Hotărârea nr. 274/2014

274/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,bl.B57"
Hotararea Consiliului Local 274/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,bl.B57"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12242 /13.05. 2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 33 /15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,bl.B57";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,bl.B57", conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.33 din data de 15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,bl.B57", cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

/-]/)CXQ nr d /a /■/CL

FOAIE DE CAPAT                                 i

Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

B“dis!L Caka Sever     ? bL B57

Amplasament

Munidpi'ul Timișoara? B-duL Calea Sever Bora ?

nn.Br/ bl. B57

Titularul Investiției

Primăria Mrtmdpmlui Timișoara^

B-duil C,R Loga? Nr. 1

Beneficiarul investiției

Asortam de proprietari dm B~dol Calea Sever Boem 9

B57

Proiectant general

SXLPRO1ECT C&A S/RL.

Țimisoara, str. Lotusului, nr. 23 Ing. PALADE Cristian

Număr proiect

.100/U5-SEVJB57

Faza de proiectare

P.T.+C.S.

Data

MAI 2013

COLECTIV DE ELABORARE
BORDEROU

 • A, . Pies® sens®

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantelor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de control al calitatii lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

 • B. Pks® desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan subsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral, dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Tablou tamplarie

Detalii de execuție

întocmit

ing. PALADE CRISTIANMEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE SI DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Sever Bocu , bl. B57

Amplasament

Timișoara, B-dul. Calea. Sever Bocu , nr..B57 bl. B57

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Sever Bocu , bl. B57

Proiectant general

S.C.PROIECT C&AS.R.L.

Faza

P.T.+C.S.

2. DESCRIERE GENERALA

AmpksamegH

Imobilul se afla intr-un cartier foarte mare si important al orașului situat in zona de nord cunoscut sub denumirea zona Lipovei Majoritatea imobilelor de locuințe din acest cartier au un regim de înălțime S+P+4

Descrierea ImobMoi

Imobilul are un regim de înălțime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 20 apartamente din care: 17 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu. 3 camere,

CoadHii.de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin turnatorii parametrii:

N TePeratura aen.HU i:

media lunara minima: -(H2)°C in ianuarie;

media lunara maxima: +(2R23) SC in iulie;

temperatura minima absoluta: -35?3°C in ian.

1963

1952


temperatura maxima absoluta: +41,0°C in auj

/ Precipitații:

media anuala: 58CH-590 mm.


 • -  media lunara maxima: 80-^88 mm in iunie

cantitatea maxima in 24hl00 mm

/ Vântul:

 • - direcții predominante: nord - sud

Geologia

Adâncimea maxima de îngheț: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depasesc 10 ni grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI00-1/2006, perioada de colt este Tc= 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 = 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare ag-0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA, (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialități

Situația existenta

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de locuințe la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de inaltime este S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 20 apartamente din care: 17 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere, acoperișul este de tip șarpanta, iar invelitoarea este din țigla

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 1.0 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Fațada principala este realizata cu placaj din cărămidă aparenta. Pe fațada sunt 2 balcoane. Fațada este fara degradați vizibile.

.Fațada posterioare este realizata cu finisaj strop. Pe fațada sunt 2 balcoane. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fațada este 1 balcon. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fațada sunt 2 balcoane. Fațada este fara degradări vizibile.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefinisati.

mm a ml

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Usa principala de acces in clădire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul are 3 balcoane si 19 logii.

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereți structurali)

Dispunerea pereților este in sistem celular avand travei de 4.9, 3.7, 3.2 m si deschideri de 5.5, 5.2, 4.0 3.4 rn

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depasesc 10 m grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt portant! din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Planseele sunt din panouri mari de 13 cm, scările sunt cu o rampa din beton armat monolit, iar acoperișul este de tip șarpanta.

Utilități

Clădirea are următoarele utilitati:

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de la. punctul termic

alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților

Instalații

Starea instalației de încălzire este buna. Conductele de încălzire si apa calda din subsol au izolația intr-o stare tehnica rea. Nu exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt vecin.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției, Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Graifuirea (îndoirea) mustăților de îmbinare intre panourile mini nivel si următorul

 • □ Betoane cu segregări in centuri si monolitizari

 • □ Rezemari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori

 • □ Izolația termica din rostul vertical, 1a pereții exteriori, deteriorata

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au multe punți termice

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam armatoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri cate s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de -existenta unui normativ de proiectare antiseismica-P 100/1981

-asigurarea unei rigidități constante, fara sc.hi.mari bruște de la un nivel la altul;

Aspecte generale legato dc termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a șarpantei este fara degradări vizibile si fara infiltrații. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost Înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 22 logii/balcoane ale imobilului 11 sunt închise cu tamplarie cu geam termopan si 11. sunt deschise sau închise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

3.7 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

 • 1  Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm grosime. La clădirile avand. inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din polistiren extrădat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

 • 4  Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt închise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT

Alegerea acestei variante are la baza armatoarele considerente:

SRL

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-!) termoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau închis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei tennoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub™ termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau. chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului includerea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe -■ termoizolante

 • 5  Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren. de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Termoizolarea ultimului planseu: l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului planseu fiind spațiu încălzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea termoizolarii se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem termohidroizolant in una din următoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci când strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12, cm din polistiren expandat si a. hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren . expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul in care termoizolatia are acumulări de apa Însemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere următoarele lucrări:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, Izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

 • 8  La clădirile care an spatii comerciale la. parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista părțile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât după Înlăturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând la pagube Însemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin, montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua.

 • 11 Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

3.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR PRECONIZATE

Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art.4 lif. a)-d) din Ordonanța de Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturi), inclusiv a parapelilor de la togii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațada cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avand următoarele caracteristici tehnice minimale.

al) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru câmp curent fațada opaca:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 120

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 - L2 -W2 - $2 - P4 - BS 150 ™ CS (10) 100 - DS (N) 2 ™DS (70, -) 2 - TR 120         -dasa de

rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+Al-2010

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:___________________

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: XPS-EN 13164-T1“DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150™FT2 <las$ de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

b) vată minerală bazaltică (MW)*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10/Y)

min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 10 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162 - T5 ~ DS (T+) ™ CS (10/Y) 20 -» TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 135014+A1-2010

^utilizata pe fasii de 30 cm lățime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor clădirilor avand inaltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3)  Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice,

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

 • -  Se încep după terminarea înlocuirii tamplariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform 1A

 • -  Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

 • -  Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

 • -  Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

 • -  Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

~ La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

 • *  Se îndepărtează elementele decorative al e parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele inchide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in linele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură si rigidizate ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

 • *  La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator conform planșelor de detalii.

* Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

*

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 înlocuirea tamplarie! din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si înlocuirea ușilor de acces in clădire cu usi din PVC cu geam termoizolant . Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosi sternului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si a caietelor de sarcini

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior

-- Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuiala armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei

“■ După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică

 • -  Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

uși:mm. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

rnin.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplari e exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

~ Profil cu 5 camere, culoare albă;

*■ Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

~ Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16“ 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

 • -  Glaf exterior.

 • 3 închiderea Balcoanelor/logiilor

 • -  Operațiunea este- similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatîrea aspectului clădirii, Tamplaria este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini.

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de înaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor aduce la cunoștința proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se Închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Logia tip 3 se inchide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Logia tip 4 se Închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de Închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricate : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost culcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul. Înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (saumax 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigării suplimentare.

 • 4 Reabilitare termica plâns eu peste subsol

" Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă.

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163

- T2 - L2 - W2 - S2 -- P4BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+Al-2010

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

 • 5 Reabilitare termica planseu pod

La planseul pod datorita dificultăților tehnologice cauzate de prezenta elementelor de șarpanta (popi si tălpi) s-a ales varianta de menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 crn

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 -T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501 -1+A1-2010

Protecția termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm armata cu plasa 04/10, protejând tălpile șarpantei de contactul cu betonul, constructorul va lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm.

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

mim 120

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR

mim 150 kPa

 • 6 Lucrările constau in refacerea termoizolatiei de pe țevile de incalzire din subsol si montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele poprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

 • 7 Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea îndepărtarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din j urul clădirii la terminarea lucrărilor

3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform. Expertizei Tehnice NR 81/2013 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Balconul tip 1 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existent!. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Logia tip 3 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul Logia tip 4 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti, In cazul in care se constata degradați ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica .impusa de ; prefabricam : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel înălțimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai. sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii. existenti ai înainte de aplicarea termos! sternul ui se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) între distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni, dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

!tv/ is'S' ? V ’î ■? d'1 A-ț:        & VA ai

1 ' V t< d-jOr 4' J' ■’' rt, ?'           A A’ i ht-^r.L ic.r-- .;, :k r.u_:.f,

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabila a suprafețelor si indepartarea placărilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6 Protecția termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm armata cu plasa 04/10, protejând tălpile șarpantei de contactul cu betonul. Constructorul va lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm.

B AUDITVL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: ing. OLARII VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) “ Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente.

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a planseului pod prin menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de performanta energetica atribuie

-clădirii de referința clasificarea energetica "B” si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 39.02 kg/mp.

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizări este 84.78.

-Clădirea se încadrează in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din MC001/HIL

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încălzire anuala de 125045 kWh/an, in tone echivalent petrol, 161.42 tep reprezentând o reducere a consumului pentru încălzire cu 62.95%, Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 30011 kg/an

SOLUȚIA PROPUSA PRIN PROIECT ADUCE CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU ÎNCĂLZIRE LA 55.66 kW/mp, an< 100 kW/mp,an

3.4 Durata preconizata a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor de intervenție                             42 zile

Durata perioadei de garanție a lucrarilor(ani de la recepția terminării           5 ani

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PRECONIZATE

0      2      4       6      3

Organizarea de șantier

SAPT, 1

1

Izolare termica pereți exteriori

SAPT. 1 - SAPT. 6

5

înlocuire tamplarie exterioara

SAPT. 2 - SAPT. 3

1

închidere bateoane/logii

SAPT. 2 - SAPT. 4

2

Reabilitare termica planseu pod

SAPT. 2 - SAPT. 6

4

Reabilitare termica planseu peste

SAPT. 1 - SAPT. 3

2

subsol

3, 5 COSTURILE ESTIMA TIVE ALE INVESTIȚIEI

Valoarea investiției conform devizului general

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI INCLUSIV TVA

(in preturi estimative la nivelul lunii august 2012 1 euro=4.45 lei)

Cap. I Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0 tei

16255 lei

351705.18 tei

45589 lei


Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

..:€ap."4'Cheltuieli pentru investiția de baza

■ M -pap; .5.Ăife cheltuieli

;X' JOTÂb ■■                                   51280.1 tei

: ' D1N CAREC+M '                           447018 tei t '^'SVR^ELEEEFINANATRE

piiiumi Europeana prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 -■Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor de locuit

60%

Primăria Municipiului Timișoara

20%

Asociația de Locatari

20%

4, CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerințele minime de calitate certificate conform normelor legale. SISTEMUL TERMOIZOLANT (POLISTIREN, ADEZIV, PLASA, D1BLIJRI) VA AVEA SISTEMUL ’T’ DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII MATERIALELOR CONFORM ORDINULUI 1558/2004 SI A HGR 622/2006.

OBA SRL

5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din .lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

6, organizarea de șantier si masuri de protecția muncii 61 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin următoarele reglementări:

® HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

® HG nr.355/2007 - supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

® HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși

la zgomot;


HG nr.971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate;

HG nr.l 048/2006 - cerințe minime privind echipamentul individa

HG nr.l 051/2006 ~ cerințe de securitate Ia manipularea manuală

HG nr. 1091/2006 - cerințe minime de securitate pentru locul de

HG nr.l 146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echipai

HG nr, 1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenții HG nr.l 876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucr^tolî

r la vibrați?


De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătat Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă modificată și a nd acesteia aprobate prin HG nr. 1425/2006 modificate.

7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI


în timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaj^ locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta orar folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerința A,C si


/Ceuio Al tea

_DgA$CQVICI

Arhitect cu drtio s8

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE

EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Sever Bocu , bl. B57

AMPLASAMENT


INVESTITOR


Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. nr. B57                      X

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


In conformitate cu:


Legea nr. 10/1995 ” Legea privind calitatea in construcțiiC56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii-Regularnentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG nr 653/2001 privind Înființarea Iinspectoratului de Stat in Construcții

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a capacităților de producție

Se stabilesc următoarele faze:

1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B.E

2

Inspecția suprafețelor curatate înaintea aplicării termosistemului

PVR

B,E,P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale materialelor:polistiren, adeziv, diblurî, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B.E.P

5

Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei

PVR+FD

6

Inspecția modului de fixare a plăcilor de polistiren

PVLA+FD

B,E,PSÎ

7

Verificarea planeitatii suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

6

Recepția termosistemului

PVR

B,E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

B,E

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor: polistiren, membrane etc

E+CQ+P

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B,E

13

Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa

PVLA

B,E,P,i

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- In campja îmbinări sl racorduri canalele de ventilație

PVR+FD

B’EAS

15

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR+FD

BSE,PSI

P - Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție                                                  B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse                                          E - Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta                                           I - Inspector

CC- Certificat de conformitate                                                      CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor in vigoare .executantul șl beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menționate precum si proiectul se vor anexa la

Cartea tehnica a construcției."

Proiectax$>

Executant:


Beneficiar


S.C. p4Se€T C&aW

& /?< /   .. O. M

Numele si prenumele verificatorului atestat

Dr. ing. Marinov Victor-Radu                                                   Nr.68 data 26.05.2013

Persoana fizica                                                                      Conform registrului de evidență

Adresa : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr. 6 ap. 7

Tel.: 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința A1

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Sever Bocu , bl. B57 faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C, PROIECT C&A S.R.L.

investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Sever Bocu , bl. B57

Data prezentării proiectului la verificare: 26.05.2013

. 2. Caracteristici principale ale proiectului șî ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

imobilul cu regim de înălțime S+P+4 are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereți structurali). Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BOA (30 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime, pîanseele sunt din beton armat monolit avand 13cm grosime din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit, acoperișul este de tip terasa necirculabila.Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit.

Construcția nu prezintă avarii semnificative,

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC.. Reabilitare termica planseu terasa ■■■ cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

 • 3. Documente ce se prezintă ia verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4701/13.12.2012

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

- Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluzii asupra verificării:

(a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

(b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA AL CLĂDIRII

Am primit 7 exemplare

Investitor/ Proiectant


Numele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

Nr.315data 28.05.2013


FIRMA: Persoana fizica                                                              Conform registrului de evidență

Adresa, telefon, fax:

Timișoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Tel 0256/436029

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința "C'-SECURITATEA LA INCENDIU

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul, Calea Sever Bocu , bl. B57

faza DT+DDE ce face obiectul contractului T1M/101

.. Date de identificare

Proiectant generai: S.C. PROIECT C&AS.R.L.

Proiectant de specialitate S.C, PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Sever Bocu , bl B57

Data prezentării proiectului la verificare: 28.05.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic

In conformitate cu P100/2006 "Normativ de .proiectare antiseismica a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice si industriale", clădirea se înscrie in clasa I ll-constructii de importanta normala.

Categoria de importanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor" este "C".

Gradul de rezistenta la foc este ll-lll

Structura de rezistenta

-fundațiile sunt din beton armat

-pereții exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BOA (27 cm)

-pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime

-planseele sunt din panouri mari de 13 cm

-scările sunt cu o rampa din beton armat monolit

-acoperișul este de tip șarpanta

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistîren expandat 10 cm, înlocuirea tamplarie! din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC. . Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010.

La nivelul fiecărui planseu se dispune perimetral o fasie de 30 cm lățime din vata minerala bazaltica avand 10 cm grosime cu rol in evitarea propagării incendiului pe fațada.

Rețeaua de distribuție pentru apa potabila existenta asigura debitul de incediu exterior la presiunea de 0.7 bar pentru intervenția unitatii de pompieri a municipiului Timișoara,

 • 3, Documente ce se prezintă la verificare :■

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4701/13.12.2012

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4,Concluzii asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONARE HIDRANTELOR ÎN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare


Am predat 7 exemplare


Investitor/ Proiectant

S.C. PROIECT C&AS.R.L

ing. PALADE Cristian


Verificator proiecte MLPTL nr. 1431


ING. DEAC IOANNumele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN REMUS

Calea Lugojului nr.67 Ghiroda

Tel. +40754020500


REFERAT


Privind verificarea de calitate la cerința a proiectului


Proiect Nr. 100 / 114 - SEV.B 56 - Reabilitare termica3 B.C: O<
 • 1. Date de identificare1:

Proiectant general

- Auditor Energetic

Investitor

Amplasament:

Data prezentării pentru verificare :


S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Ing. Vasile Olaru

Primăria Municipiului Timișoara

Calea Sever Bocu, Bl. B57, Timișoara, Județul Timiș

24 mai 2013


 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 247 / 11.11.2012, Nota energetica 84,78 (C)

Pereți exteriori - panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

 • - înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

 • - pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă la verificare2:

 • -  Tema de proiectare           ___________________________

 • -   Certificat de urbanism nr. emis de

 • -   Avize obținute:

La proiectantul general

Autorizația de construire: nr.             emisa de

Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranța la acțiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizări, etc.)

Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa pentru respectarea cerinței verificate

Nota de calcul in care se fundamentează soluția propusa, programul de calcul si listingul

- Alte documente

Raportul de Expertiza Energetica al clădirii


Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a clădirii

 • 4. Concluzii asupra verificării:1 2 3

 • a)  In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.

Am primit__4___exemplare

Am predat_4_

Verificator TeF

Dr. Ing. Reml


Investitor/Proiectant

L.S.

1

Se vor preciza

 • - Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța, modernizare, reabilitare, extindere, etc,

-Tipurile si caracteristicile constructive:

 • - Dimensiuni

 • - Funcție principal

 • - Condiții de amplasament si de vecinătăți care au legătură cu cerința verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana, etc.)

2

Se înscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un termen. Referatul se completează după completarea documentației.

3

56 înscriu numai in situația specifica (a) sau (b)

ROMÂNIA                                           APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                   NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B57”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B57”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 512.204,00 lei (C+M - 446.506,00 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile - 479.370,05 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile - 32.833,95 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%) - 287.622,03 lei.

 • - Contribuția U.A.T (20%) - 95.874,01 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%) - 95.874,01 lei.

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T - 16.416,975 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari - 16.416,975 lei.

VICEPRIMAR

SECRETAR


DAN DIACONU


IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU


CONSILIER ANDREI IACOB

SERVICIUL JURIDIC

Anexa nr.2 la HCL nr. W /

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT

AMPLASAMENT

TITULARUL INVESTIȚIEI


REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Calea Sever Bocu, bl.B57

Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, bl. B57

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.l

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari din Calea Sever Bocu, bl. B57

NUMĂR PROIECT

100/115-SEV.B57

DATE TEHNICE:

Anul construirii:

1988

Regim de înălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

S+P+4

20

311 mp

Suprafața construită desfășurată:

1555 mp

Aria utilă totală:

Sistemul constructiv:

1333 mp

structura mixta(cadre si pereți structurali)

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

512.204,00 Iei (C+M - 446.506,12 lei)

479.370,05 lei

32.833,95 lei

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

287.622,03 lei

95.874,Ollei

95.874,Ollei

2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

 • - Contribuția Asociație proprietari

16.416,975 lei

16.416,975 lei

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ