Hotărârea nr. 271/2014

271/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23"
Hotararea Consiliului Local 271/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 012239/ 13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din data de 15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23", conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din data de 15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23", cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

fh'OCKKL- nr,

//CL nr,

PROIECT NR. 100/58-VEN 23

REABILITARE TERMICA IMOBIL Str. Venus , nr. 23

Amplasament

Municipiul Timișoara, Str. Venus , nr. 23

Titularul Investiției Primaria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din Str. Venus , nr. 23

Proiectant general

S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza

P.T.+C.S.

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului

Amplasament


Titularul Investiției


REABILITARE TERMICA IMOBIL

Str. Venus , nr. 23

Municipiul Timișoara, Str. Venus, nr. 23

Primăria Municipiului Timișoara,

B-duI C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției


Asociația de proprietari din Str. Venus, nr. 23


Proiectant general


S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr. 23

Ing. PALADE Cristian


Număr proiect


100/58-VEN 23Lacra Alin

^âscovio

Af li lt«c!

ssiîinâfurdFROIECT CL&A SRL.
BORDEROU
 • A. Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Memoriu tehnic

Program de control al calitatii lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat -de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță ia foc

Caiete de sarcini

 • B. Piese desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situatie                   .

Plan subsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala, existenta/propusa

Fațada lateral dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa.

Tablou tamplarie

Detalii de execuție

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE SI DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil Str. Venus , nr. 23

Amplasament

Timișoara, Str. Venus , nr. 23

Titularul Investiției

Primaria Municipiului Timisoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din Str. Venus , nr. 23

Proiectant general

S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza

P.T.+C.S, -

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier important al orașului situat in zona de sud cunoscut sub denumirea zona Soarelui. Majoritatea imobilelor de locuințe din acest cartier au un regim de inaltime S+P+4

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 20 apartamente din care: 5 apartamente cu o camera, 12 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere,

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor- de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

Temperatura aerului:

 • -    media lunara minima: -(1+2)°C in ianuarie;

 • -    media lunara maxima: +(21+23) °C in iulie;


 • -    temperatura minima absoluta: '-35,3°C in ian.-1963

 • -    temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952

S Precipitații:

• media anuala: 580-590 mm.

 • -  media lunara maxima: 80+88 mm in iunie

 • -  cantitatea maxima in 24hl 00 mm

S Vântul: - direcții predominante: nord - sud

Geologia

Adancimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77. Terenul de fundare este constituit din nisipuri fine prafoase, nisipuri fine si mijlocii de grosime minim 6 m. Nivelul apei este ridicat (1-2 m) fata de CTN

Seismicitatea

in conformitate cu Codul PI00-1/2006, perioada de colt este Tc= 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura (30 = 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare ag=0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Constmctia proiectata se incadreaza la- CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA III -constructii de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialități

Situația existenta. Imobilul a fost construit in anul 1980.

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de locuințe la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de inaltime este S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 20 apartamente din care: 5 apartamente cu o camera, 12 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere, acoperișul este de tip terasa necircui abila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de

Fațada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fațada sunt 2 balcoane. Fațada prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fațada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fațada este 1 balcon. Fațada prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fațada laterala stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fațada este o logie. Fațada prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

In dreapta gonstructia este separata cu rost fata de cladirea invecinata

> ' - • . >

Finisajele interibare: lațcasa scării, pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de -var, pardosealaj.in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefmisati.

Tamplaria exterioara - a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea ,tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Usa principala de acces in clădire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Imobilul are 12 balcoane si 6 logii.Structura

Ciadirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea pereților este in sistem fagure avand travei de 4.5, 3.6, 3.3, 2.7 m si deschideri de 4.8 m

Terenul de fundare este constituit din nisipuri fine prafoase, nisipuri fine si mijlocii de grosime minim 6 m. Nivelul apei este ridicat ( 1- 2 m) fata de CTN

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, scările sunt cu o rampa din beton armat prefabicat, iar acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Utilitati

Cladirea are urmatoarele utilitari.:

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de la punctul termic

alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitarilor

Instalații

Starea instalatiei de încălzire este buna. Conductele de încălzire si apa calda din subsol au izolația intr-o stare tehnica buna' . Nu exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi.

Reparații la instalatii făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE ' APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE .

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea constructici. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Graifuirea (îndoirea) mustatilor de îmbinare intre panourile unui nivel si următorul

 • □ Betoane cu segregări in centuri si monolitizari

 • □ Rezemari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori            .

 • □ Izolația termica din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare are multe punți termice

Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectării privind alcatuirea structurii trebuie sa menționam urmatoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de pereții structurali, fara apariția unor degradări in elementele infrastructurii;

-existenta unui normativ de proiectare antiseismica-P 100/1978

-asigurarea unei rigiditati constante, fara schimari bruște de la un nivel la altul;

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a terasei este precara cu. infiltrații rare la ploi abundente. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 18 logii/balcoane ale imobilului 10 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan si 8 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

3.7 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm grosime. La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagarii focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu temo sistemul

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a. soclului cu 8 cm din polistiren extrudat, iar .aceasta va fi annat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3                                                                                                                                      .

Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT Alegerea acestei variante are la baza urmatoarele considerente:

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-]) tennoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extimdast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)tcrmoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului cand acesta este metalic 6) tennoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului închiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizolante

 • 5  Tennoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren ' de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Tennoizolarea ultimului planseu; l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului planseu fiind spațiu incalzit nu se pune problema tennoizolarii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea tennoizolarii se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizeaza un sistem termohidroizolant in una din unnatoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci .cand strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea tennoizolaiiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatfei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulari de apa in tennoizolatia existenta si dispunerea tennoizolaiiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul in care tennoizolatia are acumulari de apa însemnate si dispunerea tennoizolaiiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea, instalațiilor se au in vedere urmatoarele lucrări:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipseste.

PRQRcT e&A SRL
 • 8  La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu surnt de acord cu

. reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara spatiile comerciale, de la parter". La acestea se va realiza tstmoizolarea. obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona, aferenta, de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista părțile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter,     •

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât dupa inlaturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând la pagube Însemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for educe si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica temostetenimtl de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua..

 • 11 Finisajele propuse vor ft in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

Descrierea literarilor de baza (lscrări de iaterveatie prevuwCe la &r.4 Ift. a)-d) diw Ordonanța de Pentru reabilitare se propim umatfaaele lucrări:                   .

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturi), inclusiv a perapeiilor de la togii, balcoane m a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugai âe fațada cu o grosime ăe IO cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avand următoarele caracteristici tehnice min.im.ale.                      .

  al) polistiren expandat ignifugat ,(BPSS-pentra camp miirmR fațada opaca: Efortul de , compresiune al plăcilor Ia o deformație de 10% - CS(10) Rezistența ,la .tracțiune perpendiculară pe fețe - TR


  anin, 80 kPa

  miu. 120


Codul de identificare coiffoom SR-KN 13,163:2009 este: ERSOOO - EN13163 - T2 ~ L2 ~ W2 -S3 ■- P44-BS 150 r-.CS- (10) 100 -*DS (N)2 O (70, -)2- TR 120       ' -dusa de

rezistenta la foc Bns&dO, coaform. ȘR--EN 13S01-1+Ă1-2Q10 -'.


CoduJ- de identificare conform SR-EN 13163:2009 ©se CȘ(10/Y)300-W(^('jr)(77TW^(V)3-MUi5(^]^"i1l . ' -clasa -d conform SR-KN 13501-H-A1-2010              ’

Ws ea*« z Tî

4EN 13116Tl~]4|)ffi&jN

zis teata la foc 'R-sl.cW

•                   X'Sll?0A(,J

f) vată minerală bazaltică (MW)*: — fjt) fZSt& &&

&

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilo

io%-csaom

:Dîo

C

deformație de

min, 30 kPa

Rezidența la tracțiune perpendiculară pe fețe -

ȘT

Wv^lOiPa

■ '.'    8913    .

Ou : , X"

8

>

J

f X • 8 •Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162 - T5 - DS (T+) -CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-2010___________________________________________________________________________

* utiliza ta pe fasii de 30 cm latime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor clădirilor avand inaltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3) Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

Se incep dupa terminarea înlocuirii tamplariilor conform proiectului si dupa ce este pregătit stratul suport conform IA

Se traseaza orizontalitatea si se monteaza cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se inglobeaza plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

Se aplica -finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagarii focului in dreptul fiecărui planșeu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul                                               .

Reguli generale:

Se indeparteaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele inchide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fî evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in carnp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator conform planșelor de detalii.

 • *  Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

 • *  Se considera incluse in sistemul termoizolant toate pro fiiele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste pro file nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 .... înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratttie low-e. Tamplaria trebuii’ dotata cu dissPKWie/fiuU.e//riie pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei

 • -  După fixarea glafului exterior, pe . conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică

 • -  Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

ușimiin. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa ' 5 A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tamplarie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

 • -  Glaf exterior.

 • 3 închiderea Balcoanelor/logiilor

 • -  Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului clădirii. Tamplaria este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini. Principalele caracteristici ale tamplariei precum si cerințele constructive sunt aceleași de la punctul 3

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de inaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor adi\uce la cunostinta proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se închide cu tamplarie pvc dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se închide cu tamplarie pvc dupa indepartarea parapetilor existenti. Tampl aria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Logia tip 3 se închide cu tamplarie pvc dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun minatoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricase ; armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost cal cate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la. balcoanele deja închise cu tamplarie tennopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul. înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei se anunța ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

PROlBCTG&ASttL • 4 Reabilitare termica planseu peste subsol

- Stratul termoizolant . se aplica pe intradosul planseului peste subsol, Acesta se prelungește pe verticala pe gmjzi si pereți pe 30 cm Tennosisteniul compact se realizeaza din polistiren .   expandat decern lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejeaza cu tencuială

armata cu plasă din fire de sticla,_______________________'    _______

CodpV’de idebțîfi'cafe țSșntra pplistir&i •coitfp.rnț ȘȘL-^iSf-^ 3 l^âiăpOji-'este;’. ’            HH 1'3163.

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

 • 5 Reabilitare termica planseu terasa

La acoperișurile terasa reabilitarea termoizolației se execută într-o structură complexă termoHdroizolantă, cu personal calificat, în specialitatea hidroizolații și termoizolații. Stratul suport Îl constitui© sapa de proiecție a termoizolatiei existente. Se îndepărtează toate straturile pană la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contrai vaporilor dk emulsie bituminoasa aplicata la rece si se montează prin lipire termoizolatia din polistiren in 2 straturi, primul de 4 cm grosime realizat cu interspatii pe ambele direcții (de 5 cm) din 50 in 50 cm pentru a crea canal® de ventilare, iar al doilea tara interspatii avand . 8 cm grosime. Se prevăd detectoare (cate unul la 80 mp de terasa), se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si peste aceasta Mdroizotalta din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizeaza conform caietelor de sarcini si a tuturor reglementările tehnice în vigoare.


CARACTERISTICI POLISTIREN

min. 120:

"kPa '

mm. 150 kPa’


Efortul de compresiune a plăcilor la o deforma.ție.de 10% - CS(10)

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TIR .


caiucteristicîmEmbRANe bituminoAse       hKjroizOlatie'

'           longitudinal ,

———

.. 1 0 l

> 450 N/5cm

transversal

Val

> 400 N/5om

k                     Stabilitatea la cald

min.

Flexibilitatea la rece

..... -V-0-4

Ir?. t     . ..

».12oC

Rezistența la perforare statică

I 0.1 .

Q (

V °A •

. z

do

 • 6  Lucrările constau in montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele proprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

 • 7  Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul clădirii la terminarea lucrărilor

3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 34/2012 efectuata de Expert Tehnic ; Dr. ing. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4  Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Logia tip 3 se inchide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din- panouri termoizolante din PVC alb . Legat de Închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricam : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin includerea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie teimopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon Ia toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același, balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța ISC, deoarece acest lucra ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafețelor si indepartarea placarilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, daca acestea se vor inlocui, se va face mecanizat cu scule ușoare care nu produc vibrații mari pentru a nu afecta structura de rezistenta

B A UBITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat ramatoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare .a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va. acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente.

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umiditatii interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea, minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata, de GG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu ' dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de performanta energetica, atribuie

-clădirii de referința clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent C02 anual de 36.91 kg/mp.                                                           ,        .

-nota energetica a clădirii reale tinand cont de penalizari este 87.53.

-Cladirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din MC001P>m.

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcatuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încălzire anuala de 87395 kWh/an, in tone echivalent petrol, 75.16 tep reprezentând o reducere a consumului pentru încălzire cu 58.87%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 26205 kg/an

3.4 Durata preconizata a lucrărilor

Durata, de realizare a lucrărilor

Durata perioadei de garanție a lucrarilor(ani de ia recepția terminării

42 zile

5 ani

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea, cerințele minime de calitate certificate conform normelor legale.

 • 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin

 • •   HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

 • •    HG nr.355/2007 - supravegherea . medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

 • •    HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși la zgomot;

 • •    HG nr.971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate;

 • •    HG nr. 1048/2006 - cerințe minime privind echipamentul individual de protecție;

 • •    HG nr.1051/2006 - cerințe de securitate la manipularea manuală a maselor;

 • •    HG nr.l 091/2006 - cerințe minime de securitate pentru locul de munca;

 • •    HG nr. 1146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncă;

 • •    HG nr. 1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenților chimici;

 • •    HG nr. 1876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătorilor la vibrații.

De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătate în muncă rezultate din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă modificată și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 1-425/2006 modificate.

6.2 Identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în continuare se prezintă în sinteză principalele lucrări care pot prezenta, riscuri de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională pentru lucrători pe durata realizării lucrărilor specifice executării termosi sternului la fațadele blocurilor, precum și factorii de risc aferenți.

Pe baza acestora, în cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii și sub antreprenorii vor efectua evaluarea acestor riscuri și stabilirea de măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de altă natură a căror aplicare să prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale

Nr.

Crt.

Lucrări care implică riscuri Descrierea lucrărilor

Identificarea riscurilor

1.

Montarea și demontarea schelei metalice tubulare. Lucrarea se va executa manual de o echipă de schelari     specializați     și

autorizați intern.

Prinderea și strivirea de mașinile de pe șantier; prinderea, lovirea, strivirea de obiecte transportate; căderea, prăbușirea de materiale și obiecte; căderea de la înălțime; pășirea în gol; alunecări, împiedicări și căderi la același nivel.

2.

Desfacerea tencuielii și a placajelor ceramice exterioare la fațadă, în vederea aplicării termosistemului. Lucrarea se

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

3.

Lucrări de tencuială exterioară cu mortar la reparațiile panourilor de fațadă, a monolitizărilor dintre panouri, respectiv tencuieli interioare în jurul tocurilor la uși și planșeu subsol. Lucrările se execută manual de personal

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și. suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

4.

Spălarea     manuală ' a

tencuielilor la fațadă și a planșeului peste subsol.

Căderea de la înălțime; pășirea. în gol; proiectarea de materiale și obiecte; desprinderea de materiale; jet, erupții.

5.

Demontarea      confecțiilor

metalice de pe fațada blocului (pentru    aer    condiționat,

parapete etc.). Tăi erea se execută cu polidiscul sau, după caz, cu flacără.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinți; contact cu flacără.

6.

Termo izolarea       pereților

exteriori, soclului, aticului, intradosului la balcoane și planșeu subsol etc. cu polistiren expandat, extmdat sau vată minerală. Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; microtraumatisme repetate.

7.

Prelungirea        consolelor

metalice prevopsite pentru aerul condiționat. Lucrarea se execută prin lucrări de sudare electrica.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinți; electrocutare prin atingere directă și indirectă.

8.

Lucrări de demontare a: glafurilor exterioare la ferestre și parapete balcon; tâmplăriei exterioare și interioare din lemn și metalice. Lucrările se execută manual cu personal calificat și instruit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

9.

Lucrări de înlocuire a: glafurilor exterioare la ferestre și parapete balcon; tâmplăriei exterioare și interioare din lemn și metalice cu elemente similare din PVC, aluminiu prevopsii.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; mi crotraumati sme repetate;

10.

Demontarea și remontarea glafurilor exterioare de la atic terasă      și      desfacerea

hidroizolației și a stratului termoizolant         existent.

Lucrarea se execută manual de personal instruit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

11.

Repararea betonului de pantă pe porțiunile deteriorate și rectificarea       suprafețelor.

Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

12.

Termoizolarea planșeului de terasă și a copertinelor balcoanelor cu polistiren expandat. Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

13.

Strat    de    protecție    a

termoizolației din polistiren cu șapă de 4 mm armată cu plasă STNB.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte . și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

14.

Refacerea straturilor de terasă orizontală     și     verticală

constituită din membrana autoadezivă si hidroizolație din membrana bituminoasă cu protecție de granule minerale

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

15.

Desfacerea    și    refacerea

trotuarelor        perimetrele

exterioare din beton.

Proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare,-împiedicare; zgomot.

16.

Transport cu autobasculanta a schelei metalice, materialelor și molozului..

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de încărcare; traficul rutier;

17.

încărcarea    manuală    și

mecanizată în auto a materialelor și molozului.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de mijloacele de încărcare; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

6.3 Măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri;

Pentru a contracara acțiunea factorilor de risc -identificați la. capitolul anterior, executanții lucrărilor de construcții de pe acest șantier vor avea în vedere măsurile specifice de securitate pentru lucrările care prezintă riscuri deosebite prevăzute in PLANUL DE SECURITATE SANATATE AL ȘANTIERULUI

6.4

Măsuri specifice de securitate și sănătate. Măsuri de protecție colectivă și individuală

La acest obiectiv se vor lua și măsuri specifice de securitate și sănătate în muncă care să asigure protecția colectivă și individuală a lucrătorilor.

Toate aceste măsuri care vor fi enumerate în continuare vor fi preluate de antreprenor și sub antreprenori și incluse conform cerințelor de securitate adecvate, în planurile proprii de securitate și sănătate.

 • 6.4.1. Măsuri de protecție colectivă

 • •    împrejmuirea și semnalizarea șantierului.

 • •    Reglementarea accesului pe șantier.            .

 • •    Supravegherea medicală a stării de sănătate a lucrătorilor prin medicul de medicina muncii.

 • •     Instruirea tuturor lucrătorilor din șantier din punct de vedere al securității muncii și situațiilor de urgență.

 • •    Interzicerea și controlul consumului pe șantier de alcool, droguri și medicamente care produc modificări comportamentale.

 • •    Semnalizarea zonelor cu risc ridicat și specific de accidentare.

 • •    Asigurarea și ținerea sub control a. exploatării mijloacelor colective de protecție.

 • •    Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protecție colectivă în defavoarea celor de protecție individuală.

 • •    Utilizarea de echipamente de muncă care respectă cerințele esențiale de securitate și care sunt certificate și marcate cu marcajul european CE.

 • •    Interzicerea fumatului pe șantier și amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

 • •    Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile prevăzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea, cerințelor minime de securitate pentru utilizarea pe șantier a substanțelor chimice p ericui o ase conform HG nr.1218/2006

 • •     Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la zgomot.

 • •    Pozarea cablurilor .electrice de pe șantier astfel încât să se evite pericolul împiedicării sau al electrocutării.

 • •    Utilizarea de tablouri electrice corespunzătore, sigure și asigurate împotriva pericolului de a fi deschise de personal neautorizat.

 • •    Legarea la pământ a schelei metalice ' și a carcasei metalice a utilajelor acționate electric și măsurarea sistematică a. rezistenței electrice a prizelor de pământ.

 • •    încredințarea exploatării utilajelor și autovehiculelor de pe șantier numai către persoane calificate și instruite adecvat activităților și riscurilor la care acestea vor fi expuse.

 • •    Interzicerea improvizațiilor pe șantier, indiferent care ar fi natura acestora.

 • •     Limitarea manipulării manuale a maselor și utilizarea în acest scop a mijloacelor mecanice.

 • •    Controlul depozitării pe șantier a materialelor în general și a celor periculoase, în special.

 • •    Asigurarea respectării reglementărilor cu privire la. înălțimea și stabilitatea stivelor.

 • •    Utilizarea pe șantiere a utilajelor de construcții cu mijloace de semnalizare acustică la mersul înapoi.

 • •    Controlul accesului și staționării riveranilor în zona de lucru.

 • •    Utilizarea potrivit reglementărilor a permiselor de lucru cu foc deschis.

 • •    Ținerea sub control a utilizării echipamentelor individuale de protecție.

 • •    Semnalizarea și împrejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe șantier.

 • •    Crearea și menținerea zonelor de siguranță în jurul săpăturilor schelelor și a mijloacelor de ridicat.

 • •    Desfășurarea activităților de prevenire și protecție prevăzute de legislația în vigoare prin servicii interne/lucrători desemnați sau servicii externe abilitate.

 • 6.4.2. Mijloace colective de protecție

în timpul execuției lucrărilor, pe șantier vor fi la dispoziție și se vor utiliza după caz, următoarele categorii de mijloace colective de protecție:

 • •    podețe de trecere

 • •   pasarele, rampe cu mână curentă

 • •    balustrade de protecție                                   .

 • •    schele și eșafodaje

 • •    plase de protecție

 • •    îngrădiri diverse

 • •    garduri de protecție

 • •    parapete de ■ protecție

 • •    indicatoare și semnalizări de securitate (panouri) fixe sau mobile

 • •    iluminat de siguranță

 • •    semafoare și lămpi cu lumină intermitentă

 • •    bariere

 • •   platforme de lucru

Aplicarea măsurilor de protecție colectivă și utilizarea mijloacelor colective . de protecție va fi asigurată de conducătorii direcți ai locurilor de muncă, iar ținerea sub control a acestora se va face prin verificările sistematice efectuate de serviciul intern/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție al antreprenorului/sub antreprenorilor*.

 • 6.4.3. Echipamente individuale de proiecție                        , .

Pe șantier se vor acorda echipamente individuale de protecție în conformitate cu listele de dotare întocmite urmare evaluării riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de muncă/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin măsuri tehnice sau organizatorice.

La nivelul șantierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv înlocuirea imediată a acestora în situațiile în care s-a pierdut calitatea de protecție a echipamentului sau acesta a fost înstrăinat/pierdut.

în această ordine de idei, pe șantier lucrătorii vor purta în permanență următoarele categorii de echipament individual de protecție:

 • •   vestă reflectorizantă;

 • •   cască de protecție;

 • •   salopetă de protecție;

 • •   bocanci cu bombeu metalic;

 • •   mănuși de protecție.

De asemenea pe inventarul individual al lucrătorilor sau în inventarul formațiilor de lucru vor exista în permanență:

 • •    căști, antifoane;

 • •    cizme de apă-noroi;

 • •    ham sau centuri de siguranță;

 • •    pelerine;

 • •    ochelari de protecție;

 • •   pălmare;

 • •   echipament de protecție pentru anotimpul rece;

Suplimentar față de cele de mai sus, electricienii de pe șantier vor avea în dotare:

 • •    mănuși electroizolante de joasa tensiune;

 • •    cizme electroizolante de joasă tensiune;

 • •    mănuși cu scurtcircuitoare;

® scule electroizolante.

De asemenea, sudorii vor fi dotați suplimentar cu:

 • •   mănuși de sudură;

 • •    mască de sudură adecvată tipului de sudură;

 • •    cizme electroizolante;

 • •    șorț de sudură;

 • •    alte tipuri de echipament, funcție de lucrările de sudare pe care le au de executat.

Ținerea sub control a dotării, utilizării și întreținerii echipamentului individual de protecție se face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucratorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție al antreprenorului/subantreprenorului

 • 6.5 Măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate

Potrivit legislației în vigoare, prezentul plan de securitate și sănătate al șantierului trebuie ținut la zi pe toată durata realizării lucrărilor prin grija coordonatorului de securitate și sănătate în muncă

Tot prin grija coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor, planurile proprii ale antreprenorilor și sub antreprenori lor vor trebui integrate în acest plan de securitate și sănătate.

Din aceste considerente, managerul de proiect împreună cu coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili în faza de organizare de șantier și măsurile generale de organizare a șantierului funcție de organizarea și dotarea antreprenorilor și a principalilor subantreprenori precum cerințele specifice de circulație și trafic auto și pietonal în zonele afectate de lucrări.

După caz, aceste măsuri vor trebui să stabilească printre altele, care sunt zonele care vor fi afectate de șantier, care sunt restricțiile de circulație în acele zone, care sunt variantele de ocolire în aceste zone, care sunt masurile specifice de protecție pentru riverani, care sunt locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolări și dezafectări, care sunt locurile de depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a barăcilor și magaziilor de materiale mărunte etc.

Funcție de aceste măsuri, antreprenorul își va putea elabora proiectul propriu de organizare de șantier.

 • 6.6 Amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor ediiitar-sanitare. Modalități de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii

După elaborarea Proiectului de organizare de șantier, antreprenorul îl va supune spre aprobare de către Beneficiar.

în cadrul proiectului de organizare de șantier antreprenorul va trebui să rezolve următoarele probleme: stabilirea, baracamentelor; modul de desfășurare a circulației pe durata de execuție a lucrărilor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de construcții; curent electric de forță și iluminat; apa potabilă; apa caldă; canalizarea menajeră; evacuarea gunoiului, linii de telefon și fax.

Pe durata posesiei șantierului, antreprenorul este răspunzător de iluminare, măsuri de protecția lucrătorilor provizorii, depozitarea materialelor, săpături, lucrări, neterminate, siguranța pentru, public, utilizarea drumurilor.

Antreprenorul va păstra deschise toate accesele la intrările blocului pe toată durata execuției lucrărilor, Atunci când închiderea unui astfel de acces este inevitabilă, cu acordul beneficiarului, se va face o notificare completă asupra operațiunilor către toți proprietarii afectați, indicându-se durata acestora, evitându-se astfel eventuale .conflicte cu aceștia.

Depozitarea materialelor și manipularea acestora se va face astfel încât să fie avute în vedere accesele la intrările în bloc, asigurându-se trotuarele libere în permanență.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru fiecare material în .parte și cu respectarea cerințelor de securitate și .sănătate în muncă aplicabile.

Pe toată durata execuției antreprenorul va trebui să elimine orice defecte cu privire la :

 • •  securitatea fiecărei persoane de pe șantier, atât a celor autorizate, cât și a celor neautorizate;

 • •  luminile, barierele și panourile de avertizare.

Șantierul și împrejmuirea trebuie prevăzute cu mijloace de semnalizare, și panouri care să indice:

 • -   echipamentul de protecție obligatoriu;

 • -    regulile pe linie de securitate și sănătate în muncă ce trebuie să fie respectate în incinta șantierului;

 • -   numele persoanelor care răspund de organizarea șantierului;

 • -    limita zonei de securitate;

căderea de obiecte de la înălțime

Spațiile și facilitățile destinate organizării de șantier,

Organizarea șantierului de construcții trebuie să satisfacă toate condițiile de securitate și de igienă a muncii.

Numărul toaletelor va fi stabilit în funcție de numărul de muncitori estimat, astfel încât să se asigure minim un WC la 20 de lucrători. Atenție! Prezența femeilor în șantier presupune toalete separate.

Se vor asigura spații special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor și odihna în timpul pauzelor de lucru. Aceste spații vor avea posibilitate de încălzire în siguranță pe timp

Se vor organiza, spații pentru spălat pe mâini, dotate corespunzător cu apă curentă, (minim 20 litri/om), săpun etc.

Se vor amenaja spații închise pentru servirea mesei

 • 6.7 Măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor va trebui ca funcție de numărul de societăți de construcție prezente pe șantier și de specificul lucrărilor pe care le execută să ia măsuri de coordonare a activității acestora, astfel încât să fie evitate Aceste măsuri de coordonare vor viza:

 • *  Căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale

 • *  Condițiile de manipulate a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia

 • *  Limitarea manipulării manuale a sarcinilor

Delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase

Condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din

' dărâmări, demolări și demontări

 • *  Condițiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate

 • *  Utilizarea mijloacelor de protecție colectivă 'și a. instalației electrice generale

 • *  Măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier

 • 6.8 Obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia

In organizarea activității antreprenorului trebuie avut în vedere că activitățile de pe șantier se interferează semnificativ cu activitățile curente din zonele riverane, cu atât mai. mult cu cât este vorba. despre o zonă de locuințe.

In acest sens, în mod deosebit se va avea în vedere că:

 • •     lucrările se vor executa pe străzi, la mică distanță de blocuri, de regulă în locuri înguste, cu spații mici de manevră pentru mijloacele de transport și utilaje;

 • •    lucrările vor îngreuna circulația autovehiculelor riveranilor din blocurile din zonă;

 • •    activitatea se va desfășura în prezența locuitorilor din zonă, în mare parte neobișnuiți cu astfel de lucrări de investiții și ca atare suspicioși și neîncrezători;

 • •    prezența copiilor și altor persoane curioase în zonele cu riscuri deosebite de accidentare vor constitui pericole suplimentare în organizarea și desfășurarea activităților de pe șantier;

Pentru prevenirea accidentelor de muncă și altor categorii de evenimente se vor lua următoarele măsuri:

 • •    se va colabora în permanență cu beneficiarul investiției în efortul de conștientizare a locuitorilor din bloc asupra necesității și beneficiilor realizării acestor lucrări;

 • •    se va consulta beneficiarul investiției la stabilirea programului de execuție a lucrărilor, astfel încât acesta să fie corelat - atât cât este posibil - cu necesitățile locatarilor

 • •     se va acționa cu consecvență pentru rezolvarea amiabilă, în condiții rezonabile a solicitărilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de șantier;

 • •    se va păstra un contact permanent cu cabinetul de asistență medicală din zonă, astfel încât în caz de accident să se poată interveni în timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;

 • •    se vor anunța locatarii din bloc prin fluturași asupra, lucrărilor care vor fi realizate, durata acestora și a măsurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata execuției; se va insista și asupra așteptărilor antreprenorului de la locatară;

 • •    se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate după caz, care să atragă atenția asupra riscurilor de accidentare care nu, au putut fi eliminate din sistemul de muncă prin măsuri de natură tehnică și organizatorică;

 • •    se vor instrui în mod deosebit lucrătorii de pe șantier asupra riscurilor suplimentare rezultate din acest gen de interferențe; în mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate din altercații sau comportamente provocatoare față de locatari;

 • •    se va acorda o atenție deosebită înlăturării copiilor și a locatarilor curioși din preajma schelelor de pe șantier; .

 • •    se va acționa pentru limitarea contactelor dintre lucrători și locatară; în acest sens se vor asigura condiții sociale acceptabile, astfel încât să nu fie necesară apelarea la serviciile acestora;

 • •    se va interzice lucrătorilor să servească masa, la locatari sau să achiziționeze alimente sau produse alimentare de la aceștia;

 • •     se va acorda o atenție deosebită verificării stării tehnice a mijloacelor de transport, utilajelor de construcții folosite la lucrări, inclusiv a funcționării ireproșabile a mijloacelor de avertizare și semnalizare sonoră și luminoasă ale acestora;

 • •    se va organiza cu deosebită atenție activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de încărcare de pe șantier, astfel încât să se prevină prezența în raza de acțiune a acestora a lucrătorilor și a locatarilor;

 • •    se va insista asupra controlului disciplinei în muncă astfel încât să fie evitate riscurile specifice datorate executării de operații de muncă în afara cadrului legal și/sau al proiectului (înstrăinări de materiale, transporturi, încărcări, turnări de betoane etc.) în folosul locatarilor;

 • •    se vor extinde măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice șantierului luându-se în considerare și factorii de risc de incendiu datorați vecinătății gospodăriilor locatarilor și activităților casnice ale.acestora.

în interesul și pentru siguranța locuitorilor din zonă, aceștia vor fi avertizați sistematic, prin diferite mijloace să :

 • •    Nu lase copii ne supravegheați pe stradă !

 • •    Nu intre în raza de acțiune a utilajelor !

 • •   Nu se apropie la mai puțin de 2 m de împrejmuirile șantierului sau de schele !

 • •    Nu atingă cablurile electrice de pe șantier !

 • •    Nu circule, dai' mai ales să nu staționeze pe căile de circulație pentru autovehicule!

 • •    Nu distragă atenția șoferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucrătorilor de pe șantier !

 • •    Discute eventualele probleme numai cu șeful lucrării !

O             'T'       • A       2

?. ”” «- “fe Vxii3 '$ 5V.«          .js N^’                           ■'■ •<■ «■•:“•

 • •    Nu se urce nici ziua nici noaptea pe materialele, mașinile și utilajele de pe șantier !

 • •    Nu distrugă mijloacele de avertizare sau pe cele de protecție !

 • •    Respecte semnificația indicatoarelor de securitate montate pe șantier !

 • 6.9 Măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie

Pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și stare de curățenie, antreprenorul va avea în vedere următoarele măsuri cu caracter general:

 • •     Controlul depozitării materialelor pe șantier numai în locurile anume destinate și prevăzute în proiectul dc organizare de șantier.

 • •    Interzicerea depozitării oricăror materiale pe căile de acces și circulație și în vecinătatea baracamentelor.

 • •   Menținerea în perfectă

 • •    Interzicerea accesului pe

 • •    Verificarea sistematică a semnalizării de securitate și sănătate în muncă. O atenție deosebită se va acorda celor de avertizare a lucrătorilor și de semnalizare a locurilor de

 • •    Păstrarea stabilității

 • •    Controlul depozitării temporare și evacuării de pe șantier a materialelor rezultate din demolări, dezmembrai! sau demontări.

 • •    Verificarea autovehiculelor care transportă materiale pe șantier și înlăturarea celor cu caroseria incompletă sau defectă care scapă materiale din mers.

 • •    Desfășurarea de către serviciul intern/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție a acțiunilor sistematice de control pe șantier.

Stabilirea la nivelul fiecărei formații de lucru a răspunderilor și atribuțiilor concrete pentru menținerea ordinii și efectuarea curățeniei la locurile de muncă

 • 6. Indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și măsurile 10 de organizare luate în acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate măsurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor în caz de accident.

Dintre aceste măsuri amintim:

 • •      stabilirea prin decizia administratorului/directorului general al societății a responsabilităților pe linia organizării și acordării primului ajutor în caz de accident;

 • •    instruirea sistematică a lucrătorilor cu privire la organizarea și acordarea primului ajutor în caz de accident;

 • •    pregătirea în fiecare formație de lucru a minim 2 salvatori (de obicei șeful de formație și înlocuitorul de drept al acestuia, dar nu numai) care să fie în măsură să acorde un ajutor adecvat

 • •    urmare evaluării riscurilor, elaborarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent în care sunt stabilite și responsabilități privind acordarea primului ajutor în cazul în care urmare în organizarea activității de acordare a primului ajutor se va avea în vedere că în momentul în care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate următoarele

V Victima nu se deplasează

Primul ajutor se acordă la locul accidentului;

In primul rând se evaluează gravitatea stării victimei și după această evaluare se alertează imediat ambulanța

Ținând cont de aceste principii se vor difuza următoarele instrucțiuni de acordare a primului ajutor în caz de accident, ' insistând ca acțiunile să se desfășoare în ordinea de mai jos: J. Izolarea zonei și îndepărtarea curioșilor pentru a. evita- creșterea numărului de victime

 • 2. Degajarea accidentatului. Se vor îndepărta, obiectele tari și ascuțite care pot răni accidentatul, se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nasturii de la gât,, cravata, centura

Degajarea accidentatului se face urmând următoarele precauții

S se urmărește menținerea permanentă a coloanei vertebrale în linie dreaptă (cap-gât-trunchi), pentru a se evita lezarea măduvei spinării în cazul unei fracturi de coloană;

S în cazul unei fracturi închise membrul fracturat se menține în poziția găsită, fără a încerca punerea în poziție normală;

S în cazul unei fracturi închise se evită manevrele inadecvate pentru a nu le transforma în fracturi deschise.

 • 3. Acordarea primului ajutor

 • *  Se verifica starea de conștientă. Daca se constatata ca victima nu este conștienta :

 • *  Se solicita ajutor

 • *  S e elib ereaz a caiie respiratorii al e victim ei

 • *  Se verifica existenta respirației

 • *  Se controleaza existența circulației sângelui

 • 4. Chemarea ambulanței. Ambulanța este chemată prin apel la 112.

 • 5. Supravegherea victimei și contmuarre,. dacă este nevoie, acordării primului ajutor până la sosirea ambulanței

 • 6, Modalități de cooperare între managerul de proiect, antreprenorul general, 11 subantreprenori, lucrătorii independenți, sau persoanele temperare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate și sănătate în muncă a șantierului, fiecare antreprenor/subantreprenor este obligat să elaboreze planul propriu de securitate și sănătate pentru lucrările executate. 'în șantier. să-l prezinte managerului de proiect și coordonatorului .în materie de securitate și sănătate în muncă la nivelul proiectului și să numească o persoană responsabilă. cu securitatea și sănătatea în muncă pe durata executării lucrărilor.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă la nivelul lucrării are dreptul de a verifica dacă antreprenorul/subantreprenorul și-a instruit corespunzător personalul în materie de securitate și sănătate în muncă.

Obligația generală a colaborării dintre angajatori este prevăzută în Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, care prevede că atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea,. lucrători de la mai multe întreprinderi, angajatorii acestora sunt obligați:.

 • a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în' considerare natura activităților;

 • b) să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând ' în considerare natura activităților;

 • c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

 • d) să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalități de colaborare generale, valabile implicit și pentru antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți, HG nr. 1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, prevede următoarele modalități: • 1.   Colaborarea angajatorului cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de munca.

 • 2.  Includerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.

 • 3.  Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior, care desfășoară activități pe baza de contract de prestări de servicii în întreprinderea și/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de 'prevenire și protecție la nivelul întreprinderilor și/sau unității, în general

 • 4.  Planul de securitate și sănătate al șantierului. Prezentul plan s-a întocmit în paralel cu

elaborarea proiectului de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului                                                     .

 • 5.  Planul propriu de securitate și sănătate al (sub)antreprenorilor. Este și el un instrument al colaborării deoarece el rezultă din planul de securitate și sănătate al șantierului, cuprinzând detalierea măsurilor de prevenire și protecție pentru lucrările pe care le execută și ținând cont de măsurile prevăzute în planul de securitate și sănătate. Planul propriu al antreprenorului se transmite subantreprenorilor împreună cu planul de securitate și sănătate al șantierului.

 • 6.  Ședințele de coordonare. Constituie o altă modalitate de colaborare 'între antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți. Ele se desfășoară la inițiativa și sub conducerea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata execuției lucrărilor. La ele participă managerul de proiect, șeful de șantier, șefii de puncte de lucru, alte persoane cu răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă de la antreprenori și subantreprenori.

 • 7.  Analizele de stadiu fizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investiției, fie printr-un reprezentant al acestuia (societate de consultanță). Chiar dacă nu au ca obiect numai analiza securității și sănătății în muncă, ele constituie o bună modalitate de colaborare între executanții lucrării, cu atât mai mult cu cât aceasta are loc în prezența sau la solicitarea beneficiarului.

 • 8.  Ședințele de securitate și sănătate în muncă. Se pot desfășura atât săptămânal (la lucrări

complexe), cât și lunar. La aceste întruniri de regulă participă, persoanele cu răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă de la toți angajatorii și lucrătorii independenți de pe șantier. Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe șantier a măsurilor de prevenire și protecție.                                                                 ,

 • 9.  întrunirile ocazionale de securitate și sănătate în muncă. Se organizează fie în caz de evenimente, fie în pregătirea unor lucrări speciale sau periculoase- care' impun -o Coordonare sau o intervenție precisă a unor anumiți lucrători, angajatori' -sau prestatori de sbrvicii. ț<-

 • 10.  Auditul de sistem, de management al securității și sănătății. ocupaționaje. Este de asemenea o modalitate de colaborare. Are rolul de a identifica neconformitățile, abaterile de la sistemul de management al securității și sănătății în muncă ale antreprenorului sau subantreprenorilor și de a stabili acțiunile corective și preventive necesare. .Raportul cu acțiuni corective și preventive aprobat de conducere, este trimis spre eliminarea deficiențelor tuturor celor implicați în funcționarea sistemului. • 11. Auditul de conformitate cu prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă. Este și el un instrument de colaborare. De regulă se efectuează de serviciul intern/extern al antreprenorului și are rolul de a identifica și notifica în raportul de audit, toate neconformitățlle din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile șantierului și activităților care se desfășoară pe acesta, indiferent de organizatorul activității la care au fost identificate. Eliminarea neconformităților

 • 12.  Inspecția de securitate și sănătate în muncă. Poate fi internă - în cazul în care se desfășoară de personalul de specialitate de la beneficiar/consultanță, antreprenor sau sub antreprenor - sau externă - dacă se efectuează de organele de control de la Inspecția Muncii/ITM, Inspecția Sanitară de Stat sau de la Asigurătorul pentru accidente de muncă și boli profesionale (în prezent Casai, județeană de pensii).

Ca mijloace de comunicare în colaborarea dintre antreprenori, sub antreprenori și lucrătorii independenți, se folosesc toată gama uzuală în această activitate. Amintim aici: contractul; protocolul; înțelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonică; circulara.

 • 7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI în. timpul execuției lucrărilor se vor folosi, utilaje care să asigure o protecție adecvată a locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniște si in acea perioada se va evita folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8i VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerința A si C


PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII REABILITARE TERMICA IMOBIL Str. Venus , nr. 23

AMPLASAMENT              Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Venus , nr. 23

INVESTITOR               PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

In conformitate cu :

Legea nr.10/1995 ’’ Legea privind calitatea în constructii"

C56-85- Normativ privind verificarea caiitatii lucrărilor de constructii si instalatii aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea caiitatii in constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de constructii si instalatii aferente

HG nr 653/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Constructii

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea caiitatii produselor folosite in constructii

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in funcțiune a capacitatilor de producție

Se stabilesc urmatoarele faze:

1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B,E

2

Inspecția suprafețelor curatate înaintea apiicarii termosistemului

PVR

B.E.P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformitate aie materialelonpoiistiren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B,E,P

5

Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei

PVR+FD

B,E,P,I

6

inspecția modului de fixare a placiior de polistiren

PVLA+FD

B,E,P,I

7

Verificarea planeitatii suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

8

Recepția termosistemului

PVR

B,E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

B,E

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor:poiistiren, membrane etc

e+cq+p

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea caiitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B,E

13

Verificarea caiitatii montajului termoizolatiei la terasa

PVLA

B.E.P.I

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- in câmp,la îmbinări si racorduri canalele de ventilatie

PVR+FD

B,E,P,I

15

Verificarea montani termoizolatiei la intradosul planseului peste subsol

PVR+FD

B,E,P,I

16

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR+FD

B,E,P,l

P - Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție                                                   B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse                                         E - Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta                                           I - Inspector

CC- Certificat de conformitate                                                     CQ-Responsabii calitate

Conform reglementărilor in vigoare .executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea ia îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exempiar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a construcției."

Proiee

Executant:


Beneficiars.c^Koiec

/c°


ROMÂNIA                                         APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                   PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                   NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23 ”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23”.

Valoarea totală estimată a investiției inclusiv TVA, este de 377.712,00 lei (C+M - 328.709,75 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile            - 349.606,880 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile          - 28.105,120 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

 • - Contribuția Asociație proprietari

 • - 209.764,130 lei.

 • - 69.921,375 lei.

 • - 69.921,375 lei.

 • - 14.052,560 lei.

 • - 14.052,560 lei.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU

CONSILIER

DANIELA BELMUSTAȚĂ

SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac D.B.

Ex.1

Anexa nr. 2


la HCL nr. /


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT


DENUMIRE PROIECT


REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Str. Venus, nr. 23


AMPLASAMENT


Municipiul Timișoara, Str. Venus, nr. 23


TITULARUL INVESTIȚIEI


Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1


BENEFICIARUL INVESTIȚIEI


Asociația de proprietari din Str. Venus, nr. 23


NUMAR PROIECT


100/58-VEN 23


DATE TEHNICE:

Anul construirii:

Regim de inălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

Suprafața construită desfășurată: Aria utilă totală:

Sistemul constructiv:

1980

S+P+4

20

233 mp

1165 mp

949 mp

panouri mari prefabricate


INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

377.712,00 lei (C+M - 328.709,75 lei) 349.606,880 lei

28.105,120 lei

CONTRIBUTIA LA CO-FINANȚARE:

1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

  209.764,130 lei

  69.921,375 lei

  69.921,375 lei


 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%) 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

  14.052,560 lei

  14.052,560 lei


 • - Contribuția Asociație proprietari

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ