Hotărârea nr. 26/2014

26/28.01.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 639/16.12.2013 prin care s-a aprobat organizarea şi funcţionarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2014-2015
Hotararea Consiliului Local 26/28.01.2014
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 639/16.12.2013 prin care s-a aprobat organizarea şi funcţionarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2014-2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 1591/23.01.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele nr. SC 2014-000298/09.01.2014 şi SC 2014-001526/22.01.2014 de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 639/16.12.2013;
Având în vedere prevederile Legi nr. 1/2011 - a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1.Se modifica Anexa nr. 1 de la Hotărârea Consiliului Local nr. 639/16.12.2013 la pozitia nr.55 - la coloana unitate cu personalitate juridică devine: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 Timişoara unitate care are arondate următoarele unităţi fără personalitate juridică: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.24 Timişoara şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4 Timişoara.

Art.2.Se modifica Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3 astfel: la Anexa nr. 2, pozitia nr.2 devine: Liceul Teoretic "Henri Coandă" Timişoara - nivel liceal - urmare a acreditării Şcolii Postliceale "Henri Coandă" Timişoara - nivel postliceal, unitate cu personalitate juridică care are acelaşi sediu cu unitatea autorizată: Liceul Teoretic "Henri Coandă" Timişoara - nivel liceal; la pozitia nr.5 şi nr. 6 - se modifică şi completează - urmare a scindării Şcolii Primare "Casa Speranţei" din municipiul Timişoara în două unităţi cu personalitate juridică şi anume: Şcoala Primară "Casa Speranţei" Timişoara - nivel primar şi Grădiniţa cu Program Normal "Casa Speranţei" Timişoara - nivel preşcolar, unităţi care au acelaşi sediu; la Anexa nr.3 - pozitia nr.1- urmare a scindării Şcolii Tehnice Postliceale "Henri Coandă" Timişoara în două unităţi cu acelaşi sediu, rămâne unitate autorizată: Liceul Teoretic "Henri Coandă" Timişoara - nivel liceal; - poz. nr.15, 16, 17, 18, 19, 20 - completează Anexa nr.3 privind lista aprobată potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 639 din 16.12.2013.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Şcoli şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Unităţilor de învăţământ din Anexe;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr.

Ort

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică ( arondată *) Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

1

COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC

B-dul 16 Decembrie 1989; nr 26; 0256/ 491713,0256/ 491714 cnb@colegiulbanatean.ro

2

COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA GIM, LIC

B-dul C D LOGA NR.37;TEL 0256/ 491873;FAX 0256/ 491874; email loga@email.ro

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN" MUNICIPIUL TIMIȘOARA LIC, POS

B-dul.Revoluției,nr 15/ A, 300034,Tel/ Fax 0256492345,Email anaaslantm@yahoo.com

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "ION VIDU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, COL/COL NAT

str. Cluj nr.12 cod postai 300576 tel:0256-490467,fax:

0256-221000, e-mail ion.vidu@gmail.com

5

LICEULTEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LICTEO str 1 L.Caragiale nr 6; cod postai 300104 Tel 0256/ 201247, Fax 0256/ 435188,e-mail directiune@williamshakespeare.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. losif Vulcan nr.l 0256208418; doinamargan@vahoo.com

6

LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LICTEO STR.PESTALOZZI NR.14,COD POȘTAL 300115;

TEL:0256491540 FAX:0256203406 liceu calderon@vahoo.com/

7

LICEULTEORETIC "BARTOK BELA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LICTEO

Bv. G Dragalina Nr. 11A, cod: 300181, tel : 0256493031, Fax: 0256221273, e-mail: bartok@bartok.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

Str. luliu Maniu nr 42,0256494742

î                 <

INSPECTOR ȘCOLAR G^ȚBAL, Prof. Dr. Cornel PETRO^ÎăHK ' /'

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr.

Crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică ( arondată *)

Adresa

Nr. telefon/fax/e-mail

8

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LICTEO str.Gheorghe Lazar nr 2; cod postai 300078; tel/fax 0256201885; e-mail n lenauschule@yahoo.de

9

LICEUL TEORETIC "VLAD ȚEPEȘ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/LIC

STR NEGOI; NR 47; COD POȘTAL 300568; TEL/ FAX:

0256224384; E-MAIL vladtepes_tm@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str. Zona Stadion 1 Mai;0256-463742; lia petrenciuc@yahoo.com

10

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LICTEO

Bd-ul Gen 1 Dragalina, nr 6, tel/fax 0256491624, dobradovici@yahoo.com

11

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI / GIM, LIC/LICTEO

STR. Ghirlandei nr 4; cod postai 300231, tel 0256493451; fax 0256498362; e-mail director@info.tm.edu.ro

12

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO / LIC VOC B-dul C D Loga NR.45 ; cod postai 300020; TEL./ FAX.0256490043 ; Iped tm@yahoo.com

13

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRI / GIM, LIC/ SP

str F. C Ripensia, nr 29; cod poștal 300584; telefon/ Fax: 0256 489 153; 0256 293 453;        e-mail:

licsportbanatul@yahoo corn

14

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL TIMIȘOARA ,PRI/ GIM, LIC/ LIC VOC

Bv. General Dragalina NR. 8,COD: TEL./ FAX: ,e-mail:liceuarteplastice_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo corn

15

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "LOGOS" MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE/PRI, GIM, LIC/LIC VOC/POS str Transilvania, nr.lOA, cod poștal 300456, telefon 0256240644, fax 0256240643, email scoalalogos@vahoo.com /


CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,INVATAMANT PREUNIVERS1TAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică ( arondată *) Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

16

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, LIC/ LIC VOC

P-ța.Regina Maria nr 1; Tel:0256/ 201986,0256/ 200635; Fax:0256/295777; gerhardinum@vahoo.com

17

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUNICIPIULTIMIȘOARA GIM, LIC/LIC VOC

STR ADY ENDRE NR. 20, COD POȘTAL 300175; TEL

0256208601; FAX: 0356814284; office@ltbtm .ro /

18

LICEUL WALDORF MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE/ PRI/ GIM, LIC/LICTEO

STR URANUS NR 10,cod postai 300687,tel 0256482448/0256482448/ liceul_waldorf_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo corn /

19

COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" MUNICIPIULTIMIȘOARA

LIC

Str Corbului nr.7/ C,cod postai 300239,telefon -fax 0256-490980/

20

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUNICIPIULTIMIȘOARA COL/COLTEHN

B-DUL REGELE CAROL 1 NR 11 COD POȘTAL 300172,TEL:FAX:0256493026, e-mail ctv_MUNICIPIULTIMIȘOARA@yahoo corn / liceal

21

COLEGIUL SILVIC "CASA VERDE" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE, PRI, COL/COLTEH

Aleea Pădurea Verde nr. 5, tel / fax 0256219513, 0256220093, lsilvic@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 13 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE AEROPORT, 0256386040

22

COLEGIULTEHNIC "AZUR" MUNICIPIULTIMIȘOARA COL/COLTEH

CALEA MARTIRILOR; NR.64; 300727; TEL/ FAX 0256463247,0256467585, 0356410068,0356410069; liceulazur@yahoo.com


CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,


Ec Corina-Olimpia NIȘTOR-LĂZĂRUICĂ

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Ort

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată *)

Adresa

Nr. telefon/fax/e-mail

23

COLEGIULTEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA COL/COLTEH

P-ta lancu Huniade; nr 3; cod 300029; Telefon 0256493854; Fax 0356411540; email emanuil.ungureanu@vahoo.com /

24

COLEGIULTEHNIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PROF, LIC

str C.Brediceanu nr 37,cod poștal 300012,0256/

226404,0256293688, colegiul_coanda@yahoo.com

25

COLEGIULTEHNIC "ION 1 C BRĂTIANU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA COL/COLTEH str.P-ța lancu Huniade nr2

Tel: 0256-434934, 0256-434906; 0356-440330;

Fax: 0256-436322 mail: coltehtim@vahoo.com /

26

COLEGIULTEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND 1 "TIMIȘOARA COL/COLTEH

STR RENAȘTERII NR 24/ A;COD POȘTAL 300310;

0256225905/025225905/ dsenergetic2004@vahoo.com

27

COLEGIULTEHNIC "ION MINCU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI/G1M/LIC TEH/ COL/ COL TEH Str Gheorghe Lazar nr.20, 0256200020, secretariat® ionmincutm.ro

28

COLEGIULTEHNIC "ELECTROTIMIȘ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, COL/ COL TEH

Str. Matei Millo nr 2/ a , 300696,0256 222444/

0256 222808 electrotimis@yahoo corn

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.20 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI/GIM,

Str. Martir Radu Constantin nr.23, 0256222572, școala 20@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Mart. C-tin Radu, nr.23; 0256222659

29

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEH / POS /

Str.Ardealului nr.l Timișoara, TEL.0256/ 221.671, FAX 0256/ 221 672 email: licautotim@gmail.com


CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,INVATAMANT PR.EUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică*) Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică ( arondată *)

Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

30

LICEULTEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ MUNICIPIUL TIMIȘOARA LIC/LICTEH

str. Calea Bogdanestiior nr 32/A; 300015; 0256/ 472047, 0256/ 472091/ 0256/ 472047/ gsia.MUNICIPIULTIMISOARA@vahoo.com

31

COLEGIULTEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI,GIM, PROF, LIC STR. DUNAREA; NR.9; 300612; 0256472315/0256472315/liccfrtm@gmail com / liceal

32

LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIȘ" TIMIȘOARA LIC/ LIC TEH , POS

Calea Aradului;nr 56;cod 300921; telefon 0256306441/ fax 0256800138/ e-mail agrotm@vahoo.com

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRi, GIM

Str. Comanesti nr 3;nr tel 0256/ 224454 ;fax 0256/ 246456 e-mail: scoala_genl_tm@yahoo com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM str Jules Verne nr 64 tel. 0256/219703 fax.0256/ 219703

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

STR.MUREȘ NR.8 ,TEL/ FAX-0256217172

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

str Mureș nr.6;0256-

452009;daniela valcea@vahoo.com

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Ort

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică*) Adresa Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică ( arondată *)

Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 6 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

Vulturilor, nr 89,cod POȘTAL 300151, 0256456622/ 0256456622, scoala_nr6_tm@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str. Vasile Lupu nr.29/ a;0256-456771;

GRĂDINIȚA pp30@yahoo.com

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "SFÂNTA MARIA" MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

str ION IONESCU DE LA BRAD NR.2 ;cod:300255 ; 0256 210542/ 0256 214916/ scoala7tm@vahoo.com /

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 12 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

BI.Regele Carol 1 nr.17 ; cod postai 300180;

tel/ fax 0256/ 439037;scoala_nrl2@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21 MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

str.Radulescu nr 5;300199;0256452764;

miutel cornelia@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT C F R MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

str.Republicii nr 25,0256/447709,GRĂDINIȚA

25@yahoo.com /

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

str.G Muzicescu nr 14,codpostal300509,

tel/fax.0256/218777

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 15 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

str. Chisodei Nr l;cod 300430,tel/fax 0256/216024, emaii:scnrl5@yahoo.com


CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică ( arondată *)

Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 "TAKE IONESCU" MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRI, GIM

STR.BUCUREȘTI NR.ll COD 300064ȚELEFON/ FAX

0256/ 292889;e-mail :eco_scoala_16tm@yahoo.com

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 18 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

str Amforei Nr.6 cod 300660 tel/ fax 0256444828 e-mail cinteanlia@zahoo com /

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 19 "AVRAM IANCU" MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRI, GIM

Bd Cetății nr 24; cod 300397; Tel / Fax 0256.444733; e-mail: scoalal9avramiancu@yahoo com

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 21 "VICENȚIU BABEȘ" MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

S Barnutiu;nr 9;cod 300133; tel/ fax0256208318; e-mail scoala21tm@yahoo com

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 24 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM str.Brândușei

nr.7,300624,tel.0256226444,fax.0256442726 /

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str. Brândușei nr. 15;0256-442998; otilia rila@bild-instal.com

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 25 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

STR.COSMINULUI; NR 42; COD POȘTAL 300720; TEL 0256465120/0256465120/ scoala25@yahoo com

46

jCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRI, GIM

str.Aleea Gornistilor nr.3 Telefon:0256452948

Fax:0256452948, e-mail:scoala27@yahoo com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

str. Leonard nr 13;0256-457374; grădiniță

nr3@yahoo.com

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Cri

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată *)

Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.30 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

STR AȘTRILOR, NR. 13, COD POȘTAL 300685 TELEFON 0256/ 462302, FAX 0256/ 462302, e-mail scoala30tm@yahoo.com

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUDOLF WALTHER" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE, PRI, GIM

str. Rudolf Walther nr 1/ 300314/ 0256292542/ 0256493937/ srwtim@yahoo corn

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SAPTAMINAL "RUDOLF WALTHER" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Rudolf Walther nr.l/ 300314/ 0256292542/ 0256493937/ srwtim@yahoo.com/

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str Izlaz nr.44-46; 0256-290828;

sneia2010@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str.Alunis nr.41A ;0256-463346

din PJ trece în

AR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. C.I.Nottara nr.l tel. 0256/ 290430

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.14 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE str.Herculane, nr. 34; 0256215828/

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 11 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str Versului nr.2;0256-

465307;crisanlavinia@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str.Axente Sever nr 10; 0356451744; adrianalcata@yahoo.com

din PJ trece în

AR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Independenței, nrl8, tel 0256207209 /

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată *) Adresa

Nr. telefon/fax/e-mail

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

Str. AL Odobescu, Nr 56 A, cod postai 300237, Tel / Fax. 0256 223136, E-mail gradippl4@yahoo corn

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str Odobescu nr 45/ b; 0256491665; gradinita_psl@yahoo corn

din PJ trece în

AR

52

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str M-tir Silviu Motohon nr 53; 0256212667;

tamarafetvko@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 "CARLA PELZ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str.Crisan nr 21/ 23;0256-226010; nelipirva@yahoo.com

din PJ trece în

AR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str Ion lonescu de la Brad A2 ;0256-214913

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 27 MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

str. Constantin Zabulica A 14; 0256-281877

53

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE str. Semenic nr 8;0256-434046;gradipp22tm@yahoo.com

54

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL TIMIȘOARA STR. G. MUSICESCU, NR. 9, TEL/ FAX 0256272945, E-MAIL gradinita23_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str. Platanilor nr. 2 0256-452764

din PJ trece în

AR

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Cit

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică ( arondată *)

Adresa

Nr. telefon/fax/e-mail

55

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Suceava nr 13a; 0256447709; GRĂDINIȚA

25@yahoo.com /

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

STR. MĂSLINULUI, MNR 7/ 9,0256471829, nelutaiune@vahoo.com

din PJ trece în

AR

GRĂDINIȚA PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str C A ROSETTI, NR..6, MUNICIPIULTIMIȘOARA

56

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Teiului nr 3; 0256226307;

barbufelicia@vahoo.com

57

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Stegarilor nr.2;0256-464406; GRĂDINIȚA

pp32@vahoo.com

58

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str Olimpiadei nr.6;0256-432363;

borlovanangela@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str. Narciselor nr. 5 0256494243; danielatoch@yahoo.com

din PJ trece în

AR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT POSTA MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

b-dul Revoluției 1989 nr 2, tel -

gut delia@vahoo.com

59

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Teiului nr.5;0256-441674;

delia.dragan@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

Calea Aradului, Nr.38, 0256426078, delia.@vahoo.com /

INVATAMANT PR.EUNIVERSITAR DE STAT- MUNICIPIUL TIMIȘOARA REȚEA 2014-2015

Observații

Nr

Crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică* Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată *)

Adresa

Nr. telefon/fax/e-mail

60

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

Str Intrarea Neptun nr 4, tel 0256223611, GRĂDINIȚA pp38@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6 MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 19 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str. Luminii nr.22;0256-222507; maria chera@vahoo.com

61

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str Pestalozzi nr.4;0256-202798;

adrianacaprariu@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16

MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

str.Abrud, nr.19, 0256433495,

alexandramircov@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE str.Fagului, nr.17, 0256490687

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 MUNICIPIULTIMIȘOARA PRE

str Dragasani nr.l;0256-432014; floriluput@vahoo.com

din PJ trece în

AR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 16

MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

str.Renasterii nr. 4; 0256205791

62

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str Gen N Grigorescu nr 3;0256-201757;beleiumiralda@ vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ

LUKAS" MUNICIPIULTIMIȘOARA

PRE

Str.Ghirlandei, nr.2 / 0256-493450        I

NOTĂ: începând cu anul școlar 2014-2015 se desființează AR Grădinița cu Program Normal nr.9 municipiul

Timișoara, cu sediul în str. București nr. 15 - unitate de învățământ structură arondată la P.J. Grădinița cu Program Prelungit nr.33 TimișoaraCONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,INSPECTOR Ș Prof, Dr. CornelBMAN


CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,
INSPECTOR ȘC(OtGENȚRAL, Prof. Dr. Cornel MAN z


CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,

INSPECTOR ȘCOI^^ENERAL

Prof Dr Cornel P


CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ,INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ


Anexa 2

INVATAMANT PREUNIVERSITAR PRIVAT ACREDITAT 2014-2015

Observații

Nr Ort

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică*) Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

UNITĂȚI ACREDITATE

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată *) Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

Nivelul de învățământ

1

LICEUL TEORETIC "MILLENIUM" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ b-dul Regele Carol 1 nr 11 tel: 0256/292880

liceal

2

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ Str. Liviu Rebreanu nr 35 tel/fax: 0256/486322

postliceal

3

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚUL TIMIȘ str.Bogdăneștilor nr.32B tel/fax: 0256472702

liceal

4

LICEUL TEHNOLOGIC IOAN SLAVICI MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ,

str. Dr.Aurel Păunescu Podeanu nr.144,

liceal

5

ȘCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANȚEI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ Str. Frații Buzești nr.14,

primar

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CASA SPERANȚEI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ Str. Frații Buzești nr.14, tel/fax: 0256/471966

preșcolar

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN GIMINNI MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

Str.Pisa nr.10

preșcolar

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "PRIMII PAȘI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ Calea Martirilor nr.97

preșcolar

COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ, Ec Corina Olimpia NISTOR LĂZĂRUICĂ

INVATAMANT PREUNIVERSITAR PRIVAT AUTORIZAT 2014-2015

Observații

Nr

Ort

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică*) UNITĂȚI AUTORIZATE

Adresa

Nr telefon/ fax/e-mail

Nivelul de învățământ

1

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN. TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR OFCEA NR 9 0256/486321 henricoandatm@yahoo com

liceal

2

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Calea Bogdăneștilor nr. 32 B

0.356-1 1.3322

copaci22 @yahoo.. fi'

liceal

.3

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR. SIMION BARNUTIU, NR 9 256287922

postliceal

4

ȘCOALA POSTLICEALĂ FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA

BUL REGELE CAROL 1 NR. 11 76066.3941

cristiana_camat@yahoo.com

postliceal

5

ȘCOALA "SF ANTIM IVIREANUL" MUN.. TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR ALUNIS NR .36 256228784

lavinia.damian@yahoo.com

primar

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CORDIANA” TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR. GLAD NR. 27 726785125 bogdan25bumbacila@gmail com

preșcolar

7

GRĂDINIȚA TROIȚA MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR ALEXANDRU BORZA, NR. 8, AP 2, 300022 TIMIȘOARA

035671.5950 03.56715955 adelapanait@yahoo.com

preșcolar

8

GRĂDINIȚA LUI GOGHIȚĂ MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA,STR AIDA NR..16 356100475 jolianadragos@yahoo.com

preșcolar

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLUTURAȘUL BOBIȚĂ" MUN. TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR HEBENR 54 722796844 )rank_a28@yahoo.com

preșcolar

10

3RĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’NOTRE DAME",MUWIMISOARA

_________z„._______:

TIMIȘOARA, B-DUL REGELE

CAROL I, NR..13

728273389

rristina bulej a@gmail.com

preșcolar

11

GRĂDINIȚA LADYBIRD

MUN.TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Str. Martir Dan Carpin, nr 19, tel. 0256/294958

preșcolar

12

GRĂDINIȚA KINDERGARTEN MINISSA MUN.TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, Str, PAUL CONSTANTINESCU NR.

0720910128 cor ina_aida@yahoo..corn

preșcolar

13

MONTESSORI HAUS MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, NR. 7.3-77 2.56494076 office@montessorihaus ro

primar preșcolar

14

GRĂDINIȚA PALESTRE MUNTIMIȘOARA

TIMIȘOARA,

STR LIVEZILOR NR 40A

preșcolar

15

GRĂDINIȚĂ PP "DIN-DIN" MUNTIMIȘOARA

TIMIȘOARA,STR SOMEȘ NR. 6

745625803 dansilvia07@yahoo.com

preșcolar

16

GRĂDINIȚA „BETANIA” MUNTIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR.

INDEPENDENȚEI NR 19, TEL 0256/4906.53, FAX 0257/278290 sogardl@yahoo.com

preșcolar

17

GRĂDINIȚĂ WENDY K1DS MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, ALEEA GHIRODEI, NR. 5.5 A tel 0720176954 contact@gradinitawendy.ro

preșcolar

18

GRĂDINIȚĂ COPIILOR FERICIȚI MUNTIMIȘOARA

TIMIȘOARA, STR. ARGEȘ, NR 3 072134853

anka albuȚȚyahoo.corn

preșcolar

19

GRĂDINIȚA "SMART" MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. Demetriade, nr. 1, tel.. 0256/247767

preșcolar

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'BĂRBIE FAN CLUB"

MUN TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, str. Ulpia Traiana nr. 25, tel. 0256/292185

preșcolar