Hotărârea nr. 258/2014

258/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30"
Hotararea Consiliului Local 258/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12226 din 13.05. 2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 330 din data de 18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30", conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.330 din data de 18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30", cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PROIECT NR. 100/107-ARA 30, bl

REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + ....................... .......B.................................. ................. .................................

Amplasament

Municipiul Timișoara, B-duL Calea Aradului nr. 30, bL7

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + B

Proiectant general

S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza

P.T.+C.S.

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului

Amplasament

Titularul Investiției


REABILITARE TERMICA IMOBIL

B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + B

Municipiul Timișoara, B-dul. Calea Aradului nr. 30, bl.7

Primăria Municipiului Timișoara,

B~dul C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției Asociația de proprietari din B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + BBORDEROU

 • A. Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Memoriu tehnic

Program de control al calitatii lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat de verificare cerința A ™ Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

Caiete de sarcini

 • B. Piese desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada posterioara existenta/propusa

Fațada posterioara existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Detalii de execuție

Tablou tamplarie

întocmit

ing. PALADE CRISTIAN...

MEMORIU TEHNIC

 • 1.DATE GENERALE SI DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

  Denumirea proiectului


  Amplasament


  Titularul Investiției


  Beneficiarul investiției.


  Proiectant general


  Faza


Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + B

Timișoara, B-dul. Calea Aradului nr. 30, bl.7

Primăria Municipiului Timișoara,

Asociația de proprietari din. B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 sc. A + B

S.C. PROIECT C&A S.R.L.

P.T.+C.S.

 • 2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier foarte mare si important al orașului situat in zona de nord -cartierul Aradului. Imobilele de pe artera foarte intens circulata au regim de înălțime variat de la S+P+4 la S+P+10

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de înălțime P+4, are forma in plan , este un tronson independent si are 2 scări. Este compus din 32 apartamente din care: 24 apartamente cu 2 camere, 8 apartamente cu 3 camere,

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

z Temperatura aerului:

media lunara minima: -(1+2)°C in ianuarie;


media lunara maxima: +(21+23) °C in iulie;

temperatura minima absoluta: -35,3 °C in ian. 1963 temperatura maxirfia absoluta: +41,0°C in aug. 1952


A Precipitații:.

media anuala: 580+590 mm.

 • -  media lunara maxima: 80+88 mm in iunie

cantitatea maxima in 24b 100 mm Vântul:                   ’      ' '

 • - direcții predominante: nord - sud

Geologia

Adâncimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depasesc 10 m          :

grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI 00-1/2006, perioada de colt este Tc= 0/70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 = 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare 3^=0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Construcția proiectata sc incadrcaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform FIGR nr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialități

Situația existenta. Imobilul a fost construit in anul 1987.

Arhitectura                                                                                             ;

Imobilul are funcțiunea de imobil locuințe, Regimul de înălțime este P+4, are forma in plan , este un tronson independent si are 2 scări, Este compus din 32 apartamente din care: 24 apartamente cu 2 camere, 8 apartamente cu 3 camere, acoperișul este de tip terasa necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de

Fațada principala este realizata cu placaj din cărămidă aparenta. Pe fațada sunt 4 balcoane.

Fațada prezintă desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari

Fațada posterioara este realizata cu placaj din cărămidă aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fațada sunt 4 balcoane. Fațada prezintă desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari

Fațada laterala stanga este realizata cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta. Pe fațada

este o logie. Fațada prezintă desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari

Fațada laterala ptrșapta este realizata cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta. Pe fațada este o logie* Fațada prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

■ \ L

Finisajele* interioare: la fesa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala iți casa scării este de tip mozaic.

; t ■ .. n

Tamplaria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla.

Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam

termoizolant. Usa principala de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul nu este

prevăzut cu un acces secundar. Imobilul are 32 balcoane.

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereți structurali)

Dispunerea pereților este in sistem, celular avand travei de 3.6, 3 m si deschideri de 5.4, 3.3 m

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depasesc 10 m grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

Fundațiile sunt continue din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 14 cm grosime.

Planseele sunt din fasii cu goluri din beton armat prefabricat, scările sunt cu o rampa din beton armat prefabricat, iar acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Utilități

Clădirea are următoarele utilitati:

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de la punctul termic

alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților

Instalații

Starea instalației de incalzfre este rea. Conductele de încălzire si apa. calda din subsol au izolația intr-o stare tehnica rea. Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil, sunt noi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:                   ■

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Rosturi de turnare accidentale datorate aprovizionării, netratate corespunzător

 • □ Betoane cu segregări

 • □ Zone cu betoane de calitate mai slaba cauzate de deficiente de aprovizionare

n Izolația termica din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata,

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare are multe punți termice,

PROIECT CĂ A WC

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de pereții structurali, fara apariția unor degradări in elementele infrastructurii;

-existenta unui normativ de proiectare antiseismica-P100/1981

- structura realizata monolit

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a terasei este precara cu infiltrații rare la ploi abundente. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Placa suport a pardoselii de la nivelul parterului este fara termoizolatie. Placa planseului de pest

Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 32 logii/balcoane ale imobilului 22 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan si 10 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

3,1 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm grosime. La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la tui nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

2 La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

3

Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

4

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT

Alegerea acestei variante are la baza următoarele considerente:

ProfecAj/ 2'3 *■                                           /?/■ ‘-X? , 23 7" f 3c.


FTCrBGÎ CM SRL


Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:4) termoizolarea plăcii balconului/logioi pe ambele parii- astfel pentru balconul deschis sau Închis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrudări de 5 om si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-termo izolarea cu polistiren extrădat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor . 2)termoizolarea Identica.pentru .placa.de..deasupra..,..3). schimbarea tamplariei după caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament oare ar putea fi deja modernizata,

Din punct de vedere al timpului Închiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacem parapetilor si înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din p^ur^MW termolzolante

Termoizolarea ptan termoizolant se apX pe grinzi si pereți pe ^xu, x                                           ’ W®î

Termoizolarea ultimului ptanseu; l)daca a fost realizata mansarda atunci, deasupra ultimulu planseu fiind spațiu încălzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea termoizolarii se face cu menținem stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ci, urmata de montam unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm, 3) daca acoperișul este terasa se mlizeaza un sistem termohidroizolant in. una din următoarele variante: A.) pastrama tuturor straturilor existente atunci când, stearea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea tennoizoMei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatieijB) îndepărtarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidrolzolatiei, C) îndepărtarea hldroizolattei si a term^otatiei existente in cazul in care termoizolatia are acumulări de apa însemnate si dlspuneret^termoilolati^ejL2 cm din ;J|™ietelorsubsol se\face cu. pbltstii’en de 5 c  ’adosul planseulw j te subsol/Apesta se ■]


polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi cjmfq de sarcini                                                                                   v-i

... I

K $

Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere următoarele lucrări:- montaite^^b^til^cu cap temiostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietaWii pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este de^G^Mp lipsește.                                                                                           *^roi'ec/a! 2#


#r2>U 3c ~TT

hwect msa

 • 8 La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul mi se tennoizoteaza si prezentul 'Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit ou spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord eu reabilitarea termica a acestora, sa poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fma spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza temioizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de Ia primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scatii si o porțiune de 50 cm sub planșete de peste parterul comercial m zonele in care-nu exista partite vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseufoi peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât după inlatumrea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un tise mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si tennosistemul ducând la pagube însemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprenta© de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se foi aduce si acele zone in același plan prin montana unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica tormosistemul de 10 cm asigurandu-s© prinderea sigura intre cete doua»

 • 11 Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

  minimale.


  al) poltetircn expandat ignifugat (EPSj-pciiif ru emp curent fațada opaca; Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10) Rezistența la tracțiune perpendiculară p© fete»TR $od illjde.


  a2) phiiston extxydati^fagat

  :<S
  Rezistența la compresiune sau. efortul la compresiune a plăcilor la i .......................   lo^omo/Y1 2)    '    4?

  Rezistența lateăcffime perpendiculară pe fefeTHU

  •«<»^p'|K>w<%i>rf>wr.KU.   ihwtMirwiMrtr^1»Ww^la»c-Jii^MAi|  ..,w«fW*|A*.niELiJkwKiwjjLhrtflllMfu

  [conrow


  j ......

  min. 30 kP?


  min. WkPa


  Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162 - T5 - DS (T+) -CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

^utilizata pe fasîi de 30 cm lățime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor clădirilor avand inaltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini.:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor eu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3) Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

 • -  Se încep după terminarea înlocuirii tamplariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform IA

 • -  Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

 • -  Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

 • -  Se fîxeaza dîblurile in ”T" conform caietelor de sarcini

 • -  Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

~ La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

 • *  Se îndepărtează elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele închide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ea elemente de legatara si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

 • *  La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator conform planșelor de detalii.

 • *  Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

 • *  Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si înlocuirea ușilor de acces in clădire cu usi din PVC cu geam termoizolant. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosisternului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei

 • -  După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un. chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și .izolația termică

 • -  Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

uși:min. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clase, 5

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

™ Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

ipaOlB-CT G&A SRL

 • -  Geam termoizolant dublu 446- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

 • -  Glaf exterior.

 • 3 închiderea Balcoanelor/logiilor

- Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului clădirii. Tamplaria este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției' condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini. Principalele caracteristici ale tamplariei precum si cerințele constructive sunt aceleași de la punctul 3

~ Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de înaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor adi\uce la cunoștința proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1. se închide cu tamplarie pvc după îndepărtarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . ■

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări;- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 4 Reabilitare termica planseu peste parter NU ESTE CAZUL

- Având in vedere existenta spatiilor comerciale la parter nu se poate realiza termoizolarea sub planseului peste parter si termoizolarea deasupra planseului implica modificai'! inacceptabile pentru locatarii de la etajul 1 legate de: scăderea inaltimii utile, distrugerea pardoselilor existente etc. Oricum spațiul de la parter este un spațiu incalzit avand destinație comerciala si

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

 • 5 Reabilitare termica planseu terasa

La acoperișurile terasa reabilitarea termoizolației se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizolații. Stratul suport îl constituie sapa de protecție a te.rmoizolati.ei existente. Se indeparteaza toate straturile pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa aplicata la rece si se montează prin lipire termoizolatia din polistiren in 2 straturi, primul de 4 cm grosime realizat cu inter spatii pe ambele direcții (de 5 cm ) din 50 in 50 cm pentru a crea canale de ventilare, iar al doilea fara interspatii avand 8 cm grosime. Se prevăd deflectoare (cate unul la 80 mp de terasa), se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si peste aceasta hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini si a tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 -T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501 - 1+A1 -2010

Hidroizolatia se va realiza conform soluției din proiectul de execuție ca structura hidroizolanta cu membrane dublu armate având grosimea utilă (fără strat de protecție) de minim 6 mm sudate cu flacăra de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 120

kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR

min. 150 kPa

CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE

Forța de rupere la tracțiune

longitudinal

>450 N/5cm

transversal

> 400 N/5cm

Stabilitatea la cald

nin. 120oC

Flexibilitatea la rece

- 12oC

Rezistența la perforare statică

>15 kg

morBn-' ca a srl

 • 6   Lucrările constau in refacerea termoizolatiei de pe țevile de incalzire din subsol si montarea de robineti cu cap temiostatat la radiatoarele din apartamentele proprietarilor care si-au dat

 • 7  Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul clădirii la terminarea lucrărilor

 • 3.3 Concluziile Expertizei Tehnice siAuditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 48/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. mg. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4  Balconul tip 1 se închide cu tamplarie pvc după indepartarea parapetilor existent!. Tamplaria se realizează continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul. înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1 % din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

A SAL

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabila a suprafețelor si îndepărtarea placărilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, temioizolatie si beton de panta, daca acestea se vor înlocui, se va face mecanizat cu scule ușoare care nu produc vibrații mari pentru a nu afecta structura de rezistenta

B AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat armatoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea te.rmi.ca a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemuluî se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente.

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută dc norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Certificatul de performanta energetica atribuie

“Clădirii de referința clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 32.22 kg/mp.

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizări este 87.74.

-Clădirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din MC001/PI1L

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru incalzire anuala de 163193 kWh/an, in tone echivalent petrol, 178.33 tep reprezentând o reducere a consumului pentru incalzire cu 62.18%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 49677 kg/an

 • 3.4 Durata preconizata alucrarUor

Durata de realizare a lucrărilor

56 zile


Durata perioadei de garanție a lucrăriler(ani de la recepția terminării            5 ani

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerințele minime de calitate certificate conform normelor legale.

 • 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si. organizarea de șantier in starea inițiala.

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin

 • •    HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

 • •    HG nr.355/2007 - supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

 • •    HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși la zgomot;

 • •   HG nr.971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate;

 • •    HG nr. 1048/2006 - cerințe minime privind echipamentul individual de protecție;

 • •   HG nr.1051/2006 - cerințe de securitate la manipularea manuală a maselor;

 • •   HG nr. 1091/2006 - cerințe minime de securitate pentru locul de muncă;

 • •    HG nr. 1146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncă;

 • •    HG nr. 1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenților chimici;

 • •    HG nr. 1876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătorilor la vibrații.

De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătate în muncă rezultate din. Legea nr,319/2006 a securității și sănătății în muncă modificată și. a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 1425/2006 modificate.

6.2 Identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor

în continuare se prezintă în. sinteză principalele lucrări care pot prezenta riscuri de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională pent.ru lucrători pe durata realizării lucrărilor specifice executării termosistemului la fațadele blocurilor, precum și factorii de risc aferenți.

Pe baza acestora, în cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii și subantreprenorii vor efectua evaluarea acestor riscuri și stabilirea de măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de altă natură a căror aplicare să prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale

Nr.

Crt.

Lucrări care implică riscuri Descrierea lucrărilor

Identificarea riscurilor

1,

Montarea și demontarea schelei metalice tubulare. Lucrarea se va executa manual de o echipă de schelari specializați și autorizați intern.

Prinderea și strivirea de mașinile de pe șantier; prinderea, lovirea, strivirea de obiecte transportate; căderea, prăbușirea de materiale și obiecte; căderea de la înălțime; pășirea în gol; alunecări, împiedicări și căderi la același nivel.

2.

Desfacerea tencuielii și. a placajelor ceramice exterioare la fațadă, în vederea aplicării termosistemului. Lucrarea se

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

3.

Lucrări de tencuială exterioară cu mortar la reparațiile panourilor de fațadă, a monolitizărilor dintre panouri, respectiv tencuieli interioare în jurul tocurilor la uși și planșeu subsol. Lucrările se execută manual de personal

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

4.

voalarea     manuală     a

tencuielilor la fațadă și a planșeului peste subsol.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; desprinderea de materiale; jet, erupții.

5.

Demontarea      confecțiilor

metalice de pe fațada blocului (pentru aer condiționat, parapete etc.). Tăierea se execută cu polidiscul sau, după caz, cu flacără.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinți; contact cu flacără.

6.

Termoizolarea       pereților

exteriori, soclului, aticului, intradosului la balcoane și planșeu subsol etc. cu polistiren expandat, extrudat sau vată minerală. Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; microtraumatisme repetate.

7.

Prelungirea        consolelor

metalice prevopsite pentru aerul condiționat. Lucrarea se execută prin lucrări de sudare electrică.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinți; electrocutare prin atingere directă și indirectă.

8.

Lucrări de demontare a: glafurilor exterioare la ferestre și parapete balcon.; tâmplăriei exterioare și interioare din lemn și metalice. Lucrările se execută manual cu personal calificat și instruit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

9.

Lucrări de înlocuire a: glafurilor exterioare la ferestre și parapete balcon; tâmplăriei exterioare și interioare din lemn și metalice cu. elemente similare din PVC, aluminiu prevopsit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

10.

Demontarea și remontarea glafurilor exterioare de la atic terasă      și      desfacerea

hidroizolației și a stratului termoizolant         existent.

Lucrarea se execută manual de personal instruit.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

11.

Repararea betonului de pantă pe porțiunile deteriorate și rectificarea       suprafețelor.

Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

12.

Tennoizolarea planșeului de terasă și a copertinelor balcoanelor eu polistiren expandat. Lucrarea se execută manual.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

13.

Strat de protecție a termoizolației din polistiren eu șapă de 4 mm armată cu plasă STNB.

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

14.

Refacerea straturilor de terasă orizontală și verticală constituită din membrana autoadezivă si hidroizolație din membrana bituminoasă cu protecție de granule minerale

Căderea de la înălțime; pășirea în gol; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

15.

Desfacerea și refacerea trotuarelor        perimetrale

exterioare din beton.

Proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare; zgomot.

16.

Transport cu autobasculanta a. schelei metalice, materialelor și molozului.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de încărcare; traficul rutier;

17.

încărcarea    manuală    și

mecanizată   în auto   a

materialelor și molozului.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de mijloacele de încărcare; proiectarea de materiale și obiecte; căderea de materiale, obiecte de la înălțime; contactul cu obiecte și suprafețe tăioase, înțepătoare, abrazive; microtraumatisme repetate; căderea la același nivel prin alunecare, împiedicare.

6.3 Măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri;

Pentru a contracara acțiunea factorilor de risc identificați la capitolul anterior, executanții lucrărilor de construcții de pe acest șantier vor avea în vedere măsurile specifice de securitate pentru lucrările care prezintă riscuri deosebite prevăzute in PLANUL DE SECURITATE SANATATE AL ȘANTIERULUI

6.4

Măsuri specifice de securitate și sănătate. Măsuri de protecție colectivă și individuală

La acest obiectiv se vor lua și măsuri specifice de securitate și sănătate în muncă care să asigure protecția colectivă și individuală a lucrătorilor.

Toate aceste măsuri care vor fi enumerate în continuare vor fi preluate de antreprenor și subantreprenori și incluse conform cerințelor de securitate adecvate, în planurile proprii de securitate și sănătate.

 • 6.4 A Măsuri de protecție colectivă

 • •    împrejmuirea și semnalizarea șantierului.

 • •    Reglementarea accesului pe șantier.

 • •    Supravegherea medicală a stării de sănătate a lucrătorilor prin medicul de medicina muncii.

 • •    Instruirea tuturor lucrătorilor din șantier din punct de vedere al securității muncii și situațiilor de urgență.

 • •    Interzicerea și controlul consumului pe șantier de alcool, droguri și medicamente care produc modificări comportamentale.

 • •    Semnalizarea zonelor cu risc ridicat și specific de accidentare.

 • •    Asigurarea și ținerea sub control a exploatării mijloacelor colective de protecție.

 • •    Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protecție colectivă în defavoarea celor de protecție individuală.

 • •    Utilizarea de echipamente de muncă care respectă cerințele esențiale de securitate și care sunt certificate și marcate cu marcajul european CE.

 • •    Interzicerea fumatului pe șantier și amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

 • •    Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile prevăzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru utilizarea pe șantier a substanțelor chimice periculoase conform HG nr. 1218/2006

 • •     Asigurarea cerințelor minime de securitate pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la zgomot.

 • •    Pozarea cablurilor electrice de pe șantier astfel încât să se evite pericolul împiedicării sau al electrocutării.

 • •    Utilizarea de tablouri electrice corespunzătore, sigure și asigurate împotriva pericolului de a fi deschise de personal neautorizat.

« Legarea la pământ a schelei metalice și a carcasei metalice a utilajelor acționate electric și măsurarea sistematică a rezistenței electrice a prizelor de pământ.

 • •    încredințarea exploatării utilajelor și autovehiculelor de pe șantier numai către persoane calificate și instruite adecvat activităților și riscurilor la care acestea vor fi expuse.

 • •    Interzicerea improvizațiilor pe șantier, indiferent care ar fi natura acestora.

 • •     Limitarea manipulării manuale a maselor și utilizarea în acest scop a mijloacelor mecanice.

 • •    Controlul depozitării pe șantier a materialelor în general și a celor periculoase, în special.

 • •    Asigurarea respectării reglementărilor cu privire la înălțimea și stabilitatea stivelor.

 • •    Utilizarea pe șantiere a utilajelor de construcții cu mijloace de semnalizare acustică la mersul înapoi.

 • •    Controlul accesului și staționării riveranilor în zona de lucru.

 • •    Utilizarea potrivit reglementărilor a permiselor de lucru cu foc deschis.

 • •    Ținerea sub control a utilizării echipamentelor individuale de protecție.

 • •    Semnalizarea și împrejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe șantier.

 • •    Crearea și menținerea zonelor de siguranță în jurul săpăturilor schelelor și a mijloacelor de ridicat.

 • •    Desfășurarea activităților de prevenire și protecție prevăzute de legislația în vigoare prin servicii inteme/lucrători desemnați sau servicii externe abilitate.

 • 6.4.2. Mijloace colective de protecție

în timpul execuției lucrărilor, pe șantier vor fi la dispoziție și se vor utiliza după caz, următoarele categorii de mijloace colective de protecție:

®    podețe de trecere

«   pasarele, rampe cu mână curentă

 • •    balustrade de protecție

 • •    schele și eșafodaje

 • •    plase de protecție

 • •    îngrădiri diverse

«    garduri de protecție

 • •    parapete de protecție

 • •    indicatoare și semnalizări de securitate (panouri) fixe sau mobile

 • •    iluminat de siguranță

 • •    semafoare și lămpi cu lumină intermitentă

 • •    bariere

 • •    platforme de lucru

Aplicarea măsurilor de protecție colectivă și utilizarea mijloacelor colective de protecție va fi asigurată de conducătorii direcți ai locurilor de muncă, iar ținerea sub control a acestora se va face prin verificările sistematice efectuate de serviciul intem/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție al antreprenorului/subantreprenorilor.

 • 6.4.3. Echipamente individuale de protecție

Pe șantier se vor acorda echipamente individuale de protecție în conformitate cu listele de dotare întocmite urmare evaluării riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de muncă/posturi de lucru la care riscurile nu. au putut fi eliminate prin, măsuri tehnice sau organizatorice.

La nivelul șantierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv înlocuirea imediată a acestora în situațiile în care s-a pierdut calitatea de protecție a echipamentului sau acesta a fost înstrăinat/pierdut.

în această ordine de idei, pe șantier lucrătorii vor purta în permanență turnătoarele categorii de echipament individual de protecție:

 • •   vestă reflectorizantă;

 • •   cască de protecție;

 • •   salopetă de protecție;

 • •   bocanci cu bombeu metalic;

 • •   mănuși de protecție.

De asemenea pe inventarul individual al lucrătorilor sau în inventarul formațiilor de lucru vor exista în permanență:

 • •    căști, antifoane;

 • •    cizme de apă-noroi;

 • •    ham sau centuri de siguranță;

 • •    pelerine;

 • •    ochelari de protecție;

 • •    palmare;

 • •    echipament de protecție pentru anotimpul rece;

Suplimentar față de cele de mai sus, electricienii de pe șantier vor avea în dotare:

 • •    mănuși electroizolante de joasă tensiune;

 • •    cizme electroizolante de joasă tensiune;

 • •    mănuși cu scurtcircuitoare;

 • •    scule electroizolante.

De asemenea, sudorii vor fi dotați suplimentar cu:

 • •   mănuși de sudură;

 • •    mască de sudură adecvată tipului de sudură;

 • •    cizme electroizolante;

«    șorț de sudură;

 • •    alte tipuri, de echipament, funcție de lucrările de sudare pe care le au de executat.

Ținerea sub control a dotării, utilizării și întreținerii echipamentului individual de protecție se face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție al antreprenorului/subantreprenorului

 • 6.5 Măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate

Potrivit legislației în vigoare, prezentul plan de securitate și sănătate al șantierului trebuie ținut la zi pe toată durata realizării lucrărilor prin grija coordonatorului de securitate și sănătate în muncă

Tot prin grija coordonatorului în materie de securitate și. sănătate pe durata realizării lucrărilor, planurile proprii, ale antreprenorilor și subantreprenorilor vor trebui integrate în acest plan de securitate și sănătate.

Din aceste considerente, managerul de proiect împreună cu coordonatorul în materie de securitate și sănătate în .muncă care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili în faza de organizare de șantier și măsurile generale de organizare a șantierului funcție de organizarea și dotarea antreprenorilor și a principalilor subantreprenori precum, cerințele specifice de circulație și trafic auto și pietonal în zonele afectate de lucrări.

După caz, aceste măsuri vor trebui să stabilească printre altele, care sunt zonele care vor fi afectate de șantier, care sunt restricțiile de circulație în acele zone, care sunt variantele de ocolire în aceste zone, care sunt masurile specifice de protecție pentru riverani, care simt locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolări și dezafectări, care sunt locurile de depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a barăcilor și magaziilor de materiale mărunte etc.

Funcție de aceste măsuri, antreprenorul își va putea elabora proiectul propriu de organizare de șantier.

 • 6.6 Amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare. Modalități de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii

După elaborarea Proiectului de organizare de șantier, antreprenorul îl va supune spre aprobare de către Beneficiar.

în cadrul proiectului de organizare de șantier antreprenorul va trebui să rezolve următoarele probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfășurare a circulației pe durata de execuție a lucrărilor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de construcții; curent electric de forță și iluminat; apa potabilă; apa calda; canalizarea menajeră; evacuarea gunoiului, linii de telefon și fax.

Pe durata posesiei șantierului, antreprenorul este răspunzător de iluminare, măsuri de protecția lucrătorilor provizorii, depozitarea materialelor, săpături, lucrări neterminate, siguranța pentru public, utilizarea drumurilor.

Antreprenorul va păstra deschise toate accesele la intrările blocului pe toată durata execuției lucrărilor. Atunci când închiderea unui astfel de acces este inevitabilă, cu acordul beneficiarului, se va face o .notificare completă asupra operațiunilor către toți proprietarii afectați, indicându-se durata acestora, evitându-se astfel eventuale conflicte cu aceștia.

Depozitarea materialelor și manipularea acestora se va face astfel încât să fie avute în vedere accesele la intrările în bloc, asigurându-se trotuarele libere în permanență.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru fiecare material în parte și cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă aplicabile.

Pe toată durata execuției antreprenorul va trebui să elimine orice defecte cu privire la :

 • •  securitatea fiecărei persoane de pe șantier, atât a celor autorizate, cât și a celor neautorizate;

 • •  luminile, barierele și panourile de avertizare.

Șantierul și împrejmuirea trebuie prevăzute cu mijloace de semnalizare și panouri care să indi.ce: echipamentul de protecție obligatoriu;

regulile pe linie de securitate și sănătate în muncă ce trebuie să fie respectate în incinta șantierului;

numele persoanelor care răspund de organizarea șantierului;

limita zonei de securitate;

căderea de obiecte de la înălțime

Spațiile șl facilitățile destinate organizării de șantier.

Organizarea șantierului de construcții trebuie să satisfacă toate condițiile de securitate și de igienă a muncii.

Numărul toaletelor va fi stabilit în funcție de numărul de muncitori estimat, astfel încât să se asigure minim un WC la 20 de lucrători. Atenție! Prezența femeilor în șantier presupune toalete separate.

Se vor asigura spații special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor și odihna în timpul pauzelor de lucru. Aceste spații vor avea posibilitate de încălzire în siguranță pe timp

Se vor organiza spații pentru spălat pe mâini, dotate corespunzător cu apă curentă, (minim 20 litri/om), săpun etc.

Se vor amenaja spații închise pentru servirea mesei

 • 6.7 Măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor va trebui ca funcție de numărul de societăți de construcție prezente pe șantier și de specificul lucrărilor pe care le execută să ia măsuri de coordonare a activității acestora, astfel încât să fie evitate Aceste măsuri de coordonare vor viza:

 • *  Căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale

 • *  Condițiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea acestuia

 • *  Limitarea manipulării manuale a sarcinilor

 • *  Delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe periculoase

 • *  Condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări și demontări

 • *  Condițiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate

 • *  Utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalației electrice generale

 • *  Măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier

 • 6.8 Obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia

în organizarea activității antreprenorului trebuie avut în vedere că activitățile de pe șantier se interferează semnificativ cu activitățile curente din zonele riverane, cu atât mai .mult cu cât este vorba despre o zonă de locuințe.

în acest sens, în mod deosebit se va avea în vedere că:

 • •     lucrările se vor executa pe străzi, la mică distanță de blocuri, de regulă în locuri înguste, cu spații mici de manevră pentru mijloacele de transport și utilaje;

 • •    lucrările vor îngreuna circulația autovehiculelor riveranilor din blocurile din zonă;

 • •    activitatea se va desfășura în prezența locuitorilor din zonă, în mare parte neobișnuiți cu astfel de lucrări de investiții și ca atare suspicioși și neîncrezători;

 • •    prezența copiilor și altor persoane curioase în zonele cu riscuri deosebite de accidentare vor constitui pericole suplimentare în organizarea și desfășurarea activităților de pe șantier;

Pentru prevenirea accidentelor de muncă și altor categorii de evenimente se vor lua următoarele măsuri:

 • •    se va colabora în permanență cu beneficiarul investiției în efortul de conștientizare a locuitorilor din bloc asupra necesității și beneficiilor realizării acestor lucrări;

 • •    se va consulta beneficiarul investiției la stabilirea programului de execuție a lucrărilor, astfel încât acesta să fie corelat - atât cât este posibil - cu necesitățile locatarilor

 • •     se va acționa cu consecvență pentru rezolvarea amiabilă, în condiții rezonabile a solicitărilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de șantier;

 • •    se va păstra un contact permanent cu cabinetul de asistență medicală din zonă, astfel încât în caz de accident să se poată interveni în timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;

 • •    se vor anunța locatarii din bloc prin fluturași asupra lucrărilor care vor fi realizate, durata acestora și a măsurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata execuției; se va insista și asupra așteptărilor antreprenorului de la locatari;

 • •    se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate după caz, care să atragă atenția asupra riscurilor de accidentare care nu au putut fi eliminate din sistemul de muncă prin măsuri de natură tehnică și organizatorică;

 • •    se vor instrui în mod deosebit lucrătorii de pe șantier asupra riscurilor suplimentare rezultate din acest gen de interferențe; în mod deosebit se va .insista asupra riscurilor rezultate din altercații sau comportamente provocatoare față de locatari;

 • •    se va acorda o atenție deosebită înlăturării copiilor și a locatarilor curioși din preajma schelelor de pe șantier;

® se va acționa pentru limitarea contactelor dintre lucrători și locatari; în acest sens se vor asigura condiții sociale acceptabile, astfel încât să nu fie necesară apelarea la serviciile acestora;

 • •    se va interzice lucrătorilor să servească masa la locatari sau să achiziționeze alimente sau produse alimentare de la aceștia;

 • •     se va acorda o atenție deosebită verificării stării tehnice a mijloacelor de transport, utilajelor de construcții folosite la lucrări, inclusiv a funcționării ireproșabile a mijloacelor de avertizare și semnalizare sonoră și luminoasă ale acestora;

» se va organiza cu deosebită atenție activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de încărcare de pe șantier, astfel încât să se prevină prezența în raza de acțiune a acestora a lucrătorilor și a locatarilor;

 • •    se va insista asupra controlului disciplinei în muncă astfel încât să fie evitate riscurile specifice datorate executării de operații de muncă în afara cadrului legal și/sau al proiectului (înstrăinări de materiale, transporturi, încărcări, turnări de betoane etc.) în folosul locatarilor;

 • •    se vor extinde măsurile de prevenire și stingere a incendiilor specifice șantierului luându-se în considerare și factorii de risc de incendiu datorați vecinătății gospodăriilor locatarilor și activităților casnice ale acestora.

în interesul și pentru siguranța locuitorilor din zonă, aceștia vor fi avertizați sistematic, prin diferite mijloace să:

 • •   Nu lase copii nesupravegheați pe stradă !

 • •    Nu intre în raza de acțiune a utilajelor !

 • •   Nu se apropie la mai puțin de 2 m de împrejmuirile șantierului sau de schele !

 • •    Nu. atingă cablurile electrice de pe șantier !

«    Nu circule, dar mai ales să nu staționeze pe căile de circulație pentru autovehicule!

 • •    Nu distragă atenția șoferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucrătorilor de pe șantier !

 • •    Discute eventualele probleme numai cu șeful lucrării!

 • •    Nu se urce nici ziua nici noaptea pe materialele, mașinile și utilajele de pe șantier !

 • •    Nu distrugă mijloacele de avertizare sau pe cele de protecție !

 • •    Respecte semnificația indicatoarelor de securitate montate pe șantier !

 • 6,9 Măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie

Pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și stare de curățenie, antreprenorul va avea în vedere următoarele măsuri cu caracter general:

 • •     Controlul depozitării materialelor pe șantier numai în locurile anume destinate și prevăzute în proiectul de organizare de șantier.

 • •    Interzicerea depozitării oricăror materiale pe căile de acces și circulație și în vecinătatea baracamentelor.

 • •    Menținerea în. perfectă

 • •    Interzicerea accesului pe

 • •    Verificarea sistematică a semnalizării de securitate și sănătate în muncă. O atenție deosebită se va acorda celor de avertizare a lucrătorilor și de semnalizare a locurilor de

 • •    Păstrarea stabilității

 • •    Controlul depozitării temporare și evacuării de pe șantier a materialelor rezultate din demolări, dezmembrări sau demontări.

 • •    Verificarea autovehiculelor care transportă materiale pe șantier și înlăturarea celor cu caroseria incompletă sau defectă care scapă materiale din mers.

 • •    Desfășurarea de către serviciul intern/lucrătorul desemnat/serviciul extern de prevenire și protecție a acțiunilor sistematice de control pe șantier.

Stabilirea la nivelul fiecărei formații de lucru a răspunderilor și atribuțiilor concrete pentru menținerea ordinii și efectuarea curățeniei la locurile de munca

 • 6. Indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și măsurile

10 de organizare luate în acest sens

La nivelul antreprenorului vor ii luate măsurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor în caz de accident.

Dintre aceste măsuri amintim:

 • •      stabilirea prin decizia administratorului/directorului general al. societății a responsabilităților pe linia organizării și acordării primului ajutor în caz de accident;

 • •    instruirea sistematică a lucrătorilor cu privire la organizarea și acordarea primului ajutor în caz de accident;

 • •    pregătirea în fiecare formație de lucru a minim 2 salvatori (de obicei șeful de formație și înlocuitorul de drept al acestuia, dar nu numai) care să fie în măsură să acorde un ajutor adecvat

 • •    urmare evaluării riscurilor, elaborarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent în care sunt stabilite și responsabilități privind acordarea primului ajutor în cazul în care urmare în organizarea activității de acordare a primului ajutor se va avea în vedere că în momentul în care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate următoarele

 • V Victima nu se deplasează

 • V Primul ajutor se acordă la locul accidentului;

 • V în primul rând se evaluează gravitatea stării victimei și după această evaluare se alertează imediat ambulanța

Ținând cont de aceste principii se vor difuza următoarele instrucțiuni de acordare a primului ajutor în caz de accident, insistând ca acțiunile să se desfășoare în ordinea de mai jos:

 • 7. Izolarea zonei și îndepărtarea curioșilor pentru a evita creșterea numărului de victime

 • 2. Degajarea accidentatului. Se vor îndepărta obiectele tari și ascuțite care pot răni accidentatul, se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nasturii de la gât, cravata, centura

Degajarea accidentatului se face urmând următoarele precauții

A se urmărește menținerea permanentă a coloanei vertebrale în linie dreaptă (cap-gât-trunchi), pentru a se evita lezarea măduvei spinării. în cazul unei fracturi de coloană;

în cazul unei fracturi închise membrul fracturat se menține în poziția găsită, fără a încerca punerea în poziție normală;

D în cazul unei fracturi închise se evită manevrele inadecvate pentru a nu le transforma în fracturi deschise.

 • 3. Acordarea primului ajutor

 • *  Se verifica starea de conștiență. Daca se constatata ca victima nu este conștienta :

 • *  Se solicita ajutor

 • *  Se eliberează caile respiratorii ale victimei

 • *  Se verifica existenta respirației

 • *  Se controlează existența circulației, sângelui

4< Chemarea ambulanței. Ambulanța este chemată prin apel la 112.

 • 5. Supravegherea victimei și continuarea, dacă este nevoie, acordării primului ajutor până la sosirea ambulanței

 • 6. Modalități de cooperare între managerul de proiect, antreprenorul general, 11 subantreprenori, lucrătorii independenți sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate și sănătate în muncă a șantierului, fiecare antreprenor/subantreprenor este obligat să elaboreze planul propriu de securitate și sănătate pentru lucrările executate în șantier, să-l prezinte managerului de proiect și coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă la nivelul proiectului și sa numească o persoană responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă pe durata executării lucrărilor.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă la nivelul lucrării are dreptul de a verifica dacă antreprenorul/subantreprenorul și-a instruit corespunzător personalul în materie de securitate și sănătate în muncă.

Obligația generală a colaborării dintre angajatori este prevăzută în Legea nr.319/2006 a securității și sănătății .în muncă, care prevede că atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători de la mai multe întreprinderi, angajatorii acestora sunt obligați:

 • a) să coopereze în vederea .implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare'natura activităților;

 • b) să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;

 • c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

 • d) să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalități de colaborare generale, valabile implicit și pentru antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți, HG nr. 1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, prevede următoarele modalități:

 • 1.   Colaborarea angajatorului cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de munca.

 • 2.  Includerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alfi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.

 • 3.  Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior, care desfășoară activități pe baza de contract de prestări de servicii în întreprinderea și/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderilor și/sau unității, în general

 • 4.   Planul de securitate și sănătate al șantierului. Prezentul plan s-a întocmit în paralel cu elaborarea proiectului de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului

 • 5.  Planul propriu de securitate și sănătate al (sub)antreprenorilor. Este și el un instrument al colaborării deoarece el rezultă din planul de securitate și sănătate al șantierului, cuprinzând detalierea măsurilor de prevenire și protecție pentru lucrările pe care le execută și ținând cont de măsurile prevăzute în planul de securitate și sănătate. Planul propriu al antreprenorului se transmite subantreprenorilor împreună cu planul de securitate și sănătate al șantierului.

 • 6.  Ședințele de coordonare. Constituie o altă modalitate de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrători independenți. Ele se desfășoară la inițiativa și sub conducerea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata execuției lucrărilor, La ele participă managerul de proiect, șeful de șantier, șefii de puncte de lucru, alte persoane cu răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă de la antreprenori și subantreprenori.

 • 7.  Analizele de stadiu fizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investiției, fie printr-un reprezentant al acestuia (societate de consultanță). Chiar dacă nu au ca obiect numai analiza securității și sănătății în muncă, ele constituie o bună modalitate de colaborare între executanții lucrării, cu atât mai mult cu cât aceasta are loc în prezența sau la solicitarea beneficiarului.

 • 8.  Ședințele de securitate și sănătate în muncă. Se pot desfășura atât săptămânal (la lucrări

complexe), cât și lunar. La aceste întruniri de regulă participă persoanele cu răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă de la toți angajatorii și'lucrătorii independenți de pc șantier. Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe șantier a măsurilor de prevenire și protecție.                                                  / ț ' \       \

 • 9.  întrunirile ocazionale de securitate și sănătate în muncă. Se organizează fie în caz de evenimente, fie în pregătirea unor lucrări speciale sau periculda^ care impun o coordonare sau o intervenție precisă a unor anumiți lucrători, angajatori sau prestatori de^servieii.

 • 10.  Auditul de sistem de management al securității, și sănătății ocfipaționale. Este de asemenea o modalitate de colaborare. Are rolul de a identifîca^necoilformitățile, abaterile de la sistemul de management al securității și sănătății îri’lîmncă ale antreprenorului sau subantreprenorilor și de a stabili acțiunile corective și. preventive necesare. Raportul cu acțiuni corective și preventive aprobat de conducere, este trimis spre eliminarea deficiențelor tuturor celor implicați. în funcționarea sistemului.

 • 11. Auditul de conformitate cu prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă. Este și el un instrument de colaborare. De regulă se efectuează de serviciul intem/extern al antreprenorului și are rolul de a identifica și notifica în raportul de audit, toate neconformitățile din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile șantierului și activităților care se desfășoară pe acesta, indiferent de organizatorul activității la care au fost identificate. Eliminarea neconformităților

 • 12.  Inspecția de securitate și sănătate în muncă. Poate fi internă - în cazul în. care se desfășoară de personalul de specialitate de la benefîciar/consultanță, antreprenor sau subantreprenor - sau externă --dacă se efectuează de organele de control de la Inspecția Muncii/ITM, Inspecția Sanitară de Stat sau de la Asigurătorul pentru accidente de muncă și boli profesionale (în prezent Casa județeană de pensii).

Ca mijloace de comunicare în colaborarea dintre antreprenori, subantreprenori și lucrătorii independenți, se folosesc toată gama uzuală în această activitate. Amintim aici: contractul; protocolul; înțelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonică; circulara.

 • 7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

în timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaje care să asigure o protecție adecvată a locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta „orarul de liniște si in acea perioada se va evita folosirea sculelor care produc zgomote intense.

 • 8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerința A si C

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dui. Calea Aradului nr.

30 , bl.7 , so. A* B

AMPLASAMENT              Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Calea Aradului nr.

30, bl.7

INVESTITOR               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

In conformitate cu :

Legea nr. 10/1995 " Legea privind calitatea in construcții”

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG nr 653/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a capacitatilor de producție

Se stabilesc următoarele faze:

1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B,E

2

Inspecția suprafețelor curatate înaintea aplicării termosistemului

PVR

B,E,P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformîtate ale materialelocpolistîren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B.E.P

5

Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei

PVR+FD

b3e3p,i

6

Inspecția modului de fixare a plăcilor de polistiren

PVLA+FD

7

Verificarea pîaneitatii suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

8

Recepția termosistemului

PVR

B,E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

B,E

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor: polistiren, membrane etc

E+CQ+P

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B,E

13

Verificarea calitatii montajului termoizolatîei la terasa

PVLA

B,E,P,I

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- in camp5la îmbinări si racorduri canalele de ventilație

PVR+FD

B,E,P3l

15

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR+FD

B,E,P,I

P - Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție                                                  B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse                                          E - Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta                                           I - Inspector

CC- Certificat de conformitate                                                      CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor in vigoare .executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe ia realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menționate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a construcției."

Executant:


BeneficiarNumele si prenumele verificatorului atestat

Dr. îng. Marinov Victor-Radu

Nr.29 data 05.03.2013

Conform registrului de evidență


Persoana fizica

Adresa : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr, 6 ap. 7

Tel. : 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința A1

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + B faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + B Data prezentării proiectului la verificare: 05.03.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de înălțime P+4 are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereți structurali). Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 14 cm grosime, planseele sunt din fasii cu goluri din beton armat prefabricat, scările sunt cu o rampa din beton armat prefabricat, acoperișul este de tip terasa necirculabila.Fundațiile sunt continue din beton .

Construcția nu prezintă avarii semnificative.

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC.. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4688/13.12.2012

- Avize obținute

™ Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

4.0oncluzii asupra verificării:
 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampîlându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISI\


Am primit 7 exemplare


In’                            it

Numele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

Nr,283 data 25.02.2013

Conform registrului de evidență


FIRMA: Persoana fizica

Adresa, telefon, fax:

Timișoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Tel 0256/436029

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința "C'-SECURITATEA LA INCENDIU

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , $c. A * B

faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/101

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA,

B-dul. Calea Aradului nr. 30 , bl.7 , sc. A + B

Data prezentării proiectului la verificare: 25,02.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic social-culturale, agrozootehnice si industriale", clădirea se înscrie in clasa lll-constructii de importanta normala.

Categoria, de importanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta^ construcțiilor''este ’’C".

Gradul de rezistenta la foc este ll-lll

Structura de rezistenta . " •.

-fundațiile sunt din beton armat:

-pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm)

-pereții interiori .sunt diafragme monolite de 14 cm grosime

-planseele sunt din fasii cu goluri din beton armat prefabricat

-scările sunt cu o rampa din beton armat prefabricat

-acoperișul este de tip terasa necirculabila

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC.

. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010. Rețeaua de distribuție pentru apa potabila existenta asigura debitul de incediu exterior la presiunea de 0.7 bar pentru intervenția unitatii de pompieri a municipiului Timișoara.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4688/13.12.2012

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare tehnică, extinderi, modernizări etc.)

 • -    Memoriul elaborat de proiectant, în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate DA

 • -   Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluzii asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect, prin grija investitorului de către proiectant:

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONAREA HIDRANTIILOR IN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare               Am predat 7 exemplare

Investitor/ Proiectant


S.C. PROIECT C&AS.R.L

Numele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN REMUS

Calea Lugojului nr.67 Ghiroda

Tel. +40754020500


REFERAT


a proiectului


Privind verificarea de calitate la cerința

Proiect Nr. 100 / 107 - ARA 30 - Reabilitare termica^^i^^ce face obiectul contractului


1„ Date de identificare3: Proiectant general

 • -   Auditor Energetic

Investitor

 • -  Amplasament:

Data prezentării pentru verificare :


S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Ing. Vasile Olaru

Primăria Municipiului Timișoara

Calea Aradului, Nr. 30, Bl. 7, Sc. A+B, Timișoara, Județul Timiș

17 apr. 2013


 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 238/14.11.2012, Nota energetica 87,74 (C)

Pereți exteriori - panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

 • - înlocuirea tamplariei din Semn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

 • - pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă ia verificare4:

 • -  Tema de proiectare           __________________________

 • -   Certificat de urbanism nr. emis de

 • -  Avize obținute:

La proiectantul general

 • -   Autorizația de construire: nr.            emisa de

Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranța ia acțiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizări, etc.) Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa pentru respectarea cerinței verificate

Nota de caicul in care se fundamentează soluția propusa, programul de

calcul si listingul

Alte documente

Raportul de Expertiza Energetica al clădirii

Raport de Audît Energetic

Certificat de Performanta Energetica a clădirii

 • 4. Concluzii asupra verificării:3 4 5

 • a)  In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampi!andu-se conform 'îndrumătorului, cu următoarele condiții obiigatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.

Am primit__4___exemplare

investitor/Proiectant


Am predat_4 exemplare Ve r if ijcati c Atestat:
1

Itemima lucrărilor cte baza (lucrări (te intervenite prevăzute la art.4 lît a)«4) dte Ordonanța cte Pentru reabilitare se propun următoarele fawh

2

            termica. a perdUur exteriori (exceptând pereții de la rosturi)) inclusiv a

parapetUor de la fogU, balcoane si a aticului) eu terMistun cu poltedren expandat igidfiigst de fațada. eu o grosime de 10 cm awmd următoarele caracteristici tehnice

3

Se vor preciza

 • - Construcție noua/existenta/care se pune in siguranța, modernizare,

 • - Tipurile si caracteristicile constructive:

 • - Dimensiuni

 • - Funcție principal

 • - Condiții de amplasament si de vecinătăți care au legătură cu cerința verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana, etc.)

4

Se înscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un termen. Referatul se completează după completarea documentației.

5

Se înscriu numai in situația specifica (a) sau (b)

ROMÂNIA                                           APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                   NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr. CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este 577.952,00 lei (C+M - 502.952,00 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile                   534.556,53 lei

Valoare cheltuieli neeligibile               43.395,47 lei

Contribuția la co-finanțare:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)                     320.733,92 lei

 • - Contribuția U.A.T (20%)                    106.911,305lei

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)       106.911,305lei

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T                    21.697.735 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari        21.697.735 lei

VICEPRIMAR                            SECRETAR

DAN DIACONU                           IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU

CONSILIER ADRIAN HUMĂ


SERVICIUL JURIDIC

Anexa nr.2

la HCL nr. /     .2014

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Calea Aradului nr. 30

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Calea Aradului nr. 30

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari Calea Aradului nr. 30

NUMĂR PROIECT

100/107-ARA30.A.B

DATE TEHNICE

Anul construirii:

1987

Regim de inălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

P+4 32 620 mp

Suprafața construită desfășurată: 3100 mp

Aria utilă totală:

2064mp

Sistemul constructiv: Structură mixtă (cadre+pereți structurali)

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

577.952,00 lei (C+M - 502.952,00 lei)

534.556,53 lei

43.395,47 lei


Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

  320.733,92 lei

  106.911,305lei

  106.911,305lei


 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T                  21.697.735 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari    21.697.735 lei

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CHIȘ CULIȚĂ