Hotărârea nr. 28/2014

28/28.01.2014 privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi nr.8/15.01.2013
Hotararea Consiliului Local 28/28.01.2014
privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi nr.8/15.01.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-1915 /27.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c), alin. (4) litera a) şi d) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzuţi în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, cu următoarele capacităţi fizice şi valorice:
"CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice):
Prin realizarea obiectivului de investiţii,clădirea în regim de înălţime D+P+M parţial va avea urmatorii indici urbanistici :
- Aria construită la sol a clădirii : 471,70 mp.;
- Suprafaţă construită desfăşurată: 1.262,70 mp.;
- Suprafaţă utilă desfăşurată: 1.011,77 mp;
- Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 273 mp.;
- rampe, accese, amenajări exterioare: 222 mp.;
- parcaj ecologic (7 locuri): 100 mp.;
- alee acces: 270 mp.;
Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 4.423,36 lei/mp., fără TVA;"
potrivit Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ceilalţi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzuţi în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 rămân neschimbaţi.

Art. 2: Se aprobă completarea Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, cuprinşi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului, potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
"CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice):
Prin realizarea obiectivului de investiţii se asigură următoarele capacităţi fizice:
Situaţia ocupărilor definitive de teren:
- Aria construită la sol a clădirii : 471,70 mp.;
- Suprafaţă construită desfăşurată: 1.262,70 mp.;
- Suprafaţă utilă desfăşurată: 1.011,77 mp;
- Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 273 mp.;
- Suprafaţă construită amenajări exterioare: 495 mp;
- Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 4.353,65 lei/mp., fără TVA;

EŞALONAREA INVESTIŢIEI
GRAFICUL PRIVIND NECESARUL DE FONDURI PENTRU REALIZAREA SUBPROGRAMULUI "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică din Timişoara este, după cum urmează:
Anul 2014/2015 - 6.331.669,83 lei cu TVA, adică 5.117.413,79 lei fără TVA."
Ceilalţi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 rămân neschimbaţi.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa internă pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1181/03.05.2011.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- Membrilor echipei interne pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIȚIEI „CLĂDIRE EDUCAȚIONALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

conform Proiectul Tehnic elaborat de S.C. PRO-ARH S.R.L. Timișoara nr.449/22/11-2012 -

P.T.+D.D.E.+C.S.

CAPACITĂȚI (în unități fizice și valorice):

Prin realizarea obiectivului de investiții se asigură următoarele capacități fizice:

Situația ocupărilor definitive de teren:

 • 471.70 mp.;

 • 1.262.70 mp.;

1.011,77 mp;

273 mp.;

495 mp;

4.353,65 lei/mp., fără TVA;


 • - Aria construită la sol a clădirii :

 • - Suprafață construită desfășurată:

 • - Suprafață utilă desfășurată:

 • - Suprafața amfiteatru și gradene:

 • - Suprafață construită amenajări exterioare:

 • - Prețul pe unitate de suprafață utilă desfășurată:

 • 1. VALOAREA TOTALĂ

Valoarea totală estimată a investiției, inclusiv TVA, în conformitate cu soluția propusă, este de 6.331.669,83 lei respectiv 1.397.411,13 Euro.

Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO de 4.5310 lei/1 EURO la data de 18.11.2012.

Din valoarea totală a investiției, investiția în Construcții - Montaj (C+M) reprezintă 5.462.071,33 lei respectiv 1.205.489,15 EURO.

 • 2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

GRAFICUL PRIVIND NECESARUL DE FONDURI PENTRU REALIZAREA SUBPROGRAMULUI “Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică din Timișoara este, după cum urmează:

Anul 2014/2015 - 6.331.669,83 lei cu TVA, adică 5.117.413,79 lei fără TVA.

 • 3. DURATA DE REALIZARE

Investiția poate fi realizată într-o perioadă de 12 luni.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,


Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

RESPONSABIL TEHNIC PENTRU IMPLEMENTARE SUBPROGRAM, Marius DUMA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIȚIEI „CLĂDIRE EDUCAȚIONALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

conform Proiectului nr. 382/12/08-2009 întocmit de S.C.”PRO-ARH” S.R.L. Timișoara „Extindere și modernizare Grădina Zoologică Timișoara - Construire Clădire Educațională Multifuncțională - Reactualizare Studiu de Fezabilitate”

CAPACITĂȚI (în unități fizice și valorice):

Prin realizarea obiectivului de investiții,clădirea în regim de înălțime D+P+M parțial va avea urmatorii indici urbanistici :

- Aria construită la sol a clădirii :

471,70 mp.;

- Suprafață construită desfășurată:

1.262,70 mp.;

- Suprafață utilă desfășurată:

1.011,77 mp;

- Suprafața amfiteatru și gradene:

273 mp.;

- rampe, accese, amenajări exterioare:

222 mp.;

- parcaj ecologic (7 locuri):

100 mp.;

- alee acces:

270 mp.;

- Prețul pe unitate de suprafață utilă desfășurată:

4.423,36 lei/mp., fără TVA;

 • 1. VALOAREA TOTALĂ

Investiția totală estimată a investiției, inclusiv TVA, în conformitate cu soluția propusă, este de 6.022.590,17 lei respectiv 1.428.609,76 Euro.

Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO la data de 30.08.2009.

Din valoarea totală a investiției, investiția în Construcții - Montaj (C+M) reprezintă 5.325.760,84 lei cu TVA, adică 4.475.429,28 lei fără TVA, respectiv 1.263.315,9 Euro.

 • 2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

Investiția este preconizată a se realiza într-o perioadă de 2 ani, după cum urmează:

Anul 2009 - 422.456,92 lei fără TVA

Anul 2010 - 3.021.378,9 lei fără TVA

Anul 2011 - 1.614.128,9 lei fără TVA

Notă: La aceastea se adaugă cheltuielile neprevăzute din devizul general la cap. V.1

 • 3. DURATA DE REALIZARE

Investiția poate fi realizată într-o perioadă de 24 luni.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, RESPONSABIL TEHNIC PENTRU IMPLEMENTARE SUBPROGRAM,

Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI                 Marius DUMA

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

P R I M A R,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă SC2014-   ’ /.01.2014.

R E F E R A T

privind propunerea de modificare și completare a Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 354/29.09.2009 și nr. 8/15.01.2013

În urma discuțiilor purtate la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, ca urmare a întâlnirii de lucru din data de 15.01.2013 pe marginea documentațiilor care stau la baza implementării Programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor în cadrul Programului „Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice”, subprogramul    „CLĂDIRE    EDUCAȚIONALĂ

MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ TIMIȘOARA”, reprezentanții Serviciului Investiții au solicitat completarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică” din Municipiul Timișoara și Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiție publică "Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică a Timișoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, devize, listele de cantități) și susținerea financiară a subprogramului, în sensul de a completa Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției cu datele tehnice ale clădirii propuse cu „Capacitățile” (în unități fizice și valorice).

În conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.863/2008, Anexa 2 privind conținutul cadru al Studiului de fezabilitate, se prevede că:

„Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt, după cum urmează.

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro =.....lei),

din care:

- construcții-montaj (C+M);

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II,

............;

 • 3. durata de realizare (luni);

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice);

 • 5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.”

Având în vedere faptul că, în cuprinsul Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.354/29.09.2009 și nr. 8/15.01.2013 nu au fost prevăzute aspectele privind capacitățile, în unități fizice și valorice,

PROPUNEM:

1. Modificarea și completarea Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică” din Municipiul Timișoara și a Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției și în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 8/15.01.2013 privind reactualizarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiție publică "Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică a Timișoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, devize, listele de cantități) și susținerea financiară a subprogramului, cu capacitățile (în unități fizice și valorice), conform Anexelor 1 și 2 la prezentul referat.

VICEPRIMAR DE RESORT,

SECRETAR,

Ioan COJOCARI


Dan DIACONU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU


Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

RESPONSABIL TEHNIC PENTRU

IMPLEMENTARE SUBPROGRAM

Marius DUMA

ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ,

CONSILIER.


Iudit BERE - SEMEREDI


Diana - Mihaela NICA

AVIZAT JURIDIC,

Red. BSA, Dact: BSI, Ex.2