Hotărârea nr. 278/2014

278/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice- faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31"
Hotararea Consiliului Local 278/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice- faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12246 din 13.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.28 din data de 15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31", conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.28 din data de 15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31" cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr.2 la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

B-dul Take Ionescu nr. 31

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 31

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari B-dul Take Ionescu nr. 31

NUMAR PROIECT


100/43-TAKE 31


DATE TEHNICE:

Anul construirii:

1972

S+P+4

20

387 mp

1935 mp

1509 mp

panouri mari semifabricate


Regim de inălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

Suprafața construită desfășurată:

Aria utilă totală:

Sistemul constructiv:

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. 493.742,00 lei (C+M - 429.658,38 lei ) din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

456.388,470 lei

37.353,530 lei

CONTRIBUTIA LA CO-FINANȚARE:

1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

273.833,080 lei

91.277,695 lei

91.277,695 lei

2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

  18.676,765 lei

  18.676,765 lei


 • - Contribuția Asociație proprietari

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31 ”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31 ”.

Valoarea totală estimată a investiției inclusiv TVA din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

 • - Contribuția Asociație proprietari

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

este de 493.742,00 lei (C+M - 429.658,38 lei),

 • - 456.388,47 lei

 • -   37.353,53 lei

 • - 273.833,080 lei

 • - 91.277,695 lei

 • - 91.277,695 lei

 • - 18.676,765 lei

 • - 18.676,765 lei

SECRETAR

IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU


CONSILIER

CRISTINA BABESCU

SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac C.B.

Ex.1

Anexa nr.l la HCL

PROIECT NR. 100/43-TAKE 31

REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul Take Ionescu nr. 31 scara A+B

Amplasament Municipiul Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 31

Titularul Investiției Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției Asociația de proprietari din B-dul Take Ionescu nr. 31 scara A+B

Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza

P.T.+C.S.

FOAIE DE CAPAT

Asociația de proprietari din B-dul Take lonescu nr. 31 scara A+B


Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

B-dul Take lonescu nr. 31 scara A+B

Amplasament

Municipiul Timișoara, B-dul Take lonescu nr. 31

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

B-dul C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției

DataNR.151


Ahov I'

ks*


BORDEROU

 • A. Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Memoriu tehnic

Program de control al calitatii lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

Caiete de sarcini

 • B. Piese desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan subsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Tablou tamplarie

Detalii de execuție

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE Si DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu nr. 31 scara

A+B

Amplasament

Timișoara, B-dul Take Ionescu nr. 31

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul Take Ionescu nr. 31 scara

A+B

Proiectant general

S.C. PROIECT C&AS.R.L.

Faza

P.T.+C.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier foarte mare de locuințe al orașului situat in zona centrala a orașului. Artera principala intens circulata are pe ambele parti imobile de locuințe avand un regim de inaltime S+P+10

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat-mijloc-capat si are 2 scări. Este compus din 20 apartamente din care: 14 apartamente cu 3 camere, 6 apartamente cu 4 camere.

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

J Temperatura aerului:

media lunara minima: -(l-v2)°C in ianuarie; media lunara maxima: +(2 A23) “C in iulie: temperatura minima absoluta: -35,3°C in ian. 1963 temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952

S Precipitații:

media anuala: 580^590 mm.

I * /

* \      / m

* » s


 • -  media lunara maxima: 80^88 mm in iunie

cantitatea maxima in 24hl 00 mm

V Vântul:


 • - direcții predominante: nord - sud

Geologia

Adâncimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054-77. Terenul de fundare este constituit din zone cu umpluturi de grosimi mari 3-6 m caracterizate de neomo genitale.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI00-1/2006, perioada de colt este 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 = 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare ag™0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Construcția proiectata se incadrcaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGRnr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialități

Situația existenta. Imobilul a fost construit in anul 1972.

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de locuințe la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de inaltime este S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat-mijloc-capat si are 2 scări. Este compus din 20 apartamente din care: 14 apartamente cu 3 camere, 6 apartamente cu 4 camere, acoperișul este de tip terasa necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm) avand stratul interior de rezistenta de 9.5 cm, temioizolatie vata minerala de 7.5

Fațada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada sunt 4 logii. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii.. . Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

' ’ ■

Finisajele interioare: Fâ-cșsa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton scliv'isit, pereții subsolului sunt nefmisati.

r .. z

Tamplaria exterioara a'ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tâmpl ari ei a fost inlocuita cu tâmplari e din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Lsa principala de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul nu este prevăzut cu un acces secundar. Imobilul are 20 logii.

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea pereților este in sistem fagure avand travei de 4.8, 3.6, 3 m si deschideri de 4.8 m

Terenul de fundare este constituit din zone cu umpluturi de grosimi mari 3-6 m caracterizate de neomo genitale.

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm), pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat, iar acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Utilități

Clădirea are următoarele utilitari :

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune alimentare cu apa rece din rețeaua orașului alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului alimentare cu agent termic de la punctul termic alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitarilor

Instalații

Starea instalației de Încălzire este buna. Conductele de Încălzire si apa calda din subsol au izolația intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Graifuirea (indoirea) mustăților de Îmbinare intre panourile unui nivel si următorul

 • □ Betoane cu segregări in centuri si monolitizari

 • □ Rezemari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori

 • □ Izolația termica din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare are multe punți termice

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de pereții structurali, fara apariția unor degradări in elementele infrastructurii;

-asigurarea unei rigidități constante, fara schimari bruște de la un nivel la altul;

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton.. Punți termice apar si la monolitizarea dintre panouri.

Starea tehnica a terasei este fara degradări vizibile si fara infiltrații. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 20 logii/balcoane ale imobilului 15 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan si 5 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

3.1 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

1

Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm grosime. La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3

Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

 • 4

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT Alegerea acestei variante are la baza următoarele considerente:

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-!) tennoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau Închis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei tennoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)tennoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)tennoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului închiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si Înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizolante

 • 5  Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Termoizolarea ultimului plâns eu: l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului planseu fiind spațiu incalzit nu se pune problema tenno izolării, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea termoizolării se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem termohidroizolant in una din următoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci când strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in tennoizolatia existenta si dispunerea tennoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei,B) îndepărtarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in tennoizolatia existenta si dispunerea termo izolați ei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei, C) îndepărtarea hidroizolatiei si a tennoizolatiei existente in cazul in care tennoizolatia are acumulări de apa însemnate si dispunerea tennoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi confonn detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere unnatoarele lucrări:- montarea robinetilor cu cap tennostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

 • 8  La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoteaza si prezentul Ghid permite- tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a, fost construit cu spatii, comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fora spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si-o porțiune de 50 om sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista partite vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termo izolării plâns oului peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termos! sternul decât după înlăturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si tennosistemul ducând la pagube însemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, tentiosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosisternul de 10 cm asigurandu-so prinderea sigura intre cete doua.

 • 11  Finisajele propuse vor fi în culori descinse conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, păstrând pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

3^D3SCWR&i LUCRĂRILOR PRECONIZATE

Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la a.rt.4 Sit. &)-d) din Ordonanța de Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturi), inclusiv a parapetitor de la togii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistâren expandat ignifugat de fatala cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avană următoarele caracteristici tehnice minimale.

Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162-T5-DS (T+) -CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-2010 __________________________________________________________________

^utilizata pe fasii de 30 cm lățime a vând 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor clădirilor avand inaltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3) Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

 • -  Se incep după terminarea înlocuirii tamplariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform IA

 • -  Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

 • -  Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

 • -  Se fîxeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

 • -  Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

™ Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

 • -  La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termo izolați a se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

 • *  Se indeparteaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele închide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

 • *  La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator conform planșelor de detalii.

  r it

 • *  Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul tennoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

 • *  Se considera incluse in sistemul tennoizolant toate profilele necesare confonn cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si înlocuirea ușilor de acces in clădire cu usi din PVC cu geam termoizolant. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termo si sternului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termo izolați ei și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei

 • -  După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică

 • -  Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principatele caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

uși:min. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min. 2 5 dB

Cerințe constructive pentru tâmpiărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

 • -  Glaf exterior.

 • 3 închiderea Balcoanelor/logiilor

 • -  Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului clădirii. Tamplaria este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini. Principalele caracteristici ale tamplariei precum si cerințele constructive sunt aceleași de la punctul 3

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de Înaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor adi\uce la cunoștința proiectantului toate neconcordantele

Logia tip 1 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel înălțimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termo si stern ului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investi gătii suplimentare.

"PfOi'ecM il -pcilt 8^/ >a^f Tomsaj />r


P’RGIECTC&A SRL

 • 4 Reabilitare termica piansen peste subsol

- Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseuhii peste

verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm. Tennosistemul compact se realizează din polistiren expandat. dejTcm lipit cu. adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială, armată cu plasă din fire de sticli

Codul de idealii

acare p

enfru polistiren' cbnfqmi ’S

ONBlM’iȘ

OO^bsfe Bl

?Si00-EN 13163

r'2.'r‘&

;E.P4CBȘ;15O Vcș.('l

.0):loii'V ES(

N):2rts'

;70i b 2. TR 120

-blaȘâ de’fezisțe

riia la fi

ic B-s^dOț fiofifoân ȘR™E

> ■ JI.              1 ,hl

' J i                H                                           h]- .

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

Reabilitare termica plâns eu terasa

La acoperișurile terasa reabilitarea termoizolației se execută într-o structură complexă termohidroîzolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizo lățit Hidroizolatia existenta se utilizează ca bariera de vapori a sistemului temohidroizolant nou. Peste aceasta se aplica prin lipire termoizolatia din polistiren expandat de 12 cm. Peste acesta se aplica o membrana bitamoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si deasupra hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4,5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini si a tuturor reglementările tehnice în vigoare.


forța de rupere la tracțiune

longitudinal

7\X

d 450 N/Scm

transversal

V A

d \>w^r c

Stabilitatea la cald

\a

^--riSpfoc u

Flexibilitatea la rece

Hm

............ Wu.

r Ț$52o<ț

Rezistența la perforare statică

/

x e n.,. <■■ t..............

.•>1


cu1$ identificară: ppntri

t pj^tji'eu'ppirifdrfii i SțțJffit}' J 31d

3$Wi<ei:E

:p:sisoV:fijrtV63.A

riC'fî

I-;'- ;            J-f f’H!'' , 1 fT’ iț 1 T

2:-iW2;3Ș2^T;4>ll

ăș-2^OgștW'iȘH’4ij^rii

>îd ; ':tLf1 ZiH- ' X! -ăRDL f; ® 5-

5' “blăsâ

de r bziștentâ.’U-’fpp

B-șido/^iif^SONrfiS'oi

Hidroizolatia se va realiza conform soluției din. proiectai de execuție ca structura hidroîzolanta cu membrane dublu armate având grosimea utilă (fără strat de protecție) de minim 6 mm sudate cu flacăra de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta oonf prevederilor din GP114-2006; NP040-2002 si din caietele de sarcini

caracteristici POLISTIREN                               /zy rB*^~

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

7yțrEO

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -ȚR

p&i-n. 1AK

CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE            *

 • 6  Lucrările constau in montarea de robineti cu cap tennostatat la radiatoarele din apartamentele proprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

 • 7  Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din anno ciment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul clădirii la terminarea lucrărilor

 • 3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 32/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia Încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Logia tip 1 se Închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Legat de Închiderea logiilor/b al coanei or se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai Înainte de aplicarea termosisternului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul. înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare. .

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabila a suprafețelor si îndepărtarea placărilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, daca acestea se vor înlocui, se va face mecanizat cu scule ușoare care nu produc vibrații mari pentru a nu afecta structura de rezistenta

B A UDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv proiecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termo si sternului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente.

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul, de performanta energetica atribuie

-clădirii de referința clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 37.67 kg/mp.

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizări este 86.43.

-Clădirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din MC001/PIII.

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încălzire anuala de 141364 kWh/an, in tone echivalent petrol, 183.21 tep reprezentând o reducere a consumului pentru încălzire cu 62.36%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 33927 kg/an

 • 3.4 Durata preconizata a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor                                           56 zile

Durata perioadei de garanție a lucrarilor(ani de la recepția terminării            5 ani

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerințele minime de calitate certificate conform normelor legale.

 • 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea ternii ca a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea, de șantier in starea inițiala.

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin

 • •    HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

 • •    HG nr.355/2007 - supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

 • •    HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși la zgomot;

 • •   HG nr.971/2006 cerințe minime privind semnalizarea de securitate;

 • •    HG nr. 1048/2006 - cerințe minime privind echipamentul individual de protecție;

 • •    HG nr.l 051/2006 ~ cerințe de securitate la manipularea manuală a maselor;

 • •   HG nr.l091/2006 - cerințe minime de securitate pentru locul de muncă;

 • •    HG nr.l 146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncă;

 • •    HG nr.1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenților chimici;

 • •    HG nr.l 876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătorilor la vibrații.

De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătate în muncă rezultate din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă modificată și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 1425/2006 modificate.

6.2 Identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor

în continuare se prezintă în sinteză principalele lucrări care pot prezenta riscuri de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională pentru lucrători pe durata realizării lucrărilor specifice executării termosistemului la fațadele blocurilor, precum și factorii de risc aferenți.

Pe baza acestora, în cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii și sub antreprenorii vor efectua evaluarea acestor riscuri și stabilirea de măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de altă natură a căror aplicare să prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale

Nr.

Crt.

Lucrări care implică riscuri Descrierea lucrărilor

Identificarea riscurilor

1.

Montarea și demontarea schelei metalice tubulare. Lucrarea se va executa manual de o echipă de schelari     specializați     și

autorizați intern.

Prinderea și strivirea de mașinile de pe șantier; prinderea, lovirea, strivirea de obiecte transportate; căderea, prăbușirea de materiale și obiecte; căderea de la înălțime; pășirea în gol; alunecări, împiedicări și căderi la același nivel.

2.

Desfacerea tencuielii și a placajelor ceramice exterioare la fațadă, în vederea aplicării termosistemului. Lucrarea se

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

3.

Lucrări de tencuială exterioară cu mortal' la reparațiile panourilor de fațadă, a monolitizărilor dintre panouri, respectiv tencuieli interioare în jurai tocurilor la uși și planșeu subsol. Lucrările se execută manual de personal

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

4.

Spălarea     manuală     a

tencuielilor la fațadă și a planșeului peste subsol.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; desprinderea de materiale; jet, erupții.

5.

Demontarea      confecțiilor

metalice de pe fațada blocului (pentru aer condiționat, parapete etc.). Tăierea se execută cu polidiscul sau, după caz, cu flacără.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinți; contact cu flacără.

6.

Termoizolarea       pereților

exteriori, soclului, aticului, intradosului la balcoane și planșeu subsol etc. cu polistiren expandat, extrudat sau vată minerală. Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; micro traumatisme repetate.

7.

Prelungirea        consolelor

metalice prevopsite pentru aerul condiționat. Lucrarea se execută prin lucrări de sudare electrică.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; micro traumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinți; electrocutare prin atingere directă și indirectă.

8.

Lucrări de demontare a: glafurilor exterioare la ferestre și parapete balcon; tâmplăriei exterioare și interioare din lemn și metalice. Lucrările se execută manual cu personal calificat și instruit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

9.

Lucrări de înlocuire a: glafurilor exterioare la ferestre și parapete balcon; tâmplăriei exterioare și interioare din lemn și metalice cu elemente similare din PVC, aluminiu prevopsit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

10.

Demontarea și remontarea glafurilor exterioare de la atic terasă      și      desfacerea

hidroizolației și a stratului termoizolant         existent.

Lucrarea se execută manual de personal instruit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

11.

Repararea betonului de pantă pe porțiunile deteriorate și rectificarea       suprafețelor.

Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.12.

Termoizolarea planșeului de terasă și a copertinelor balcoanelor cu polistiren expandat. Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; micro traumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

13.

Strat    de    protecție    a

termo izolației din polistiren cu șapă de 4 mm armată cu plasă STNB.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; micro traumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

14.

Refacerea straturilor de terasă orizontală     și     verticală

constituită din membrana autoadezivă si hidroizolație din membrana bituminoasă cu protecție de granule minerale

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

15.

Desfacerea    și    refacerea

trotuarelor        perimetrale

exterioare din beton.

Proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare; zgomot.

16.

Transport cu autobasculanta a schelei metalice, materialelor și molozului.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de încărcare; traficul rutier;

17.

încărcarea    manuală    și

mecanizată în auto a materialelor și molozului.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de mijloacele de încărcare; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

6.3 Măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri;

Pentru a contracara acțiunea factorilor de risc identificați la capitolul anterior, executanții lucrărilor de construcții de pe acest șantier vor avea în vedere măsurile specifice de securitate pentru lucrările care prezintă riscuri deosebite prevăzute in PLANUL DE SECURITATE SANATATE AL ȘANTIERULUI

6.4

Măsuri specifice de securitate și sănătate. Măsuri de protecție colectivă și individuală

La acest obiectiv se vor lua și măsuri specifice de securitate și sănătate în muncă care să asigure protecția colectivă și individuală a lucrătorilor.

Toate aceste măsuri care vor fi enumerate în continuare vor fi preluate de antreprenor și sub antreprenori și incluse conform cerințelor de securitate adecvate, în planurile proprii de securitate și sănătate.

 • 6.4.1. Măsuri de protecție colectivă

 • •    împrejmuirea și semnalizarea șantierului.

 • •    Reglementarea accesului pe șantier.

 • •    Supravegherea medicală a stăi'ii de sănătate a lucrătorilor prin medicul de medicina muncii.

 • •    Instruirea tuturor lucrătorilor din șantier din punct de vedere al securității muncii și situațiilor de urgență.

 • •    Interzicerea și controlul consumului pe șantier de alcool, droguri și medicamente care produc modificări comportamentale.

 • •    Semnalizarea zonelor cu risc ridicat și specific de accidentare.

 • •    Asigurarea și ținerea sub control a exploatării mijloacelor colective de protecție.

 • •    Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protecție colectivă în defavoarea celor de protecție individuală.

 • •    Utilizarea de echipamente de muncă care respectă cerințele esențiale de securitate și care sunt certificate și marcate cu marcajul european CE.

 • •    Interzicerea fumatului pe șantier și amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

 • •     Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile prevăzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru utilizarea pe șantier a substanțelor chimice periculoase conform HG nr. 1218/2006

 • •     Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la zgomot.

 • •    Pozarea cablurilor electrice de pe șantier astfel încât să se evite pericolul împiedicării sau al electrocutării.

 • •    Utilizarea de tablouri electrice corespunzătore, sigure și asigurate împotriva pericolului de a fi deschise de personal neautorizat.

 • •    Legarea la pământ a schelei metalice și a carcasei metalice a utilajelor acționate electric și măsurarea sistematică a rezistenței electrice a prizelor de pământ.

 • •    încredințarea exploatării utilajelor și autovehiculelor de pe șantier numai către persoane calificate și instruite adecvat activităților și riscurilor la care acestea vor fi expuse.

 • •    Interzicerea improvizațiilor pe șantier, indiferent care ar fi natura acestora.

 • •    Limitarea manipulării manuale a maselor și utilizarea în acest scop a mijloacelor mecanice.

 • •    Controlul depozitării pe șantier a materialelor în general și a celor periculoase, în special.

 • •    Asigurarea respectării reglementărilor cu privire la înălțimea și stabilitatea stivelor.

 • •    Utilizarea pe șantiere a utilajelor de construcții cu mijloace de semnalizare acustică la mersul înapoi.

 • •    Controlul accesului și staționării riveranilor în zona de lucru.

 • •    Utilizarea potrivit reglementărilor a permiselor de lucru cu foc deschis.

 • •    Ținerea sub control a utilizării echipamentelor individuale de protecție.

 • •    Semnalizarea și împrejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe șantier.

 • •    Crearea și menținerea zonelor de siguranță în jurul săpăturilor schelelor și a mijloacelor de ridicat.

 • •    Desfășurarea activităților de prevenire și protecție prevăzute de legislația în vigoare prin servicii inteme/lucrători desemnați sau servicii externe abilitate.

 • 6.4.2. Mijloace colective de protecție

în timpul execuției lucrărilor, pe șantier vor fi la dispoziție și se vor utiliza după caz, următoarele categorii de mijloace colective de protecție:

 • •    podețe de trecere

 • •   pasarele, rampe cu mână curentă

 • •    balustrade de protecție

 • •    schele și eșafodaje

 • •    plase de protecție

 • •    îngrădiri diverse

 • •    garduri de protecție

 • •    parapete de protecție

 • •    indicatoare și semnalizări de securitate (panouri) fixe sau mobile

 • •    iluminat de siguranță

 • •    semafoare și lămpi cu lumină intermitentă

 • •    bariere

 • •   platforme de lucru

Aplicarea măsurilor de protecție colectivă și utilizarea mijloacelor colective de protecție va fi asigurată de conducătorii direcți ai locurilor de muncă, iar ținerea sub control a acestora se va face prin, verificările sistematice efectuate de serviciul intern/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție al antreprenorului/sub antreprenorilor.

 • 6.4.3. Echipamente individuale de protecție

Pe șantier se vor acorda echipamente individuale de protecție în conformitate cu listele de dotare întocmite urmare evaluării riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de muncă/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin măsuri tehnice sau organizatorice.

La nivelul șantierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv înlocuirea imediată a acestora în situațiile în care s-a pierdut calitatea de protecție a echipamentului sau acesta a fost în străinat/pi erdut.

șFS.            g: ■ă’**                          m- s^- ^ria? &•

ăU? 2&rf £. £ i: J^s-P f ... .3:    & ,. !$£./< .£:«   '+i^; W£r

în această ordine de idei, pe șantier lucrătorii vor purta în permanență următoarele categorii de echipament individual de protecție:

 • •   vestă reflectorizantă;

 • •   cască de protecție;

 • •   salopetă de protecție;

 • •   bocanci cu bombeu metalic;

 • •   mănuși de protecție.

De asemenea pe inventarul individual al lucrătorilor sau în inventarul formațiilor de lucru vor exista în permanență:

 • •    căști, antifoane;

 • •    cizme de apă-noroi;

 • •    ham sau centuri de siguranță;

 • •    pelerine;

 • •    ochelari de protecție;

 • •    palmare;

 • •    echipament de protecție pentru anotimpul rece;

Suplimentar față de cele de mai sus, electricienii de pe șantier vor avea în dotare:

 • •    mănuși electroizolante de joasă tensiune;

 • •    cizme electroizolante de joasă tensiune;

 • •    mănuși cu scurtcircuitoare;

 • •    scule electroizolante.

De asemenea, sudorii vor fi dotați suplimentar cu:

 • •   mănuși de sudură;

 • •    mască de sudură adecvată tipului de sudură;

 • •    cizme electroizolante;

 • •    șorț de sudură;

 • •    alte tipuri de echipament, funcție de lucrările de sudare pe care le au de executat.

Ținerea sub control a dotării, utilizării și întreținerii echipamentului individual de protecție se face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție al antreprenorului/subantreprenorului

 • 6.5 Măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate

Potrivit legislației în vigoare, prezentul plan de securitate și sănătate al șantierului trebuie ținut la zi pe toată durata realizării lucrărilor prin grija coordonatorului de securitate și sănătate în muncă

Tot prin grija coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor, planurile proprii ale antreprenorilor și sub antreprenori lor vor trebui integrate în acest plan de securitate și sănătate.

Din aceste considerente, managerul de proiect împreună cu coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili în faza de organizare de șantier și măsurile generale de organizare a șantierului funcție de organizarea și dotarea antreprenorilor și a principalilor sub antreprenori precum cerințele specifice de circulație și trafic auto și pietonal în zonele afectate de lucrări.

După caz, aceste măsuri vor trebui să stabilească printre altele, care sunt zonele care vor fi afectate de șantier, care sunt restricțiile de circulație în acele zone, care sunt variantele de ocolire în aceste zone, care sunt masurile specifice de protecție pentru riverani, care sunt locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolări și dezafectări, care sunt locurile de depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a barăcilor și magaziilor de materiale mărunte etc.

Funcție de aceste măsuri, antreprenorul își va putea elabora proiectul propriu de organizare de șantier.

 • 6.6 Amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare. Modalități de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii

După elaborarea Proiectului de organizare de șantier, antreprenorul îl va supune spre aprobare de către Beneficiar.

în cadrul proiectului de organizare de șantier antreprenorul va trebui să rezolve următoarele probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfășurare a circulației pe durata de execuție a lucrărilor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de construcții; curent electric de forță și iluminat; apa potabilă; apa caldă; canalizarea menajeră; evacuarea gunoiului, linii de telefon și fax.

Pe durata posesiei șantierului, antreprenorul este răspunzător de iluminare, măsuri de protecția lucrătorilor provizorii, depozitarea materialelor, săpături, lucrări neterminate, siguranța pentru public, utilizarea drumurilor.

Antreprenorul va păstra deschise toate accesele la intrările blocului pe toată durata execuției lucrărilor. Atunci când închiderea unui astfel de acces este inevitabilă, cu acordul beneficiarului, se va face o notificare completă asupra operațiunilor către toți proprietarii afectați, indicându-se durata acestora, evitându-se astfel eventuale conflicte cu aceștia.

Depozitarea materialelor și manipularea acestora se va face astfel încât să fie avute în vedere accesele la intrările în bloc, asigurându-se trotuarele libere în permanență.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru flecare material în parte și cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă aplicabile.

Pe toată durata execuției antreprenorul va trebui să elimine orice defecte cu privire la :

 • •  securitatea fiecărei persoane de pe șantier, atât a celor autorizate, cât și a celor neautorizate;

 • •  luminile, barierele și panourile de avertizare.

Șantierul și împrejmuirea trebuie prevăzute cu mijloace de semnalizare și panouri care să indice: echipamentul de protecție obligatoriu;

regulile pe linie de securitate și sănătate în muncă ce trebuie să fie respectate în incinta șantierului;

numele persoanelor care răspund de organizarea șantierului;

limita zonei de securitate;

căderea de obiecte de la înălțime

Spațiile și facilitățile destinate organizării de șantier.

Organizarea șantierului de construcții trebuie să satisfacă toate condițiile de securitate și de igienă a muncii.

Numărul toaletelor va fi stabilit în funcție de numărul de muncitori estimat, astfel încât să se asigure minim un WC la 20 de lucrători. Atenție! Prezența femeilor în șantier presupune toalete separate.

Se vor asigura spații special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor și odihna în timpul pauzelor de lucru. Aceste spații vor avea posibilitate de încălzire în siguranță pe timp

Se vor organiza spații pentru spălat pe mâini, dotate corespunzător cu apă curentă, (minim 20 litri/om), săpun etc.

Se vor amenaja spații închise pentru servirea mesei

 • 6.7 Măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor va trebui ca funcție de numărul de societăți de construcție prezente pe șantier și de specificul lucrărilor pe care le execută să ia măsuri de coordonare a activității acestora, astfel încât să fie evitate Aceste măsuri de coordonare vor viza:

 • *  Căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale

 • *  Condițiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia

 • *  Limitarea manipulării manuale a sarcinilor

 • *  Delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase

Condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări

 • *  Condițiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate

 • *  Utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalației electrice generale

 • *  Măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier

 • 6.8 Obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia

In organizarea activității antreprenorului trebuie avut în vedere că activitățile de pe șantier se interferează semnificativ cu activitățile curente din zonele riverane, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o zonă de locuințe.

In acest sens, în mod deosebit se va avea în vedere că:

 • •     lucrările se vor executa pe străzi, la mică distanță de blocuri, de regulă în locuri înguste, cu spații mici de manevră pentru mijloacele de transport și utilaje;

 • •    lucrările vor îngreuna circulația autovehiculelor riveranilor din blocurile din zonă;

 • •    activitatea se va desfășura în prezența locuitorilor din zonă, în mare parte neobișnuiți cu astfel de lucrări de investiții și ca atare suspicioși și neîncrezători;

 • •    prezența copiilor și altor persoane curioase în zonele cu riscuri deosebite de accidentare vor constitui pericole suplimentare în organizarea și desfășurarea activităților de pe șantier;

Pentru prevenirea accidentelor de muncă și altor categorii de evenimente se vor lua următoarele măsuri:

 • •    se va colabora în permanență cu beneficiarul investiției în efortul de conștientizare a locuitorilor din bloc asupra necesității și beneficiilor realizării acestor lucrări;

 • •    se va consulta beneficiarul investiției la stabilirea programului de execuție a lucrărilor, astfel încât acesta să fie corelat - atât cât este posibil - cu necesitățile locatarilor

 • •     se va acționa cu consecvență pentru rezolvarea amiabilă, în condiții rezonabile a solicitărilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de șantier;

 • •    se va păstra un contact permanent cu cabinetul de asistență medicală din zonă, astfel încât în caz de accident să se poată interveni în timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;

 • •    se vor anunța locatarii din bloc prin fluturași asupra lucrărilor care vor fi realizate, durata acestora și a măsurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata execuției; se va insista și asupra așteptărilor antreprenorului de la locatari;

 • •    se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate după caz, care să atragă atenția asupra riscurilor de accidentare care nu au putut fi eliminate din sistemul de muncă prin măsuri de natură telurică și organizatorică;

 • •    se vor instrui în mod deosebit lucrătorii de pe șantier asupra riscurilor suplimentare rezultate din acest gen de interferențe; în mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate din altercații sau comportamente provocatoare față de locatari;

 • •    se va acorda o atenție deosebită înlăturării copiilor și a locatarilor curioși din preajma schelelor de pe șantier;

 • •    se va acționa pentru limitarea contactelor dintre lucrători și locatari; în acest sens se vor asigura condiții sociale acceptabile, astfel încât să nu .fie necesară apelarea la serviciile acestora;

 • •    se va interzice lucrătorilor să servească masa la locatari sau să achiziționeze alimente sau produse alimentare de la aceștia;

 • •     se va acorda o atenție deosebită verificării stării tehnice a mijloacelor de transport, utilajelor de construcții folosite la lucrări, inclusiv a funcționării ireproșabile a mijloacelor de avertizare și semnalizare sonoră și luminoasă ale acestora;

 • •    se va organiza cu deosebită atenție activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de încărcare de pe șantier, astfel încât să se prevină prezența în raza de acțiune a acestora a lucrătorilor și a locatarilor;

 • •    se va insista asupra controlului disciplinei în muncă astfel încât să fie evitate riscurile specifice datorate executării de operații de muncă în afara cadrului legal și/sau al proiectului (înstrăinări de materiale, transporturi, încărcări, turnări de betoane etc.) în folosul locatarilor;

 • •    se vor extinde măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice șantierului luându-se în considerare și factorii de risc de incendiu datorați vecinătății gospodăriilor locatarilor și activităților casnice ale acestora.

în interesul și pentru siguranța locuitorilor din zonă, aceștia vor fi avertizați sistematic, prin diferite mijloace să:

 • •    Nu lase copii nesupravegheați pe stradă !

 • •    Nu intre în raza de acțiune a utilajelor !

 • •   Nu se apropie la mai puțin de 2 m de împrejmuirile șantierului sau de schele 1

 • •    Nu atingă cablurile electrice de pe șantier !

 • •    Nu circule, dar mai ales să nu staționeze pe căile de circulație pentru autovehicule!

 • •    Nu distragă atenția șoferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucrătorilor de pe șantier !

 • •    Discute eventualele probleme numai cu șeful lucrării ! • •    Nu se urce nici ziua nici noaptea pe materialele, mașinile și utilajele de pe șantier !

 • •    Nu distrugă mijloacele de avertizare sau pe cele de protecție !

 • •    Respecte semnificația indicatoarelor de securitate montate pe șantier !

 • 6.9 Măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie

Pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și stare de curățenie, antreprenorul va avea în vedere următoarele măsuri cu caracter general:

 • •     Controlul depozitării materialelor pe șantier numai în locurile anume destinate și prevăzute în proiectul de organizare de șantier.

 • •    Interzicerea depozitării oricăror materiale pe căile de acces și circulație și în vecinătatea baracamentelor.

 • •    Menținerea în perfectă

 • •    Interzicerea accesului pe

 • •     Verificarea sistematică a semnalizării de securitate și sănătate în muncă. O atenție deosebită se va acorda celor de avertizare a lucrătorilor și de semnalizare a locurilor de

 • •    Păstrarea stabilității

 • •    Controlul depozitării temporare și evacuării de pe șantier a materialelor rezultate din demolări, dezmembrări sau demontări.

 • •    Verificarea autovehiculelor care transportă materiale pe șantier și înlăturarea celor cu caroseria incompletă sau defectă care scapă materiale din mers.

 • •    Desfășurarea de către serviciul intem/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție a acțiunilor sistematice de control pe șantier.

Stabilirea la nivelul fiecărei formații de lucru a răspunderilor și atribuțiilor concrete pentru menținerea ordinii și efectuarea curățeniei la locurile de muncă

 • 6. Indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și măsurile 10 de organizare luate în acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate măsurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor în caz de accident.

Dintre aceste măsuri amintim:

 • •      stabilirea prin decizia administra torului/directorului general al societății a responsabilităților pe linia organizării și acordării primului ajutor în caz de accident;

 • •    instruirea sistematică a lucrătorilor cu privire la organizarea și acordarea primului ajutor în caz de accident;

 • •    pregătirea în fiecare formație de lucru a minim 2 salvatori (de obicei șeful de formație și înlocuitorul de drept al acestuia, dai' nu numai) care să fie în măsură să acorde un ajutor adecvat

 • •    urmare evaluării riscurilor, elaborarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent în care sunt stabilite și responsabilități privind acordarea primului ajutor în cazul în care urmare In organizarea activității de acordare a primului ajutor se va avea în vedere că în momentul în care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate următoarele

 • V Victima nu se deplasează

 • V Primul ajutor se acordă la locul accidentului;

 • V in primul rând se evaluează gravitatea stării victimei și după această evaluare se alertează imediat ambulanța

Ținând cont de aceste principii se vor difuza următoarele instrucțiuni de acordare a primului ajutor în caz de accident, insistând ca acțiunile să se desfășoare în ordinea de mai jos:

 • 1. Izolarea zonei și îndepărtarea curioșilor pentru a evita creșterea numărului de victime

 • 2. Degajarea accidentatului. Se vor îndepărta obiectele tari și ascuțite care pot răni accidentatul, se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nasturii de la gât, cravata, centura

Degajarea accidentatului se face urmând următoarele precauții

E se urmărește menținerea permanentă a coloanei vertebrale în linie dreaptă (cap-gât-trunchi), pentru a se evita lezarea măduvei spinării în cazul unei fracturi de coloană;

A în cazul unei fracturi închise membrul fracturat se menține în poziția găsită, fără a încerca punerea în poziție normală;

A în cazul unei fracturi închise se evită manevrele inadecvate pentru a nu le transforma în fracturi deschise.

 • 3. Acordarea primului ajutor

 • *  Se verifica starea de conștiență. Daca se constatata ca victima nu este conștienta :

 • *  Se solicita ajutor

 • *  Se eliberează caile respiratorii ale victimei

 • *  Se verifica existenta respirației

 • *  Se controlează existența circulației sângelui

 • 4. Chemarea ambulanței. Ambulanța este chemată prin apel la 112.

 • 5. Supravegherea victimei și continuarea, dacă este nevoie, acordării primului ajutor până la sosirea ambulanței

 • 6. Modalități de cooperare între managerul de proiect, antreprenorul general, 11 subantreprenori, lucrătorii independenți sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate și sănătate în muncă a șantierului, fiecare antreprenor/subantreprenor este obligat să elaboreze planul propriu de securitate și sănătate pentru lucrările executate în șantier, să-1 prezinte managerului de proiect și coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă la nivelul proiectului și să numească o persoană responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă pe durata executării lucrărilor.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă la nivelul lucrării are dreptul de a verifica dacă antreprenorul/subantreprenorul și-a instruit corespunzător personalul în materie de securitate și sănătate în muncă.

Obligația generală a colaborării dintre angajatori este prevăzută în Legea nr.319/2006 a securității și sănătății. în muncă, care prevede că atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători de la mai multe întreprinderi, angajatorii acestora sunt obligați:

 • a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților;

 • b) să își ■ coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;

 • c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

 • d) să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalități de colaborare generale, valabile implicit și pentru antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți, HG nr. 1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, prevede următoarele modalități:

sit.L

 • 1.   Colaborarea, angajatorului cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de munca.

 • 2.  Includerea de clauze privind securitatea și sănătatea. în muncă la încheierea contractelor ele prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.

 • 3.  Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior, care desfășoară activități pe baza de contract de prestări de servicii în întreprinderea și/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderilor și/sau unității, în general

 • 4.   Planul de securitate și sănătate al șantierului. Prezentul plan s-a întocmit în paralel cu elaborarea proiectului de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului

 • 5.  Planul propriu de securitate și sănătate al (sub) antreprenorii or. Este și el un instrument al colaborării deoarece el rezultă din planul de securitate și sănătate al șantierului, cuprinzând detalierea măsurilor de prevenire și protecție pentru lucrările pe care le execută și ținând cont de măsurile prevăzute în planul de securitate și sănătate. Planul propriu al antreprenorului se transmite subantreprenorilor împreună cu. planul de securitate și sănătate al șantierului.

 • 6.  Ședințele de coordonare. Constituie o altă modalitate de colaborare între antreprenori, sub antreprenori și lucrători independenți. Ele se desfășoară la inițiativa și sub conducerea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata execuției lucrărilor. La ele participă managerul de proiect, șeful de șantier, șefii de puncte de lucru, alte persoane cu răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă de la antreprenori și subantreprenori.

 • 7.  Analizele de stadiu fizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investiției, fie printr-un reprezentant al acestuia (societate de consultanță). Chiar dacă nu au ca obiect numai analiza securității și sănătății în muncă, ele constituie o bună modalitate de colaborare între executanții lucrării, cu atât mai mult cu cât aceasta are loc în prezența sau la solicitarea beneficiarului.

 • 8.  Ședințele de securitate și sănătate în muncă. Se pot desfășura atât săptămânal (la lucrări

complexe), cât și lunar. La aceste întruniri de regulă participă persoanele cu răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă de la toți angajatorii șHucrătorii independenți de pe șantier. Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe Șantier masurilor de prevenire și protecție.                                                                     '                   "* ,,

 • 9.  întrunirile ocazionale de securitate și sănătate în muncă:, fie organizează fie în caz de evenimente, fie în pregătirea unor lucrări speciale sau periculoase care impun o poordon are sau o intervenție precisă a unor anumiți lucrători, angajatori sau prestatori de servicii.;

 • 10.  Auditul de sistem de management al securității și sănătății ocupațiibnale. Este de asemenea o modalitate de colaborare. Are rolul de a identifica neconformitățile, abaterile de la sistemul de management al securității și sănătății în muncă ale "antreprenorului sau subantreprenorilor și de a stabili acțiunile corective și preventive necesare. Raportul cu acțiuni corective și preventive aprobat de conducere, este trimis spre eliminarea deficiențelor tuturor celor implicați în funcționarea sistemului.

 • 11. Auditul de conformitate cu prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă. Este și el un instrument de colaborare. De regulă se efectuează de serviciul intern/extem al antreprenorului și are rolul de a identifica și notifica în raportul de audit, toate neconformitățile din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile șantierului și activităților care se desfășoară pe acesta, indiferent de organizatorul activității la care au fost identificate. Eliminarea neconformităților

 • 12.  Inspecția de securitate și sănătate în muncă. Poate fi internă - în cazul în care se desfășoară de personalul de specialitate de la beneficiar/consultanță, antreprenor sau sub antreprenor - sau externă. ~ dacă se efectuează de organele de control de la Inspecția Muncii/ITM, Inspecția Sanitară de Stat sau de la Asigurătorul pentru accidente de muncă și boli profesionale (în prezent Casa județeană de pensii).

Ca mijloace de comunicare în colaborarea dintre antreprenori, sub antreprenori și lucrătorii independenți, se folosesc toată gama uzuală în această activitate. Amintim aici: contractul; protocolul; înțelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonică; circulara.

 • 7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

In timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaje care să asigure o protecție adecvată a locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniște si in acea perioada se va evita folosirea sculelor care produc zgomote intense.

 • 8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerința A si C

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE

EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII

REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul Take lonescu nr. 31 scara A+B

AMPLASAMENT

Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Take lonescu nr. 31

INVESTITOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

în conformitate cu :

Legea nr. 10/1995 ” Legea privind calitatea in construcții”

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

.HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG nr 653/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a capacitatilor de producție

Se stabilesc următoarele faze:

. 1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B,E

2

Inspecția suprafețelor curatate înaintea aplicării termosistemului

PVR

B,E,P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale materialelonpolistiren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B,E,P

5

Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplărieî

PVR+FD

b5e,p,i

6

Inspecția modului de fixare a plăcilor de polistiren

PVLA+FD

B,E,P,I

7

Verificarea planeitatii suprafețelor inainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

8

Recepția termosistemului

PVR

B,E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

B,E

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor:polistiren, membrane etc

E+CQ+P

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B.E

13

Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa

PVLA

B,E,P,I

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- in câmp,la îmbinări si racorduri canalele de ventilație

PVR+FD

B,E,P,l

15

Verificarea montării termoizolatiei la Intradosul planseulul peste subsol

PVR+FD

B,E,P,I

16

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR+FD

B,E,P,Î

P “ Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție                                                  B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse                                          E - Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta                                         I - Inspector

CC- Certificat de conformitate                                                      CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor in vigoare .executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menționate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a construcției."

Executant:

Beneficiar


Numele si prenumele verificatorului atestat

Dr. ing. Marinov Victor-Radu

Nr. 13 data 01.02,2013

Conform registrului de evidență


Persoanei fizica

Adresa : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr. 6 ap, 7

Tel, : 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința A1

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul Take lonescu nr. 31 scara A+B faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&AS.R.L,

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul Take lonescu nr. 31 scara A+B

Data prezentării proiectului la verificare: 01.02.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului șl ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de înălțime S+P+4 are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate. Pereții exteriori sunt portant! din panouri mari trlstrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm), pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime, planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat, acoperișul este de tip terasa necirculabila.Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton .

Construcția nu prezintă avarii semnificative,

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC.Reabilitare termica planseu peste subsol - cu polistiren expandat de 5 cm grosime. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4620/12.12.2012

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluziî asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:


REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SI

Am primit 7 exemplare

Numele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

Nr.266 data 09.02.2013

Conform registrului de evidență


FIRMA: Persoana fizica

Adresa, telefon, fax:

Timișoara, Calea Aradului nr, 8, Ap. 68

Tel 0256/436029

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința "C"-SECURITATEA LA INCENDIU a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul Take lonescu nr. 31 scara A+B

faza DT+DDE ce face obiectul contractului T1M/101

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: U.C. PROIECT C&A8.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L. investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA,

B-dul Take lonescu nr. 31 scara A+B

Data prezentării proiectului la verificare: 09.02.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic social-culturale, agrozootehnice si industriale", clădirea se înscrie in clasa lll-constructii de importanta normala.

Categoria de jmportanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor" este "C".

Gradul de rezistenta la foc este ll-lll

Structura de rezistenta                                                               '

-fundațiile sunt din beton armat

cm)

-pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime

-planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat

-scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat

-acoperișul este de tip terasa necirculabila

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, inchiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie clin PVC.

Reabilitare termica planseu peste subsol - cu polistiren expandat de 5 cm grosime. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1 -2010.

Rețeaua de distribuție pentru apa potabila existenta asigura debitul de incediu exterior la presiunea de 07 bar pentru intervenția unitatii de pompieri a municipiului Timișoara.

 • 3, Documente ce se prezintă la verificare:

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4620/12.12.2012

Avize obținute

Autorizația de construcție nr. ......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare tehnică, extinderi, modernizări etc.)

Memoriul elaborat de proiectant, în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluzii asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnăndu-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONAREA HIDRANTIILOR IN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare


Am predat 7 exemplare


Investitor/ Proiectant

S.C. PROIECT C&AS.R.L.

ing. PALADE Cristian


Verificator proiecte MLPTL nr. 1431
Numele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN REMUS

Calea Lugojului nr.67 Ghiroda

Tel. +40754020500


REFERAT


Privind verificarea de calitate la cerința a proiectului


Proiect Nr" 100/ 31 - TAKE 31 -

 • 1. Date de identificare*:

Proiectant general

- Auditor Energetic

Investitor

Amplasament:

Data prezentării pentru verificare :


S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Ing. Vasile Olaru

Primăria Municipiului Timișoara

B-du! Take lonescu, Nr. 31, Timișoara,

Județul Timiș

17 apr. 2013


 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 242 / 11.11.2012, Nota energetica 86,43 (C)

Pereți exteriori - panouri mari tristrat din beton armat si vata minerala

Termoizolatie - vata minerala 7,5 cm si strat exterior de protecție de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele doua straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

 • - înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

 • - pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă la verificare**: Tema de proiectare

Certificat de urbanism nr. |        emis de

Avize obținute:

La proiectantul general

Autorizația de construire: nr.

emisa de


Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranța la acțiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizări, etc.) Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa


pentru respectarea cerinței verificate


Nota de calcul in care se fundamentează soluția propusa, programul de


calcul si listingul Alte documente


Raportul de Expertiza Energetica al clădirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a clădirii


4. Concluzii asupra verificării:***

 • a)  In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.


Am primit __4___exemplare

Investitor/ProiectantAm predat_4_exemplare^pj4 |

Verificator Tehnic Z'

Dr. Ing. Remus Ret#


*Se vor preciza

 • - Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța, modernizare, reabilitare, extindere, etc. -Tipurile si caracteristicile constructive:

 • - DimensiuniAMR. 08408


 • - Funcție principal

 • - Condiții de amplasament si de vecinătăți care au legătură cu cerința verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana, etc.)

**Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un termen. Referatul se completează după completarea documentației.

***Se inscriu numai in situația specifica (a) sau (b)