Hotărârea nr. 279/2014

279/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C"
Hotararea Consiliului Local 279/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12237/13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.18/2009, actualizata, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2: Se inlocuieste Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din data de 26.02.2013privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C" cu Anexa nr. 2 la prezenta hotarare;
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

B-dul. Calea Șagului , nr. 83 , bl.9 sc.A ,C

Amplasament

Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ,C

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

B-dul C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Șagului, nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ?C

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr. 23

Ing. PALADE Cristian

Număr proiect

100/18-SAG 83

Faza de proiectare

P.T.+C.S.

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT


ing. PALADE CRISTIAN


PROIECTANT


arh. DRASCOVICILAURA


cwtim

5802


Arhhc-ct / cu diept safflftfituifiDESENAT


EXPERT TEHNICNR PROIECT : 100/18-SAG 83


LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECTPROIECTANT


DESENAT


EXPERT TEHNIC


AUDITOR ENERGETIC


VERIFICARE PROIECT LA CERINȚELE:


A-REZISTENTA SI STABILITATE


C- SIGURANȚA LA INCENDIU5 *•“

bwC$co;


Dr. ing. MARINOV VICTOR^


Dr. ing. MARINOV VICTOR


Irig. DEA6-I0AN

„   1  NR.143I

U V

% c,


F- IZOLAȚIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOM


Dr. ing. RETEZAN REMUS/7^/


BORDEROU

 • A. Ptese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de contrai al calitatii lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

 • B, Ptes® desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan subsol

Plan parter existent/propus

.■Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral, dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa Tablou tamplarie

Detalii de execuție

întocmit

ing, PALADE CRISTIAN

Lqujo AU

DRA$CAdiif

cu diept h semntifurB

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE SI DE RECUNOAȘTERE A LUCRARS5

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Șagului, nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ,C

Amplasament

Timișoara, Calea Șagului, nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ,C

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Șagului, nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ,C

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L,

Faza

P.T.+C.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier foarte mare de locuințe al orașului -cartierul Șagului. Imobilul se afla pe o artera importanta a orașului. Majoritatea imobilelelor situate pe artera au regim de înălțime S+P+10

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de înălțime S+P+8, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat-mijloc si are 3 scări. Este compus din 108 apartamente din care: 30 apartamente cu o camera, 27 apartamente cu 2 camere, 51 apartamente cu 3 camere,

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

S Temperatura aerului:

media lunara minima:-(1+2)°C in ianuarie;

media lunara maxima: +(21+23) °C in iulie; temperatura minima absoluta: -35,3°C in ian. 1963 temperatura maxima absoluta: +41,0 ° C in aug .1952

J Precipitații:

media anuala: 580+590 mm..

- media lunara maxima: 80+88 mm in iunie

cantitatea maxima in 2411100 mm

f Vântul: - direcții predominante: nord ™ sud

PBorecnr om»

Adâncimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI 00-1/2006, perioada de colt este Tc= 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 — 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare ag=0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialități

Situația existenta

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de locuințe la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de inaltime este S+P+8, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat-mijloc si are. 3 scări. Este compus din 108 apartamente din care: 30 apartamente cu o camera, 27 apartamente cu 2 camere, 51 apartamente cu 3 camere, acoperișul este de tip terasa necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA GBN (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Fațada principala este realizata cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta. Pe fațada sunt 10 balcoane. Fațada este fara degradări-vizibile.

Fațada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fațada sunt 6 balcoane si 3 logii. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala stanga este realizata cu placaj din cărămidă aparenta. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala dreapta este realizata cu placaj din cărămidă aparenta. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoșeaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefmisati. Pereții care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzut! cu termoizolație.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Usa principala de acces in clădire este din tamplarie metalica. Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul are 93 balcoane si 21 logii.

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din pereți structurali din beton armat monolit

Dispunerea pereților este in sistem celular avand travei de 4 m si deschideri de 5,3 m

Terenul de fondare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA GBN (2"1' cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 14 cm grosime.

Planseele sunt din panouri mari de 15 cm, scările sunt cu o rampa din beton armat prefabicat, iar acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Utilități

Clădirea are următoarele utilitari :

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune alimentare cu apa rece din rețeaua orașului alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului alimentare cu agent termic de la punctul termic alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitarilor

Instalații

Starea instalației de încălzire este buna. Conductele de încălzire si apa calda din. subsol au, izolația intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt vechi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Betoane cu segregări

 • □ Rosturi, de turnare accidentale datorate aprovizionării, netratate corespunzător

6

 • □ Zone cu betoane de calitate mai slaba cauzate de deficiente de aprovizionare

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au multe punți termice

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de -existenta unui normativ de proiectare antiseismica-P100/1981

-asigurarea unei rigidități constante, fara schimari bruște de la un nivel la altul;

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a terasei este precara cu infiltrații rare la ploi abundente. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie,

Majoritatea tamplariei a fost Înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam tennoizolant.

Din totalul de 114 logii/balcoane ale Imobilului 49 sunt închise cu tamplarie cu geam termopan si 65 sunt deschise sau incluse cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

3,1 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

 • 1  Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat igniiuat de 10 cm grosime. La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

 • 4  Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt închise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT

Alegerea acestei variante are la baza următoarele considerente:

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-l) termoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parii- astfel pentru balconul deschis sau închis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului închiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albi termoizolante

 • 5  Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Termoizolarea ultimului planseu: l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului plâns eu fiind spațiu încălzit nu se pune problema termoizo larii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea teimoizolării se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea tmui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem termohidroizolant in una din următoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci când strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei,B) îndepărtarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistireni expandat si a hidroizolatiei, C) îndepărtarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul in care termoizolatia are acumulări de apa însemnate si dispunerea termoizolatiei de 1.2 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere următoarele lucrări:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

 • 8  La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista părțile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât după înlăturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând la pagube însemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua.

 • 11 Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

3.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR PRECONIZATE

Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art.4 lit. a)-d) din Ordonanța de Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturi), inclusiv a parapetilor de la logii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațada cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avană armatoarele caracteristici tehnice minimale.

al) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru câmp curent fațada opaca:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 120

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 - L2 -W2 - S2 - P4 - BS 150 ™ CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120        -clasa de

rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

al) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:                           __

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: XPS-EN 13164-T1-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

b) vată minerală bazaltică (MW)*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% ■■ CS(10/Y)

min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 10 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162 - T5 - DS (T+) -CS (10/Y) 20 ™ TR IO- WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+Al-2010

* utilizata pe fasii de 30 cm lățime a vând 10 cm grosime si aplicata ia nivelul planseelor clădirilor avand înălțimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3) Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice,

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

Se incep după terminarea Înlocuirii tamplariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform 1A

Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

Se fixeaza diblurile in. "T" conform caietelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se inglobeaza plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistîren extrudat de 3 cm grosime

La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

Se îndepărtează elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele închide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură si rigidizate ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator conform planșelor de detalii.

 • *  Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

*

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profite nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low~e si înlocuirea ușilor de acces in clădire cu usi din PVC cu geam termoizolant. . Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

™ Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosi sternului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si a caietelor de sarcini

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cil tocul tâmplăriei

 • -  După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică

™ Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența Ia deschidere-închidere repetată

ferestre: min, 10.000 cicluri

uși:min. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa SA

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplarie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

“ Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă, de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

 • -  Glaf exterior.

J închiderea Balcoanelor/logiilor

 • -  Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului clădirii. Tamplaria este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini.

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de înaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor aduce la cunoștința proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se include cu tamplarie din PVC care reazem a pe parapetii din beton existenti. Ir cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Balconul tip 4 se inchide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel înălțimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosi sternului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

4 Reabilitare termica planseu peste subsol

- Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm. Termosi sternul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă.

F P O F F T F F S F

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 100 - EN 13163 - T2 - L2 ~ W2 - S2 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13 501 -1+A1 -2010

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

5 Reabilitare termica planseu terasa

La acoperișurile terasa reabilitarea termoizolației se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizolații. Stratul suport îl constituie sapa de protecție a termoizolatiei existente. Se îndepărtează toate straturile pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa aplicata Ia rece si se montează prin lipire termoizolatia din polistiren in 2 straturi, primul de 4 cm grosime realizat cu interspatii pe ambele direcții (de 5 cm ) din 50 in 50 cm pentru a crea canale de ventilare, iai* al doilea fara interspatii avand 8 cm grosime. Se prevăd deflectoare (cate unul la 80 mp de terasa), se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si peste aceasta hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini si a tuturor reglementările tehnice în vigoare,

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 150 - EN 13163 -T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1 -2010

Hidroizolatia se va realiza conform soluției din proiectul de execuție ca structura hidroizolanta cu membrane dublu armate având grosimea utilă (fără strat de protecție) de minim 6 mm sudate cu flacăra de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 120

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR

min. 150 kPa

CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE

Forța de rupere la tracțiune

longitudinal

> 450 N/5cm

transversal

>400N/5cm

Stabilitatea la cald

min. 120oC

Flexibilitatea ia rece

- 12oC

Rezistența la perforare statică

>15 kg

6

Lucrările constau in. montarea de robinet! cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele poprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

7 Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea îndepărtarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul clădirii la terminarea lucrărilor

 • 3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 59/2013 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Balconul tip 1 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Balconul tip 2 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Balconul tip 4 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul în care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa det prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel înălțimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea măsurată pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabila a suprafețelor si îndepărtarea placărilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, daca acestea se vor înlocui, se va face mecanizat cu scule ușoare care nu produc vibrații mari pentru a nu afecta structura de rezistenta

S AUDITUL ENERGETIC .

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente.

Soluția 2 (S2) “înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala Certificatul de performanta energetica atribuie

“Clădirii de referința clasificarea energetica "Bn si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 34.03 kg/mp.

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizări este 88.88.

-Clădirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din

Mcooi/pin.

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încălzire anuala de 553976 kWh/an, in tone echivalent petrol, 510.572675317941 tep reprezentând o reducere a consumului pentru încălzire cu 60.23%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 142487 kg/an

SOLUȚIA PROPUSA PRIN PROIECT ADUCE CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU ÎNCĂLZIRE LA 47.36 kW/mp, an< 100 kW/mp,an

 • 3.4 Durata preconizata a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor de intervenție

Durata perioadei de garanție a iucrarilor(ani de la recepția terminării

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PRECONIZATE

91 zile

5 ani


4   6   8   10  12  14

Organizarea de șantier

SAPT. 1

Izolare termica pereți exteriori

SAPT. 1 - SAPT. 13

înlocuire tamplarie exterioara

SAPT. 2 - SAPT. 5

închidere balcoane/logii

SAPT. 2 - SAPT. 6

Reabilitare termica planseu terasa

SAPT. 9 - SAPT. 13

Reabilitare termica planseu peste subsol

SAPT. 8-SAPT. 10


12

3

4

4

2


 • 3,5 COSTURILE ESTIMA TIVE ALE INVESTIȚIEI

Valoarea investiției conform devizului general

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI INCLUSIV TVA

(in. preturi estimative la nivelul lunii august 2012 1 euro=4.45 lei) Cap.l Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0 lei

73165 lei

1570378.77 lei

203613 lei


Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

Cap. 5 Alte cheltuieli

TOTAL                                   229047.4 lei

DIN CARE C+M                          1995951 lei

3,6 SURSELE DE FINANATRE

Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor de locuit

60%

Primăria Municipiului Timișoara

20%

Asociația de Locatari

20%

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerințele minime de calitate certificate conform normelor legale. SISTEMUL TERMOIZOLANT (POLISTIREN, ADEZIV, PLASA, DIBLURI) VA AVEA SISTEMUL "1" DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII MATERIALELOR CONFORM ORDINULUI 1558/2004 SI A HGR 622/2006.

 • 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROIECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROIECȚIA MUNCII

6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin următoarele reglementări:

• HG nr.300/2006 ~ cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

» HG nr.3 55/2007 - supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;


« HG nr.l 146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echipamente^dtf^&^t;

»    HG nr.1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenților chimici;

®    HG nr.l876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătorilor la vibrații.

De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securi tate și sănătate în muncă rezultate din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă modificată și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr.l425/2006 modificate.
Numele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN REMUS

Calea Lugojului nr.67 Ghiroda

Tel. +40754020500


ANEXA 2a Nr. 110 din conform regi


REFERAT


Privind verificarea de calitate la cerința a proiectului


Proiect Nr. 100 / 18 - SAG 83 - Reabilitarefaza
 • 1. Date de identificare*:

  S.C. PROIECT C&AS.R.L.

  Ing. Vasile Olaru

  Primăria Municipiului Timișoara

  Calea Sagului, Nr. 83, Bl. 9, Sc. A, B, C,

  Timișoara, Județul Timiș

  24 mai 2013


Proiectant general

- Auditor Energetic

Investitor

Amplasament:

Data prezentării pentru verificare :

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 219/30.10.2012, Nota energetica 88,88 (C)

Pereți exteriori - panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

 • - înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

 • - pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă la verificare**:

Tema de proiectare ______ __________________________

Certificat de urbanism nr.         emis de _____________________________

Avize obținute:

La proiectantul general

Autorizația de construire: nr.             emisa de

Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranța la acțiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizări, etc.)

Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa pentru respectarea cerinței verificate


Nota de calcul in care se fundamentează soluția propusa, programul de calcul si listingul Alte documente


Raportul de Expertiza Energetica al clădirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a clădirii


4. Concluzii asupra verificării:***

 • a)  In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.


Am primit__4___exemplare

Investitor/Proiectant


Am predat_4__exemplare^

Verificator Tehnic At

Dr. Ing. Remus


L.S.*Se vor preciza

 • - Construcție noua/existenta/care se pune in

“Tipurile si caracteristicile constructive:

 • - Dimensiuni

 • - Funcție principal

 • - Condiții de amplasament si de vecinătăți care au legătură cu cerința verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana, etc.)

**Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un termen. Referatul se completează după completarea documentației.

***Se inscriu numai in situația specifica (a) sau (b)


i, modernizare, reabilitare, extindere, etc.


Numele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

FIRMA: Persoana fizica

Adresa, telefon, fax:

Timișoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Tel 0266/436029

Nr.294 data 07.06.2013

Conform registrului de evidență


REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința "C-SECURITATEA LA INCENDIU

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Șagului, nr.83 , bl.9 sc.A ,B ,C

faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/101

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Șagului, nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ,C 0

Data prezentării proiectului la verificare: 07.05.2013

 • 2, Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru.reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic

In conformitate cu P100/2006 "No/mativ de proiectare antiseismica a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice si industriale", clădirea se înscrie in clasa II l-constructii de importanta normala.

Categoria de importanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor" este "O".

Gradul de rezistenta la foc este ll-III

Structura de rezistenta

-fundațiile sunt din beton armat -pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA GBN (27 cm) -pereții interiori sunt diafragme monolite de 14 cm grosime

-planseele sunt din panouri mari de 15 cm

-scările sunt cu o rampa din beton armat prefabicat

-acoperișul este de tip terasa necirculabila

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC. . Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010.

La nivelul fiecărui planseu se dispune perimetral o fasîe de 30 cm lățime din vata minerala bazaltica avand 10 cm grosime cu rol în evitarea propagării incendiului pe fațada.

Rețeaua de distribuție pentru apa potabila existenta asigura debitul de i

0.7 bar pentru intervenția unitatii de pompieri a municipiului Timișoara.

 • 3, Documente ce se prezintă la verificare :

  CONFORM cu \ ORIGINALULTema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 453/04.03.2013

Avize obținute

Autorizația de construcție nr. ............. .emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

- Alte documente

 • 4.Concluzii asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONAREA HIDRANTIILOR IN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare


Am predat 7 exemplare


Investitor/ Proiectant

S.C. PROIECT C&AS.R.L.

ing. PALADE Cristian


Verificator proiecte MLPTL nr. 1431


Numele si prenumele verificatorului atestat

Dr. ing. Marinov Victor-Radu

Nr.46 data 14.04.2013


Persoana fizica                                                                      Conform registrului de evidență

Adresa : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr. 6 ap. 7

Tel.: 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința A1

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Șaguiui , nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ,C

' faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

 • 1. Date de Identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Șagului, nr. 83 , bl.9 sc.A ,B ,C

Data prezentării proiectului la verificare: 14.04.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de înălțime S+P+8 are structura de rezistenta din pereți structurali din beton armat monolit. Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime, planseele sunt din beton armat monolit avand 13cm grosime din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit, acoperișul este de tip terasa necirculabila. Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit.

Construcția nu prezintă avarii semnificative.

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/baicoanelor cu tamplarie din PVC.. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 453/04.03.2013

Avize obținute

 • -   Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

 • -   Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4.Concluzii asupra verificării:


(a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-îndrumătorului;

cu

originalul (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA AL CLĂDIRII

Am primit 7 exemplareStr Sihstra Bl A73 Tiniwara, jud TIAII8

Tel 0729 00 13 00, 0748 29 54 32; Fax 035(5 44 7640 e-mail: proiecț. c, armați, com ; ww h     r.a.hiogspirt i;unt

CAIETE DE SARCINI

REABILITARE TERMICĂ


CUPRINS


APLICARE TERMOSISTEM.

TERMOIZO.LARE PLANSEU PESTE SUBSOL             _

ta


MONTARE TAMPLARIE PVC LA FERESTRE SI BALCOANEX^fF REABILITARE TERASĂ                        AȚ .

REABILITARE PLANȘEU POD

l........

W8

I

Caietele ele sarcini au caracter general și pentru Fiecare imobil se vor aplica doar capitolele care au legătura cu operațiile de reabilitare specificate în proiectul tehnic

* APLICARE TERMOSISTEM

Termosistemul compact este alcătuit din următoarele straturi indicate în ordinea tehnologică, de la componenta rezistenta (constituită de pereții din beton, zidărie de B.C.A. sauproduse ceramice) spre exterior:

 • a) adezivul specific pentru lipirea izolației termice pe suport (partea opacă a pereților);

 • b) plăcile termoizolante (componenta termoizolantă);

 • c) mijloace de fixare mecanică (ancore, dibluri expandabile, profite);

 • d) unul sau două straturi de protecție (grund sau masă de șpaclu din mortar adeziv) din care cel puțin unul conține o armătură (țesătură din fire de sticlă, plasă metalică, etc.);

 • e) materialul de finisare specific sistemului (tencuială decorativă, placaj ceramic, etc.).

SE VA FOLOSI OBLIGATORIU UN SISTEM COMPLET FURNIZAT DE UN PRODUCĂ1 1 SE VOR RESPECTA PREVEDERILE DIN ACEST CAIET ÎMPREUNĂ CU SPECIFICAȚIILE PRODUCĂTORULUI.

PROLIXELE SE CONSIDERA IMPLICIT INCLUSE IN SISTEMUL, TERMOIZOLANT CHIAR DACA ELE NU APAR EXPLICIT IN LISTELE DE CANTITĂȚI!’!

Executantul va .respecta indicațiile din documentația tehnică (proiect tehnic și detalii de execuție) precum și sile producătorului referitoare la:

 • (1) temperaturile minime și maxime de luciu; (este interzisă aplicarea la temperaturi sub +5oC asup ortul ui, materialelor și temperatura în aer, iar Ia tencuiala silicati că sub +8 oC)

 • (2) măsurile de protecție a lucrărilor în curs de executare pe timpul perioadelor de întrerupere datorate condițiilor atmosferice nefavorabile (ploaie, ceață, vânt, etc,);

 • (3) plasa de protecție împotriva acțiunii directe a razelor solare:

 • (4) depozitarea și prepararea produselor componente ale termosistemului;

 • (5) distanța de montare a schelei față de pereți și lungimea ancorelor (corelată cu grosimea termoizolației),

 • (6) operațiunea de aplicare a alcătuirii termoizolante se efectuează după:

 • a) încheierea și verificarea montajului elementelor vitrate;

 • b) pregătirea suprafețelor suport și efectuarea probei de lipire pentru a stabili dacă suportul este uscat;

 • c) protejarea cu Folii a suprafețelor de sticlă, lemn, PVC sau aluminiu;

 • d) încheierea fixării tuturor elementelor care penetrează ansamblul (suporturi, conducte);

 • e) asigurarea măsurilor de protecție a aticelor, coronamentelor zidurilor sau ale altor suprafețe orizontale astfel. încât să fie împiedicată, Infiltrarea apei între termoizolație și suport;

t) încheierea lucrărilor de eliminare a umidității ascensionale și a depunerilor de săruri din zona soclului. .DEFINITE

Sistemul termoizoîant ET.ICS se compune din

Profilul de soclu, din aluminiu (oțel inoxidabil), se montează la baza slstenrului prin prindere mecanică cu di'blupLlri poziție orizontală, având rol de susținere. Este prevăzut cu lăcrimar pentru scurgerea apei c^fpl^^;așișurându-se astfel evitarea Infiltrării apei in zona soclului.

Profilulldp\dbi}('^&f\^ profil PVC, cu margini din fibră de stică fiind utilizat ia armarea suplimentară a\^fif}unhrl. (âpfyferă o rezistență suplimcntarăd la solicitări mecanic, previne apariția fisurilor la colâ^^^&t&cțifi]și asigură rectilinlaritatea muchiilor.

Profitul f^^dcdrKQU ,pfaurător este un profil PVC cu o latura mai lunga cu. rol de picurător, cu margini din fibră''dd ’sficfc^^^cit la armarea muchiilor superioare ale ferestrelor și a celor inferioare ale teraselor sau balcoanelor (cSfuri și muchii ale golurilor și intrândurilor). Conferă o rezistență

CONFORM OJ I oțttopNAUA.

suplimentară la solicitări mecanice și previne prelingerea apelor pluviale pe intradosuri, astfel evitandu-se exfolierea tencuielii suport și înghețarea apei pe perioada iernii pe fațade

Adeziv pentru lipire polis tir en este un adeziv care se utilizează pentru lipirea pollstiremihri permeabil la vaporii de apă și impermeabil la apă

Mortar (adeziv) pentru șpăcluire este un mortar mineral cu conținut de nisip cuarțos si rășini utilizat la arm are a și finisarea polistireriuiui.

Se interzice utilizarea adezivului pentru lipire si la șpăcluire deoarece acest mortar nu conferă o rezistență mecanică acceptabilă precum, si datorită faptului că, acest adeziv nu asigură o rezistență in timp la factorii de mediu (radiații UV, smog, variații de temperatură)

Plăci termaizolcinte pentru fațadă din polistiren expandat ignifugat avand clasa de rezistență la fac B-s2,dO si rezistență mecanică efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% ■■ CS(10) min. 80 kPat Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR -min. 120 kPa

Dibluri sunt elemene de fixare suplimentară a termosis ternului care se dispun obligatoriu. Ele sunt din material plastic si lungimea tijei se stabilește în funcție de grosimea polisti renului si a stratului suport. De regula ele se ancorează 45 mm în perete. Pentru fiecare placă se va folosi minim un dibla metalic pentru ancorare,

Caracteristici materiale

curent fațada

al

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min, 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min,

120

kPa

Codul de identificaremform.SR-EN13163:2009’eSțe: EPS100 -EN13163 -.T2 - L2-.W2.- 82-P4 -BȘ.150-CS-(10)100'^DSO2WS (70,:'^-2:.cTR 1-20 T .-cMrde rezisțeto-la focB-

■                    Add,.C0ihfomSfcWi35O14+Ai^OlO i

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:

Codurile identiHcare'conform.SR«EN 13163:2009 este: XPS-EN.13164~T1~DLT(1)5“GS(10/Y)300--■:-#L(T)0.7-Wb(V)3-l&150W2 ■ -clasa de rezistenta-la foc Bri^dO, conform SR-EN13501, ■

’                           .   . ■ ' "1M1-2010 j"' ■■■■

b) vată minerala bazaltica (MW)*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% -CS(10/Y)

min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendirCțki:ă...pe fețe - TR

/£/ /.

min. 10

kPa

Codul de identificare conform SR-EN 131^2®.^^ MW.V EN 13162 - T5DS (T+) - CS'

(10/Y) 20 -r TR 1.0 -■>WȘ “dasa de reziștenraf^K^lfi fonjorm SR-EN .13501-1+A1-2010 \

„     ...          .                      ........ '    ■                ■ i.™,;;-                                           '.............                  ■               ■■     ■

Montajul termosis temui ui începe prin trasarea orizonta^ății și fixarea cu ajutorul dibluri! or metalice, ia fiecare 30 cm, a profilului de soclu la cota indicată în proiect; Abaterile de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanfieri între profil- și perete, îmbinările dintre profite se vor realiza cu ajutorul pieselor de legătură, iarTupHmentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru

J.'

Se recomandă ca de la data fabricării blocurilor de polistireo și până la tăierea în plăci să treacă minimum 2 săptămâni, cu asigurarea condițiilor de depozitare, iar la o ultima verificare, la ruperea unei plăci sa nu cadă perle și ruptura să se producă și în masa perlelor de polistiren;

Aplicarea plăcilor termoizolante se execută în rânduri paralele începând de jos (din profilul de soclu) în sus:

 • (1) poziția plăcilor este- orizontală cu lungimea paralelă cu profilul de soclu;

 • (2) plăcile se așează în șiruri orizontale, cu rosturile țesute (inclusiv la colțurile clădirii);

 • (3) rândurile sunt decalate la Vz placă;

 • (4) tipul adezivului șl modul de aplicare pe placă (pe toată suprafața, sau în benzi pe contur) vor fi conform prevederilor din proiect și ale producătorului, orice modificare a tehnologiei de aplicare se va face numai cu acceptul producătorului (furnizorului) ansamblului

■jTi.

•ț


Uin'l dm modiixile -de «k'jpiuțae ft iixit fliiăr-a pe plata (benzi’pe cositis' -a pmxte iii inter

 • (5) plăcile se poziționează alăturat fără distanță între ele și tară adeziv pe canturi; în cazul în care între plăci s-a format un rost, acesta se va umple numai cu material termoizolant sau cu spumă adezivă;

 • (6) tăierea plăcilor, pentru modulare sau în dreptul golurilor de fereastră și/sau ușă, se va executa prin topire cu fir (ferăstrău) electric;

 • (7) nu se vor folosi plăci cu margini sau colțuri lipsă;

 • (8) la muchiile verticale ale fațadei și în zona adiacentă rosturilor se vor utiliza numai panouri întregi sau jumătăți de panouri întrețesute;


 • (9) rosturile dintre plăcile fixate perimetrul golurilor Pestriți or și ușilor nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor golurilor,

feb 1IoiUnareii plac d cu h cclfivilfr clâduh

Fixarea diblurilor se va executa conform prevederilor din documentația tehnica referitoare la tipul și numărul acestora, poziția și adâncimea găurii în stratul suport:

 • (1) executarea, găurilor se va efectua numai după uscarea și întărirea adezivului în timpul prescris de producător;

 • (2) găurirea prin percuție nu se va utiliza în cazul pereților din cărămizi cu goluri sau BCA;

 • (3) se va verifica prin sondaj rezistența la smulgere a diblurilor (iui diblu la zece dibluri montate), iar în cazul în care sunt neancorate se vor îndepărta și vor fi înlocuite cu alt diblu fixat la o distanță de minimum 6 cm față de poziția inițială (sau conform prevederilor din proiect) și se va relua sondajul; golurile abandonate în stratul suport se vor umple cu mortar adeziv, iar golurile din tennoizolație se vor umple cu material ter.moizol.ant identic;

 • (4) diblurile se vor fixa numai în zona în care placa termoizolantă stă pe stratul adeziv;

 • (5) capetele talerelor (rozetelor) diblurilor se vor îngropa până la fața exterioară a plăcilor, nu vor depăși după fixare suprafața izolației, iar adânciturile rezultate se vor netezi cu grund de bază, cu minimum 24 ore înainte de armarea generală;

 • (6) în cazul utilizării termoizolației din placi de vată minerală diblurile se fixează după aplicarea unei pelicule din mortar adeziv de asperizare-amorsare a suprafețelor plăcilor;

 • (7) pe zona de aplicare a placajelor ceramice găurirea pentru introducerea diblurilor se efectuează prin plasa și stratul de armare cât acesta este încă proaspăt, iar diblurile și plasa de armare se vor acoperi cu un strat de grund de bază „ud-pe-ud” care, la rândul lui se va arma cu plasă, dacă se prevede în documentație armarea dublă.

 • (8) Tija diblurilor se va ancora în zid respectând adâncimea și lungimea d©™ai3porare prevăzute în

documentația tehnică specifică (pentru a obține rezistență la smulgere) iy^tlânQiAea.în zid a găurii pentru diblu va depăși cu cea 10 mm. lungimea de ancorare,              V


 • (9) La lipirea plăcilor din zona buiandrugilor, pentru a împiedica ai unecare^s^brfofosj.cleme de fixare sau alte elemente ajutătoare.

  5 «o(.10) Pentru fixarea în câmp a plăcilor clin polistiren se va respecta documentația tehnică de execuție care poate prevedea una din următoarele variante:

 • a) Dibluirea tuturor punctelor de intersecție dintre rosturile verticale și cele orizontale (un diblu comun la trei plăci) și câte un diblu în mijlocul fiecărei plăci (model T) sau

 • b) Câte 3 dibluri pe placă. Distanța diblurilor față de marginea plăcilor se va alege astfel încât sub fiecare diblu să se găsească mortar adeziv (model W).

  Dkpuiiei'eo &bhj4'ib:>r îai ”T*'


O |O Ol

........TZ* JJ D'V jl m

■ IC)

. 1

.........u.

1

1

Di (

ID

'I

O'

c

4../

O

Pi’ipiuxerfca diU'jjdo:’ a* "W

Pentru ancorarea plăcilor din vată bazaltică trebuie să se; folosească un.diblti cu rozeta suplimentară cu diametrul de minimum 140 mm.-                   'mszh fh:;ure a plăcii» v.nâ miuaalfe b-u-sltid (Mwp m zona rocldiîr h ceti ;i in câmp cur sin.

Aplicarea grundului de bază și înglobarea plasei pentru armare se execută după încheierea și verificarea ancorării plăcilor termoizolante și după șlefuirea acestora pentru planeizarea suprafeței, iar dacă, dp șlefuire plăcile a.u stat mai mult de 2 săptămâni neacoperite cu grundul de bază, se va face o nouă șlefuire. (1) Grundul de bază se aplică cu gletiera după un timp de așteptare indicat de producătorul adezivului utilizat;


 • (2) Plasa din țesătură de sticlă, rezistentă în mediul alcalin, se .întinde și se va îngloba, fără cute, în stratul de grund de bază proaspăt aplicat, prin derulare în fâșii veiricale, de sus în jos;

 • (3) Fâșiile de plasă, cu lățimea uzuală de 1,0 m se vor suprapune lateral și la capete minimum. 10 cm și se vor îngloba astfel încât plasa să fie poziționată la mijloc sau în treimea exterioară a stratului de grund de bază și să fie acoperită minimum 0,5 mm în zonele de suprapunere; (pentru o acoperire optimă plasa se va acoperi cu un strat de grund de bază aplicat ,.ud-pe-ud’f;

 • (4) Grosimea grundului de bază armat va fi cuprinsă între 2 mm și 4 mm, sau conform indicațiilor producătorului;

 • (5) Acoperirea plasei de armare cu grund de bază va fi de minimum 1,0 mm și de maximum 3 mm, iar în, zonele de suprapunere între fâșii de minimum 0,5 mm;

 • (6) Colțurile g^uȘJȘr de fereastră se vor arma suplimentar cu ștraifuTFri'm același tip de plasă (20/40 cm), aplicate, la 45ope fațadă și pe lățimea glafurilor, înainte de armarea genedală;


  VXD

  (A - • (7) Pe înălțimea soclului și a parterului se vor aplica două straturi de armare;

 • (8) La muchiile clădirii și adiacent ferestrelor se vor aplica pro file metalice de colț din aluminiu, cu plasă de armare integrată;

Armarea suplimentară a colțurilor

Dispunerea diblwilor pentru fixarea plăcilor din vată minerală bazaltică (MW) în zona soclului, la colț și în câmp curent.

 • (9) în situația în care se folosesc pro.file de colț fără plasă integrată (numai pentru muchiile verticale), acestea se înglobează la poziție în grundul de bază și se acoperă cu plasa de armare, care se continuă pe cealaltă latură a muchiei pe o lățime de cel puțin 20 cm;

t]tj J-Lș'H. ‘ 6fi gfxîăMaal da wdu

j

™ — — — “*

■J

J

 • (10) Muchiile Intrânde se execută similar celor ieșinde fără profil, cu minimum 10 cm suprapunere,

 • (11) Armarea muchiilor orizontale (intradosul balcoanelor, glaful superior al ferestrelor sau ușilor) se realizează folosind profite lăcrimat (picurător) cu plasă care se montează înainte de armarea generală


l r-fuM Î'J           1 C rn

1 (.niștedi!! swtJH                                                                                   i

 • (12) După uscare (timp indicat de firma producătoare) grundul deha^st va șlefui fără deteriorarea plasei de armare, pentru nivelarea suprafeței.

Dibluri                               , ■.

- ■ S 81 • (1) Diblurile pentru fixarea .mecanică a plăcilor termoizolante vor respecta ceri nț ele ETAG 014 și ETAG 020 - (Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la fixarea sistemelor compozite de izolare termică exterioare și pentru aplicații nestructurale);

 • (2) Tipul diblurilor se va alege în funcție de alcătuirea constructivă a stratului suport conform tabelului de mai jos:

  Oi crime-a izola riei

  Tipul riibluhii

  Srnv riijwr

  minimă de ancorare mm

  ■ 10 cp:

  li Ax

  2 a

  Beton

  Cărămidă plină Cârăntidă ni goluri

  Com'bmi rapomilui telmic al fobriCvLEltUiUL

  IO cm

  llx 2a

  mare cnuiniile

  2 a

  ECA

Le șffiztv

 • - itlu îxp itstUr pun Htăie'

lă - iu: de jxjjffia;'! la - nu <le ixeid

 • - cLblu exșir.d.ît pun            :

la - î-mlj         au dil:

 • (3) Numărul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolației în câmp curent este de 6 buc,/riT până la înălțimea de 50 ni. Peste această înălțime. numărul de dibluri se va determina pe bază de calcu' asimilând aceste zone cu zonele expuse de la colțurile clădirilor;

 • (4) Pentru zonele de margine (colț) numărul de- dibluri se va calcula pentru forța de smulgere > 0?8 kN/diblm iar numărul acestora va .fi în funcție de valoarea vitezei vântului, expunerea terenului și înăl ți mea cl ădiri c o nform tabelul u i urm ăto r:

  Tfinnâr clibhirrm’

  Valori ăE vinwi rfoiuibii

  Expunere,

  iM'en sa=n Z®uă

  . I nă Iții» clădhdl

  2 10

  1K

  10-25 m

  ■2550

  1’4

  S5 kcali

  I fo HI

  5

  rj

  6

  S?-x 15 tai li

  I

  8

  8

  10

  n

  . ..

  6

  s

  m

  6

  6

  c u

  --115-^35

  fonii

  i

  12

  12

  n

  S

  10

  10

  IU

  a

  8

  10


  Legendă;

  I - Teren, de^chh. obiect izokt. puterea vântului nu eme rcdwâ de c lădir; hicanjurărcMe

  1.1 - Puterea opului este ușor rediuă de obiectele (clădiri risipite 0H- 50 mi LH-Putem vântului este puternic retoâ de obiectele dimprejur (aglmariri urbane)


 • (5) Lungimea tijei d.iblului se calculează prin însumarea grosimii straturilor străbătute (termoizolație, adeziv, tencuială și parțial perete din zidărie BCA, cărămidă sau beton); Stratul de tencuială nu se la în calculul adâncimii găurii de ancorare, dar influențează lungimea totală a tijei indicată orientativ în tabelul de mai jos:

  torimea re rmrj izolatori

  Luwginm găurii de ancorare ~ grosimea rencuielii cuprinse-iiirj’e 0.5 șl 25 cm

  tijei dib Utilii rniu

  Suporr

  Suport BOA

  B setau

  BCA

  50

  50

  100

  50

  ?b nmi

  — r-

  120

  PO

  70

  / u mm

  140

  110

  90

  160

  (6) Termoizolația cu           mai mare de .1.00 imn se poate fixa cu


  CONPORM CU

  [ originalul  ancorare și lipire.


Diblurile (fobTuc./ mc) se fixează pe pereți la nivelul tencuielii existente, eliniinându-s^istfel diblurile cu  tija lungă care străpung terrnoizolația și creează punți termice. Adezivul se aplică conform instrucțiunilor

producătorului sau a proiectului (de exemplu: pe capul profilat al diblului și pe conturul plăcii termoizolante care urmează a fi aplicată), după care se execută punerea la poziție a plăcii și se reiau operațiunile,

■ Profite

Termos!sternul compact (ETICS) include următoarele profite realizate din aliaj de aluminiu livrate împreună cu celelalte componente ale ansamblului:

 • (1) profil de soclu. ~ profilul în formă de Z se fixează cu dibluri metalice ancorate în componenta rezistentă (pereți). Cota de fixare și lungimea profilelor. tipul și numărul diblurilor se indică în detaliile de execuție cuprinse în proiect;

 • (2) profil de colț - profil comier cu sau fără plasă din fire de sticlă se montează înglobat în tencuiala armată de protecție a termo izolați ei împreună cu armătura din plasă de fire de sticlă pentru protecția muchiilor verticale și asigurarea rectiliniarității acestora;

 • (3) profil cu picurător - se fixează asemănător profilului de colț, asigură protecția muchiilor orizontale (glaf deasupra ferestrelor, placă balcoane, etc.) și evită prelingerea apei pe intradosul elementelor de fațadă (ghiuri, copertine, etc,).

Plasă pentru armare (țesătură din fire de sticlă sau metalică)

 • (1) caracteristicile rezistenței la tracțiune a plasei pentru armare vor fi conform punctului 4.6 din SR EN 13499:2004 și SR EN 13500:2004;

 • (2) Dacă armarea stratului de protecție a term.o izolației se realizează cu plasă de fibre de sticlă aceasta trebuie să prezinte rezistență la substanțe alcaline și următoarele caracteristici, suplimentar față de cerințele termo sistemului în ansamblu:

 • a, tipul de țesere să prevină deformarea și deplasarea firelor și ochiuri,lor plasei;

 • b, dimensiunea de livrare: lățime >100 cm,

 • c, dimensiunea golurilor ochi urilor: minimum 3x3 mm (maximum condiționat de greutatea și rezistența la tracțiune a plasei și de rezistența la impact și la penetrare a termosistemului);

 • d, greutatea >140 g/rm;

Materia! de finisare specific sistemului
 • (1) Stratul final cu rol de- protecție și finisaj a termosistemului compact (ETICS) este precizat de proiectant, la cererea investitorului, pe baza variantelor de sistem prezentate de producător;

 • (2) Acest strat poate fi alcătuit din amorsa, tencuieli decorative, vopsitorii sau diferite tipuri de placaje, componente ale ansamblului, care se vor utiliza conform indicațiilor producătorului;

 • (3) Produsele pot fi de natură minerală sau organică, specifice sistemului;

 • (4) Tencuiala decorativă poate fi din categoria tencuielilor acrilice, silicatice sau si li eoni ce și este livrată predozată în saci sau gata preparată sub formă de pastă;

 • (5) Straturile de finisare vor avea caracteristicile privind durabilitatea și aderența produselor pe stratul de protecție armat, grund de bază, (grad de bășicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) conform punctului 4.11 din SR EN 13499:2004 șiSREN 13500:2004,

 • (6) Proiectantul va avea în vedere , pentru reducerea tensiunilor în stratul de finisaj, alegerea unor culori pentru tencuieli sau vopsele cu un coeficientul de reflexie a luminii peste valorile minime recomandate (de exemplu: >25% pentru tencuielile acrilice),

 • (7) Tencuielile decorative pot avea, la cerere, un conținut suplimentar de substanțe care împiedică

formarea mucegaiului și ciupercilor                                                 r ,

Aplicarea finisajului


i ORIGINAL!^

u-

hț^dneierea timpilor de UtiiHițim 3 zile la 20°C șî.

65% umiditate maximă, în cazul tencuielii decorative;/, ,

fi Ms \:.\l

 • (2) Placările ceramice se vor executa numai după trecerea timpului de așteptare indicat de producător sau minimum 2 zile cu 65% umiditate maximă;

 • (3) Grunduirea se execută, peste masa de șpaclu uscată, cu trafaletul sau cu bidineaua, într-un strat, iar pe vreme foarte călduroasă în două straturi, al doilea strat fiind aplicat după minimum 24 ore față de primul;

 • (4) După grtmduire suprafețele trebuie să aibă o culoare uniformă;

 • (5) Tencuielile decorative se aplică cu fierul de glet inoxidabil și se nivelează la grosimea granulei, Grosimea stratului ~ 2-3 mm, minimum 1,5 mm la tencuieli periate și minimum 2 mm la tencuieli striate;

 • (6) După aplicare tencuiala se drișc-uiește cu drișca de plastic (liniar sau circulai').

 • (7) Uniformitatea de culoare se asigură prin utilizarea aceleiași șarje de producție, iar pentru evitarea apariției mnădirilor în câmpul finisat aplicarea va fi continuă pe fâșii orizontale, în scară, de sus în jos.

 • (8) Până la uscare (conform normei dată de firmă sau aproximativ 24 de ore) se va evita atingerea, zgârierea sau umezirea suprafeței, iar toată fațada va fi protejată de acțiunea directă a razelor solare, de acțiunea ploii și vântului puternic, cu plasă de protecție,

 • (9) Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu conținut suplimentar de substanțe care împiedică formarea mucegaiului și ciupercilor. Peste tencuiala decorativă se poate aplica o vopsea cu coeficient de refexie mai mare de 25%,

® TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL
Aplicarea terme izolației la planșeeie peste spații neîncălzite

Caracteristici polistiren

Codul de Identificare pentru polistiren conform SR-EN 131,63:2009 este: EPS 100 - EN 13163 - T2 -L2 - W2 - S2 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 ~DS (70, -) 2 - TR 120           -clasa de

rezistenta la foc B-s2?d0, conform SR-EN 135014+A1-201.0

Stratul Lermoizolant se va aplica pe intradosul planșeului, pe grinzile aferente și pe pereții adiacenți. conform uneia din următoarele soluții și tehnologii de executare indicate în proiect:

 • (1) Termosistem compact prin lipirea cu adeziv, fixarea plăcilor termoizolante cu dibluri și protejarea cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă conform structurii ETICS executate la fațade;

 • (2) Spumă poliuretanică aplicată in situ cu instalație pneumatică de amestecare a componentelor și pulverizare;

 • (3) fixarea mecanică, pe un schelet de susținere, a termoizolației și a unui strat de protecție și finisaj din plăci de gips carton;

 • (4) Plăci din vată minerală, cașerate cu un strat de finisaj, montate cu dibluri.

Soluția adoptată în proiect este- soluția (1), Finisajul aplicat peste tencuiala armată este o vopsea lavabilă La executarea găurilor în planșeeie din beton armat, pentru fixările mecanice, se vor localiza traseele instalației electrice pentru evitarea secționării acestora

Operațiunile de aplicare a alcătuirilor stabilite în documentația de execuție se vor începe după încheierea lucrărilor de instalații, a eventualelor lucrări de eliminare a infiltrațiilor și a urmărilor acestora și a pregătirii suprafeței suport (curățare, rectificare, verificare coeziune);

La aplicarea termos! sternul ui compact se vor respecta condițiile enunțate anterior cu privire la fixarea plăcilor și a-diblurilor, aplicarea masei de șpaclu, a armăturii și a tencuielii;

La executarea sistemului termoizolant protejat cu plăci de gips carton scheletul de susținere se varealiza din profilefeWȘmate de producător fixate la distanța de 60 cm. modulată la lățimea plăcilor de gips-cartonpînainte de fixarea prolilelor se va aplica pe toata supfȘfețB.suportului stratul cu rol de barieră contra vaporilor; în spațiul dintre plafon și plăcile de gips-cartoA șe^/a introduce țermoizolația din diverse produse (saltele sau plăci de vată minerală MW sau GW, fetij* îwOndMse'un strat continuu, fără întreruperi;                                        ^AZXZ/ /                , m

10


■Al'.'.- fopjGlW^'

» REABILITARE TERASĂ

Caracteristici polistiren

Codnî de identificare pentru plîstireu conform SR-EN 131.63:2009 este: EPS.1.50 - EN 13163 - T2 -• L2 - W2 - S2 - P4 ~ BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa ele rezistenta ia foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

La acoperișurile tip terasă termoizola fia se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat In. specialitatea hidroizolații, și termoizolațiL care utilizează tehnologii curente și mijloacele tehnice proprii realizării acestor lucrări, în conformitate cu prevederile din proiectul de execuție, din documentația producătorului și din reglementările tehnice în vigoare.

In funcție de gradul de degradare a termoizolaiei se disting 3 soluții

o Cazul 1- hidroizolația existentă este in stare bună si termoizolația existentă nu a acumulat umezeală

a Cazul 2- ludroizolația existentă are anumite degradări care se remerca prin anumite infiltrații in planșeul de Ia ultimul nivel după ploile abundente. In acest caz termoizolația are zone in care este umedă

a Cazul 3- hidroizolația existentă este puternic degradată. In acest caz apar infiltrații in planșeul de la ultimul nivel după orice ploaie, In acest caz termoizolația este imbibata de apă si pastrarea ei reprezintă un ri.se

Soluția aplicată în cazul 1;

Hidroizolația existenta se utilizează ca bariera de vapori a sistemului term.obid.roizolant nou. Peste aceasta, se aplica prin lipire termoizolația din polistiren expandat de 12 cm. Peste acesta se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si deasupra hidroizolația din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare,

Soluția aplicată în cazul 2:

Stratul suport îl constituie sapa de protecție a termoizolat!ei existente, Se indeparteaza toate straturile pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa aplicata la rece si se montează prin lipire termoizolația din polistiren in 2 straturi, primul de 4 cm grosime realizat cu interspatii pe ambele direcții (de 5 cm) din 50 in 50 cm. pentru a crea canale de ventilare, iar al doilea fara interspatii avand 8 cm grosime, Se prevăd defleetoare (cate unul l.a 80 mp de terasa), se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si peste aceasta hidroizolația din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Soluția aplicată în cazul 3:

Stratul suport îl constituie betonul de panta existent deoarece straturile de termoizolație existenta sunt imbibate cu apa si pastrarea lor este riscanta. Se indeparteaza toate straturile pana la acesta. Betonul se rectifica si se montează o bariera de vapori emulsie bituminoasa aplicata la rece si apoi se aplica prin lipire termoizolația din polistiren avand 12 cm grosime. Peste termoizolatie se aplica o membrana autoadeziva de 2 mm grosime si membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule

minerale (4,5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.
CCzuu

ORIGINALUL ,


Aplicarea stratiilui/sistemidui hidroizolant

Condițiile tehnice privind aplicarea stratului/sistemului hidroizolant și verificarea etanșeității acestuia,, prin inundarea acoperișului, sunt prevăzute în NP 040 „Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri”,

Executarea acestor lucrări se va realiza de către firme cu personal avînd calificarea de hidro izolat or.

Acoperișuri terasă sau cu pantă, hidroizolate/termohidroizolcite

La construcțiile existente aplicarea structurilor izolante se face după îndepărtarea hidroizolației sau termohidro izolației sau după regenerarea hidroizolației existente, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice privind proiectarea și execuția lucrărilor de remediere a hidroizolațiilor bituminoase la acoperișuri de beton

La realizarea hidroizolațiilor din membrane bitumate se vor respecta următoarele;

 • (1) Aplicarea membranelor se va executa începând de la cota joasă spre coama acoperișului cu lungimea membranelor perpendiculară pe linia de cea mai mare pantă;

 • (2) aplicarea membranelor la hidro izolațiile mono strat va respecta decalarea longitudinală indicată în următoarele exemple:

 • a) Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală 1a. A din lungime (L)

 • b) Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la A din lungime A1

(3’) se vor respecta suprapunerile între membrane indicate (uzual 12-15 cm la capete și 8-10 cm transversal) sau li mitele marcate din fabrică de producător pe -suprafața membranelor;

 • (4) --suprapuneri le se vor lipi Ia cald cu arzătoare cu flacără abilă și se vor presa cu role;

 • (5) . la supt^)§r®’ile capetelor se va executa decuparea p^lțuril^


 • (6) Pentru evitarea suprapunerii a patru membrane se va executa un decalaj între suprapunerea capetelor membranelor de minimum 0,50 m ;

 • (7) O variantă de etanșare, fără suprapunerea capetelor, se poate realiza utilizând o membrană ori benzi de 1/3 sau 1/2 din lățimea acesteia lipite peste zona de întrerupere pentru asigurarea continuității hidro izolației:

Proiectantul va solicita producătorului fișa tehnică a produselor hidroizolante bituminoase care va cuprinde pe lângă informațiile generale referitoare la denumirea comercială a produsului, producătorul, componentele alcătuitoare (tipul și numărul armăturilor, tipul. bitumului utilizat, tipul finisajului suprafețelor), domeniul de utilizare, metoda de aplicare,. dimensiuni, masă, precum și următoarele caracteristici ale produselor:

 • a) etanșeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR. EN 1928:2003, pentru membrane folosite în aplicații cu presiunea apei de maximum 60 kPa (izolații la acoperișuri terasă sau strat pentru controlul vaporilor de apă);

  i

  i i

  !

  i

  i


 • b) performanță la foc exterior, clasificarea pe baza încercărilor acoperișurilor expuse la un foc exterior (SR EN 13501-5+Al:2010);

 • c) reacția la foc, clasificarea folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc (SR EN 13501 -1+A1:2010);

 • d) forța de- rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungirea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 123114:2002;

 • e) rezistența la impact (SR EN 12691:2006) exprimată în „mm” reprezentând înălțimea de cădere a capului de poansonare și metoda de încercare: metoda „A” suport rigid și metoda „B” suport moale (EPS):

 • f) rezistența la sarcină statică (SR EN 12730:2003) exprimată în „kg” ca sarcina care nu a provocat străpungeri în membrana aplicată pe un suport moale (ex. EPS) în metoda „A” și pe un suport dur (ex.dală din beton) în metoda „B”;

 • g) stabilitatea dimensionala (SR EN 1107-1:2002) exprimata în „%” reprezentând variațiile dimensionale ale produselor bitomate ca rezultat al pro ducerii "inducerii tensiunilor interne datorate efectului căldurii;

 • h) flexibilitatea la temperatură scăzută (SR EN 1109:2001) exprimată în „°C” permite determinarea susceptibilității la fisurare a membranelor bitumate sub efectul unei îndoiri în condiții de temperaturi, negative;

 • i) limita rezistenței la fluaj la temperatură ridicată (SR EN 1110:2011) măsurată în „°C” exprimând temperatura la care stratul superficial al membranei fixată vertical se deplasează în raport cu stratul de armare al acesteia (limita este o valoare medie a deplasărilor pe fața superioară și inferioară a membranei).

(4) Suplimentar față de aceste caracteristici în funcție de condițiile locale și structura ten.nohidraizolantă propusă se pot solicita date privind:

 • a) rezistența la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13948:2007);

 • b) rezistența la desprindere și la forfecare a îmbinărilor (SR EN 1.23164:2002, respectiv SR EN 1231.7-1:2002); '

 • c) rezistența la sfâșiere (SREN 123104:2003);

 • d) î.m b ă trânirea arti fi ci ală (S R EN 1296:2003 și S R EN 1297:2006);            -             ‘ '

 • e) aderența granulelor care constituie stratul de autoprotecție al membranelor (SM!Nwdgg39:2.0'02);

 • f) proprietăți de transmisie a vaporilor de apă (SR EN 1931:2003 și SR EN 193Îj2003/AC:,200'3);

CONFORM CU i ORIGINALUL ,

 • g) rezistenta la impactul grindinei (SR EN 13583:2002) necesară pentru membranele aplicate

în structuri hidro izolau te neprotejate cu dale sau pietriș.

Pentru produsele hidroizolante din material plastic sau cauciuc documentele tehnice însoțitoare trebuie să cuprindă în fișa de produs (întocmită așa cum este prevăzut la punctul 7 din SR EN 13956:2006) următoarele:

 • a) lungimea și lățimea cu valoarea declarată de producător (VDP) măsurate în metri (m) cu toleranțe conform metodei de încercare din S.R EN 1848-2:2003;

 • b) pentru produsele livrate în suluri (role), valoarea limită maximă declarată de producător (VLP) pentru abaterea de la liniaritate (g) și abaterea pentru planeitate (p);

 • c) grosimea efectivă a foii care asigură funcția de hidrolzolare incluzând orice textură a suprafeței dar excluzând orice profil de suprafață, așa cum prevede SR EN 1849-2:2010, grosimea cu VDP măsurată în jur;

 • d) masa specifică (determinată împreună cu grosimea efectivă prin metoda de încercare având ca bază SR EN 1849-2:2010) cu VDP în kg/ m2;

 • e) etanșeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR .EN 1928:2003, folosind metoda B la o presiunea a apei de minimum 10 kPa (0,1 bar);

 • f) efecte ale diferitelor medii chimice; producătorul va indica condițiile și domeniul de aplicare pentru care membranele din material plastic sau cauciuc sunt sau nu sunt adecvate, furnizând inform^'referitoare la rezistența la atacul chimic (SR EN 1847:2010) ;

 • g) caracteristicile referitoare la performanța la foc exterior, reacția la foc, rezistența la impact și rezistența la .sarcină statică se vor determina conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardele aferente produsei, o r hi dro izol ante bitum moașe;

 • h) forța de rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungirea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 1.2311-2:2010;

 • i) stabilitatea dimensională (SR EN 1107-2:2001) exprimată în reprezentând media variației dimensionale a lungimii (AL) și a lățimii (AT), ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate variațiilor de temperatură, trebuie să fie mai mică decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • j) rezistența la sfâșiere (SR EN 12310-2:2001) trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP) pentru direcția longitudinală și transversală a foii;

 • k) rezistența la desprindere și la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-2:2001), respectiv SR EN 12317-2:2002) exprimate în N/50 mm, trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • l) pliabilitatea la temperaturi scăzute dată în °C trebuie să albe temperaturi negative sub VLP declari (SR.EN 495-5:2003);

 • m) compatibilitate la contact cu bitum (SR EN 1548:2008);

Procedurile tehnologice de aplicare a membranelor hidroizolante sunt dictate de structura hidroizolantă/termobidroizolantă în ansamblu (cu sau fără testare), de natura suportului pe care se aplică hidro izolați a (suport dur, constituit din beton sau șapă de ciment armată, sau suport moale din termoizolație de vată minerală, polistiren, etc.), de -condițiile privind amplasamentul (expunere, zonă climatică), poziția suprafețelor ce se etanșează (orizontale sau verticale). Aceste elemente sunt evidențiate în normativul NP 040 Normativ privind proiectarea, executarea ș.i. exploatarea hidro izolații! or la clădiri. Suprapunerile între membrane

în toate cazurile pjtxj^uaătorul va indica modul de îmbinare și materialele compatibile pentru asigurarea etanșeității:'            *'

a) Membranele bi turnate din structurile hidroizolante bi strat (multistr^r'S^riwesc între ele .numai în totală aderență;                                                           M


 • b) în general suprapunerile la capetele membranelor sunt >12 c.A particular, fiecare producător de membrane hidroizolante indici cazuri aplică marcaje longitudinale pe produse;

 • c) Indiferent de modul de lipire în câmp, la suprapuneri membranele Wixdâte. s$ sudează cu flacăra;

CD 14 .           ,X<>/

OP’lO'ixAtriL J                        .....


rtf|iîWe.rsal acestora sunt >8 cm; în hrigh^Hp răpuneri lor, iar în unele

 • d) La Lipirea suprapunerilor membranelor bitumate din alcătuirea hidroizolațiilor verticale nu se utilizează lipirea la rece cu adezivi sau lipirea prin termoaderență;

 • e) Membranele din material plastic sau cauciuc au îmbinările sudate cu aer cald ori prin acțiunea unui solvent, sau sunt lipite fie cu un adeziv, fie cu. o bandă autoadezivă.

Condiții privind asigurarea posibilității intervențiilor și urmăririi în exploatare a hidroizolațiilor

 • (1) Proiectantul va avea în vedere la alegerea sistemului hidroizolant posibilitatea intervențiilor:

 • a) La structurile liidroizolante/termohidroizolante la care s-au produs disfuncționalități (infiltrații de apă, umeziri ca efect al punților termice, etc.) se poate interveni pentru refaceri sau reparații numai în cazul în care acestea simt direct accesibile (acoperișuri) sau indirect accesibile (socluri sau pereți al subsolurilor accesibili numai prin decopertaresăpătură),

 • b) Sistemele izolările cuprinse între elementele masive (fundații, radiere, etc.) din beton armat nu sunt accesibile; intervențiile în aceste zone pentru refacerea etanșeității pot fi realizate prin alte tehnologii, de exemplu prin injectarea de produse hidrofobe, difuzante. în elementele suport sau în straturile adiacente.

 • (2) Urmărirea în exploatare a sistemelor hidro izolante/termohidroizolante Implică:

 • a) constatări privind funcționalitatea (etanșeitatea);

 • b) constatări vizuale și tactile asupra suprafețelor expuse, inclusiv a elementelor conexe(tencuieli de protecție, placări, copertine din tablă, etc.).

 • (3)  Proiectantul va indica un plan de urmărire în exploatare a sistemului hidroizolant sa.u tenno hidroizolant ales; observațiile, cu privire, în principal, la integritatea stratului de protecție al hidro izolației sau Ia desprinderea copertinelor, se fac periodic, cel puțin trimestrial, la începutul și la sfârșitul sezonului rece, în perioada de călduri excesive, după evenimente atmosferice deosebite (ploi torențiale, furtuni) și în cazul apariției unor disfuncționalități.

• REABILITARE PLANȘEU POD

La plânseul pod datorita dificultăților tehnologice cauzate de prezenta elementelor de șarpanta (popi si tălpi) s-a ales varianta de menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm

C aracter.isti.ci pol i știr en:

Codul de identificare pentru plistireii conform SR-EN 13163:2009 este: EPS ISO - EN 13163 ~ T2 -L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 ~ CS (.10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B*s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Șapa va fi armată cu plasa 04/10 .plasele se vor suprapune pe 2 ochiuri pe ambele direcții. Se va avea' in vedere ca suprafețele inișiale sa fie rectificate Înainte de montarea polistirenu.hu astfel incat grosimea finală a plăcii sa nu depășească local 6 cm.

In zona elementelor de șarpantă( popi, cosoroabe) se vor dispune folii care sa le protejeze de contactul cu betonul.

O MONTARE TAMPLA.RIE PVC LA FERESTRE SI
BALCOANE/LOGII
Criterii și niveluri de performanță ale tâmpiăriei pentru cerințele esențiale

Principal ale caracteristici ale tâmplari ei

Comportarea la încovoiere din vânt

■                     fo'

^■’“-‘wC'iaăa B2

Rezistența la deschidere-mchidere repetată

•!

..... ......

VIL*

Jferestre: .mîn, 10.000 cicluri

ușiimin. 100,000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profîle PVC cu glaf exterior;

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

~ Grila ele ventilație .mecanică;

" Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

“ Glaf exterior,

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplăria constituie un element neportant al. anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului.

Securitatea la incendiu

(.1) Furnizorul tâmpiăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor ini ... clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența la foc pentru criteriile B (etanșeitatea la foc), EI (etanșeitatea la foc+izolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc+radiația termică) determinate pe o fereastră și ușă curentă;

 • (2) Clasificarea privind rezistența la foc se va completa cu simbolurile „(i-->0)!' „(0—ri)” sau „(iwO)” pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele impuse de reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor, în vigoare, va indica clasele minime acceptate in planșele de detali,

Igienă) sănătate și mediu
 • (1) Tâmplăria se realizează din lemn, PVC', aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care mi sunt

toxice și nu degajă hoke; producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și ,dacă estgd^Jl, mașinile de țjrolecție;                  ........

 • (2) Pentru activarea "Ventilării încăperilor ușifo^mterioa re nu se vo^etaj'$jrși- voȚ-fi prevăzute la partea inferioară cu fante de ventilare;


conform cu originalul. î

16

 • (3) Documentația furnizorului va indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și ușilor pentru metoda de încercare „A1’ (elemente expuse neprotejate față de apă), determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanță a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării din tabelul 1 din SR EN 12208:2002. Clasa minimă 5 A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmp lari a amplasată în zone adăpostite.

Siguranță în exploatare

Tâmpi aria va fi, însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

 • (1)  Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile ochiturilor mobile., alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor dc siguranță exprimată printr-o valoare prag;

 • (3) Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului termoizolant și lățimea pro file lor u tili zale la confecți onare a tâmp 1 ăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixare ale tâmpi ăriei în componenta rezistentă;

 • (5) Rezistența la șoc pentru ușile cu geam cu .risc de rănire;

 • (6) Rezistența la deschidere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor. Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400: 2002 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure, funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile exterioare.

Protecția împotriva zgomotului
 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam,, alcătuirea geamului termoizolant - distanța între geamuri și grosimea acestora) și de tipul profilelor din care s-a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) .Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minima 30 (-1; -5) dB.

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/fimK)];

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (tv);

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN .12207:2002

Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se realizează din utilizarea unor componente cu. caracteristici optime șl din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;

înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cujwizul f^tyiior schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele, mai mufe performanțe lor ansambl ului;                                     1 " ‘ ■


Tâmplărie din PVC

Clasificarea și cerințele profilelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2004 cu următoarele precizări:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice ~ această cerință necesită ca proiectantul să indice utilizarea acelor ptofile proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 din SREN 12608:2004:

 • (2) tipul materialului reprocesabil și reciclabil va fi conform 5.1.2 din SREN 12608:2004:

 • (3) rezistența profilelor la impact (clasa I);

 • (4) aspectul suprafețelor:

 • (5) ci as a de perfo nuanță pri vind reacția 1 a foc;

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică;

 • (7) caracteristicile profilelor metalice de armare;

 • (8) grosimea secțiunii pereților exteriori sau interiori ai profilelor și toleranțele - aceste caracteristici, influențează masa și rezistențele profilelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau ușă), Grosimea minimă a pereților profilelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5.3.2 în SR EN 12608:2004.

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profilelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004

 • (10) material și caracteristici ale garniturilor de etanșare;                                                 s

Criterii și niveluri de performanță ale tâmplărieipentru cerințele esențiale

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului.

Securitatea la incendiu
 • (1) Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor indica clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența la foc pentru criteriile E (etanșeitatea la foc), EI (etanșeitatea la foc+i.zolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc+radiația termică) determinate pe o fereastră și ușă curentă;

 • (2) Clasificarea privind rezistența la foc se va completa cu simbolurile „(i—>0)” „(0—ri)” sau „(iwO)” pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele impuse reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor, în vigoare, va indica clasele minime' planșele de detali.

Igienă, sănătate și mediu
 • (1) Tâmplăria se realizează din lemn, PVC, aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care nu sunt toxice și nu degajă noxe: producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și ,dacă este cazul, măsurile de protecție;

 • (2) Pentru activarea ventilării încăperilor ușile interioare nu se vor etanșa și vor fî prevăzute la partea inferioară cu fante de ventilare;


 • (3) Documentația furnizorului va indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și ușilor pentru metoda de încercare „A” (elemente expuse neprotejate față de apă), determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanță a ansamblul utfpchiul mobil), conform clasific arii din tabelul 1 din SR EN W^8Ș002. Clasa minimă 5A poate fi/con Sperată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în Z0Tne adăpostite (neexpuse presiunii create de

  Siguranță în exploatare


/'g                  ■           <•'>..

. v\r\

Tâmplăria va fi însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

 • (1)  Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile ochiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță exprimată printr-o valoare prag;

 • (3) Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vit.raju.lui: de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului termoizolant și lățimea profllelor utilizate la confecționarea tâmplăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixate ale tâmplăriei în componenta rezistentă;

 • (5) Rezistența la șoc pentru ușile cu geam cu risc de .rănire;

 • (6) Rezistența la deschidere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor, Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400: 2002 corespunzătoare- cu, numărul de cicluri care trebuie să asigure funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri, pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50 000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile- exterioare.

Protecția împotriva zgomotului
 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant - distanța între geamuri, și grosimea acestora) și de tipul profllelor din care s-a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minimă 30 (4; -5) dB.

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/(mrK)J;

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (tv);

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN 12207:2002

Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Suplimentar cerințelor esențiale, pentru ansamblul elementelor (fereastră sau ușă) trebuie respectate cerințele proprii ale componentelor care intră în alcătuirea tâmplăriei: profile (ramă, toc, cercevea, canat), garnituri de etanșate, feronerie, vitraj;

Punerea în operă a ferestrelor (.în conformitate cu indicațiile producătorului) cuprinde:

 • a. măsurarea și verificarea dimensiunilor golurilor, astfel încât între rama tâmplăriei și construcție să rămână un rost perimetrul de cel mult 10-15 mm;

 • b. pregătirea golului în vederea instalării tâmplăriei, proces care cuprinde curățarea golului;

 • c. poziționarea provizorie a tocului cu pene din lemn sau PVC;

 • d. verificarea verticalității și orizontalității;

 • e. fixarea definitivă a tocului cu șuruburi protejate anticoroziv, cu sau fără diblu, în funcție de elementul ' de construcție în care se fixează tâmplăria;

 • f. montarea garniturilor de etanșate pe contur;

 • g. racordarea tâmplăriei la partea inferioară cu glaful care se fac^ȘfeșlW special, pentru a asigura Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se .realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime și din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;


  etanșeitatea;

  h. îndepărtarea foliei de protecție a tâmplăriei în maxim.3 Juni de la ih^fefl -V'înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cu avizul factorilor implicați deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori la modificarea performanțelor ansamblului;

Tabelul A1 din SR EN 1.4351-l+Al^OlO prezintă interdependența între principalele caracteristici și componente și indică cazurile în care, ca urmare a unor modificări, produsul va trebui să fie supus unor noi încercări.

Tâmpi arie din PVC

Clasificarea și cerințele pro filei or din PVC utilizate la confecționarea tâmpi ariei se indică așa cum prevede SR EN 12(508:2004 cu următoarele precizări.:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice - această cerință necesită ca proiectantul să indi utilizarea acelor profile proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (Mj clasificate conform tabel 1 din SR EN 12608:2004;

 • (2) tipul .materialului reprocesabil și reciclabil va fi conform 5.1.2 din S.R EN 12608:2004;

 • (3) rezistența profîlelor la impact (clasa I);

 • (4) aspectul suprafețelor;

 • (5) clasa de performanță privind .reacția la foc;

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică;

 • (7) caracteristicile profîlelor metalice de armare;

 • (8) grosimea secțiunii pereților exteriori sau interiori ai profîlelor și toleranțele - aceste caracteristici influențează masa și rezistențele profilelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau. ușă). Grosimea minimă a pereților profîlelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5.3.2 în SR EN 12608:2004,

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profîlelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004

 • (10) material și caracteristici ale garniturilor de etanșare;

  (1) Buna funcționare a ferestrelor și ușilor cu care se înlocuiește tâmplăria existentă este asigurată într-o mare măsură de alegerea și execuția corectă a elementelor auxiliare (rulouri, plase contra insectei-feronerie, glafuri etc.), In acest context trebuie să se țină seama de următoarele recomandări de ordin


general:

 • a. folosirea rulourilor exterioare (cele cu suprafața mai mare de 3 m2 sau montate la exteriorul tâmplari ei) să fie prevăzute cu sisteme de acționare electrică;

 • b. cutiile de rulou suprapuse tâmplăriei vor fi izolate termic;

 • c. completarea tâmplăriei cu plase împotriva insectelor (rame, rulouri și uși):

 • d. pentru ferestrele amplasate pe fațadele expuse spre sud-est sau sud-vest se recomandă măsuri de protecție solară; sticla colorată în masă, reflexivă, jaluzele, copertine;

 • e. garajele incluse în clădiri încălzite vor avea uși izolate termic pentru accesul auto.

(2) Feroneria care echipează tâmplăria termoizolantă va respecta următoarele prevederi:

 • a. distanța dintre două puncte de închidere va fi de maximum 70 cm;

  • b. balamalele vor fi reglabile pe trei direcții;

  • c. feroneria se va utiliza cu inspectarea strictă a categoriilor de greutatp^etfmi Ața fost concepută;

  • d. componentel^rferoneriefovor fi protejate împotriva coroziuni^Oiii^fome,^ cromare, cadmiere.

  nichelare, vopsire etc.) și în special împotriva e le c tr o coro z iuni i.     ; Tpfo

  • e. ușile pentru accesul public vor fi prevăzute cu amortizoare;                       .

  • f. la ușile din PVC se interzice întreruperea armăturii de oțel in zona dd mpjWfo a broaștei;


 • g. la ușile ele exterior, cli excepția celor de balcon, nu se admite utilizarea balamalelor de fereastră;

 • h. feroneria va fi silențioasă, reglabilă, cu închidere în minimum 3 puncte, ușor manevrabilă, forța de apăsare la mânerul ușilor fiind de 10 N; de asemenea, trebuie să existe și posibilitatea deschiderii ușii din cheie, Hră apăsarea mânerului;

 • (3) Ferestrele noi vor fi prevăzute cu glafuri la exterior în zona de legătură dintre tâmplărie și peretele de fațadă, în scopul asigurării protecției în special la acțiunea apei. Glafurile vor fi prevăzute cu lăcrimau

 • (4) Glafurile vor fi realizate din materiale modeme, eficiente, durabile și cu design atractiv; pot fi realizate din PVC, aluminiu și din materiale precum tabla zincată (soluția tradițională la blocurile de locuințe), piatra naturală (marmură), piatră artificială - ceramică porțelanată (cu caracteristici specifice materialelor folosite la exterior: rezistență la apă, la ciclul îngheț-dezgheț; la radiația UV si rezistență mecanica mare).

 • (5) Lipsa glafurilor provoacă infiltrații, o degradare a clădirii atât la exterior, cât și la interior, ceea ce va conduce în timp la investiții suplimentare pentru reparații.

 • (6) Elementele opace de închidere sunt componente ale ușilor de acces și ale ușilor de balcon.

Pentru ușile exterioare total sau parțial opace, panourile de închidere opace se realizează în general din elemente triplustrat (“sandwic.li”)> cu miezul din poliuretan rigid, și fețele din diferite materiale (sticlă mată, aluminiu, PVC dur, lemn).

 • (8) Fețele aparente ale panourilor opace sunt realizate din materiale rezistente la factorii climatici aluminiu) sau din materiale care au suprafețele tratate cu lacuri special concepute pentru exploatarea ușii spre exterior care asigură protecție împotriva apei, a razelor UVși a fenomenului de îngheț - dezgheț. Alte cerințe importante pentru panourile de închidere sunt legate de rezistența la șocuri, vânt, și efracție. Dotarea se face în funcție de necesarul de siguranță, prin tehnici de blocare, armături de siguranță și glazurare antiefracție, sisteme electronice de blocare cu microcip etc,

 • (9) La ușile exterioare ale spațiilor de locuit (spre terase, balcoane) pe lângă prevederea garniturilor în relație cu tâmplăria fixă, se prevede un prag pentru mărirea etanșeității la partea inferioară a

ușii.

Ventilarea incorectă a spațiilor interioare poate conduce Ia consecințe nefavorabile majore: a. dezagremente în ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate relativă mare, ș.a.); b. riscul apariției condensului pe suprafețele Interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • c. creșterea cantității de vapori de apă care condensează în anotimpul rece în interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa clădirii

(1) In anumite cazuri, după instalarea ferestrelor noi, pe geam sau pe pereți, pot sa apară fenomene de condens superficial determinate de creșterea umidității relative a aerului interior, ca urmare a reducerii la minimum a schimburilor de aer prin rosturile tâmplăriei (ventilare neorganizată).

!      (2) Suprafețele dintr-o încăpere pe care se observă preponderent condensul sunt:

 • a. suprafața de geam, în câmp -- utilizarea geamului low-E reduce riscul apariției condensului;

 • b. zona limitrofă a geamului, lângă profilul de tâmplărie - această suprafață va fi în cele mai multe cazuri o punte termică între interior și exterior, nefrind suficient protejată termic (cantitatea de apă formată în urma condensării este de obicei destul de mică pentru a crea probleme);

 • c. suprafața profilului - există risc de apariție a condensului pe elementele de tâmplărie. .Performanțe superioare din punct de vedere higrotermic se obțin prin folosirea pro filelor din PVC eu 5, 6, 7 sau 8 camere de aer, tâmplării cu coeficienți de transfer termic sub 1,3 W/(m2K).

 • d. zona adiacentă ferestrei, pe zidărie - risc de aparție a condensului în cazul zidăriei neizolată suficient și datorită punților termice create în j urul ferestrei.

 • e. anumite zone de pe pereți pe care a apărut condens după ce s-a înlocuit tâmplăria veche cu una

modernă ~ se vizualizează astfel punțile termice (mai accentuat la blocurile realizate din elemente-prefabricate)                                                                  .         '

 • (3) Reducerea riscului de apariție a condensului în clădirile reabilitate.prentțiK^igurgfeea compoziției

optime a aerului interior se .realizează prin ventilare naturală organizată '(a^jMfe^iwr prin ventilare mecanică.                                                      ~ ~

respectiv prin ocWrilor mobile. Se


 • (4) Ventilarea naturală a încăperilor se asigură prin proiecterkV dorita* t&feMsuȘl^r, p re vederea rapo rtul u.i corespunzător d intre vo lumul încăperii" * Și •" s Vip rafala c _.L f ă ’1 recomandă ca ia lucrările de reabilitare să se păstreze suprafața existentă de ochiuri mobile sau să se refacă calculele în funcție de volumul de aer interior.

 • (5) Sistemele de ventilare mecanică pentru aport de aer proaspăt și evacuarea aerului viciat, spre deosebire de ventilarea naturală, au avantajul că nu depind de vâri abilitatea parametrilor climatici (diferența de temperatură interior-exterior și acțiunea vântului).

 • (6) Dispozitivele de admisie/evacuare a aerului din cadrul sistemelor de ventilare mecanică simt integrate în diferite tipuri de tâmplării și pot funcționa pe bază de;

 • a, acționare cu senzor de umiditate

 • b. acționare manuală

o, acționare cu senzor de prezență

 • d. acționare cu senzor de mișcare

 • (7) Sistemele de ventilare higroreglabilă asigură controlul fluxului de aer în funcție de- umiditatea detectată în spațiul interior

 • (8) Sisteme de ventilare integrate în orice tip de tâmplarii, cum este grila higroreglabilă pentru aport de aer proaspăt prin tâmplăria termoizolantă, prezintă următoarele avantaje:

 • a. participă Ia controlul umidității, prin deschidere/închidere progresivă, automată, în intervalul de valori ale umidității relative cuprins între 35%...60%, diminuând semnificativ riscul apariției condensului,

 • b. montaj pe orice tip de tâmplărie: PVC, aluminiu sau lemn stratificat;

 • c. posibilități de montaj cu două unghiuri de intrare a ‘fluxului de aer în încăpere;

 • d. nu utilizează energie electrică, nu conține elemente consumabile, nu necesită întreținere specială;

 • e. în sistem, împreună cu grilele de evacuare higroreglabile, participă la economii de energie termică cu cel puțin 15% (din energia termică pierdută cu aerisirea naturală a încăperilor);

Grila Higroreglabilă

Descriere:

Grila higroreglabilă este destinată asigurării aportului controlat de aer proaspăt, Acest produs încorporează un set de benzi pollamidice cu proprietăți higroscopice.

Tratamentul special aplicat setului de benzi, permite clapetei. grilei să se închidă sau să se deschidă, în funcție de modificarea valorii umidității relative a aerului din zona în care este montată.

Mișcarea clapetei grilei se realizează între următoarele valori ale umidității relative: mim 35%, grila este închisă ; max.65%, grila este deschisă complet,

Funcționarea permanentă a grilelor într-o locuință, fără necesitatea alimentării lor la o sursă de energie electrică, contribuie la diminuarea consumurilor energetice care s-ar înregistra în cazul unei ventilații necontrolate. prin descinderea largă a ferestrelor.

Grila higroreglabilă este parte a ldt-ului higroreglabil alături de protecția externă antiploaie, antiinsectd de placa suport.

Date tehnice:


 • - debit min/max: 5-35 nu/h; (la AP ~ 10 Pa)

 • - nivel de protecție acustică pentru kit-ul standard higroreglabil: 33 dB(4J-

 • - dimensiuni gri.1 ă higroreglabilă: 402x3 9,5x40 mm;                     J

 • - culoare: alb, stejar auriu sau maron brun;                       f...,

  ■COMF V DDK


 • - material: plastic PS;

 • - posibilitate de obturare manuală;

 • - montajul se poate realiza pe tâmplăria termoizolantă din PVC, lemn stratific-XVsăttăittminiu.  Montajul kit-ului standard higroreglabil pe tâmplăria termoizolantă, prof^PVC:

Pentru montajul unei grile higroreglabile pe tâmplăria termoizolantă din P\ trebuie să se realizeze  frezarea unor tronsoane de canal în partea superioară a ferestrei care să aibă dimensiunile: lungime 290 mm, lățime 10-12 mm. Frezarea, care nu trebuie să fie continuă ci trebuie să fie formată din 2 tronsoane, se realizează în. profilul cercevelei imediat sub garnitura de etanșare iar în profilul tocului imediat deasupra garniturii de.etanșare.

De asemenea, exisfe.fi posibilitatea folosirii unui profil de compensare atașat pe orizontala superioară a ansamblului ferestrei și'în care să se realizeze tronsoanele de canal frezat, caz în care se evită frezarea

cercevelei și, a tocului, în acest mod, rezistența profilului nu are de suferit, proprietățile ferestrei nu sunt afectate iar aportul de aer proaspăt va fi controlat numai prin grila higro reglabilă,

După realizarea celor două canale la dimensiunile cerute, se montează placa suport pe cercevea. Se clipsează grila higroreglabilă pe placa suport astfel încât senzorul de umiditate să fie, în permanență, expus mișcării ascendente a aerului din interiorul camerei de-a lungul peretelui iar aerul introdus sa fie deflectat către plafonul camerei. Se montează protecția externă pe toc în exteriorul clădirii, întreținere: Se curăță de praf o dată sau de două ori pe an, Nu există elemente consumabile.

Pe lângă principalele elemente de construcție perimetrale tratate în prezenta reglementare, cu prilejul reabilitării/modernizării. trebuie să se amelioreze comportarea termotehnică mărindu-se în primul rând rezistența termică specifică, a următoarelor elemente de construcție care fee parte de asemenea din anvelopa clădirii:

(î) Pereții adiacenți rosturilor de dilatație, de tasare și antiseismice, care se vor izola suplimentar:

 • a. la exterior, spre rost - în cazul rosturilor deschise accesibile;

 • b, la interior, spre încăperi - în cazul rosturilor deschise inaccesibile și a rosturilorîncliise.

Nota: Atât la rosturile deschise, cât și Ia cele închise trebuie să se verifice și să se ia măsuri de etanșate suplimentară din punct de vedere termotehnic și hidrofug, precum șl față de infiltrațiile de aer rece,

 • (2) Pereții adia cenți spațiilor și încăperilor anexe neîncălzite (garaje, magazii., poduri, camere de pubele, verande, sere, balcoane și dogii închise cu tâmplari e exterioară. ș,a.)> care se izolează suplimentar, de regulă, în exteriorul volumului încălzit.

 • (3) Pereții exteriori. - verticali sau înclinați ■ precum și planșeele superioare - orizontale sau înclinate - ale mansardelor existente, locuite și încălzite, amenajate în podurile clădirilor,

 • a. Ameliorarea comportării termotehnice a elementelor de construcție perimetrale ale mansardelor, constituie o problemă complexă care trebuie să fie tratată cu deosebită atenție, atât în situația în care elementele de construcție separă spațiul mansardei de mediul exterior, cât și în cazul în care acestea separă volumul încălzit al mansardei de spațiul podului neîncălzit adiacent.

 • b. La elaborarea proiectului de reabilltare/modernlzare, se vor avea în vedere, considerentele, indicațiile și recomandările, precum și detaliile de principiu, din reglementarea tehnică referitoare la proiectarea mansardelor.

 • (4) Planșeele care delimitează volumul .încălzit, de mediul exterior la partea inferioară (la bowindouri, ganguri de trecere-, fața inferioară a planșeelor de peste togii ș.a.j, care se izolează suplimentar - de regulă - la tavanul planșeelor.

 • (5) Planșeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior, la partea superioară (planșee sub logii la partea superioara ș,a,), la care stratul termoizolant suplimentar se dispune, de regulă, la fața superi o ară a planșeelor, sub pardoseală.

 • (6) Pereții, exteriori, sub CTS, în, contact cu solul, la demisolurile sau.la subsolurile încălzite.

 • (7) Plăcile din beton slab armat, la partea inferioară a demisolurilor și subsolurilor încălzite. sub CTS, în contact cu solul,

 • (8) .Pereții șiplanșeete adiacente cămărilor direct ventilate.

 • (9) Pereții și plan geale adiacente unor spații care fac parte din volum»] .clădirii, dar care au alte funcțiuni sau destinații, de regulă mai puțin sau intermitent încălzite (spații comerciale la parterul clădirilor de locuit, birouri, ș.a).

 • (10) Diverse suprafețe vitrate, altele decât țâmplăria exterioară (luminatoare-, pereți exteriori vitrați, transparenți sau translucizi, etc.),

 • (11) Ifei exterioare sau care fac legătura cu spațiile neîncălzite adiacente, opace sau parțial vitrate.

Întocmit.

Ing, PALA.DE CristianROMÂNIA                                           APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                   NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C”

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 2.283.531,00 lei (C+M -2.177.925,83 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile - 2.110.754,56 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile - 172.776,44 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%) - 1.266.452,74 lei.

 • - Contribuția U.A.T (20%) - 422.150,91 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%) - 422.150,91 lei.

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T - 5.779,575 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari - 5.779,575 lei.

 • - Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație -161.217,29 lei.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU


SECRETAR

IOAN COJOCARI


CONSILIER

DANIELA DUMITRESCU


SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac D.D

Ex.1

Anexa nr.2 la HCL nr. /


.2014


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Calea Șagului, nr. Calea Șagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI A,B,C

Asociația de proprietari Calea Șagului, nr. 83, bl. 9, sc.

NUMAR PROIECT

100/18-SAG83

DATE TEHNICE:

Anul construirii: 1988

Regim de înălțime: S+P+8

Număr apartamente: 108

Suprafața construită: 1015 mp

Suprafața construită desfășurată: 9258 mp

Aria utilă totală: 7769 mp

Sistemul constructiv: pereti structurali din beton armat monolit

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:


2.283.531,00 lei (C+M - 2.177.925,83 lei)

2.110.754,56 lei

172.776,44 lei


 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

  1.266.452,74 lei

  422.150,91 lei

  422.150,91 lei


 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T                                  5.779,575 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari                     5.779,575 lei

- Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație 161.217,29 lei

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CHIȘ CULIȚĂ