Hotărârea nr. 27/2014

27/28.01.2014 privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 27/28.01.2014
privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-1925/27.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1059 din 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155 din 21.112001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.451/15.12.2009 privind modificarea şi completarea Anexei la Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 - privitoare la operaţiunile şi tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara şi încheierea unui Act Adiţional la contract;
Având în vedere adresa S.C. "DANYFLOR" S.R.L. nr.RM2014-118/17.01.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera d) şi alin.(6) lit. a) pct. 9, 14 şi 19 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Accesul publicului în adăpostul pentru câini fără stăpân gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân - S.C. "DANYFLOR" S.R.L., situat pe raza comunei Şag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiş se face, după cum urmează:
a) Zilnic, de luni până vineri, în intevalul orar 12.00-18.00;
b) Zilele de sâmbătă, bilunar, începând cu prima săptămână a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 - 14.00, ocazie cu care se vor organiza "Târguri de adopţie canină";
c) Duminica şi în sărbătorile legale, adăpostul este închis publicului vizitator.

Art. 2: În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantum de 11,57 lei cu TVA inclusă, pentru un câine, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost, care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară.
La aceste sume se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care revendică câinele:
- Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic şi realizarea unei baze de date, dacă este cazul - 46,75 lei fără TVA/câine, (57,97 lei cu TVA inclusă);
- Operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelei - 127,71 lei fără TVA/câine, (158,36 lei cu TVA), respectiv orhidectomia (castrarea) masculilor - 105,93 lei fără TVA/câine (131,36 lei cu TVA inclusă);
- Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui, dacă este cazul - 31,18 lei fără TVA/câine, (38,66 lei cu TVA inclusă);

Art. 3: Termenul pentru achitarea sumelor cheltuite pentru câinii revendicaţi pe perioada staţionării în adăpost este de 14 zile lucrătoare de la data intrării câinelui în adăpost.

Art. 4: Ridicarea câinilor este condiţionată de plata cheltuielilor pe perioada de staţionare a câinilor revendicaţi în adăpost.

Art. 5: Cheltuielile de întreţinere pentru un câine adoptat la distanţă, din adăpostul gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân S.C. "DANYFLOR" S.R.L., situat pe raza Comunei Şag, D.N. 59 Km 12+200m, Judeţul Timiş, sunt în cuantum de 11,57 lei cu TVA inclusă, sumă care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost şi întreţinerea sanitar - veterinară.
La aceste sume se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanţă câinele:
- Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic şi realizarea unei baze de date, dacă este cazul - 46,75 lei fără TVA/câine, (57,97 lei cu TVA inclusă);
- Operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelei - 127,71 lei fără TVA/câine, (158,36 lei cu TVA), respectiv orhidectomia (castrarea) a exemplarului mascul - 105,93 lei fără TVA/câine (131,36 lei cu TVA inclusă);
- Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui, dacă este cazul -31,18 lei fără TVA /câine, (38,66 lei cu TVA inclusă);

Art. 6: În vederea încasării sumelor cheltuite pe perioada staţionării câinilor revendicaţi în adăpost şi pentru cheltuielile de întreţinere în cazul adopţiei la distanţă a câinilor fără stăpân, operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân va deschide un cont curent în RON şi EURO la o unitate bancară, cu destinaţie specială, prin care se vor derula operaţiuni de încasări şi plăţi, urmând a prezenta Primăriei Municipiului Timişoara la data de 5 a fiecărei luni, un raport pentru luna precedentă cu privire la situaţia revendicărilor şi adopţiilor la distanţă, însoţit de extrasele de cont.

Art. 7: Operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân - S.C. "DANYFLOR" S.R.L. va asigura pe cheltuiala sa, serviciile de deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie şi examinare medicală.

Art. 8: Achitarea cheltuielilor de întreţinere pentru un câine adoptat la distanţă din adăpostul gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân, situat pe raza Comunei Şag, D.N. 59 Km 12+200m, Judeţul Timiş se va face iniţial pentru 30 de zile, urmând ca prin Hotărâre a Consiliului Local să fie stabilite şi celelalte elemente de cost, conform legii.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie şi Dezinfecţie.

Art. 10: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie şi Dezinfecţie;
- Direcţiei Sanitare - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş;
- S.C. "DANYFLOR" S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

5C2009-52.3G2/3A.'l^


. 'ZJJ


Anexa 1 la H.C.L nr. 4-51/ !€'

ACT ADIȚIONAL nr. 1 din data de 2>< .12.2009

L PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DII


12.2lhA/.


LA CONTRACȚII

MANAGEMENT AL POPULAȚIEI CANINE, ANIMALELOR DE COMPANIE ȘI ACTIVITĂȚII DE ECARISAJ ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, PRIN CONCESIUNE Nr. SC2006-15384/31.07.2006

încheiat astăzi, 12.2009, între:

Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C 0256/408451, reprezentată prin Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU HARACICU - Director Economic, CF RO27TREZ621246 70270XXXXX deschis la Trezoreria concedent pe de o parte:

Și

S.C. “DANYFLOR”

Unic de înregistrare înregistrare la Oficuitil reprezentată prin domnul I

TREZ 6215 069X X.X.00 2185, deschis la Trezoreria Timișoara, în calitate de concesionar pe > !,e altă parte

a intervenit prezentul Act adițional nr. 1 la Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 pi rotra delegarea gestiunii serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de

companie și activității de ecarisaj în municipiul Timișoara, prin concesiune, astfel:

Art.l: Se completează Anexa la Contractul nr.SC2006-l5384/31.07.2006, privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea către S.C. „DANYFLOR” S.R.L. a serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj în municipiu I Timișoara, cu operațiunile:


D. Loga nr.l, județul Timiș, telefi:

Primar și Ec. Smarand având contul


.1


:):n

14756536, având contul n.r. Municipiului Timișoara, în calitate cili


S.R.L. cu sediul în Localitatea Șag,

R:1828770/30.11.1992, tel/fax: 01


, DN 59 km 12+200M , Jud. Timiș, Coc 1256-395051, mobil 0726-156601, Registrului Comerțului J35/3914/1991, pagina web: www.danvflor.T

Ionel PUȘCAȘ în calitate de asociat unic, având contul nr. R(u b


ni:


Nr.

Operație

U.M.

Ponderea

Tarif unii

ar

crt.

importanței tarifelor

tară IV

aprobat

l

1.

Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histere eterni a femelelor din specia câine (Caniș famiiiaris);

Lei / cap câine

5%

12'7

T

2.

Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orliidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Caniș 11 miliaris);

Lei / cap câine

5%

105

'3

3.

îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor

Lei / cap

câine

5%

31

18

4.

Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor la specia pisică (Felis sp);

Lei / cap pisică

2%

102

60

5.

Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică (Felis sp);

Lei / cap pisică

2%

75

60

6.

îngrijire post-operatorile pisică

Lei / cap pisică

2%

27

72

Art. 2: Se suprimă din conținutul Anexei la Contractul nr.SC2006-l 5384/31.07.2006 - prh la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populaț canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj, operațiunile prevăzute la pozițiile 18 19, și anume cele referitoare la „Asigurarea hranei necesare pentru păsări domestice sau ! Parc ZOO”

transport, depozitare, condiționare) parc ZOO”;

Art.3: Se actualizează tarifele cuprinse în Anexa la Contractul nr.SC2006-l5384/31.07.20(>< -privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al


.itoaire jiti I săi bai ce și „Asigurarea hranei necesare pentru animale domestice sau sălbatice (achizij i,

populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj, cu indicele prețurilor de consum și rata inflației pentru perioada de referință iunie 2006 și până în octombrie 2009 - dN 19,89% -■ comunicat de Institutului Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică Timr Art.4: Modificările și completările aduse Anexei la Contractul nr.SC2006-l5384/31.07.2006 -privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management a populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj, prin articolele 1, 2 și .1 din prezentul act adițional, se aplică începând cu 01.01.2010.

Art.5: Celelalte clauze ale Contractului inițial SC2006-15384/31.07.2006 rămân valabile.

Art.ti: Anexa la Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 - privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj - modificată și completată este prevăzută în anexa la prezentul act adițional și conslituie parte integrantă din acest document.

Art.7: Prezentul Act unul pentru prestatei, semnării lui.


ECONOȘfiE SERVICIU PROTECTI AMEDICI UI,

EJHEREDI

Adrian BERJz-AVIZAȚJU

SERVICIILE

/ /LIîicxă la Actul adițional nr. 1 Ia Contractului nr.SC2006-15384/31.07.20U<

Nr.

Crt:

OPERAȚIE

U.M

Ponderea importanței tarifelor

Tj-

U! 1

fără

rif

tar

’VA

1.

Deplasarea în teren pentru identificarea habitatelor

Lei / Km

3%

1,19

2.

Deplasarea în teren pentru prinderea și transportul în adăposturi a câ niloi fără stăpân

Lei / Km

5%

L19

3.

Deplasarea în teren pentru colectarea și transportul cadavrelor- de animale găsite pe domeniul public

Lei / Km

5%

1,19

4.

Pregătirea și încărcarea de cadavre de animale de pe domeniul public

Lei / kg.

5%

8,39

5.

Prinderea câinilor iară stăpân

Lei / cap câine

5%

13,18

6.

Cazarea câinilor fără stăpâi

tl.

Lei /cap câine / zi

5%

3,35

7.

Asigurarea hranei adăposturi

zilnice a

câinilor fără stăpân aflații în

Lei /cap câine / zi

7%

4,79

8.

întreținerea sanita

r - veterinară a câinilor fără stăpân

Lei /cap câine / zi

3%

1,19

9.

Eutanasia câinilor

tară stăpân

Lei / cap

câine

3%

25,17

10.

Neutralizarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de origine animală prin incinerare într-un incinerator autorizat

Lei / Kg.

7%

5,99

11.

Neutralizarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de origine animală pian depunere într-un puț sec autori24it

Lei / Kg.

5%

4,79

12.

Transportul de rn amenajate, în regii

ilmale sălbatice vii, cu utilaje special n ur ban și extraurban

Lei / Km

3%

3,59

13.

Identificarea câiir microcip electroni

iilor prin metoda implantării de ș și realizarea unei baze de date

Lei / cap câine

10%

4

16,75

14.

Activități de verificare și control (conform legislației în vigoare) la instituții, unități de învățământ, societăți comerciale, cetățeni etc.

Lei / oră

3%

5,99

15.

Prinderea, transportul și cazarea animalelor de companie (pisicii, porcușori de guineea, papagali, iguane etc).

Lei / buc.

3%

59,94

16.

Inventarierea pe specii și constituirea unei baze de date cu privire la păsările domestice și sălbatice de pe raza Municipiului Timișoara

Lei / oră

3%

5,99

17.

Activități de întreținere: sanitar - veterinară și de hrăriire a unor specii de păsări domestice sau sălbatice de pe raza Municipiului Timișoara

Lei / oră

4%

5,99

18.

Operațiunile de sterilizar his terectomia femele lor familiari s);

e chirurgicală prin ovario-din specia câine (Caniș

Lei / cap câine

5%

e

17,71

19.

Operațiunile de

sterilizare     chirurgicală prin

Lei / cap

5%

1 ii

15,93

orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine

câine

(Caniș familii iris);

20.

îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor

Lei / cap câine

5%

0,18

21.

Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor la specia pisică (Felis sp);

Lei / cap pisică

2%

I1

(2,60

22.

Operațiunile de     sterilizare     chirurgicală prin

orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică (Felis sp);

Lei / cap pisică

2%

75,60

23.

îngrijire post-operatorie pisică

Lei / cap pisică

2%

37,72


CONCED ENT.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA " io>

HUEIANDU


CONCESIONAR,

S.C. “DANYFLOR” S.R.L.Dr. Ing. Gheo'i

VICEP^irJlțA^ Adrian OI!DIRECTOR DIRECȚIA ECONO

E|c. Smaranda HARACICU /

CTOR DU'^)

IngxȚc. VAS ÎL'
(UM7MEDIU,

itTUPA


ȘEF SERVICIU PROTEC ȚIA MEDIULUI,

Adrian BERE-SE


AVIZAT JUR

SERVICIUL ,

Juk

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPȚIA LA DISTANȚĂ

Nr.__________/____._____.__________

0 Persoană juridică

Subscrisa, ______________________________cu sediul în

str.________________________________________________nr._______, sectorul/județul

telefon__________________, adresă de poștă electronică_______________________@

înregistrată la____________________________ sub nr. __________________ reprezentată de

_______________________________________, în calitate de ____________________________, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ____ nr. ___________ eliberat/eliberată de _________________

la data de _____._____.

0 Persoană fizică

Subsemnatul, ____________________________________, cu domiciliul în

str. _______________________________________ nr. ____, sectorul/județul

telefon ______________, adresă de poștă electronică ___________________@

legitimat/legitimată cu BI/CI seria ____ nr. _____________, eliberat/eliberată de ______________

la data de _____._____.

Se angajează să adopte la distanță câinele cu numărul de identificare ______________________sau

microcipat cu numărul _________________________, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de

serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân situat pe raza Comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, Județul Timiș, în următoarele condiții:

 • 1. Va suporta cheltuielile de întreținere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local;

 • 2. Câinele adoptat la distanță poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanță.

În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condițiilor asumate la pct. 1, adopția la distanță va înceta de drept.

Data _____._____.________,

Semnătura adoptatorului la distanță

Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

S.C. „DANYFLOR” S.R.L.

Ionel PUȘCAȘ

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR, NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC2014-1925/27.01.2014.

R E F E R A T

Intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1059 din data de 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.829 din 23.12.2013, aduce o serie de modificări și reglementări metodologice pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.

Potrivit prevederilor Capitolului III din H.G. nr.1059/2013, „Adăposturile publice și adăposturile pentru câini fără stăpâni aparținând asociațiilor pentru protecția animalelor”, art.6, accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intevalul orar 10.00-18.00. Sâmbăta și duminica și în timpul zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în vederea adopției se face în intervalul orar stabilit în conformitate cu regulamentele consiliului local.

Serviciul de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj este concesionat în prezent către S.C. „DANYFLOR” S.R.L. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj în municipiul Timișoara, cu nr.SC2006-15384/31.07.2006, câinii capturați fiind cazați în cadrul adăpostului situat pe raza comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș.

În vederea conformării cu aceste prevederi legale, propunem aprobarea accesului vizitatorilor în adăpostul de câini fără stăpân situat pe raza comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș, gestionat de către S.C. „DANYFLOR” S.R.L. în zilele de luni până vineri în intervalul orar 12.00 -18.00, precum și în zilele de sâmbătă, bilunar, începând cu prima săptămână a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 - 14.00, ocazie cu care se vor organiza „Târguri de adopție canină”. Duminica și în sărbătorile legale propunem ca adăpostul să fie închis publicului vizitator.

Potrivit prevederilor Capitolului VII din H.G. nr.1059/2013, „Revendicarea și adopția”, art.20 din H.G. nr.1059/2013, în vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local, achitarea sumelor urmând a se face în termenul stabilit tot prin hotărârea a consiliului local.

Câinii cazați în adăpostul S.C. „DANYFLOR” S.R.L. sunt capturați pe domeniul public și privat al municipiului Timișoara, după cum urmează: câinii crescuți, adăpostiți, ținuți pe domeniul public, alte locuri publice sau în spații adiacente acestora în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, potrivit prevederilor legale.

Sumele cheltuite din bugetul local pentru câinii capturați pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara și cazați în adăpostul S.C. „DANYFLOR” S.R.L., potrivit tarifelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj în municipiul Timișoara nr.SC2006-15384/31.07.2006, aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.451/15.12.2009, sunt de 9,33 lei la care se adaugă TVA aferentă, pentru o zi, reprezentând:

 • - Cazarea câinilor fără stăpân - 3,35 lei fără TVA/zi;

 • - Asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflați în adăposturi - 4,79 lei fără TVA/zi;

 • - Întreținerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân - 1,19 lei fără TVA/zi;

La această sumă se mai adaugă și cheltuielile de identificare prin microcipare, în situația în care câinele nu este identificat prin microcipare, precum și sterilizarea (diferențiat pentru exemplarele femele și mascul, dacă exemplarul revendicat nu este sterilizat) și îngrijirea postoperatorie, după cum urmează:

 • - Identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul și realizarea unei baze de date - 46,75 lei fără TVA/cap de câine;

 • - Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris) - 127,71 lei fără TVA/cap de câine;

 • - Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris) - 105,93 lei fără TVA/cap de câine;

 • - Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, după caz - 31,18 lei fără TVA/cap de câine; Tarifele de mai sus au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 451/15.12.2009.

Propunem în acest sens ca sumele cheltuite cu staționarea câinilor în adăpost să fie în cuantumul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.451/15.12.2009, acestea urmând să fie achitate de persoana care solicită revendicarea, după depunerea declarației -angajament, potrivit cerințelor legislației în vigoare și verificarea veridicității cererii de revendicare, potrivit programului de lucru al adăpostului, pe baza devizului întocmit de operatorul serviciului de gestiunea a câinilor fără stăpân, fără a depăși termenul de 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui în adăpost. Plata se va putea face numerar, la sediul adăpostului sau prin virament, cu prezentarea sau comunicarea documentului de plată vizat de bancă.

Potrivit prevederilor Capitolului VIII din H.G. nr.1059/2013, „Adopția la distanță a câinilor fără stăpân, prelungirea perioadei de staționare în adăpost a câinilor nerevendicați, neadoptați direct și neadoptați la distanță”, începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și străinătate, prin completarea unei declarații - angajament.

Adopția la distanță, potrivit prevederilor H.G. nr.1059/2013 este procedura prin care, persoanele fizice sau juridice își pot asuma responsabilitățile suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută de art.4 alin.1 din Ordonanța de Urgență, adică de 14 zile lucrătoare.

Cerințele prevăzute de lege pentru câinii adoptați la distanță este aceea de identificare, înregistrare în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitare, vaccinare, sterilizare și relocare în cuști special destinate.

Odată cu completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor astfel adoptați, termenul de adăpostire a acestora se prelungește, cu respectarea de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.

În această perioadă, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să anunțe adoptatorul la distanță, în termen de două zile lucrătoare, cu privire la orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat, cheltuielile cu tratamentele fiind în sarcina adoptatorului la distanță.

Potrivit prevederilor art.26 din H.G. nr.1059/2013, cheltuielile de întreținere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptați la distanță se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, plata cheltuielilor urmând a fi realizate în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

În vederea respectării cerințelor legale, se impune stabilirea taxei pentru adopția la distanță. La stabilirea acestor cheltuieli de întreținere în adăposturile publice, potrivit prevederilor art.26 alin.3, se vor lua în calcul următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, materiale.

În conformitate cu prevederile Contractului nr.SC2006-15384/31.07.2006, pentru operațiunile și serviciile de gestiune a câinilor fără stăpân, sunt stabilite tarife aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.451/15.12.2009, astfel cheltuielile pe care le presupune adopția la distanță pentru un câine sunt, după cum urmează:

 • - Cazarea câinilor fără stăpân - 3,35 lei fără TVA/zi;

 • - Asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflați în adăposturi - 4,79 lei fără TVA/zi;

 • - Întreținerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân - 1,19 lei fără TVA/zi;

 • - Identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul, și realizarea unei baze de date - 46,75 lei fără TVA/cap de câine;

 • - Operațiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris) - 127,71 lei fără TVA/cap de câine, respectiv operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris) -105,93 lei fără TVA/cap de câine;

 • - Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, dacă este cazul - 31,18 lei fără TVA/cap de câine;

Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 nu prevede tarife pentru medicamente de uz veterinar (deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie sau examinare medicală a câinilor pentru evaluarea stării generale de sănătate a câinilor și tratamente medicale).

Având în vedere faptul că Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va publica și actualiza, în termen de 30 de zile, pe site-ul oficial al instituției, spre informare, o listă cu costurile estimative pentru hrana uscată, medicamentele de uz veterinar și unele materiale, conform prețurilor de pe piață, cu acordul scris al operatorului serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân - S.C. „DANYFLOR” S.R.L. înregistrat cu nr. RM2014-118/17.01.2014, aceste servicii se vor realiza cu titlu gratuit de către operator pentru câinii din adăpost, până la stabilirea unor tarife negociate prin Comisia de negociere cu terții din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ori achiziția acestor consumabile medicale veterinare sau a unor servicii veterinare. Serviciile veterinare cum ar fi examinarea medicală și tratamentele medicale pot constitui și obiect al unor colaborări cu asociațiile locale, naționale sau internaționale de protecție a animalelor sau cabinete ale medicilor veterinari de liberă practică, donații și sponsorizări.

În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1059 din data de 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

PROPUNEM

Aprobarea următoarelor reglementări locale privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timișoara:

 • 1.     Accesul publicului în adăpostul pentru câini fără stăpân gestionat de operatorului serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân - S.C. „DANYFLOR” S.R.L., situat pe raza comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș, se face, după cum urmează:

 • - Zilnic, de luni până vineri, în intevalul orar 12.00-18.00;

 • - Zilele de sâmbătă, bilunar, începând cu prima săptămână a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 -14.00, ocazie cu care se vor organiza „Târguri de adopție canină”;

 • - Duminica și în sărbătorile legale, adăpostul este închis publicului vizitator.

 • 2.     În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost, în cuantum de 11,57 lei cu TVA inclusă, pentru un câine, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost, sumă care include: Cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost și întreținerea sanitar -veterinară.

La aceste sume, se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care revendică câinele:

 • - Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), și realizarea unei baze de date, dacă este cazul - 46,75 lei fără TVA/câine, (57,97 lei cu TVA inclusă);

 • - Operațiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelei - 127,71 lei fără TVA/câine, (158,36 lei cu TVA), respectiv operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor - 105,93 lei fără TVA/câine (131,36 lei cu TVA inclusă);

 • - Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui, dacă este cazul - 31,18 lei fără TVA/câine, (38,66 lei cu TVA inclusă);

Termenul pentru achitarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost este de 14 zile lucrătoare. Revendicarea câinilor este condiționată de plata cheltuielilor pe perioada de staționare a câinelui revendicat în adăpost. Plata se va putea face numerar, la sediul adăpostului sau prin virament, într-un cont deschis cu această destinație specială, cu condiția prezentării/comunicării

FO53-01, Ver.2.

documentului de plată în original către operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân S.C. „DANYFLOR” S.R.L., la sediul adăpostului situat pe raza comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș, prin fax sau e-mail.

 • 3.     Cheltuielile de întreținere pentru un câine adoptat la distanță, din adăpostul gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân S.C. „DANYFLOR” S.R.L., situat pe raza Comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, sunt în cuantum de 11,57 lei cu TVA inclusă, sumă care include: Cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost și întreținerea sanitar - veterinară.

La aceste sume, se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanță:

 • - Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), și realizarea unei baze de date, dacă este cazul - 46,75 lei fără TVA/câine, (57,97 lei cu TVA inclusă);

 • - Operațiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelei - 127,71 lei fără TVA/cap de câine, (158,36 lei cu TVA), respectiv operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) a exemplarului mascul - 105,93 lei fără TVA/câine (131,36 lei cu TVA inclusă);

 • - Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui, dacă este cazul - 31,18 lei fără TVA/câine, (38,66 lei cu TVA inclusă);

 • 4. În vederea încasării sumelor cheltuite pe perioada staționării câinilor revendicați în adăpost și pentru cheltuielile de întreținere în cazul adopției la distanță a câinilor fără stăpân, operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân va deschide un cont curent în RON și EURO la o unitate bancară, cont cu destinație specială, prin care se vor derula operațiuni de încasări și plăți în numerar și prin virament, urmând a prezenta Primăriei Municipiului Timișoara la data de 5 a fiecărei luni, un raport pentru luna precedentă cu privire la situația revendicărilor și adopțiilor la distanță, însoțit de extrasele de cont.

 • 5. Operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân - S.C. „DANYFLOR” S.R.L. va asigura pe cheltuiala sa, serviciile de deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie și examinare medicală.

 • 6. Achitarea cheltuielilor de întreținere pentru un câine adoptat la distanță din adăpostul gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân, situat pe raza Comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, Județul Timiș se va face inițial pentru 30 de zile, urmând ca prin Hotărâre a Consiliului Local să fie stabilite și celelalte elemente de cost, conform legii.

VICEPRIMAR,                     SECRETAR,

Dan DIACONU                      loan COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,

Compartimentul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție,

Consilier Mihăiță aFrENIE

Consilier Victor - Cătălin BIRDA


Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ,

Diana - Mihaela NICA


CONSILIER,

Iudit BERE - SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC,

Red. BSI, MA, VCB, Dact: BSI, Ex.4

ROMANIA

Județul Timiș                   Direcția de Mediu

Primăria Municipiului Timișoara

S-a inregistrat cu numărul: RM2014-000118 din 17.01.2014

Cod validare: 20B46

DM03 Cereri/sesizari diverse referitoare administrarea mediului, protecția mediului și la spații verzi

Am preluat de la

Firma: SC DANYFLOR SRL

Cu adresa: Comuna Sag nr.dn59 km 12+200m

Total 1 file                 Termen de rezolvare: 16.02.2014

Obs. ÎNAINTARE ADRESA NR 471/16.01.2014 REFER PUNCT DE

VEDERE TAXA ADOPȚIE LA DISTANTA

Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite

Timișoara, la 17.01.2014


Consilier/Refgrem, Ipaiia Cajofescu . Puteți verifica starea cererii Dvs la adresa www.paeiariffl Informații telefonice despre acte, prouleme, cereri/și sesizi Caii Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri jm^imptii''

tm.ro.

bserviciul

Iprogra

fiului PMT.

Cod FQ

- 24 - 01, ver.


Societatea Comercială “DANYFLOR” S.R.L.

Comuna Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș CF 1828770/30.11.1992

Nr.//^ din data de 16.01.2014.


Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

La solicitarea Dumneavoastră privind punctul de vedere al S.C."DANYFLOR” S.R.L. cu privire la taxa pentru adopția la distanță, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1059 din data de 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.829 din 23.12.2013, S.C. „DANYFLOR” S.R.L. vă comunică următoarele:

 • - Potrivit cerințelor prevăzute de lege pentru câinii adoptați la distanță, S.C. „DANYFLOR" S.R.L. trebuie să respecte procedura de identificare, înregistrare în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitare, vaccinare, sterilizare și relocare în cuști special destinate.

 • - Potrivit prevederilor art.26 din H.G. nr. 1059/2013, cheltuielile de întreținere în adăpost a câinilor fără stăpân adoptați la distanță se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, plata cheltuielilor urmând a fi realizate în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

 • - Stabilirea taxei pentru adopția la distanță trebuie să ia în considerare cheltuieli de întreținere în adăposturile publice, cu următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, alte cheltuieli materiale.

Contractul pentru serviciile de gestiune a câinilor fără stăpân stabilește tarife pentru aceste servicii din adăpost, astfel cheltuielile pentru adopția la distanță sunt:

 • 1. cazarea câinilor fără stăpân - 3,35 lei fără TVA/zi;

 • 2.  asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflați în adăposturi - 4,79 lei fără TVA/zi;

 • 3. întreținerea sanitar • veterinară a câinilor fără stăpân -1,19 lei fără TVA/zi;

Subtotal 9,33 lei fără TVA/zi/câine

La această sumă se adaugă următoarele cheltuieli:

 • 4.  identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă este cazul și realizarea unei baze de date - 46,75 lei fără TVA/cap de câine;

 • 5. operațiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Caniș familiaris) - 127,71 lei fără TVA/cap de câine, respectiv operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine {Caniș familiaris) -105,93 lei fără TVA/cap de câine;

 • 6. îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor-31,18 lei/cap de câine;

în contract, nu sunt prevăzute tarifele pentru deparazitare, vaccinare antirabică, examinare medicală și tratamente medicale.

în vederea aplicării prevederilor H.G. nr. 1059/2013, S.C. „DANYFLOR” S.R.L. va suporta pe cheltuială proprie contravaloarea deparazitării și a vaccinării antirabice a câinilor adoptați la distanță, până la încheierea contractului ori emiterea unei alte dispoziții după publicarea de către A.N.S.V.S.A., spre informare, a unei liste cu costurile estimative medicamentele de uz veterinar, și unele materiale,

în ceea ce privește procedura de adopție la distanță, propunem ca declarațiile angajament să fie făcute publice atât pe pagina adăpostului www.danyflor.ro cât și pe paginile web ale primăriei, urmând să fie înregistrate la adăpostul S.C. „DANYFLOR” S.R.L. situat pe raza comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș. Achitarea taxei pentru adopția la distanță propunem să fie realizată direct într-un cont deschis al S.C. „DANYFLOR” S.R.L., urmând ca toate încasările să fie utilizate numai pentru întreținerea și tratarea câinilor adoptați la distanță, urmând ca Direcția de Mediu -Compartimentul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție să fie informată cu privire la utilizarea acestor sume, printr-un Raport lunar, al cărui conținut și grad de detaliere să fie convenit între S.C. „DANYFLOR” S.R.L. și conducerea Primăriei Municipiului Timișoara.

Cu stimă,