Hotărârea nr. 269/2014

269/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C"
Hotararea Consiliului Local 269/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12247/13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.18/2009, actualizata, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din data de 14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2: Se inlocuieste Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din data de 14.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C" cu Anexa nr. 2 la prezenta hotarare;
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

FOAIE DE CAPAT

MAI 2013


Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A+B+C

Amplasament

Municipiul Timișoara, Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79

, sc.A+B+C

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

B-dul C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din Bdul. 16 Decembrie 1989 nr.

79, sc.A+B+C

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr. 23 Ing. PALADE Cristian

Număr proiect

100/1-16DEC 79

Faza de proiectare

P.T.+C.S.

Data

NR PROIECT : 100/1-16DEC 79


SEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


EXPERT TEHNIC


AUDITOR ENERGETIC


VERIFICARE PROIECT LA CERINȚELE:


A-REZISTENTA SI STABILITATE


C- SIGURANȚA LA INCENDIUDr. ing. MARINOV VICTOR}!


Dr. ing. MARINOV VICTOR


F- IZOLAȚIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMP^^WgRGIE


''WVsco^r


COLECTIV DE


SEF PROIECT


PROIECTANT
BORDEROU

 • A. Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantelor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de control al calitatiî lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabiiitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

 • B. Piese desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan subsol

Plan pai*ter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Tablou tâmplari e

Detalii de execuție

întocmit

PROIECT G&A SRL

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE SI DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A+B+C

Amplasament

Timișoara, Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A+B+C

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 sc.A+B+C

Proiectant general

S.C.PROIECT C&AS.R.L.

Faza

P.T.+C.S,

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla in partea de început al unui cartier mare de locuințe al orașului -cartierul Sagului. Imobilul se afla pe o artera importanta a orașului. Toata imobilele din zona au regim de inaltime S+ P+10

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+1O, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat si are 3 scări. Este compus din 132 apartamente din care: 6 apartamente cu 2 camere, 126 apartamente cu 3 camere,

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

J Temperatura aerului:

media lunara minima:-(1+2)°C in ianuarie;

media lunara maxima: +(21+23) °C in iulie;

temperatura minima absoluta: -35,3DC in ian. 1963

temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952

J Precipitații:

media anuala: 580^590 mm.

 • -  media lunara maxima: 80+88 mm in iunie

cantitatea maxima in 24hl00 mm

ri Vântul:

 • - direcții predominante: nord - sud

Geologia

Adâncimea maxima de îngheț: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit din nisipuri fine prăfoase, nisipuri fine si mijlocii de grosime minim 6 m. Nivelul apei este ridicat ( 1 - 2 m) fata de CTN

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI 00-1/2006, perioada de colt este Tc= 0,70 sec, Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 = 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare ag=0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialități

Situația existenta

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de locuințe la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de înălțime este S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat si are 3 scări. Este compus din 132 apartamente din care: 6 apartamente cu 2 camere, 126 apartamente cu 3 camere, acoperișul este de tip terasa necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm., termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Fațada principala este realizata cu placaj din cărămidă aparenta la parter si. bordari pe zone reduse la etaje. Pe fațada sunt 6 balcoane. Fațada prezintă desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari

Fațada posterioara este realizata cu placaj din cărămidă aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fațada sunt 6 balcoane. Fațada prezintă desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari

Fațada laterala stanga este realizata cu placaj din cărămidă aparenta la parter si bordari pe fasii verticale de lățime mare la etaje. Pe fațada sunt 2 balcoane. Fațada prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fațada laterala dreapta este realizata cu placaj din. cărămidă aparenta la parter si bordari pe fasii verticale de lățime mare la etaje. Pe fațada sunt ,2 balcoane. Fațada prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefinisati. Pereții care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevazuti cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost Înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Usa principala de acces in clădire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta, Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul are 120 balcoane si 40

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din pereți structurali din beton armat monolit

Dispunerea pereților este in sistem fagure avand travei de 3.6, 3.3 m si deschideri de 4.8, 2.4 m

Terenul de fundare este constituit din nisipuri fine prăfoase, nisipuri fine si mijlocii de grosime minim 6 m. Nivelul apei este ridicat (1-2 m) fata de CTN

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime.

Planseele sunt din fasii cu goluri, scările sunt cu o rampa din beton, armat monolit, iar acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Utilități

Clădirea are următoarele utilitati:

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de la punctul termic

alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților

Instalații

Starea instalației de încălzire este rea. Conductele de Încălzire si apa calda din subsol au — izolația intr-o stare tehnica rea. Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil, sunt vechi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Betoane cu segregări

 • □ Rosturi de turnare accidentale datorate aprovizionării, netratate corespunzător

 • □ Zone cu betoane de calitate mai slaba cauzate de deficiente de aprovizionare

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au multe punți termice

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de -asigurarea unei rigidități constante, fara schimari bruște de la un nivel la altul;

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri, din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a terasei este foarte rea cu infiltrații frecvente după orice ploaie. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 160 logii/balcoane ale imobilului 68 sunt închise cu tamplarie cu geam termopan si 92 sunt deschise sau închise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

  • 3.1 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

 • 1  Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm grosime, La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

 • 2  La clădirile care au. locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm. din polistiren extrudări iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

 • 4  Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt închise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT

Alegerea acestei variante are la baza următoarele considerente:

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-!) termoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului Închiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizolante

 • 5  Termoizolarea planseului peste subsol, se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Termoizolarea ultimului planseu: l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului planseu fiind spațiu Încălzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea termoizolarii se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui. strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem termohidroizolant in una din următoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci c-and strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistirer expandat si a hidroizolatiei, C) .indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul in care termoizolatia are acumulări de apa Însemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere următoarele lucrări:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din. subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

F h< O 1 E C T -A 'E. N S E

 • 8  La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista părțile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât după inlaturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând la pagube Însemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua.

 • 11  Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

 • 3.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR PRECONIZATE

Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art.4 lit. a)-d) din Ordonanța de Pentru reabilitare se propun armatoarele lucrări:

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturi), inclusiv a parapetilor de la togii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațada cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avand următoarele caracteristici tehnice minimale.

al) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru câmp curent fațada opaca;

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 1.20

Codul de identificare conform SRW13163:2009:>e: EPS100 - EN 13163;;

Ș2WT"rtV” SSX* ,5™120 -rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

-7T2-E2-i^iâsa de

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:______

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: XPS-EN 13K4-T1-DLT(1)5-Că(10A’)300-WL(T)0.7-WiXV)3-MU150-FT2 -clasa 'de rezistenta ta foc B-s2,dO, conform SR-EN 13501-1W-2010 :

b) vată minerală bazaltică (MW)*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10%-CS(10/Y)

min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 10 kPa

.*■ ț. -S.

Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW ™ EN 13162 - T5 - DS (T+) ~ CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 135014+A1-2010

^utilizata pe fasii de 30 cm lățime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor clădirilor avand inaitimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3) Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

 • -  Se încep după terminarea înlocuirii tamplariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform IA

~ Se traseaza orizontalitatea si se montează cu di'bluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

 • -  Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

™ Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

 • -  Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren. extrudat de 3 cm grosime

 • -  La clădirile avand inaitimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termo sistemul

Reguli generale:

 • *  Se indeparteaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele închide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

 • *  La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator conform planșelor de detalii.

* Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor 11 prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

*

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si înlocuirea ușilor de acces in clădire cu usi din PVC cu geam termoizolant . Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

™ Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor ș.i ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si a caietelor de sarcini

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei

™ După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea .infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică

 • -  Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

ușinnin. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplarie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

~ Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

~ Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

~ Glaf exterior.

 • 3 Închiderea Balcoanelor/logiilor

 • -  Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului clădirii. Tâmpi ari a este etanșa cu rama din PVC. având minim 5 camere si. geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini.

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de inaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor aduce la cunoștința proiectantului toate neconcordantelc

Balconul tip 1 se închide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Logia tip 2 se închide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar în centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului. se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa, orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 4 Reabilitare termica planseu peste subsol

~ Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm. Termosisternul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă.

Codul de identificare pentru polîstiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 - L2 W2 - S.2 - P4 ™ BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70/-) 2- TR 120 -clasa de rezistenta la foc B-s2,dOs conform SR-EN 13501-1+Al“2010 ■

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

 • 5 Reabilitare termica planseu terasa

La acoperișurile terasa reabilitarea termoizolației se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizolații. Stratul suport îl constituie betonul de panta existent deoarece straturile de termoizolatie existenta sunt îmbibate cu apa si pastrarea lor este riscanta. Se îndepărtează toate straturile pana la acesta. Betonul se rectifica si se montează o bariera de vapori emulsie bituminoasa aplicata la rece si apoi se aplica prin lipire termoizolatia din polîstiren avand 12 cm grosime. Peste termoizolatie se aplica o membrana autoadeziva de 2 mm grosime si membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini si a tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 150'- EN 13163 -T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1 -2010

Flidroizolatia se va realiza conform soluției din proiectul de execuție ca structura hidroizolanta cu membrane dublu armate având grosimea utilă (fără strat de protecție) de minim 6 mm sudate cu flacăra de membrana autoadeziva lipita pe polîstiren in totala aderenta conf prevederilor din GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLÎSTIREN

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 120

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR

min. 150 kPa

CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE

Forța de rupere Ia tracțiune

longitudinal

>450 N/5cm

transversal

> 400 N/5cm

Stabilitatea la cald

min. 120oC

Flexibilitatea la rece

- 12oC

Rezistența la perforare statică

> 15 kg

 • 6 Lucrările constau in refacerea termoizolatiei de pe țevile de încălzire din subsol si montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele poprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

 • 7 Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul clădirii la terminarea lucrărilor

 • 3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 51/2013 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al. construcției. Construcția are rezerve sa preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe in.alt.imea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Logia tip 2 se inchide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe înălțimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de Închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa d.< prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar în. centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin Închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele me.ntio.nate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie- se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabila a suprafețelor si îndepărtarea placărilor, Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Desfacerea straturilor existente de hidroizolatîe, termoizolatie si beton de panta, daca acestea se vor înlocui, se va face mecanizat cu scule ușoare care nu produc vibratil mari pentru a nu afecta structura de rezistenta

B AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, C--I i: ing, OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente.

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 1.8/2009 si completata de OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de performanta energetica atribuie

-clădirii de referința clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 38 kg/mp.

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizări este 89.06.

-Clădirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din MC001/PIII.

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încălzire anuala de 529701 kWh/an, in tone echivalent petrol, 455.538255388847 tep reprezentând o reducere a consumului pentru Încălzire cu 62.69%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 127128 kg/an

SOLUȚIA PROPUSA PRIN PROIECT ADUCE CONSUMUL DE ENERGIE. PENTRU ÎNCĂLZIRE LA 47 kW/mp, an< 100 kW/mp,an

 • 3.4 Durata preconizata a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor de intervenție                             91 zile

Durata perioadei de garanție a Iucrarilor(ani de la recepția terminării           5 ani

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PRECONIZATE

0   2   4   6   8   10 12 14

Organizarea de șantier

SAPT. 1

1

Izolare termica pereți exteriori

SAPT. 1 - SAPT. 13

înlocuire tamplarie exterioara

SAPT. 2 - SAPT. 5

închidere balcoane/logii

SAPT. 2 - SAPT. 6

C' 4 T'.

Reabilitare termica planseu

SAPT. 9-SAPT. 13

■ 4

terasa

• -......"• *..........----------------------- -----

Reabilitare termica planseu peste

SAPT. 8-SAPT. 10

subsol

J. 5 COSTURILE ESTIMA 77EE ALE INVESTIȚIEI

Valoarea investiției conform devizului general

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI INCLUSIV TVA

(in preturi estimative la nivelul lunii august 20'12 1 euroM.45 lei)

Cap.l Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0 lei

75064 lei 1617050.04 lei 209637 lei


Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

Cap. 5 Alte cheltuieli

TOTAL                                   235817.1 lei

DIN CARE C+M.                           2055270 lei

5.6 SURSELE DE FINANA TRE

Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2007-201.3 Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor de locuit

60%

Primăria Municipiului Timișoara

20%

Asociația de Locatari

20%

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerințele minime.de calitate;certificate conform normelor legale. SISTEMUL TERMOIZOLANT (POLISTIREN, ĂDEZIV, PLASA, DIBLURI) VA AVEA SISTEMUL ’T" DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII MATERIALELOR CONFORM ORDINULUI 1558/2004 SI A HGR 622/2006.

 • 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin următoarele reglementări:

• HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

© HG nr.355/2007 - supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

© HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși

la zgomot;


HG nr.971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate;

HG nr. 1048/2006 - cerințe minime privind echipamentul Individr

HG nr. 1051/2006 - cerințe de securitate la manipularea manuală^ mas

HG nr. 1091/2006 - cerințe minime de securitate pentru locul de fljflncă

HG nr.l 146/2006 --cerințe minime de securitate la utilizarea echipaS^^lo^de HG nr. 1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenților cluSn^Ș^^^^


® HG nr.l876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătorilor la vibrații.


De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă modifWa^și acesteia aprobate prin HG nr. 1425/2006 modificate.          X

 • 7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

în.timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaje care locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta orarul de linist folosirea sculelor care produc zgomote intense.

 • 8.CTULUIreâsnroiefctiwwse va race la cerința A,C si'


1/ întocmit, M ing. Cristian

4*» Z’

Numele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN REMUS

Calea Lugojului nr.67 Ghiroda

Tel. +40754020500


REFERAT


Privind verificarea de calitate la cerința a proiectuluițXG:S4Q8


Proiect Nr. 100 / 1 -16 DEC 79 - Reabilitare termicalmobil


faza -----—----- ce face obiectul contractului

 • 1. Date de identificare1: Proiectant general

 • -  Auditor Energetic

Investitor

 • -  Amplasament:

Data prezentării pentru verificare :


S.C. PROIECT C&A S.R.L


Ing. Vasile Olaru


Primăria Municipiului Timișoara

Bulevardul 16 Decembrie 1989, Timișoara, Județul Timiș


24 mai 2013


 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 219 / 30.10.2012, Nota energetica 89,06 (C)

Pereți exteriori-panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

 • - înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

 • - pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă Sa verificare2:

 • -  Tema de proiectare           ___________________________

~ Certificat de urbanism nr. emis de

 • -  Avize obținute:

La proiectantul general

 • -  Autorizația de construire: nr.            emisa de

Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranța la acțiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizări, etc.)

Memoriu! elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa pentru respectarea cerinței verificate

Nota de calcul in care se fundamentează soluția propusa, programul de calcul si listingul___________________________________________________________________

Alte documente Raportul de Expertiza Energetica al clădirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a clădirii

 • 4. Concluzii asupra verificării:1 2 3

 • a)  In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.

Am primit „4___exemplare

Am predat_4__exemplare

Verificator Tehnic


Investitor/Proiectant


L.S.

Numele si prenumele verificatorului atestat

Dr. ing. Marinov Victor-Radu                                                   Nr.38 data 29.03.2013

Persoana fizica                                                                      Conform registrului de evidență

Adresa : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr. 6 ap. 7

Tel.: 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința A1

a proiectului: Reabilitare termica imobil Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A+B+C faza DT+DDE ce face obiectul contractului TlM/99

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L,

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A+B+C

Data prezentării proiectului la verificare: 29.03.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si aie construcției :

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de înălțime S+P+10 are structura de rezistenta din pereți structurali din beton armat monolit. Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime, planseele sunt din beton armat monolit avand 13cm grosime din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit, acoperișul este de tip terasa necirculabila.Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit.

Construcția nu prezintă avarii semnificative.

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polîstiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC.. Reabilitare termica planseu terasa - cu polîstiren expandat de 12 cm grosime.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 1295/24.04.2013

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de,......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluzii asupra verificării:

(a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampiîându-se conform îndrumătorului;

(b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA AL CLĂDIRII

Am primit 7 exemplare


I n vestitor/TJr^gșnt


Am predat 7exemplare

Verificw^oi^ț^^^țL rrl^W

Numeie si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

Nr.286 data 29.04.2013


Conform registrului de evidență


FIRMA: Persoana fizica

Adresa, telefon, fax:

Timișoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Te! 0256/436029

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința "C-SECURITATEA LA INCENDIU

a proiectului: Reabilitare termica imobil Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A+B+C

faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/101

 • 1, Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A-t-B+C

0                                      . ••           . •"

Data prezentării proiectului la verificare: 29.04.2013

 • 2, Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice.constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic

In conformitate cu P100/2006."Normativ de proiectare antiseismica a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice si industriale”, clădirea se înscrie in clasa IIl-constructii de importanta normala.

Categoria de importanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor" este "C".

Gradul de rezistenta la foc este I l-lII

Structura de rezistenta

-fundațiile sunt din beton armat

-pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm)

-pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime

-planseele sunt din fasii cu goluri

-scările sunt cu o rampa din beton armat monolit

-acoperișul este de tip terasa necirculabila

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoaneior cu tamplarie din PVC. . Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010.

La nivelul fiecărui planseu se dispune perimetral o fasie de 30 cm lățime din vata minerala bazaltica avand 10 cm grosime cu rol in evitarea propagării incendiului pe fațada.

Rețeaua de distribuție pentru apa potabila existenta asigura debitul de incediu exterior la presiunea de 0.7 bar pentru intervenția unitatii de pompieri a municipiului Timișoara.

 • 3, Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 1295/24.04,2013

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.....................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4.Concluzii asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONAREA HIDRANTIILOR IN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare


Am predat 7 exemplare


Investitor/ Proiectant

S.C. PROIECT C&AS.R.L

ing. PALADE CristianPROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA L VCRĂRII


AMPLASAMENT


INVESTITOR


REABILITARE TERMICA IMOBIL Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A+B+C

Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Bdul. 16 Decembrie 1989 nr. 79 , sc.A^B+C

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA^^S 0 V


In conformitate cu :


Legea nr. 10/1995 11 Legea privind calitatea in construcții”C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații âfeOtg~S


HG925/1995 privind aprobarea 'Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructîi-Reguîamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG nr 653/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a capacitatilor de producție

Se stabilesc următoarele faze:

1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B,E

2

Inspecția suprafețelor curatate Înaintea aplicării termosistemului

PVR

B,E,P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale

materialelor: pol iști ren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B,E,P

5

Montarea șî efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei

PVR+FD

B,E,P,I

6

Inspecția modului de fixare a plăcilor de polistiren

PVLA*FD

D E D 1

Dstz,r jl

7

Verificarea planeitatii suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

8

Recepția termosistemului

PVR

B E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

rj r*

DtC

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelonpolistiren, membrane etc

E+CQ+P

CC •

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B,E

13

Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa

PVLA

B,E,PJ

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- in câmp,la îmbinări si racorduri canalele de ventilație

PVR+FD

B,E,P,I

15

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR+FD

B,E,P,I

P - Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție                                                  B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse                                          E ~ Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta                                           I - Inspector

CC- Certificat de conformitate                                                      CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor in vigoare .executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menționate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a construcției."

Proiectant:                .

S.C. PROIECM&ASRL^Executant:


Beneficiar§3@o Oâ ol

jWFL           • •' •*• '-T&^C J^V^Clr^! j '

K, CS-K—L*-* i ‘•^^-■YI >

^&OOu ' 3ilistra Bl _V3 Tiniisoaia, sud TIMIȘ

Wf | ' Td 0729 00 13 00, 0748 29 54 32; Fan 0356 44 76 40

e-niail: proiectc..aftzigmail.com ; UA,yu\pi        blatjspa tom

CAIETE DE SARCINI REABILITARE TERMICĂ

CUPRINS

® APLICARE TERMOSISTEM

® TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL

9 MONTARE TAMPLARIE PVC LA FERESTRE SI BALCOANE/LOGII

© REABILITARE TERASĂ

• REABILITARE PLANȘEU POD

Caietele de sarcini au caracter general și pentru fiecare imobil se vor aplica doar capitolele care au legătura cu operațiile de reabilitare specificate în proiectul tehnic

* APLICARE TERM'OSISTEM

Termosistemul compact este alcătuit din următoarele straturi indicate în ordinea tehnologică, de la componenta rezistentă (constituită de pereții din beton, zidărie de B.C.A. sauproduse ceramice) spre exterior:

 • a) adezivul specific pentru lipirea izolației termice pe suport (partea opacă a pereților);

 • b) plăcile termoizolante (componenta termoizolantă);

 • c) mijloace de fixare mecanică (ancore, dibluri expandabile, profite);

 • d) unul sau două straturi de protecție (grund sau masă de șpaclu din mortar adeziv) din care cel puțin unul conține o armătură (țesătură din fire de sticlă, plasă metalică, etc.);

 • e) materialul de finisare specific sistemului (tencuială decorativă, placaj ceramic, etc.).

SE VA FOLOSI OBLIGATORIU UN SISTEM COMPLET FURNIZAT DE UN PRODUCĂ1

SE VOR RESPECTA PREVEDERILE DIN ACEST CAIET ÎMPREUNĂ CU SPECIFICAȚIILE PRODUCĂTORULUI.

PROFILELE SE CONSIDERA IMPLICIT INCLUSE IN SISTEMUL TERMOIZOLANT CHIAR DACA ELE NU APAR EXPLICIT IN LISTELE DE CANTITĂȚI!!!

Executantul va respecta indicațiile din documentația tehnică (proiect te.lui.ic și detalii de execuție) precum și ale producătorului referitoare la:

 • (1) temperaturile minime și maxime de lucru; (este interzisă aplicarea la temperaturi sub +5oC asuportului, materialelor și temperatura în aer, iar la tencuiala silicatică sub +8 oC)

 • (2) măsurile de protecție a lucrărilor în curs de executare pe timpul perioadelor de întrerupere datorate condițiilor atmosferice nefavorabile (ploaie, ceață, vânt, etc.);

 • (3) plasa de protecție împotriva acțiunii directe a razelor solare;

 • (4) depozitarea și prepararea produselor componente ale termosistemului;

 • (5) distanța de montare a schelei față de pereți și lungimea ancorelor (corelată cu grosimea termoizolației).

 • (6) operațiunea de aplicare a alcătuirii termoizolante se efectuează după:                               •:

 • a) încheierea și verificarea montajului elementelor vitrate;

 • b) pregătirea suprafețelor suport și efectuarea probei de lipire pentru a stabili dacă suportul este uscat;

 • c) protejarea cu folii a suprafețelor de sticlă, lemn, PVC sau aluminiu;

 • d) încheierea fixării tuturor elementelor care penetrează ansamblul (suporturi, conducte);

 • e) asigurarea măsurilor de protecție a aticelor, coronamentelor zidurilor sau ale altor suprafețe orizontale astfel încât să fie împiedicată infiltrarea apei între termoizolație și suport;

 • f) încheierea lucrărilor de eliminare a umidității ascensionale și a depunerilor de săruri din zona soclului. DEFINIȚII

Sistemul termoizolant ETICS se compune din

Profilul de soclu, din aluminiu (olei inoxidabil), se montează la baza sistemului prin prindere mecanică cu dibluri, in poziție orizontală, având rol de susținere. Este prevăzut cu lăcrimar pentru scurgerea apei de ploaie asigurându-se astfel evitarea infiltrării apei in zona soclului.

Profilul de colț( este un profil PVC, cu margini din fibră de stică fiind utilizat ia armarea suplimentară a muchiilor . Conferă o rezistență suplimentarăd la solicitări mecanic, previne apariția fisurilor la colturile construcției și asigură rectiliniaritatea muchiilor.

Profilul de balcon cu picur ător este un profil PVC cu o latura mai lunga cu rol de picurător, cu margini din fibră de sticlă utilizat la armarea muchiilor superioare ale ferestrelor și a celor inferioare ale teraselor sau balcoanelor (colțuri și muchii ale golurilor și intrândurilor). Conferă o rezistență

suplimentară la solicitări mecanice și previne prelingerea apelor pluviale pe intradosuri, astfel evitandu-se exfolierea tencuielii suport și înghețarea apei pe perioada iernii pe fațade

Adeziv pentru lipire polistiren este un adeziv care se utilizează pentru lipirea polistirenului permeabil la vaporii de apă și impermeabil la apă

Mortar (adeziv) pentru șpăcluire este un mortar mineral cu conținut de nisip cuarțos si rășini utilizat la armarea și finisarea polistirenului.

Se interzice utilizarea adezivului pentru lipire si la șpăcluire deoarece acest mortar nu conferă o rezistență mecanică acceptabilă precum si datorită faptului că acest adeziv nu asigură o rezistență in timp la factorii de mediu (radiații UK smog, variații de temperatură)

Plăci termoizolante pentru fațadă din polistiren expandat ignifugat avand clasa de rezistență la foc B~s2,d0 si rezistență mecanică efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10) min, 80 kPa, Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR -min. 120 kPa

Dibluri sunt elemene de fixare suplimentară a termosis ternului care se dispun obligatoriu. Ele sunt din material plastic si lungimea tijei se stabilește în funcție de grosimea polistirenului si a stratului suport. De regula ele se ancorează 45 mm în perete. Pentru fiecare placă se va folosi minim un dibla metalic pentru ancorare.

Caracteristici materiale

al) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentrn câmp curent fațada opaca:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

mim 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min, 120 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 ~L2 - W2 - S2 -P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120         -clasa de rezistenta la foc B-

. . s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:

Codul de identificare conformSR-EN 13163:2009 este; XPS-EN 13164™ft©LT(l)5-CS(10/Y)30t

WL(T)0.7"W'D(V)3-MU150-FT2 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

b) vata minerală bazaltică (MW)*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% -CS(10/Y)

min 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min, 10 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13.162:2009 este: MW - EN .13162 - T5 - DS (T+) - CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Montajul termosistemului începe prin trasarea orizontalității și fixarea cu ajutorul diblurilor metalice, la fiecare 30 cm, a profilului de soclu la cota indicată în proiect; abaterile de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanțieri între profil și perete, îmbinările dintre profile se vor realiza cu ajutorul pieselor de legătură, iar suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru profite;

X’&dk'zi y. secpusie

Se recomandă ca de la data fabricării blocurilor de polistiren și până la tăierea în plăci să treacă minimum 2 săptămâni, cu asigurarea condițiilor de depozitare, iar la o ultimă verificare, la ruperea unei plăci să nu cadă perle și ruptura să se producă și în masa perlelor de polistiren;

Aplicarea plăcilor termoizolante se execută în rânduri paralele începând de jos (din profilul de soclu) în sus:

 • (1) poziția plăcilor este orizontală cu lungimea paralelă cu profilul de soclu;

 • (2) plăcile se așează în șiruri orizontale, cu rosturile țesute (inclusiv la colțurile clădirii);

 • (3) rândurile sunt decalate la 16 placă;

 • (4) tipul adezivului și modul de aplicare pe placă (pe toată suprafața, sau în benzi pe contur) vor fi conform prevederilor din proiect și ale producătorului, orice modificare a tehnologiei de aplicare se va face numai cu acceptul producătorului (furnizorului) ansamblului

: sil. •'                                    ."nOMfe::                                                                                            T »• J J                      J 4 f ,

... -:;ț                    ........■■       ■■          Liiul an aioa’uide atspuL&rs 3

. :        .....W :                                         p® plană, (benzi pe Mita }j.

piuxteiii âiieHcîO

 • (5) plăcile se poziționează alăturat fără distanță între ele și fără adeziv pe canturi; în cazul în care între plăci s-a format un rost, acesta se va umple numai cu material termoizolant sau cu spumă, adezivă;

 • (6) tăierea plăcilor, pentru modulare sau în dreptul golurilor de fereastră și/sau ușă, se va executa prin topire cu fir (ferăstrău) electric;

 • (7) nu se vor folosi plăci cu margini sau colțuri lipsă;

 • (8) la muchiile verticale ale fațadei și în zona adiacentă rosturilor se vor utiliza numai panouri întregi sau jumătăți de panouri întrețesute;

 • (9) rosturile dintre plăcile fixate perimetrul golurilor ferestrelor și ușilor nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor golurilor.

  S-REWn"


  plăcilor F]hibnwe3 plăcii or la cclmril& clădirii

Fixarea diblurilor se va executa conform prevederilor din documentația tehnică referitoare la tipul și numărul acestora, poziția și adâncimea găurii în stratul suport:

 • (1) executarea găurilor se va efectua numai după uscarea și întărirea adezivului în timpul prescris de producător;

 • (2) găurirea prin percuție nu se va utiliza în cazul pereților din cărămizi cu goluri sau BCA;

 • (3) se va verifica prin sondaj rezistența la smulgere a diblurilor (un diblu la zece dibluri montate), iar în cazul în care sunt neancorate se vor îndepărta și vor fi înlocuite cu alt diblu fixat la o distanță de minimum 6 cm față de poziția inițială (sau conform prevederilor din proiect) și se va relua sondajul; golurile abandonate în stratul suport se vor umple cu mortar adeziv, iar golurile din termoizolație se vor umple cu material termoizolant identic;

 • (4) diblurile se vor fixa numai în zona în care placa termoizolantă stă pe stratul adeziv;

 • (5) capetele talerelor (rozetelor) diblurilor se vor îngropa până la fața exterioară a plăcilor, nu vor depăși după fixare suprafața izolației, iar adânciturile rezultate se vor netezi cu grund de bază, cu minimum 24 ore înainte de armarea generală;

 • (6) în cazul utilizării termoizolației din plăci de vată minerală diblurile se fixează după aplicarea unei pelicule din mortar adeziv de asperi zare-amorsare a suprafețelor plăcilor;

 • (7) pe zona de aplicare a placajelor ceramice găurirea pentru introducerea diblurilor se efectuează prin plasa și stratul de armare cât acesta este încă proaspăt, iar diblurile și plasa de armare se vor acoperi cu un strat de grund de bază „ud-pe-ud” care, la rândul lui se va arma cu plasă, dacă se prevede în documentație armarea dublă.

 • (8) Tija diblurilor se va ancora în zid respectând adâncimea șl lungimea de ancorare prevăzute în documentația tehnică specifică (pentru a obține rezistență la smulgere) iar adâncimea în zid a găurii pentru diblu va depăși cu cca 10 mm I ungimea de ancorare.

 • (9) La lipirea plăcilor din zona buiandrugilor, pentru a împiedica alunecarea, se vor folosi cleme de fixare sau alte elemente ajutătoare.

 • (10) Pentru fixarea în câmp a plăcilor din polistiren se va respecta documentația tehnică de execuție care poate prevedea una din următoarele variante:

 • a) Dibluirea tuturor punctelor de intersecție dintre rosturile verticale și cele orizontale (un diblu comun la trei plăci) și câte un diblu în mijlocul fiecărei plăci (model T) sau

 • b) Câte 3 dibluri pe placă. Distanța dibluri lor față de marginea plăcilor se va alege astfel încât sub fiecare diblu să se găsească mortar adeziv (model W).

Pentru ancorarea plăcilor din vată bazaltică trebuie să se folosească un diblu cu rozeta suplimentară cu diametrul de minimum 140 mm

Aplicarea grundului de bază și înglobarea plasei pentru armare se execută după încheierea și verificarea ancorării plăcilor termoizolante și după șlefuirea acestora pentru planeizarea suprafeței, iar dacă dț șlefuire plăcile au stat mai mult de 2 săptămâni neacoperite cu grundul de bază, se va face o nouă șlefuire.

 • (1) Grundul de bază se aplică cu gletiera după un timp de așteptare indicat de producătorul adezivului utilizat:

 • (2) Plasa din țesătură de sticlă, rezistentă în mediul alcalin, se întinde și se va îngloba, fură cute, în stratul de grund de bază proaspăt aplicat, prin derulare în fâșii verticale, de sus în jos;

 • (3) Fâșiile de plasă, cu lățimea uzuală de 1,0 m se vor suprapune lateral și la capete minimum 10 cm și se vor îngloba astfel încât plasa să fie poziționată la mijloc sau în treimea exterioară a stratului de grund de bază și să fie acoperită minimum 0.5 mm în zonele de suprapunere; (pentru o acoperire optimă plasa se va acoperi cu un strat de grund de bază aplicat „ud-pe-ud*';

 • (4) Grosimea grundului de bază armat va fi cuprinsă între 2 mm și 4 mm, sau conform indicațiilor producătorului:

 • (5) Acoperirea plasei de armare cu grund de bază va fi de minimum 1,0 mm și de maximum 3 mm, iar în zonele de suprapunere între fâșii de minimum 0,5 mm;

 • (6) Colțurile golurilor de fereastră se vor arma suplimentar cu ștaifuri din același tip de plasă (20/40 cm), aplicate, la 45ope fațadă și pe lățimea glafurilor, înainte de armarea generală;

 • (7) Pe înălțimea soclului și a parterului se vor aplica două straturi de armare;

 • (8) La muchiile clădirii și adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colț din aluminiu, cu plasă de armare integrată;

Armarea suplimentară a colțurilor

Dispunerea diblurilor pentru fixarea plăcilor din vată minerală bazaltică (MW) în zona soclului, la colț și în câmp curent.

 • (9) In situația în care se folosesc profile de colț fără plasă integrată (numai pentru muchiile verticale), acestea se înglobează la poziție în grundul de bază și se acoperă cu plasa de armare, care se continuă pe cealaltă latură a muchiei pe o lățime de cel puțin 20 cm;

î ......

-

i

 • (10) Muchiile intrânde se execută similar celor ieșinde fără profil, cu minimum 10 cm suprapunere.

 • (11) Armarea muchiilor orizontale (intradosul balcoanelor, glaful superior al ferestrelor sau ușilor) se realizează folosind profile lăcrimar (picurător) cu plasă care se montează înainte de armarea generală

se          L crn

p.uț'î isrrfhr ib. siirai

 • (12) După uscare (timp indicat de firma producătoare) grundul de bază se va șlefui fără deteriorarea plasei de armare, pentru nivelarea suprafeței.

Dibluri

 • (1) Diblurile pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante vor respecta cerințele ETAG 014 și ETAG 020 - (Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la fixarea sistemelor compozite de izolare termică exterioare și pentru aplicații nestructurale);

 • (2) Tipul diblurilor se va alege în funcție de alcătuirea constructivă a stratului suport conform tabelului de mal jos:

Cu o urnea izola riei

Tipul diblului

Snnv nipon

Lufiriin-Aa minima de ane oj are mm

■ 10 cm

1,1.1b.

Bercn

Cărămidă phiri c sjraiiri’dă w saluri.

Cumbrix

raportului tdmc a.l

Gbncamlm

"■ 20 cm

1b. 2a

roate grăsimile

2 s

BCA

.L

 • - (k'i'Lu î.zcUt. pnn

■ a - cal’ cU

lo - cui ae rucTal

 • - ditlu .■■ucLit prin              :

2a - ctîiuî' su eutr

 • (3) Numărul minim, de dibluri pentru ancorarea termoizolației în câmp curent este de 6 buc./nf până la înălțimea de 50 m. Peste această înălțime numărul de dibluri se va determina pe bază de calcq’ asimilând aceste zone cu zonele expuse de la colțurile clădirilor;

 • (4) Pentru zonele de margine (colț) numărul de dibluri se va calcula pentru forța de smulgere > 0,8 kN/di'blu. iar numărul acestora va fi în funcție de valoarea vitezei vântului, expunerea terenului și înălțimea clădiri conform tabelului următor:

  Numâj ■ dibluri "ur

  Valori ăk vii ez-ei vântului

  Expunere

  teren sau

  Zonâ

  înălțimea clădirii

  210

  11:

  20~2 5 m

  ■ -25-50 ni

  ■ 25 km-h.

  i il m

  b

  6

  â

  85 -115 Kxo/h

  1

  0 0

  8

  10

  n

  â

  * 6

  S

  in

  '5

  6

  O

  ■ -11>235

  IctirLi

  I

  10

  12

  12

  ii

  Q

  10

  10

  m

  6

  8

  10


  Legendă:

  • I — ăeren odi&cî

  izolat, puterea vântului au este redmâ de clâdir: uiccnjm'ămw

  • II - Puîei’e a vântului tsîe

  ușor redusă de obiectele dai 'ui {clădiri ririNte siH- 10 m:

  • III - Puterea vănnilui erie

  puternic redină de obiectele dtmprew f aglomerări urbane)


 • (5) Lungimea tijei diblului se calculează prin însumarea grosimii straturilor străbătute (termoizolație.

  adeziv, tencuială și parțial perete din zidărie BCA, cărămidă sau beton); Stratul de tencuială nu se ia în


calculul adâncimii găurii de ancorare, dar influențează lungimea totală a tijei indicată orientativ în tabelul de mai jos:

Gr-osimea rermo izolației

Lungimea găurii de ameorare -perima tencuieln cuprinse ui ne Of ri 2f nn

Lungimea tijei diblului mm

Sispnrr beton

Suport

BCA

Beton

Bl a

50

3 Ci

xc im

IDO

70

5 Ci

120

00

70

140

no

90

160

 • (6) Termoizolația cu grosimea mai mare de 100 mm se poate fixa cu dibluri de ancorare și lipire. Diblurile (>6 buc./1112) se fixează pe pereți la nivelul tencuielii existente, eliminându-se astfel diblurile cu tija lungă care străpung termoizolația și creează punți termice. Adezivul sc aplică conform instrucțiunilor 8

producătorului sau a proiectului (de exemplu: pe capul profilat al diblului și pe conturul plăcii termoizolante care urmează a fi aplicată), după care se execută punerea la poziție a plăcii și se reiau operațiunile.

Profile

Termosistemul compact (ETICS) include următoarele profile realizate din aliaj de aluminiu livrate împreună cu celelalte componente ale ansamblului:

 • (1) profil de soclu - profilul în formă de Z se fixează cu dibluri metalice ancorate în componenta rezistentă (pereți). Cota de fixare și lungimea profîlelor, tipul și numărul diblurilor se indică în detaliile de execuție cuprinse în proiect:

 • (2) profil de colț - profil cornier cu sau iară plasă din fire dc sticlă se montează înglobat în tencuiala armată de protecție a termoizolației împreună cu armătura din plasă de fire de sticlă pentru protecția muchiilor verticale și asigurarea rectiliniarității acestora;

 • (3) profil cu picurător - se fixează asemănător profilului de colț, asigură protecția muchiilor orizontale (glaf deasupra ferestrelor, placă balcoane, etc.) și evită prelingerea apei pe intradosul elementelor de fațadă (glafuri. copertine, etc,).

Plasă pentru armare (țesătură din fire de sticlă sau metalică)

 • (1) caracteristicile rezistenței la tracțiune a plasei pentru armare vor fi conform punctului 4.6 din SR EN 13499:2004 și SR EN 13500:2004;

 • (2) Dacă armarea stratului de protecție a termoizolației se realizează cu plasă de fibre de sticlă aceasta trebuie să prezinte rezistență la substanțe alcaline și următoarele caracteristici, suplimentar față de cerințele termosistemului în ansamblu:

 • a. tipul de țesere să prevină deformarea și deplasarea firelor și ochiurilor plasei;

 • b. dimensiunea de livrare: lățime >100 cm,

 • c. dimensiunea golurilor ochiurilor: minimum 3X3 mm (maximum condiționat de greutatea și rezistența la tracțiune a plasei și de rezistența la impact și la penetrare a termosistemului);

 • d. greutatea >140 g/nm;

Material de finisare specific sistemului

 • (1) Stratul final cu rol de protecție și finisaj a termosistemului compact (ETICS) este precizat de proiectant, la cererea investitorului, pe baza variantelor de sistem prezentate de producător;

 • (2) Acest strat poate fi alcătuit din amorsa, tencuieli decorative, vopsitorii sau diferite tipuri de placaje, componente ale ansamblului, care se vor utiliza conform indicațiilor producătorului;

 • (3) Produsele pot fi de natură minerală sau organică, specifice sistemului;

 • (4) Tencuiala decorativă poate fi din categoria tencuielilor acrilice, silicatice sau siliconice și este livrată predozată în saci sau gata preparată sub formă de pastă;

 • (5) Straturile de finisare vor avea caracteristicile privind durabilitatea și aderența produselor pe stratul de protecție armat, grund de bază, (grad de bășicate, grad de fisurare, grad de exfoliere) conform punctului 4.11 dinSREN 13499:2004 și. SREN 13500:2004,

 • (6) Proiectantul va avea în vedere , pentru reducerea tensiunilor în stratul de finisaj, alegerea unor culori pentru tencuieli sau vopsele cu im coeficientul de reflexie a luminii peste valorile minime recomandate (de exemplu: >25% pentru tencuielile acrilice).

 • (7) Tencuielile decorative pot avea, la cerere, un conținut suplimentar de substanțe care împiedică formarea mucegaiului și ciupercilor

Aplicarea fin isajului

 • (1) Aplicarea amorsei și a materialului de finisare se va executa numai după încheierea timpilor de așteptare recomandați de producător pentru uscarea suportului; de exemplu: minimum 3 zile la 20°C și 65% umiditate maximă, în cazul tencuielii decorative;

 • (2) Placările ceramice se vor executa numai după trecerea timpului de așteptare indicat de producător sau minimum 2 zile cu 65% umiditate maximă;

 • (3) Grunduirea se execută, peste masa de șpaclu uscată, cu trafaletul sau cu bidineaua, într-un strat, iar pe vreme foarte călduroasă în două straturi, al doilea strat fiind aplicat după minimum 24 ore față de primul;

 • (4) După grunduire suprafețele trebuie să aibă o culoare uniformă;

 • (5) Tencuielile decorative se aplică cu fierul de glet inoxidabil și se nivelează la grosimea granulei. Grosimea stratului ~ 2-3 mm. minimum 1,5 mm la tencuieli periate și minimum 2 mm la tencuieli striate;

 • (6) După aplicare tencuiala se drișcuiește cu drișca de plastic (liniar sau circulai').

 • (7) Uniformitatea de culoare se asigură prin utilizarea aceleiași șarje de producție, iai* pentru evitarea apariției înnădirilor în câmpul finisat aplicarea va fi continuă pe fâșii orizontale, în scară, de sus în jos.

 • (8) Până la uscare (conform normei dată de firmă sau aproximativ 24 de ore) se va evita atingerea, zgârierea sau umezirea suprafeței, iar toată fațada va fi protejată de acțiunea directă a razelor solare, de acțiunea ploii și vântului puternic, cu plasă de protecție.

 • (9) Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu conținut suplimentar de substanțe care împiedică formarea mucegaiului și ciupercilor. Peste tencuiala decorativă se poate aplica o vopsea cu coeficient de reflexie mai mare de 25%.

® TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL

Aplicarea te rmo Izolației la planșeele peste spații neîncălzite

Caracteristici polistiren

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 -T2 -L2 - W2 - 82 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120           -clasa de

rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Stratul termoizolant se va aplica pe intradosul planșeului, pe grinzile aferente și pe pereții adiacenți conform uneia din următoarele soluții și tehnologii de executare indicate în proiect:

 • (1) Termosistem compact prin lipirea cu adeziv, fixarea plăcilor tennoizolante cu dibluri și protejarea cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă conform structurii ETICS executate la fațade;

 • (2) Spumă poliuretanică aplicată in situ cu instalație pneumatică de amestecare a componentelor și pulverizare;

 • (3) Fixarea mecanică, pe un schelet de susținere, a te rmo izolați ei și a unui strat de protecție și finisaj din plăci de gips carton;

 • (4) Plăci din vată minerală, cașerate cu un strat de finisaj, montate cu dibluri.

Soluția adoptată în proiect este soluția (1). Finisajul aplicat peste tencuiala armată este o vopsea lavabilă La executarea găurilor în planșeele din beton armat, pentru fixările mecanice, se vor localiza traseele instalației electrice pentru evitarea secționării acestora

Operațiunile de aplicare a alcătuirilor stabilite în documentația de execuție se vor începe după încheierea lucrărilor de instalații, a eventualelor lucrări de eliminare a infiltrațiilor și a urmărilor acestora și a pregătirii suprafeței suport (curățare, rectificare, verificare coeziune);

La aplicarea termosistemului compact se vor respecta condițiile enunțate anterior cu privire la fixarea plăcilor și a diblurilor, aplicarea masei de șpaclu, a armăturii și a tencuielii;

La executarea sistemului termoizolant protejat cu plăci de gips carton scheletul de susținere se varealiza din pro.filele indicate de producător fixate la distanța de 60 cm modulată la lățimea plăcilor de gips-carton, înainte de fixarea profilelor se va aplica pe toată suprafața suportului stratul cu rol de barieră contra vaporilor; în spațiul dintre plafon și plăcile de gips-carton se va introduce termoizolația din diverse produse (saltele sau plăci de vată minerală MW sau GW, etc.) realizânduse un strat continuu, fără întreruperi;

 • • REABILITARE TERASĂ

Caracteristici polistiren

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 - T2 -L2 ~ W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WI) (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

La acoperișurile tip terasă termoizolația se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidro izolații și termoizo lății, care utilizează tehnologii curente și mijloacele tehnice proprii realizării acestor lucrări, în conformitate cu prevederile din proiectul de execuție, din documentația producătorului și din reglementările tehnice în vigoare.

In funcție de gradul de degradare a termoizo lai ei se disting 3 soluții

» Cazul 1- hidroizolația existentă este in stare bună si termoizolația existentă nu a acumulat umezeală

 • •  Cazul 2- hidroizolația existentă are anumite degradări. care se remerca prin anumite infiltrații in planșeul de la ultimul nivel după ploile abundente. In acest caz termoizolația are zone in care este umedă

 • •  Cazul 3- hidroizolația existentă este puternic degradată. In acest caz apar infiltrații in planșeul de la ultimul nivel după orice ploaie, In acest caz termoizolația este imbibata de apă si pastrarea ei reprezintă un risc

Soluția aplicată în cazul 1:

Hidroizolația existenta se utilizează ca bariera de vapori a sistemului ter.mohidroizol.ant nou. Peste aceasta se aplica prin lipire termoizolația din polistiren expandat de 12 cm. Peste acesta se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si deasupra hidroizolația din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Soluția aplicată în cazul 2:.

Stratul suport îl constituie sapa de protecție a termoizolatiei existente. Se indeparteaza toate straturile pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa aplicata la rece si se montează prin lipire termoizolația din polistiren in 2 straturi, primul de 4 cm grosime realizat cu interspatii pe ambele direcții (de 5 cm ) din 50 in 50 cm pentru a crea canale de ventilare, iar al doilea fara interspatii avand 8 cm grosime. Se prevăd deflectoarc (cate unul la 80 mp de terasa),, se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si peste aceasta hidroizolația din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Soluția aplicată în cazul 3:

Stratul suport îl constituie betonul de panta existent deoarece straturile de termoizolație existenta sunt imbibate cu apa si pastrarea lor este riscanta. Se indeparteaza toate straturile pana la acesta. Betonul se rectifica si se montează o bariera de vapori emulsie bituminoasa aplicata la rece si apoi se aplica prin lipire termoizolația din polistiren avand 12 cm grosime. Peste termoizolatie se aplica o membrana autoadeziva de 2 mm grosime si membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Dacă la momentul aplicării se constata că starea termoizolației este diferită față de ceea ce se cunoștea inițial se anunță proiectantul pentru evaluarea situației și eventual schimbarea soluției!!!

Aplicarea stratîdiii/sistemuhd hidroizolant

Condițiile tehnice privind aplicarea stratului/si sternului hidroizolant și verificarea etanșeității acestuia, prin inundarea acoperișului, sunt prevăzute în NP 040 „Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri”.

Executarea acestor lucrări se va realiza de către firme cu personal avînd calificarea de hidroizolator,

Acoperișuri terasă sau cu pantă, hidroizolate/termohidroizolate

La construcțiile existente aplicarea structurilor izolante se face după îndepărtarea hidroizolației sau termohidroizolației sau după regenerarea hidroizolației existente, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice privind proiectarea și execuția lucrărilor de remediere a hidroizolațiilor bituminoase la acoperișuri de beton

La realizarea hidroizolațiilor din membrane bitumate se vor respecta următoarele:

 • (1) Aplicarea membranelor se va executa începând de la cota joasă spre coama acoperișului cu lungimea membranelor perpendiculară pe linia de cea mai mare pantă;

 • (2) aplicarea membranelor Ia hidroizolațiile mono strat va respecta decalarea longitudinală indicată în următoarele exemple:

 • a) Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la N din lungime (L)

w.

 • b) Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la A din lungime P 1

i                                                                                                                                                                                                                                     i

i ? . . 1..... .... ...

 • c)

 • (3) se vor respecta suprapunerile între membrane indicate (uzual 12-15 cm la capete și 8-10 cm transversal) sau limitele marcate din fabrică de producător pe suprafața membranelor;

 • (4) suprapunerile se vor lipi la cald cu arzătoare cu flacără reglabilă și se vor presa cu role;

 • (5) la suprapunerile capetelor se va executa decuparea colțurilor

 • (6) Pentru evitarea suprapunerii a patru membrane se va executa un decalaj între suprapunerea capetelor membranelor de minimum 0,50 m;

 • (7) O variantă de etanșare, iară suprapunerea capetelor, se poate realiza utilizând o membrana ori benzi de 1/3 sau 1/2 din lățimea acesteia lipite peste zona de întrerupere pentru asigurarea continuității hidroizolației:

Proiectantul va solicita producătorului Ușa tehnică a produselor hidroizolante bituminoase care va cuprinde pe lângă informațiile generale referitoare la denumirea comercială a produsului, producătorul, componentele alcătuitoare (tipul și numărul armăturilor, tipul bitumului utilizat, tipul finisajului suprafețelor), domeniul de utilizare, metoda de aplicare, dimensiuni, masă, precum și următoarele caracteristici ale produselor:

 • a) etanșeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR. E'N 1928:2003, pentru membrane folosite în aplicații cu presiunea apei de maximum 60 kPa (izolații la acoperișuri terasă sau strat pentru controlul vaporilor de apă);

 • b) performanță la foc exterior, clasificarea pe baza încercărilor acoperișurilor expuse la un foc exterior (SREN 13501-5+AE20.10);

 • c) reacția la foc, clasificarea folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc (SR E'N 13501 ■■ 1+A1:2010);

 • d) forța de rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungirea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 12311-1:2002;

 • e) rezistența la impact (SR EN 12691:2006) exprimată în „mm” reprezentând înălțimea de cădere a capului de poansonare și metoda de încercare: metoda „A” suport rigid și metoda „B” suport moale rppcy

I Ija1 J

 • f) rezistența la sarcină statică (SR EN 12730:2003) exprimată în „kg” ca sarcina care nu a provocat străpungeri în. membrana aplicată pe un suport moale (ex. EPS) în metoda „A” și pe un suport dur (ex.dală din beton) în metoda „B”;

 • g) stabilitatea dimensională (SR EN 1107-1:2002) exprimată în reprezentând variațiile dimensionale ale produselor bitumate ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate efectului căldurii;

 • h) flexibilitatea la temperatură scăzută (SR EN 1.109:2001) exprimată în „°C” permite determinarea susceptibilității la fisurare a membranelor bitumate sub efectul unei îndoiri în condiții de temperaturi negative;

 • i) limita rezistenței la fluaj la temperatură ridicată (SR EN 1110:2011) măsurată în „°C” exprimând temperatura la care stratul superficial al membranei fixată vertical se deplasează în raport cu stratul de armare al acesteia (limita este o valoare medie a deplasărilor pe fața superioară și inferioară a membranei).

 • (4) Suplimentar față de aceste caracteristici în funcție de condițiile locale și structura termohidroi zoi antă propusă se pot solicita date privind:

 • a) rezistența la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13948:2007);

 • b) rezistența la desprindere și la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-1:2002, respectiv SR EN 12317-1:2002);

 • c) rezistența la sfâșiere (SR EN 12310-1:2003);

 • d) îmbătrânirea artificială (SR EN 1296:2003 și SR EN 1297:2006);

 • e) aderența granulelor care constituie stratul de autoprotecție al membranelor (SREN 12039:2002);

 • f) proprietăți de transmisie a vaporilor de apă (SR EN 1931:2003 și SR EN 1931:2003/AC:2003);

 • g) rezistența la impactul grindine! (SR EN 13583:2002) necesară pentru membranele aplicate în structuri hidroizolante neprotejate cu dale sau pietriș.

Pentru produsele hidroizolante din material plastic sau cauciuc documentele tehnice însoțitoare trebuie să cuprindă în fișa de produs (întocmită așa cum este prevăzut la punctul 7 din SR EN 13956:2006) următoarele:

 • a) lungimea și lățimea cu valoarea declarată de producător (VDP) măsurate în metri (m) cu toleranțe conform metodei de încercare din SR EN 1848-2:2003;

 • b) pentru produsele livrate în suluri (role), valoarea limită maximă declarată de producător (VLP) pentru abaterea de la liniaritate (g) și abaterea pentru planeitate (p);

 • c) grosimea efectivă a foii care asigură funcția de hidroizolare incluzând orice textură a suprafeței dar excluzând orice profil de suprafață, așa cum prevede SR EN 1849-2:2010, grosimea cu VDP măsurată în „mm”;

 • d) masa specifică (determinată împreună cu grosimea efectivă prin metoda de încercare având ca bază SR EN 1849-2:2010) cu VDP în kg/ m2;

 • e) etanșeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR EN 1.928:2003, folosind metoda B la o presiunea a apei, de minimum 10 kPa (0J. bar);

 • f) efecte ale diferitelor medii chimice; producătorul va indica condițiile și domeniul de aplicare pentru care membranele din material plastic sau cauciuc sunt sau nu simt adecvate, furnizând informa^1' referitoare la rezistența la atacul chimic (SR EN 1847:2010);

 • g) caracteristicile referitoare la performanța la foc exterior, reacția la foc, rezistența la impact și rezistența la sarcină statică se vor determina conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardele aferente produselor hidroizolante bituminoase;

 • h) forța de rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungirea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 1.2311-2:2010;

 • i) stabilitatea dimensională (SR EN 1107-2:2001) exprimată în „%” reprezentând media variației dimensionale a lungimii (AL) și a lățimii (AT). ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate variațiilor de temperatură, trebuie să fie mai mică decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • j) rezistența la sfâșiere (SR EN 12310-2:2001) trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP) pentru direcția longitudinală și transversală a foii;

 • k) rezistența la desprindere și la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-2:2001), respectiv SR EN 12317-2:2002) exprimate în N/50 mm, trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • l) pliabilitatea la temperaturi scăzute dată în °C trebuie să aibe temperaturi negative sub VLP declari (SREN 495-5:2003); .

 • m) compatibilitate la contact cu bitum (SR EN 1548:2008);

Procedurile tehnologice de aplicare a membranelor hidroizolante sunt dictate de structura hidroizolantă/termohidroizolantă în ansamblu (cu sau fără lestare), de natura suportul ui pe care se aplică hidroizolația (suport dur, constituit din beton sau șapă de ciment armată. sau suport moale din termoizolație de vată minerală, polistiren, etc.), de condițiile privind amplasamentul (expunere, zonă climatică), poziția suprafețelor ce se etanșează (orizontale sau verticale). Aceste elemente sunt evidențiate în normativul NP 040 „Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațtilor la clădiri. Suprapunerile între membrane

în toate cazurile producătorul va indica modul de îmbinare și materialele compatibile pentru asigurarea etanșeității:

 • a) Membranele bitumate din structurile hidroizolante bistrat (multistrat) se lipesc între ele numai în totală aderență;

 • b) în general suprapunerile la capetele membranelor sunt >12 cm iar transversal acestora simt >8 cm.; în particular, fiecare producător de membrane hidroizolante indică mărimea suprapunerilor, iar în unele cazuri aplică marcaje longitudinale pe produse;

 • c) Indiferent de modul de lipire în câmp, la suprapuneri membranele bitumate se sudează cu flacăra;

 • d) La lipirea suprapunerilor membranelor bitumate din alcătuirea hidroizo lății lor verticale nu se utilizează lipirea la rece cu adezivi sau lipirea prin termoaderență;

 • e) Membranele din material plastic sau cauciuc au îmbinările sudate cu aer cald ori prin acțiunea unui solvent, sau sunt lipite fie cu un adeziv, fie cu o bandă autoadezivă.

Condiții privind asigurarea posibilității intervențiilor și urmăririi în exploatare a hidro izolațiilor

 • (1) Proiectantul va avea în vedere la alegerea sistemului hidroizolant posibilitatea intervențiilor:

 • a) La structuri le hidroizolante/termohidroizol an te la care s-au produs disfuncționalități (infiltrații de apă, umeziri ca efect al punților termice, etc.) se poate interveni pentru refaceri sau reparații numai în cazul în care acestea simt direct accesibile (acoperișuri) sau indirect accesibile (socluri sau pereți ai subsolurilor accesibili numai prin decopertaresăpătură).

 • b) Sistemele izolante cuprinse între elementele masive (fundații, radiere, etc.) din beton armat nu sunt accesibile; intervențiile în aceste zone pentru refacerea etanșeității pot fi realizate prin alte tehnologii, de exemplu prin injectarea de produse hidrofobe, difuzante, în elementele suport sau în straturile adiacente.

 • (2) Urmărirea în exploatare a sistemelor hidroizolante/termohidroizolante implică:

 • a) constatări privind funcționalitatea (etanșeitatea);

 • b) constatări vizuale și tactile asupra suprafețelor expuse, inclusiv a elementelor conexe(tencuieli de protecție, placări, copertine din. tablă, etc.).

 • (3)  Proiectantul va indica un plan de urmărire în exploatare a sistemului hidroizolant sau termohidroizolant ales; observațiile, cu privire, în principal, la integritatea stratului de protecție al hidreizolațieî sau la desprinderea copertinelor, se fac periodic, cel puțin trimestrial, la începutul și la sfârșitul sezonului rece, în perioada de călduri excesive, după evenimente atmosferice deosebite (ploi torențiale, furtuni) și în cazul apariției unor disfuncționalități.

e REABILITARE PLANȘEI! POD

La planseul pod datorita dificultăților tehnologice cauzate de prezenta elementelor de șarpanta (popi si tălpi) s-a ales varianta de menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm Caracteristici polistiren:

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 150 - EN 13163 - T2 -L2 - W2 - S2 - P4 ™ BS 200 - CS (10) 150 ™ DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -dasa de rezistenta la foc B-s2,dOț conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Șapa va fi armată cu plasa 04/10 .plasele se vor suprapune pe 2 ochiuri pe ambele direcții, Se va avea in vedere ca suprafețele inișiale sa fie rectificate înainte de montarea polistirenului astfel incat grosimea finală a plăcii sa nu depășească local 6 cm.

în zona elementelor de șarpantă( popi, cosoroabe) se vor dispune folii care sa le protejeze de contactul cu betonul.

MONTARE TAMPLARIE PVC LA FERESTRE SI

BALCOANE/LOGII

Criterii și niveluri de performanță ale tâmpi ăr iei pentru cerințele esențiale

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: mim 10.000 cicluri

ușimiin. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

“ Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, lovv-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

~ Glaf exterior.

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului.

Securitatea la incendiu

 • (1) Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor incL~ clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența la foc pentru criteriile E (etanșeitatea la foc), El. (etanșeitatea la foc+izolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc+radiația termică) determinate pe o fereastră și ușă curentă;

 • (2) Clasificarea privind rezistența la foc se va completa cu simbolurile „(i^O)*' „(0—*i)” sau „(i^O)'’ pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele impuse de reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor, în vigoare, va indica clasele minime acceptate in planșele de detali.

Igienă, sănătate și mediu

 • (1) Tâmplăria se realizează din lemn, PVC, aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care nu sunt toxice și nu degajă noxe; producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și .dacă este cazul, măsurile de protecție;

 • (2) Pentru activarea ventilării încăperilor ușile interioare nu se vor etanșa și vor fi prevăzute la partea inferioară cu fante de ventilare;

 • (3) Documentația furnizorului va .indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și. ușilor pentru metoda de încercare „A” (elemente expuse neprotejate față de apă), determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanță a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării din tabelul 1 din SR EN 12208:2002. Clasa minimă 5A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite.

Siguranță în exploatare

Tâmplăria va fi însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

(1.) Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile ochiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță exprimată printr-o valoare prag;

 • (3) Dimensiimile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului termoizolant și lățimea profilelor utilizate la confecționarea tâmplăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă:

 • (5) Rezistența la șoc pentru ușile cu geam cu risc de rănire;

 • (6) Rezistența la deschidere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor. Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400: 2002 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile exterioare.

Protecția împotriva zgomotului

 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant - distanța între geamuri și grosimea acestora) și de tipul profilelor din care s-a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minimă 30 (-1; -5) dB.

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/ftmK)];

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (tv);

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN .12207:2002

Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime și din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;

înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cu avizul factorilor implicați deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori la modificare performanțelor ansamblului;

Tâmplărie din PVC

Clasificarea și cerințele profîlelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2004 cu următoarele precizări:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice - această cerință necesită ca proiectantul să indice utilizarea acelor pro file proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 din SREN 12608:2004;

 • (2) tipul materialului reprocesabil și reciclabil va fi conform 5,1.2 din SR EN 12608:2004;

 • (3) rezistența profîlelor la Impact (clasa 1);

 • (4) aspectul suprafețelor;

 • (5) clasa de performanță privind reacția la foc;

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică;

 • (7) caracteristicile profîlelor metalice de armare;

 • (8) grosimea secțiunii pereților exteriori sau interiori ai profîlelor și toleranțele ~ aceste caracteristici influențează masa și rezistențele profîlelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau ușă). Grosimea minimă a pereților profîlelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5.3.2 în SR EN 12608:2004.

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profîlelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004

 • (10) material și caracteristici ale garniturilor de etanșare;

Criterii și niveluri de performanță ale tâmplăriei pentru cerințele esențiale

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului.

Securitatea la incendiu

 • (1) Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor indica clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența la foc pentru criteriile E (etanșeitatea la foc), EI (etanșeitatea la foc+izolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc+radiația termică) determinate pe o fereastră și. ușă curentă;

 • (2) Clasificarea privind rezistența Ia foc se va completa cu simbolurile „(i™-»0)” „(0—ri)” sau „(i*-*0)”' pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele impuse^ reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor, în vigoare, va indica clasele minime planșele de detali.

Igienă, sănătate și mediu

 • (1) Tâmplăria se realizează din lemn, PVC, aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care nu sunt toxice și nu degajă noxe; producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și ,dacă este cazul, măsurile de protecție;

 • (2) Pentru activarea ventilării încăperilor ușile interioare nu se vor etanșa și vor fi prevăzute la partea inferioară cu fante de ventilare;

 • (3) Documentația furnizorului va indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și ușilor pentru metoda de încercare „A” (elemente expuse neprotejate față de apă), determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanță a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării din tabelul 1 din SR EN 12208:2002. Clasa minimă 5A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite (neexpuse presiunii create de vânt).

Siguranță în exploatare

Tâmplăria va fi însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

 • (1)  Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform. SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile ochiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță exprimată printr-o valoare prag;

 • (3) Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului termoizolant și lățimea profilelor utilizate la confecționarea tâmplăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă;

 • (5) Rezistența la șoc pentru, ușile cu geam cu risc de rănire;

 • (6) Rezistența la deschidere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor. Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400: 2002 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50 000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile exterioare.

Protecția împotriva zgomotului

 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant - distanța între geamuri și grosimea acestora) și de tipul profilelor din care s™a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minimă 30 (-1; -5) dB.

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/(m21<)];

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (tv); .

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN 12207:2002

Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Suplimentar cerințelor esențiale, pentru ansamblul elementelor (fereastră sau ușă) trebuie respectate cerințele proprii ale componentelor care intră în alcătuirea tâmplăriei: pro file (ramă, toc, cer ce ve a, canat), garnituri de etanșare, feronerie, vitraj;

Punerea în operă a ferestrelor (în conformitate cu indicațiile producătorului) cuprinde:

 • a. măsurarea și verificarea dimensiunilor golurilor, astfel încât între rama tâmplăriei și construcție să rămână un rost perimetrul de cel mult 10-15 mm;

 • b. pregătirea golului în vederea instalării tâmplăriei, proces care cuprinde curățarea golului;

 • c. poziționarea provizorie a tocului cu pene din lemn sau PVC;

 • d. verificarea verticalității și orizontalității;

 • e. fixarea definitivă a tocului cu șuruburi protejate anticoroziv, cu sau fără diblu, în funcție de elementul de construcție în care se fixează tâmplăria;

fi montarea garniturilor de etanșare pe contur;

 • g. racordarea tâmplăriei la partea inferioară cu glaful care se face cu chit special, pentru a asigura etanșeitatea;

 • h, îndepărtarea foliei de protecție a tâmplăriei în maxim 3 luni de la in stal

Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime și din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;

înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cu avizul factorilor implicați deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori la modificarea performanțelor ansamblului;

Tabelul Al din SR EN 14351 -1+A1.:2010 prezintă interdependența între principalele caracteristici și componente și indică cazurile în care, ca urmare a unor modificări, produsul va trebui să fie supus unor noi încercări.

Tâmpiarie din PVC

Clasificarea și cerințele pro filelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2004 cu următoarele precizări:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice -■ această cerință necesită ca proiectantul să indi utilizarea acelor profile proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 dinSREN 12608:2004;

 • (2) tipul materialului reprocesabil și reciclabil va fi conform 5.1.2 din SR EN 12608:2004;

 • (3) rezistența profilelor la impact (clasa I);

 • (4) aspectul suprafețelor;

 • (5) clasa de performanță privind reacția la foc;

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică;

 • (7) caracteristicile profilelor metalice de armare;

 • (8) grosimea secțiunii pereților exteriori sau interiori ai profilelor și toleranțele ™ aceste caracteristici influențează masa și rezistențele profilelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau ușă). Grosimea minimă a pereților profilelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate Ia 5.3.2 în SR EN 12608:2004.

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profilelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004

(30) material și caracteristici ale garniturilor de etanșare;

 • (1) Buna funcționare a ferestrelor și ușilor cu care se înlocuiește tâmplăria existentă este asigurată într-o mare măsură de alegerea și execuția corectă a elementelor auxiliare (rulouri, plase contra insectei feronerie, glafuri etc.). în acest context trebuie să se țină seama de următoarele recomandări de ordin general:

 • a. folosirea rulourilor exterioare (cele cu suprafața mai mare de 3 m2 sau montate la exteriorul tâmplăriei) să fie prevăzute cu sisteme de acționare electrică;

 • b. cutiile de rulou suprapuse tâmplăriei vor fi izolate termic;

 • c. completarea tâmplăriei cu plase împotriva insectelor (rame, rulouri și uși);

 • d. pentru ferestrele amplasate pe fațadele expuse spre sud-est sau sud-vest se recomandă măsuri de protecție solară: sticla colorată în masă, reflexivă, jaluzele, copertine;

 • e. garajele incluse în clădiri încălzite vor avea uși izolate termic pentru accesul auto.

 • (2) Feroneria care echipează tâmplăria termoizolantă va respecta următoarele prevederi:

 • a. distanța dintre două puncte de închidere va fi de maximum 70 cm;

 • b. balamalele vor fi reglabile pe trei direcții;

 • c. feroneria se va utiliza cu respectarea strictă a categoriilor de greutate pentru care a fost concepută;

 • d. componentele feroneriei vor fi protejate împotriva coroziunii (prin zincare, cromare, cadmiere, nichelare, vopsire etc.) și în special împotriva electr o coroziunii.

 • e. ușile pentru accesul public vor fi prevăzute cu amortizoare;

 • f. la ușile din PVC se interzice întreruperea armăturii de oțel in zona de montare a broaștei;

 • g. la ușile de exterior, cu excepția celor de balcon, nu se admite utilizarea balamalelor de fereastră;

 • h. feroneria va fi silențioasă, reglabilă, cu închidere în minimum 3 puncte, ușor manevrabilă, forța de apăsare la mânerul ușilor fiind de 10 N; de asemenea, trebuie să existe și posibilitatea deschiderii ușii din cheie, fără apăsarea mânerului;

 • (3) Ferestrele noi vor fi prevăzute cu glafuri la exterior în zona de legătură dintre tâmplărie și peretele de fațadă, în scopul asigurării protecției în special la acțiunea apei. Glafurile vor fi prevăzute cu lăcrimai*.

 • (4) Glafurile vor fi realizate din materiale moderne, eficiente, durabile și cu desîgn atractiv; pot fi realizate din PVC, aluminiu și din materiale precum tabla zincată (soluția tradițională la blocurile de locuințe), piatra naturală (marmură), piatră artificială - ceramică porțelanată (cu caracteristici specifice materialelor folosite la exterior: rezistență la apă. la ciclul îngheț-dezgheț, la radiația UV si rezistență mecanică mare).

 • (5) Lipsa glafurilor provoacă infiltrații, o degradare a clădirii atât la exterior, cât și la interior, ceea ce va conduce în timp la investiții suplimentare pentru reparații.

 • (6) Elementele opace de închidere sunt componente ale ușilor de acces și ale ușilor de balcon.

Pentru ușile exterioare total sau parțial opace, panourile de închidere opace se realizează în general din elemente triplustrat (“sandwich”), cu miezul din poliuretan rigid, și fețele din diferite materiale (sticlă mată, aluminiu, PVC dur, lemn).

 • (8) Fețele aparente ale panourilor opace sunt realizate din materiale rezistente la factorii climatici aluminiu) sau din materiale care au suprafețele tratate cu lacuri special concepute pentru exploatarea ușii spre exterior care asigură protecție împotriva apei, a razelor UVși a fenomenului de îngheț - dezgheț. Alte cerințe importante pentru panourile de închidere sunt legate de rezistența la șocuri, vânt, și efracție, Dotarea se face în .funcție de necesarul de siguranță, prin tehnici de blocare, armături de siguranță și glazurare antiefiacție, sisteme electronice de blocare cu microcip etc.

 • (9) La ușile exterioare ale spațiilor de locuit (spre terase, balcoane) pe lângă prevederea garniturilor în relație cu tâmplăria fixă, se prevede un prag pentru mărirea etanșeității la partea inferioară a

ușii.

Ventilarea incorectă a spațiilor interioare poate conduce la consecințe nefavorabile majore: a. dezagremente în ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate relativă mare, ș.a.); b. riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

 • c. creșterea cantității de vapori de apă care condensează în anotimpul rece în interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa clădirii

(1) In anumite cazuri, după instalarea ferestrelor noi, pe geam sau pe pereți, pot să apară fenomene de condens superficial determinate de creșterea umidității relative a aerului interior, ca urmare a reducerii la minimum a schimburilor de aer prin rosturile tâmplăriei (ventilare neorganizată).

 • i. 1 (2) Suprafețele dintr-o încăpere pe care se observă preponderent condensul sunt:

 • a. suprafața de geam, în câmp - utilizarea geamului low-E reduce riscul apariției condensului;

 • b. zona limitrofa a geamului, lângă profilul de tâmplărie - această suprafață va fi în cele mai multe cazuri o punte termică între interior și exterior, nefîind. suficient protejată termic (cantitatea de apă formată în urma condensării este de obicei destul de mică pentru a crea probleme);

 • c. suprafața profilului - există risc de apariție a condensului, pe elementele de tâmplărie.

Performanțe superioare din punct de vedere higrotermic se obțin prin folosirea profîielor din PVC cu 5, 6, 7 sau 8 camere de aer, tâmplarii cu coeficienți de transfer termic sub 1,3 W/(m2K).

 • d. zona adiacentă ferestrei, pe zidărie - risc de aparție a condensului în cazul zidăriei neîzolată suficient și datorită punților termice create în jurul ferestrei.

 • e. anumite zone de pe pereți pe care a apărut condens după ce s-a înlocuit tâmplăria veche cu una modernă ~ se vizualizează astfel punțile termice (mai accentuat la blocurile realizate din elemente prefabricate)

 • (3) Reducerea riscului de apariție a condensului în clădirile reabilitate precum și asigurarea compoziției optime a aerului interior se realizează prin ventilare naturală organizată (aerisire) sau prin ventilare mecanică.

 • (4) Ventilarea naturală a încăperilor se asigură prin, proiectarea corectă a ferestrelor, respectiv prin prevederea raportului corespunzător dintre volumul încăperii și suprafața ochiurilor mobile. Se recomandă ca la lucrările de reabilitare să se păstreze suprafața existentă de ochiuri mobile sau să se refacă calculele în funcție de volumul de aer Interior.

 • (5) Sistemele de ventilare mecanică pentru aport de aer proaspăt și evacuarea aerului viciat, spre deosebire de ventilarea naturală, au avantajul că nu depind de variabilitatea parametrilor climatici (diferența de temperatură interior-exterior și acțiunea vântului).

 • (6) Dispozitivele de admisie/evacuare a aerului din cadrul sistemelor de ventilare mecanică sunt integrate în diferite tipuri de tâmplarii și pot funcționa pe bază de:

 • a. acționare cu senzor dc umiditate

 • b. acționare manuală

 • c. acționare cu senzor de prezență

 • d. acționare cu senzor de mișcare

 • (7) Sistemele de ventilare higroreglabilă asigură controlul fluxului de aer în funcție de umiditatea detectată în spațiul interior

 • (8) Sisteme de ventilare integrate în orice tip de tâmplarii, cum este grila higroreglabilă pentru aport de aer proaspăt prin tâmplăria termoizolantă, prezintă următoarele avantaje:

 • a. participă la controlul umidității, prin deschidere/închidere progresivă, automată, în intervalul de valori ale umidității relative cuprins între 35%...60%, diminuând semnificativ riscul apariției condensului.

 • b. montaj pe orice tip de tâmplărie: PVC, aluminiu sau lemn stratificat;

 • c. posibilități de montaj cu două unghiuri de intrare a fluxului de aer în încăpere;

 • d. nu utilizează energie electrică, nu conține elemente consumabile, nu necesită întreținere specială;

 • e. în sistem, împreună cu grilele de evacuare higroreglabile, participă la economii de energie termică cu cel puțin 15% (din energia termică pierdută cu aerisirea naturală a încăperilor);

Grila Higroreglabilă

Descriere:

Grila higroreglabilă este destinată asigurării aportului controlat de aer proaspăt. Acest produs încorporează un set de benzi poliamidice cu proprietăți higroscopice.

Tratamentul special aplicat setului de benzi, pernițe clapetei grilei să se închidă sau să se deschidă, în funcție de modificarea valorii umidității relative a aerului din zona în care este montată.

Mișcarea clapetei grilei se realizează între următoarele valori ale umidității relative: mim 35%, grila este închisă ; max.65%, grila este deschisă complet,

Funcționarea permanentă a grilelor într-o locuință, fără necesitatea alimentării lor la o sursă de energie electrică, contribuie la diminuarea consumurilor energetice care s-ar înregistra în cazul unei ventilații necontrolate, prin deschiderea largă a ferestrelor.

Grila higroreglabilă este parte a kit-ului higroreglabil alături de protecția externă antiploaie, antiinsect^ de placa suport.

Date tehnice:

 • - debit min/max: 5-35 nn/h; (la AP = 10 Pa)

 • - nivel de protecție acustică pentru kit-ul standard, higroreglabil: 33 dB(A)

 • - dimensiuni’grilă higroreglabilă: 402x39,5x40 mm;

~ culoare: alb, stejar auriu sau maron brun;

 • - material: plastic PS;

 • - posibilitate de obturare manuală;

 • - montajul se poate realiza pe tâmplăria termoizolantă din PVC, lemn stratificat sau aluminiu.

Montajul kit-ului standard higroreglabil pe tâmplăria termoizolantă, profil PVC:

Pentru montajul unei grile higroreglabile pe tâmplăria termoizolantă din PVC trebuie să se realizeze frezarea unor tronsoane de canal în partea superioară a ferestrei care să aibă dimensiunile: lungime 290 mm, lățime 10-12 mm. Frezarea, care nu trebuie să fie continuă ci trebuie să fie formată din 2 tronsoane, se realizează în profilul cercevelei imediat sub garnitura de etanșare iar în profilul tocului imediat deasupra garniturii de etanșare.

De asemenea, există și posibilitatea folosirii unui profil de compensare atașat pe orizontala superioară a ansamblului ferestrei și în care să se realizeze tronsoanele de canal frezat, caz în care se evită frezarea cercevelei și a tocului. în acest mod, rezistența profilului nu are de suferit, proprietățile ferestrei nu sunt afectate iar aportul de aer proaspăt va fi controlat numai prin grila higroreglabilă.

După realizarea celor două canale la dimensiunile cerute, se montează placa suport pe cercevea. Se clipsează grila higroreglabilă pe placa suport astfel încât senzorul de umiditate să fie, în permanență, expus mișcării ascendente a aerului din interiorul camerei de-a lungul peretelui iar aerul introdus sa fie deflectat către plafonul camerei. Se montează protecția externă pe toc în exteriorul clădirii, întreținere: Se curăță de praf o dată sau de două ori pe an. Nu există elemente consumabile.

Pe lângă principalele elemente de construcție perimetrele tratate în prezenta reglementare, cu prilejul reabilițării/modernizării, trebuie să se amelioreze comportarea termotehnică mărindu-se în primul rând rezistența termică specifică, a următoarelor elemente de construcție care fac parte de asemenea din anvelopa clădirii:

 • (1) Pereții adiacenți rosturilor de dilatație, de tasare și antiseismice, care se vor izola suplimentar:

 • a. la exterior, spre rost - în cazul rosturilor deschise accesibile;

 • b, la interior, spre încăperi - în cazul rosturilor deschise inaccesibile și a rosturilorînchise.

Nota: Atât la rosturile deschise, cât și la cele închise trebuie să se verifice și să se ia măsuri de etanșare suplimentară din punct de vedere termotehnic și hidrofug, precum și față de infiltrațiile de aer rece.

 • (2) Pereții adiacenți spațiilor și încăperilor anexe neîncălzite (garaje, magazii, poduri, camere de pubele, verande, sere, balcoane și logii închise cu tâmplărie exterioară, ș.a.), care se izolează suplimentar, de regulă, în exteriorul volumului încălzit.

 • (3) Pereții exteriori - verticali sau înclinați - precum și planșeele superioare - orizontale sau înclinate - ale mansardelor existente, locuite și încălzite, amenajate în podurile clădirilor.

 • a. Ameliorarea comportării termotehnice a elementelor de construcție perimetrale ale mansardelor, constituie o problemă complexă care trebuie să fie tratată cu deosebită atenție, atât în situația în care elementele de construcție separă spațiul mansardei de mediul exterior, cât și în cazul în care acestea separă volumul încălzit al mansardei de spațiul podului neîncălzit adiacent.

 • b. La elaborarea proiectului de reabilitare/niodemizare, se vor avea în vedere, considerentele, indicațiile și recomandările, precum și detaliile de principiu din reglementarea tehnică referitoare la proiectarea mansardelor.

 • (4) Planșeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior la partea inferioară (la bowindouri, ganguri de trecere, fața inferioară a planșeelor de peste logii ș.a.), care se izolează suplimentar - de regulă - la tavanul planșeelor.

 • (5) Planșeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior, Ia partea superioară (planșee sub logii la partea superioară ș,a,), la care stratul termoizolant suplimentar se dispune, de regulă, la fața superioară a planșeelor, sub pardoseală.

 • (6) Pereții exteriori, sub CTS, în contact cu solul, la demisolurile sau la subsolurile încălzite.

 • (7) Plăcile din beton slab armat, la partea inferioară a demisolurilor și subsolurilor încălzite, sub CTS, în contact cu solul.

 • (8) Pereții și planșeele adiacente cămărilor direct ventilate.

 • (9) Pereții și planșeele adiacente unor spații care fac parte din volumul clădirii, dar care au alte funcțiuni sau destinații, de regulă mai puțin sau intermitent încălzite (spații comerciale la parterul clădirilor de locuit, birouri, ș.a).

 • (10) Piverse suprafețe vitrate, altele decât tâmplăria exterioară (luminatoare, pereți exteriori vitrați, transparenți sau translucizi, etc.).

 • (11) Uși exterioare sau care fac legătura cu spațiile neîncălzite adiacente, opace sau parțial vitrate.

întocmit,

Ing. PALADE Cristian1

Se vor preciza                                                                            \\

- Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța, modernizare, reabilitare, extindere, etc.

-Tipurile si caracteristicile constructive;

 • - Dimensiuni

 • - Funcție principal

 • - Condiții de amplasament si de vecinătăți care au legătură cu cerința verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana, etc.)

2

Se înscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un termen. Referatul se completează după completarea documentației.

3

Se inscriu numai in situația specifica (a) sau (b)

ROMÂNIA                                           APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                   NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 2.299.073,00 lei (C+M -2.191.113,73 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile - 2.138.943,08 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile - 160.129,92 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%) - 1.283.365,84 lei.

 • - Contribuția U.A.T (20%) - 427.788,62 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%) - 427.788,62 lei.

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T - 16.035,78 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari - 16.035,78 lei.

 • - Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație -128.058,36 lei.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU SECRETAR CONSILIER

IOAN ZUBAȘCU       IOAN COJOCARI DANIELA DUMITRESCU

SERVICIUL JURIDIC

Anexa nr.2 la HCL nr. /


.2014


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Bdul. 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C

AMPLASAMENT Municipiul Timișoara, Bdul. 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc.

A,B,C

TITULARUL INVESTIȚIEI Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari Bdul. 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C

NUMAR PROIECT 100/1-16DEC79

DATE TEHNICE:

Anul construirii: 1976

Regim de inălțime: S+P+10

Număr apartamente: 132

Suprafața construită: 890 mp

Suprafața construită desfășurată: 9951 mp

Aria utilă totală: 7141 mp

Sistemul constructiv: pereti structurali din beton armat monolit

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

CONTRIBUTIA LA CO-FINANȚARE:


1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)


2.299.073,00 lei (C+M -2.191.113,73 lei)

2.138.943,08 lei

160.129,92 lei

1.283.365,84 lei

427.788,62 lei

427.788,62 lei


2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T                                  16.035,78 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari                     16.035,78 lei

 • - Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație 128.058,36 lei

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ