Hotărârea nr. 260/2014

260/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97"
Hotararea Consiliului Local 260/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12228 din 13.05. 2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.97";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97", conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.107 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97", cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

Cafea Aradului , nr. 97.AB , sc.A.

Amplasament

Municipiul Timișoara, Cafea Aradului, nr. 97.AB , sc.A

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara^

B-dul C.R Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din Calea Aradului , nr. 97.AB , sc.A

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr. 23

Ing. PALADE Cristian

Număr proiect

100/113-ARA 97.AB

Data

MAI 2013

Faza de proiectare

PT+CS

Volum piese scrise ( P.T. + EXPERTIZA TEHNICA + CAIETE DE SARCINI )

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

Calea Aradului, nr. 97 , sc.A+B

Amplasament

Municipiul Timișoara, Calea Aradului, nr. 97 , sc.A+B

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

B-dul C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din Calea Aradului , nr. 97 , sc.A+B

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr. 23

Ing. PALADE Cristian

Număr proiect

100/113-ARA 97, s

Faza de proiectare

P.T.+C.S.

NR PROIECT : 100/113-ARA 97. AB


LISTA DE SEMNATURI


SEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


EXPERT TEHNIC


AUDITOR ENERGETIC


VERIFICARE PROIECT LA CERINȚELE:


A-REZISTENTA SI STABILITATE


C- SIGURANȚA LA INCENDIUing. MARUSAN1CI GA§§ arh. UNGUR DAN t


Dr. ing. MARINOV VICTOR


Dr. ing. MARINOV VIQT


F- IZOLAȚIA TERMICA, HIDROFUGA SL


Dr. ing. RETEZAN REMUS ,7 $


BORDEROU
 • A. Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de control al calitatii lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

 • B. Piese desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan subsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Tablou tamplarie

Detalii de execuție

întocmit

ing. PALADE CRISTIAN

.PROISGTCMASRL


MEMORIU TEHNIC


1. DATE GENERALE Si DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului


Reabilitare termica imobil Calea Aradului, nr. 97 , sc.A+B


Amplasament


Timișoara, Calea Aradului, nr. 97, sc.A+B


Titularul Investiției


Primăria Municipiului Timișoara,


Beneficiarul investiției


Asociația de proprietari din Calea Aradului, nr. 97 , sc.A+B


Proiectant general


S.C.PROIECT C&AS.R.L.


Faza


P.T.+C.S.

 • 2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier foarte mare si important al orașului situat in zona de nord -cartierul Aradului. Imobilele de pe artera foarte intens circulata au regim de inaltime variat de la S+P+4 la S+P+10

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are 2 scări. Este compus din 30 apartamente din care: 3 apartamente cu 2 camere, 27 apartamente cu 3 camere,

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

J Temperatura aerului:

media lunara minima: -(1+2)’C in ianuarie;

media lunara maxima: +(21+23) °C in iulie;

temperatura minima absoluta: -35,3°C in ian. 1963

temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952

J Precipitații:

meclia anuala: 580+590 mm.

 • -  media lunara maxima: 80+88 mm in iunie

cantitatea maxima in 24hl00 mm

/ Vântul:

 • - direcții predominante: nord - sud

Geologia


mCHECT a&A SRL

Adâncimea maxima de îngheț: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depusese 10 m grosime, Nivelul apelor subterane este coborât.

•Setemiejtatea

In conformitate cu Codul PI004/2006, perioada de colt este 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura « 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare         g.'

Categoria de importanta si clasa de importanta

Construcția proiectata se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGRnt. 766/1997)

CLASA HI -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)


Prezentarea proiectului ne specialități

Situația existenta

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de locuințe la etsye, parterul fiind cometcinOs^hS de ipaltime este S-HH4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are 2 scări. Este compus din 3 0apartamente din care:                            3 apartamente cu 2 camere, 27

apartamente cu 3 camere, acoperișul este de tip șarpanta, iar invelitoarea este din țigla

Pereții exteriori sunt realizați din panouri- mari tristrat din beton armat (ba) si ,BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 1,0 cm, tennoizolatie BCA de 1.2 cm si' strat exterior de protecție de 5 cm

Fațada principala este realizata cu placaj din cărămidă aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fațada sunt 4 balcoane. Fațada prezintă desprinderi, plaoaj/tencuieli pe zone reduse


Fațada postări oara este realizata cu tencuieli de grauulatie mare. Fațada este'desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse vizibile.

balcoane.

A pe zone «®H-pe.,zone

p.


Fațada laterala stanga este realizata cu placaj din cărămidă aparenta^ p reduse la etaje, Pe fațada este 1 balcon. Fațada prezintă desprinderi

reduse

Fațada laterala dreapta este realizata cu placaj din cărămidă aparenta la parter si borduri pe zone reduse la etaje. Fe fațada este 1 balcon. Fațada este fata degradări vizibile.


Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoscaua subs beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefinisati.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu. tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoLzolant. Usa principala de acces in clădire este din tamplarie metalica. Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul are 38 balcoane.

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea pereților este in sistem celular avanei bravei de 5.4, 3,6, 3 m si deschideri de 5.4 ni

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depusese 10 m grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), pereții interiori simt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Pianseele simt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat, iar acoperișul este de tip șarpanta.

'Utilități

Clădirea are următoarele utilitati:

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de la punctul termic

alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților

Instalații

Starea instalației de Încălzire este buna. Conductele de Încălzire si apa calda din subsol au izolația intr-o stare tehnica rea. Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE.

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Graifuirea (Îndoirea) mustăților de imbinare intre panourile unui nivel si următorul

 • □ Betoane cu segregări in centuri si rnonolitizari

 • □ Rezemari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori

 • □ Izolația termica din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au. multe punți termice

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii.

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de -existenta unui normativ de proiectare antiseismica-P 100/1981

- structura realizata monolit

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții, exteriori, termoizol.at.ia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. .Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a șarpantei este fara degradări vizibile si fara infiltrații. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 38 logii/balcoane ale imobilului 22 sunt închise cu tamplarie cu geam termopan si 16 sunt deschise sau închise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT
 • 3.1 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

 • 1  Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm grosime. La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului, cu 8 cm din polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

 • 4  Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt închise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT

Alegerea acestei variante are la baza următoarele considerente:

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-!) termoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului includerea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si Înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizolante

 • 5  Termoizolarea planseului peste subsol se face cu. polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Termoizolarea ultimului planseu: l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului planseu fiind spațiu Încălzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea termoizolarii se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a .șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din. beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem termohidroizolant in una din următoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci când strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei,B) îndepărtarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in. termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei, C) Îndepărtarea hidroizolatiei si a termoizolatiei. existente in cazul in care termoizolatia are acumulări de apa insemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform, detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea in.stalatii.lor se au in vedere următoarele lucrări:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

 • 8  La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista părțile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termos!sternul decât după inlaturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând la pagube insemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua.

 • 11  Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

 • 3,2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR PRECONIZATE

Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art.4 lit, a)-d) din Ordonanța de Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturi), inclusiv a parapetilor de la logii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațada cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avand următoarele caracteristici tehnice minimale.

al) polistiren expandat ignifugat (EPSȚpentru câmp curent fațada opaca:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 80 lcPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pc fețe - TR

min. 120

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 .ejste^'EPlâ.i'QO-i- ENJ5163M T2.,.^i2&

rezistenta la'foc B-s2,<10, i;?iiforni;§R-EN 13501-1+A1-2010                     î’-

a2) polistiren extrădat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:______________________________

'13163:2003',           13164<1-D^^

b) vată minerală bazaltică (MW)*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10/Y)

min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 10 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 cstei MW - EN 13162 -1’51ÎS (T+) -C;Ș:(lb/Y);20'—;TR'               de rezistentă Al, cdnforih ȘR-EN 135pl-lfAÎ-

* utilizata pe fasii de 30 cm lățime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor clădirilor avand inaltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3)  Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zi.se de aplicarea sistemului

~ Se incep după terminarea înlocuirii tamplariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform IA

 • -  Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

 • -  Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu. adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

 • -  Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

 • -  Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu. specificațiile cromatice din. planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

™ Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

 • -  La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui pianseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

 • *  Se îndepărtează elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele închide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

 • *  La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului, va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator conform, planșelor de detalii.

 • *  Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

 • *

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si înlocuirea ușilor de acces in clădire cu usi din PVC cu geam termoizolant. . Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosisternului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului, de tamplarie din planșele de execuție si a caietelor de sarcini

" După fixarea tâmplăriei în. golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și. de la exterior

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei

 • -  După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din. precipitații între perete și .izolația termică

 • -  Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

ușimiin. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5 A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim, de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

 • -  Glaf exterior.

 • 3 închiderea Balcoanelorflogiilor

 • -  Opera.tiun.ea este similara cu. cea de schimbare a tamplariei si are scop .imbunatatirea aspectului clădirii. Tamplaria este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini.

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de înaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor aduce ia cunoștința proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se închide cu tamplarie pvc după îndepărtarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe înălțimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se închide cu tamplarie pvc după îndepărtarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe înălțimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de închiderea logîilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricam : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel înălțimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune evîterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in. care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon, la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 4 Reabilitare termica plâns eu peste subsol

- Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm. Termosîstemu.1 compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă.

Coc

iul de

idehtil

icare pentru polistiren coi

aform SR-EN 13163:201

39 este: EPS 100-EN 13163

T

2b-:L

|l|g|

r2 - S2 - P4 -- BS 150 ■

- CS (10) 100 - DS (N

) 2 -DS (70,:-) 2 - TR 120

-cla

sa de

reziste:

Lita la foc B-s2,d0, confort

n SR-EN 13501-1-A1-2

- Finisajul va fî realizat sub forma unor zugrăveli lavablle

 • 5 Reabilitare termica planseu pod

La planseul pod datorita dificultăților tehnologice cauzate de prezenta elementelor de șarpanta (popi si tălpi) s-a ales varianta de menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui, strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren. expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 150 - EN 1316.3 -T2 -L2 - W2 - S2 - P4 -BS 200- CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13.501 -1 -A 1 -2010 A'..'

Protecția tennoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm armata cu plasa 04/10, protejând tălpile șarpantei de contactul cu betonul, constructorul va lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm.

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 120

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR

min. 150

kPa

 • 6 Lucrările constau in refacerea termoizolatiei de pe țevile de incalzire din subsol si montarea de robinet! cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele poprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

 • 7 Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul clădirii la terminarea lucrărilor

 • 3.3 Concluziile Expertizei Tehnice siAuditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 80/2013 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L. VICrOR- RADU. certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției.. Construcția are rezerve sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a ti necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului., avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de închiderea log.iil.or/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa deprefabricate : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan. parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie sc va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplarîei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

PROIECT CILA BRLL

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor incepe după curățirea prealabila a suprafețelor si îndepărtarea placărilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Protecția termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm armata cu plasa 04/10, protejând tălpile șarpantei de contactul cu betonul. Constructorul va lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm,

B AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: mg. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente,

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a planseului pod prin menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 . m2I</W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de

OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala Certificatul de performanta energetica atribuie

-clădirii de referința clasificarea energetica "B” si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 36.43 kg/mp,

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizări este 86.05.

-Clădirea se încadrează in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din MC001/PIII.

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încălzire anuala de 179387 kWh/an, in tone echivalent petrol, 154.27 tep reprezentând o reducere a consumului pentru încălzire cu 61.29%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 43053 kg/an

SOLUȚIA PROPUSA PRIN PROIECT ADUCE CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU ÎNCĂLZIRE LA 52.75 kW/mp, an< 100 kW/mp,an
 • 3.4 Durata preconizata a lucrărilor

FROBEGT tULfi. SjRL

Durata de realizare a lucrărilor de intervenție                             56 zile

Durata perioadei de garanție a Iucrarilor(ani de Ia recepția terminării           5 ani

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PRECONIZATE

0     2     4     6     8     10

Organizarea de șantier

SAPT. 1

Izolare termica pereți exteriori

SAPT. 1 - SAPT. 8

înlocuire tâmpi arie exterioara

SAPT. 2 - SAPT. 3

Închidere balcoane/logii

SAPT. 2 - SAPT. 4

Reabilitare termica planseu pod

SAPT. 4-SAPT. 8

Reabilitare termica planseu peste subsol

SAPT. 3 - SAPT. 5

 • 3.5 COSTURILE ESTIMA TIVEALE INVESTIȚIEI

Valoarea investiției conform devizului general

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI INCLUSIV TVA

(in preturi estimative la nivelul lunii august 2012 1. euro=4.45 lei)

Cap.l Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Olei

22049 lei

474878.08 lei

61565 lei


Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

Cap. 5 Alte cheltuieli

TOTAL                                   692530 lei

DIN CARE C+M                          603570 lei

3.6 SURSELE DE FINANA TRE

'Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2007-201.3 Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor de locuit

60%

Primăria Municipiului Timișoara

0%

Asociația de Locatari

40%

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerințele minime de calitate certificate conform normelor legale. SISTEMUL TERMOIZOLANT (POLISTIREN, ADEZIV, PLASA, DIBLURI) VA AVEA SISTEMUL ”1" DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII MATERIALELOR CONFORM ORDINULUI 1558/2004 SI A HGR 622/2006.

5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând, prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 , La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul, are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin următoarele reglementări:

« HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

 • •    HG nr,355/2007 - supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

« HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși la zgomot;

 • •   HG nr.,971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate;

 • •    HG nr. 1048/2006 - cerințe minime privind echipamentul individual de protecție;

 • •    HG nr. 1051 /2006 ~ cerințe de securitate la manipularea manuală a maselor;

 • •   HG nr.1091/2006 - cerințe minime de securitate pentru locul de muncă;

 • •    HG nr.l 146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncă;

«    HG nr.1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenților chimici;

«    HG nr. 1876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătorilor la vibrații.

De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătate în muncă rezultate din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în munca modificată și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 1425/2006 modificate.

 • 7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

în timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaje care să asigure o protecție adecvată a locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniște jLln^gea perioada se va evita folosirea sculelor care produc zgomote intense.


S^JGIIERAAREA PROIECTULUI

ui se va face la cerința A,C si E

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII REABILITARE TERMICA IMOBIL Calea Aradului, nr. 97.AB

AMPLASAMENT


INVESTITOR


In conformitate cu :Legea nr.10/1995 ” Legea privind calitatea in construcții

C56-85- Normativ privind verificarea calitatîi lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor ia Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatiî in constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG nr 653/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 “Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a capacitatilor de producție

Se stabilesc următoarele faze:

1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B,E

2

Inspecția suprafețelor curatate înaintea aplicării termosistemului

B E P

3

Verificarea certificatelor de caiitate/conformitate ale materialelor:polistiren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B,E,P

5

Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei

PVR*FD

B,E,P,I

6

Inspecția modului de fixare a plăcilor de poiistiren

PVLA+FD

B,E,P,I

7

Verificarea planeitatiî suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

8

Recepția termosistemului

PVR

B E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

E5 £?

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor;polîstiren, membrane etc

E+CQ+P

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B,E

13

Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa

PVLA

B,E,P,I

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- in câmp,la îmbinări si racorduri canalele de ventilație

PVR+FD

15

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR*FD

B,E,P,i

P - Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție                                                  B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse                                         E - Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta                                         I - Inspector

CC- Certificat de conformitate                                                      CQ-Responsabi! calitate

Conform reglementărilor in vigoare ,executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform'Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menționate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a construcției."


Executant:


Beneficiar


Numele si prenumele verificatorului atestat

Nr.67 data 24.05.2013


Dr. ing. Marinov Victor-Radu

Persoana fizica                                                                      Conform registrului de evidență

Adresa : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr. 6 ap. 7

Tel.: 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința A1 a proiectului: Reabilitare termica imobil Calea Aradului, nr. 97.AB , sc.A faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, Calea Aradului, nr. 97.AB , sc.A

Data prezentării proiectului la verificare: 24.05.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului $i aie construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de inaltime S+P+4 are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate. Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime, planseele sunt din beton armat monolit avand 13cm grosime din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit, acoperișul este de tip terasa necirculabila. Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit.

Construcția nu prezintă avarii semnificative.

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC.. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 344 / 22.12.2013

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluzîî asupra verificării;

(a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

(b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA AL CLĂDIRII

Am primit 7 exemplare

Investitor/ Proiectant
Numele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

FIRMA: Persoana fizica


Nr,314 data 27.05,2013


Conform registrului de evidență

Adresa, telefon, fax:

Timișoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Tel 0256/436029

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința "C"-SECURITATEA LA INCENDIU

a proiectului: Reabilitare termica imobil Calea Aradului, nr, 97.AB , sc.A

faza DT+DDE ce face obiectul contractului TÎM/101

 • 1, Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L,

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, Calea Aradului, nr. 97.AB , sc.A

Data prezentării proiectului la verificare: 27.05.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului ăi ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic

In conformitate cu P100/2006 "Nqrmatlv-de proiectare antiseismica a construcțiilor de locuințe sociaî-culturale, agrozootehnice si industriale”, clădirea se înscrie in clasa lil-constructii de importanta normala.

Categoria de importanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor" este "C". ’

Gradul de rezistenta la foc este ll-IH

Structura de rezistenta

“fundațiile sunt din beton armat

-pereții exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm)

-pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime

-planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat

-scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat

-acoperișul este de tip șarpanta

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, Înlocuirea tampiariei din lemn cu tampiarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC. . Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010.

La nivelul fiecărui planseu se dispune perimetral o fasie de 30 cm lățime din vata minerala bazaltica avand 10 cm grosime cu rol in evitarea propagării incendiului pe fațada.

Rețeaua de distribuție pentru apa potabila existenta asigura debitul de Incediu exterior la presiunea de 0.7 bar pentru intervenția unitatii de pompieri a municipiului Timișoara.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare : .

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 344/22.12.2013

Avize obținute

Autorizația de construcție nr................. emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluzii asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONARA HIDRANTIILOR IN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare                Am predat 7 exemplare

Investitor/ Proiectant

S.C. PROIECT C&AS.R.L.

ing. PALADE Cristian


Verificator proiecte MLPTL nr. 1431Numele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN RE MUS

Calea Lugojului nr.67 Ghiroda

Tel. +40754020500


REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința a proiectului


faza
ANEXA 2a

Nr. 101 din

conform registru^ .d^vițl^


Proiect Nr. 100 / 113 - ARA 97.A.B - Reabilitare termica1. Date de identificare*:

Proiectant general

 • -  Auditor Energetic

Investitor

 • - , Amplasament:


Data prezentării pentru verificare :


S.C. PROIECT C&A S.R.L.

ing. Vasile Olaru

Primăria Municipiului Timișoara

Calea Aradului, Nr. 97, Timișoara, Județul Timiș

24 mai 2013

 • 2. Caracteristici principate ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 317/25.05.2013, Nota energetica 86,05 (C)

Pereți exteriori - panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

 • - înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

 • - pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă ia verificare1:

Tema de proiectare ______ __________________________

Certificat de urbanism nr.         emis de _____________________________

Avize obținute:

La proiectantul general

Autorizația de construire: nr.             emisa de

Raportul expertizei tehnice (ia proiectele de punere in siguranța la

acțiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizări, etc.)

Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa pentru respectarea cerinței verificate

Nota de calcul in care se fundamentează soluția propusa; programul de calcul si listingul

Alte documente Raportul de Expertiza Energetica al clădirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a clădirii

 • 4. Conduziij asupra verificării:2 1 3

 • a) In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampiîandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.


Am primit _4___exemplare

Investitor/Proiectant

L.S.


1

Se înscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un termen. Referatul se completează după completarea documentației.

2

Se vor preciza

 • - Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța, modernizare, reabilitare, extindere, etc.

 • - Tipurile si caracteristicile constructive:

 • - Dimensiuni

 • - Funcție principal

 • - Condiții de amplasament si de vecinătăți care au legătură cu cerința verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana, etc.)

3

Se înscriu numai in situația specifica (a) sau (b)

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /


APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică Calea Aradului nr. 97”


În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr. CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 700.845,00 lei (C+M -663.585,26lei) din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile


697.754,91 lei

3.090,09 lei


CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)


418.652,94 lei

139.550,985 lei

139.550,985 lei


2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

 • - Contribuția Asociație proprietari


1.545,045 lei

1.545,045 lei


VICEPRIMAR

DAN DIACONU


SECRETAR

IOAN COJOCARI


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU

CONSILIER

ADRIAN HUMĂ


IOAN ZUBAȘCU

SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac H.A.

Ex.1

Anexa nr.2 la HCL nr. / .2014

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Calea Aradului nr. 97

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Calea Aradului nr. 97

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari Calea Aradului nr. 97

NUMĂR PROIECT

100/113-ARA97AB

DATE TEHNICE

Anul construirii:

1984

Regim de inălțime:

S+P+4

Număr apartamente:

30

Suprafața construită:

491 mp

Suprafața construită desfășurată: 2946 mp

Aria utilă totală:

2111mp

Sistemul constructiv: pereți structurali din beton armat monolit

INDICATORI:

700.845,00 lei (C+M - 663.585,26lei)

697.754,91 lei

3.090,09 lei


Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)                   418.652,94 lei

 • - Contribuția U.A.T (20%)                139.550,985 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)   139.550,985 lei

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T                  1.545,045 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari    1.545,045 lei

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ