei inmatri-culari

Numarul de identificare

Nr. de inmatri-culare

Capacitatea cilindri-ca(cmc)

1.

Autoturism

Daewoo

Leganza

2000

19.09.

2001

KLAVF69ZEYB280425

TM 15 PMT

1998

2.

Autoturism

Daewoo

Tacuma

2003

17.12.

2003

KLAUF75Z13K816372

TM 68 PMT

1998

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SORINA CONDAN

INTOCMIT

NICOLAE LUCACI