Hotărârea nr. 255/2014

255/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141"
Hotararea Consiliului Local 255/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12229/13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141", conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.116 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141", cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr.2 la HCL nr. /

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT


.2014


DENUMIRE PROIECT


REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Bdul Liviu Rebreanu, nr.141


AMPLASAMENT


Municipiul Timișoara, Bdul Liviu Rebreanu, nr.141


TITULARUL INVESTIȚIEI


Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1


BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari Bdul Liviu Rebreanu, nr.141


NUMĂR PROIECT

100/29 - REB 141

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată Aria utilă totală

Sistemul constructiv

1973

S+P+10

44

281 mp

3128 mp

1901 mp

panouri mari prefabricate


INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

664.303,00 lei (C+M - 627.186,42 lei)

660.639,35 lei

3.663,65 lei

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)                  396.383,61 lei

 • - Contribuția U.A.T (20%)                 132.127,87 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)   132.127,87 lei

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

  1.831,825 lei

  1.831,825 lei


 • - Contribuția Asociație proprietari

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ

Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

B AM Liviu Rebreanu , nr, 141.

Amplasament

Municipiul Timișoara, B -dul Liviu Rebreanu s nr. 141

Titularul Investiției

Fruntaria 'Municipiului Tmmoara?

B-ckH CD, Lof<a, Nr. 1

Beneficia.ru] investiției

Asociația de proprietari din B AM Liviu Rebreanu , nr, 141

Proiectant general

SC.FROJECT C&A S.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr, 23

Ing, PALADE Cristian

Număr proiect

100/29-REB 141

Data

MAI 2013

Faza de proiectare

PT+CS

Volum piese scrise ( P.T. + EXPERTIZA TEHNICA + CAIETE DE SARCINI )

N R. PROIECT: 100/29-REB 141


LISTA DE SEMNATURI


SEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


EXPERT TEHNIC


AUDITOR ENERGETIC


VERIFICARE PROIECT LA CERINȚELE


A-REZISTENTA SI STABILITATE


C- SIGURANȚA LA INCENDIU!

ing. MARUSANIci'&A^MEL


9


F- IZOLAȚIA TERMICA, HIDROFUGA SI EtM^^&TBNERGIE


BORDEROU

 • A, Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectau Iilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Actul administrativ ai autoritatii competente pentru proiecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de control al caliteitli lucrărilor proiectat® si In curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

 • B, Piese desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan stibsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan Învelite are existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral dreapta exîstenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Tablou tamplarie '

Detalii de execuție

întocmit

Ing. BALADE CRISTIAN
-ROifoAT CRA SRL


MEMORIU TEHNIC


t DATE GENERALE 81.DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII


Denumirea proiectului


Reabilitare termica imobil B -dul Liviu Rebreanu, nr. 141


Amplasament


Timișoara, B -du) Liviu Rebreanu ; nr. 141


Titularul Investiției


Primăria Municipiului Timișoara,


Beneficiarul investiției


Asociația de proprietari din B -dul Liviu Rebreanu , nr. 141


Proiectant general


Ș.C.FROIECTC&AS.R.L.


Faza


P.T.+C.S.

 • 2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla pe o artera foarte lunga a orașului. In părțile extreme ale bulevardului spre Calea Sagului respectiv spre Calea Martirilor exista imobile de blocuri, in. rest majoritatea clădirilor au un regim de înălțime P-H

Descrierea .imobilului

Imobilul are un regim de inalthne S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 44 apartamente din care: 34 apartamente cu 2 camere,. 10 apartamente cu 3 camere,

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina cxislenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor dc câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

J Temperatura aerului:

media lunara minima:-(ÎNZ/C in ianuarie;

media lunara maxima: u-(2H23) °C in iulie;

temperatura minima absoluta: -35,3’C in ian. 1963 temperatura maxima absoluta: -HRO’C in aug, 1952

A Precipitații;

meclia anuala: 580^-590 mm..

 • -  media lunara maxima: 8088 mm in iunie

canti tatea maxima in 24h100 mm

Vântul;

 • - direcții predominante: nord - sud

Geologia Adâncimea maxima de îngheț: 0,70 ,in: conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit din>r-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile de argila in stoluri de nisip cu nivel ridicat al apei subterane,

Seismicitatea

In conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colt este Tv- 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 ™ 3S iar accelerația orizontala a terenului pantm proiectam ag:-<hl6 g.

Categoria. d^.imporf pHfa ri clasa d c fo num te a1 ?}

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA to” DE OG PORTANTA NORMALA (conform HGRnr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectuhri pe specialități

Situația existente

Arhltectiwa

Imobilul a re fim c t i ,i i i ea d e 1 o c u irite la e taj e, p a r tenii fu nd co m ere iul. R egim ui de inalti me este S+P+10, are forma în pian simetrica,, este im iranson independent si are o singura scara. Este compus din 44 apartu.rn.enie din care: 34 apanmwnte cu 2 camere. 10 apartamente cu 3 camere, acoperișul este de tip terasa necirculabda, iar iuvriitoarea este din m era hrana, bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizai!din diafragme din beton annat monolite

Fațada principala este realizata eu placaj din cărămidă aparenta pe toni verticale de lățime mare » Pe fațada nu suit balcoane sau legii. . Ftetoa prezintă deprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

Fațada posterioare, este realizata eu placa] din cărămidă aparenta pe toii verticale de lățime mare . Pe fațada este o logic. Fațada prezintă desprinderi placaj/teiicuieli pe zone reduse

Fațada laterala stânga este realizata cu tencuiala de tip strop. Pe fațada sunt 2 logfi, Fațada prezintă desprinderi placaj /tencuieli, pe zone reduse

Fațada laterala cto pta este realizata cu tencuito de tip strop. Pe fațada sunt 2 logli, Fațada prezintă desprinderi pl-rcaj/tencuieli pe zone redo.se

Finisajele interioare; la casa scării pereții suni tencuiti si gtetuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var. pardoseala in casa scr-toi este da tip mozaic. Pardoseala subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefinisati. Pereții care del.irnite.aza ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzut! cu termoizolatie.

Tâmp]arh exterioara o ferestrelor a fost inițiaI din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamNariei a fost hdmuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Usa principate de acces in clădim mte din tâmp!arie PRO cu sticla tennoizolanta. Usa secundara de in clădire este din lămpi urle metalica. Imobilul are 54 logîî,

Clădire a a re s truc ti 11 u de re zi sten ta din pe ret i sî: iu c iu ra Li din beto i r an n al monolit

Dispunerea pereților erm in sistem fhgvm ava ml travei de 4.8 > 2.7. 3 m si deschideri de 3.8, 3.6 m

Terenul do fundare e.■■ ie constituit dium-o aucee.;m ne de argi 1 e si nisipuri sub for.ma unor Ienti.1 e de argila im straturi de nisip cai nivel ridicai al moi subterane.

Infrastructura este akmtuila din pereții de smmol avanei 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton re mute monolit

Pereții exteriori sunt diafiagme din beton animi monolite realizate m eofraje glisante, pereții interiori sunt diafragme monolite de 1 6 cm grosime realizate in. cofraje glisante.

Planseele sunt din beam mm st rnonolii avand .11 cm grosime, scările sunt cu o rampa din beton armat ni onolit, iar acoperisn 1 est e d e t i p imn sa r m A reul abila.

Utilități

Clădirea are umiama. de iiLLiti:

telefonie

alimentare cu ci.te.teL electrica de joasa tensimm

■alimentare cu apa i. m din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

■alimentare cu agent termic de la punctul termic alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modifictevam.oduhn de asigurare a-utilităților

 • 8 tare a insta lati ei de i mml > i ■■■ c e st e m. C ’ o n d i •' m Le de i nea 1 zi re si apa calda din s ubsol au izolația intr-o stare tdda mm Nu cui sta robie te. de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt vechi.

Reparații la instalații .i.L mre in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT' COLOANE ÎNCĂLZIRE

schimbatccloane apa calda

SCHIMBATCOLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLte \NE GA.Z

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedeta al stmcivrm

Datorita ritmului rid Lai de realizam a bkumilor de locuit, in multe cazuri din cauza co.n.d t ti i 1 or di fi cile do <■ ■ ? ci i ri c (n o apte a J i m p f r i g u ros. m anopera pu t in calific ata) s-au pro du s si derapaje de la calitatea ccnstiuctiei. Dehciente'e cele mai frecvente au fost:

 • □ Abateri mari pe vertimm Literate procesului de glisare

 • □ Betoane cu segregt ■i

□ Rosturi de tun. e ■ ”Adoiiude datomte aprovizionării, netratate cotesptmzaior

O Zone cu betoane de e;2 mai slaba canzaU: de deficiente de aprovizionare

1'1 Zona cu secțiuni reduse datorate deviat iilor izolației din cofraj

I) 1 ntre aspecteJ e pozî 11 v c iii ui nd c on t de por j o ado proiectari i pri v in d ;i leatuirea structurii trebuie s& menționam nnnatov ob?:

-forma regulata in plan :• Codirii

-existenta unei infrastructed care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de -“asigurarea unei fi te diate constau io tara schiiiuvi bruște de la un nivel la altul;

Aspecte generale legam fe tenuorcotem

La pereții exteriori, hn■izolația, est-- din EGA de 10-12 cm si tehnologia de execuție era montarea acesteia in uofmj Înainte dc mmm imamului. Din cauza dificultăților de execuție si din neglijenta, de firn-m o .uite ■ -n mma.sE rm nod era montata. Termoizolatia este discontinua, punțile termice sunt o cameterisdca a acestui sistem

Starea tehnica a tem ; mim precara cu infiltrații rare la ploi abundente. Termoizolatia a fost realizata din zgmaexpn; "''tea

Plan, seul peste subsol nu este prevăzut cu terni o izolație.

Majoritatea tampbfee’ fost înlocuitei cn mmplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 54 logE bai come ale imobilul ui 27 simt Închise cu ternplane cu geam termopan si 27 suni deschise sau rensc cu lamohuie mei.dica.fara geam i.e.mm.izolant

 • 3. DESCRIEREA lc.miiE2z\teIl/QRPMEVxbE'iJ';;rE IN WOIECT

3Jce w zp'bh/te Are'' ptefiteN

 • 1  Termoizolarea preAdm remriofi se idee pe exmfior cu polistken expandat .ignifuat de 10 cm grosime, La clamb a- ?1 m întetimea peste 2o de metri din condiții de evitarea propagării focului de lauri mre-1 A- ■ 'ml. in drepmi lirearci planseupeo lățime de 30 cm termoizolaiia se va face cu vata minrere re 10 mi aplicata sinii hm cu termosistemul

 • 2  La clădirile care au I-.■-tente s: la parter se va realiza o terni o izolare a soclului cu 8 cm din polistiren extrudat.. Im- a ■■.■mia va n minat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele rene nn qz geam termoizolani -/or fi schimbate cu. ferestre din PVC cu profil pentacameral si ;,■-..- : '. ■■rmoizo.lant ev exrepfia acetera care simt spre logii sau balcoane

 • 4  Toate logiile sau. bx- a ''-fe care smn deschise seu care sunt Închise cu tamplarie fiara geam termoizolant VGA ' ' revere AE CU T/WPLAA.te PVC CU GEAM trEWOIZOLANT

Alegerea acestei re •■■■■-:->m are la tema urmattmrek considerente:

Din punct de vo-rare rara amic         variante este mai avantajoasa de cele mai multe ori

pentru ca easub.-.-,' T fete opera iii nocci n n > 1) îennoizolarea pricii bal conul ui/logi ei pe ambele part i - astfel pen 1 rî < b a 1 -' o o > i i b e s c b i s s n o închis m o orespunzator i m pilea desfac erea straturi.! or de finisaj si. bef'r de pniâ pena la plwa btulconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrud-mt de cm si relfrarea tuturor straturilor pentru balconul de sub™ temioizolarea cu puiiuu-c.n extwdai de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termo.izolarea idmfeca irafri placa de deasupra , 3) schimbarea taniplariei după caz, 4)termo.izolarea pm om i o) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea paraprauui

Din punct de vec. m al d1 ^ra Portul ui crete’ vâri cuta propusa n.u i! alecleaza decât pe locatarul care nu. a făcui m . ;ferm tumpLr-ri-u ou si pe cri deasupra si de >ub aed apartament care ar putea fi deja mode- <■mm ■;.

Din punct de rara.- n al rimmhd indmkma ba!coaneioiriogitlor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atei. de mare deoarece in cazul balcoane! o r - - oii î< ■ i j n p fir > d >. s fa < ? crea jre rapeti lor si i rd o c l s i rea aces tom cu tâmpi ari e pana la partea superiore--- avmd la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizo Imite

 • 5 Termo izolarea pl-ura.”d■ f peste subsol se face cu polistiren do 5 cm grosime. Stratul termoizolant se au'bre m? : i■ uvriora/il pianvcului peste subsol. .Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți . ,T vu

5 Termoizolarea urii., ului pbmreu; IKbra a fost realizata mansarda atimci deasupra ultimului planseu fiind, spira muu/ii nu se pune jjroblema termoizo.lar.li, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea . r.mr 'raram cu .rârar m- menținerea stratului termoizolant existent inclusiv a șapei de protecție. rejraira ra urmată de montarea unui strat tennuizolant din polistiren expandat de 12 cr" p‘rar-- .ui. o sape din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistein rarrmfrâhuizcilaur iu una din următoarele variante: A) păstrarea tuturor straturilor existente re arad sîrarra lud roi zoi ai ri existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizoiaiî   dura.; si disi.a ■ orara termcizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a

hid roi zolati ei fi?) î i    , ■ d;. ■re; I ri d /ui / ■; :■ I u t; o I c x i s î cute d aca acea sta u s t e degradata dar nu s u nt

acumulări de apa Ir en.. -tera eriramm fi dispunerea termoizotedei de 12 cm din. polistiren expandat si a hid..re solar ra h C) indeparrarea hidroizolatiri si. a terme Izolației existente in cazul in care te.rmoizrife - are re- emulări de apa însemnate si dispunerea tem io izolației de 12 cm din polistiren expandat ri a bir- o izolaturi noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini

7 Pentru reabilita ret; tecij-Hirir se an In vedere următoarele lucrări.:- montarea robineti.1 or cu cap tennostatat la loara 1I'rari din upanmuenteri la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucra. ' . num coreiura--Im din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

8 La clădirile care- ar .■ palii uomercZle Li parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza < ’rez'uml Ghid pariam tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatia 'ea- ale Iu ima iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termk a r v-\. a a amic Je-pune im proiect pentru reabilitarea blocului fora spatiile cornerul '■ de L   ma". La ace steri se va realiza te nno izolarea obligatorie a

intradosului bala, >Gor d .■ H priniL rfovl de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub pbaeul de peste parterul comercial in zonele in caro nu exista părțile vitrate al. e magazi uri o r. hî u ■■;: p u n e p ro bl e rea tenii oi zo 1 arii pl anseuhș 1 pe s te parter.

 • 9  La blocurile care '’u /torte rmilLan cu. cărămidă aparenta nu se va monta tenno sistemul decât

după inlaturaum '          /'auzii vmGîte deoarece aceste zone prezintă un risc mare de

desprindere in ' u;'> m anume/ si a rmosis-temul ducând la pu.gube însemnate si posibile accidente

 • 10 Ut blocurile care . pau-ufoi" vadiam ci! amprentate de suprafața rermosistemul seva realiza in 2 etape. In pzdr.ii a: La ; uce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si a pai a sa aplica i ar mo sistemul de 10 cm as ig urând u-se prinderea sigura intre cele doua,

11. Finisajele propuse vor fi iu culcri deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pasbwd pe cat poZAl cforCu fofoafo u Imobilului

,g rac. ■        ■ de ■ ;

Pentru reabifo m . pr---ta/-"/ u . parapetilor G A' rfe/hmda cuavană twmtâccu'u- c^cîc-


Z. Z ZGGMaI

.:■■■  ■'■ u.maupawAâai,- Mt a)"d) dm Ordonanța de

m.'aâ'" Zuri

.■■■ m.zLZ fe/'ap.foW /-GGri A? l& rostan)^ inclusiv s ci n ZriuriG cu fowfoteu cu ptăistiren exp&uăat a Z fo cm! rameefo-’ 8 cuu piPcsbr&n exbwlat la soclu Zfoa

Tu

Efortul de cou g      Z ■'

im/irifonnaZ de 10% -CSflO;

min. 80 kPa

Rezistența laic     u.e ; ■■ ■

■.■ .imina pe Zm - Țk

min. 120

Codul de foc . a? u

/■r LZZZ ZLalGfofo este: EPtfoîfo..... ZiM 13163

- T2 -• U >-

W2......S2-- P< -r f fom--

".2 Zfo Zb     0fo 2 ZG (70, -) 2 - ■ Z 128

<lssa de.

rezistenta la foc B-G,uZ :-

fom; AGI GbZLHÂb2010

,fo“3 m naforu sodiu            ______ _

'■adut

are ;

r Ja-


Codul cte

CS(.KW)300-^v

conform S.R- . I


;p:.. p-fonc    -ctesu de Gfosta la fou B~s25(Kh

* 1G.


b) vată mim.' ■


Rezistența la .uri- u


zu efortul la compresi

........ fote -CS(10/Y)

Ifozisteuțu tracțiune perpendiculară pe fețe - ’ILR


r i'


plăcii or la o deformare delmin. 30 icPa


min. lOkPa


Codul de Statei—. rcriri rid Lri62fok)9 MW - teri 13162 - T5 - DS (T*) -CS (10/Y) 20 -1'1'- iO.....' Jl -Am . •■' mxtetente la fo« Al, ■cunfiteo.a SR-EN 13501-HA1-

201.0

* utiliza ta pe fasi; u* ■■"bd...' =v-cu ;:: ■ir. rjwie k aplicate h nivelul p^rcedor clădirilor avand înălțimea . d " x rc i

Operații de pregad a sunnrcterix cc<i O n ri caietelor de sarcinii

 • (1) Localizarea și j Atnrcr . â rc-iircdrc uu rcncimila neaderentă șl a zonelor cu beton segregat sau cu alte degrada '.

 • (2) înlăturarea te;. Heliior         du nmcegah alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor

ceramice;

 • (3) Rectificarea n rcuiel.î ri a. .arco; Ațelor de beton carbonatai, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificare; h '"Arc ■■■ pc rcdrcul parrcuriTor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor înve l,k '"

 • (5) Efectuarea rc ageri]; ■ m:rci - rirciladilo!- (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea hun tem d . ■ vrcfo t.rc de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolați c ’ i i d r rcd. : i terori, d a r înainte d e -fixarea copertine l or pe atice.

Operații propriumhrc de nprircea. sisknmlui

Se încep după term marea ' Am Arii A mp Anilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport cont-. •n | k

 • -  Se traseaza ori.urc ,:;'-atrc. ■ m xmprc cu dibluri metalice premiul de soclu la cota din planșele de exe un

 • -  Ele aplica placi!i. wdvri ; ,rcaOK -.i ?, Jcu in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

™ Se fixează diblurik te irP rc ooirn uriemlor de sarcim

 • -  Se aplica grundul m baza f urc de șpaclu.) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din de de s, ori

-• Se aplica finise A! Ah vops. decove Arc rc specificațiile cromatico din planșele de execuție si respectând preote-k' rc din cri- ode do m i ri ui

 • -  Golurile ferești. o- ord--; < cu poUriimaextrudatdeS cm grosime

 • -  La clădirile avand laltim ; . vrie ?;j do metri din condiții de evitarea propagării focului in. dreptul fiecărui pis mu pe Iriicir: k 20 cin tenn o izolația se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata sirnilrc j. Lemrcrincinm

Reguli generale:

 • *  Se îndepărtează elemente; decern iim ale parapetelor balcoanelor (realizate din sticla

decorativa sau .!•   ■ -te prob drirc .. in balcoanele închide cu templarie PVC se va proceda

cu atenție deci- i" ' te .ud o ; ■m-riele existente au fote folosite impropriu ca elemente de legătură si .i :       ■ di: .o nev .ii n o; creat. -Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor

parapet! mai.nl-.; d 'pnemv nrcox mmdriL

 • *  La balcoanele inc Le cu i’-uvplrc k dVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe gr- 'mea n mim i ca ri fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picuratorconform i anseri'-; : urc ui.

  Toate muchiile ori ■ miale • din PVC si aripioa; ■ de i fi de șpaclu arma fiu


  Se considera b ■'h,Lk in sist ■' producătorului dm; daca a:


' Pi n iii iada vor fi prevăzute i n sistemul termoîzolant cu profil Pic dxn de tip pjcurator. Acestea se vor monta odaia cu masa i b'v -îzi knt torec profilele necesare conform cu specificațiile bțm?'■ k.n -apar explicit in listele de cantitativ

înlocuirea fanpln re/ din fi.- ■ .. 5 camere si geapus î du&L \ m PRC cu geam te^.-dztdcs.. ., aerisirea coidrolr - u spe-i . anvelopa

Operațiunile de fi. cuire ire șT operațiunile d^ m.. ficrec a / -n La montarea fi re... dor și r mede ancorare iiv d< fi pire ' execuție si a coreu.. ■ .re ss După fixarea tâmp.miei în -dintre toc și zi dări.., ■ o mar exterior Glaful exterior al fi- jstrdm de tencuială aHiire.v inclusiv După fixarea -■bre.fiu r-xt/ infiltrației apei fere .-.remipiis ? Montarea și d\. iv . . -ml


; t c - tumpdrk etanșa curctiui din PVC, având minim r-s si inhcuirea ușilor de acces in clădire cu usi din Grefe trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru p și evitarea apariției condensului pe elementele de

fectuează înainte de aplicarea termosistemului după

'H

/pecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile ■ace uniform tabloului de tamphrie din planșele de

i zid■■ Hei și a gla.fidui interior se va executa umplerea rostului treremizolmt șl pmtecția acestuia pe fața, de la interior și de la

a i. va după aplicarea pe fațadă a termo izolați ei și a stratului . cordu- re.mtora cu tocul tâmplăriei

■'. j. -mo. ml acestuia se va aplica un chit pentru evitarea —fv‘; n-m p izo.bdo termică

■ r de fiucLiimare a tamplăriei constituie fază determinantă

Principal ale ca mc L feliui a


xiphi'hfi


■'■nev- din vânt


Rezistența 1. . 'eschk


■■Aich'7cm repetată


cla^a.B2___„___

ferestre; afin, 10.000 cicluri uși :min. £00.000 cicluri ni in. clasa SA _ min. clasa 3___

05 scliimbjuri /oră

min. 25 d.B


Cerințe constructive per, ■ n s i âi re ■ ■ . ■ m ■

' i ■ j r ă 1 enn ol z o 1 aj i tă d i n pro fi 1 e P V Ci cu. gl af exterior:


- Profil cu 5 camei’.’ culcm - fefiă.

Clasa A;

Armătură o5 1 : ^mat;

Grilă dever     vnrea.:

Geamtemr 'rem    ■ub.l \ -re- fi.

Feronerie o rediu '■itmeri' ''mire :

mi multipunct

Glaf exterior.

3 închiderea

Operațiunea este milare w ■ clădirii. TampIarA este etm tratate lowre. Are .dma tre spatiilor ocup, o cretarre . face conform ;     1 1 J re>

re d' ‘teii:bare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului :: cu .mu dm PVIte având minim 5 camere si geamuri duble, du d .re dispo/itive/fante/grile pentru aerisirea controlata a

■ mute x ntensufo pe element ele de anvelopa. Operațiunea se ..tere" fiii presele de execuție si caietelor de sarcini.

Este mterzbn ru rerere.tere de inamtarev cc--rentei re; dlmoBiimite goîv: fior te ..

’ retere reificare a dîmenswmlor golurilor existente, Inamic

j.'.x           tamphrhd s® vor venftea imlivkhud toate

;,x    re te eawtfos proterfaMofol toate ^concordantele

Logiatip 1 sc             : no ■

cazul in care s ce xtm t drere tâmpi arie din ; V^' -re rre degradări ale reesl mi se re.: .

■re-x du ::i/C care irezenia pe parapete. din beton existente In dări re ; rerelora se anunța proiectantul Logia tip 2 se închide cu rei p? prerepetii din beton- existente In. cazul in. care se constata a pierereteutel

Legat de focii i : vulnerabilitate prefabricate : parte conditiil dus la abateri


teren. mr impun uintatoarele precirerire balcoanele prezintă o

inalîimea utile. a : retiund ■ m

spatio interior

tort .d avane! ' .

acestor balcoa

ne in. spatii A

te pc

tennopan pai;

;pe!d eximem'

.riguroasa a

mdmteor si te: ■

zo

înainte de Im

rere-i -rerien.re

: ie ’

balcon la toaf ■

■ ■ i ; : );:■-■■ ăta '. ■

■ . re

la același bale

i re normare :

Are

intre distanta s

reia ■■ na oo ’. re :

breb

se anunța isc,

dtre. re': <■: '

: -re

impun investi;.

;,aîi; tipii re re re

reÂA cfc/.A '

■ re


Stratul termoi '-b re apte. . t verticala pe ; ret . i p rei x 3 expandat de . o iip'' re ■ -zL armată cu pis. dte fo .ie •' te.


: ren • of do lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a do p- fforeree a rerreîurilor (acestea au fost cal cate si astfel "tm p


■ : p' ■■ re-re compromisuri legate de soluția tehnica Impusa de remite’ ’re. ..rere! .■ ■ re rest ancorate de obicei doar in centura si pe de alta ; d- ^xere.uin cm .reredjte reA. Prin Închiderea balcoanclor/logiilor acestea, devin cei.; rnentio11ate ni ai sus, se im ijune e viterea transformării • ■’ me. asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie ui-:.- de aplicarea. teimosisteniuteii se face o inspectare se obmrva orice degradări se anunța proiectantul.

; renlane re va măsură obligatoriu individual fiecare re reî si pe orizontala de către iumizorul tamplariei, Daca nite mari de 1.2 cm (sau max 1% dm lungimea consolei) \re rercte si cea masurata pe verticala la capătul consolei ptere proveni dintr-o deformarc(sageata) exagerata si se

.■ 3re;i plan-rehu peste subsol. Acesta se prelungește pe v. ' ermosintcmul compact se realizează din polistiren iixre mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială

Codul de ideu ic-u p ns i DA

- T2 ~~ L2 - ' /■■ ■ oz..... - - B

-clasaderezis1 ■uc ai' Ni -■ BCN

- Finisajul va fi - B at sun i ■ u


i conform SRNN 13163:2009 este: EPS100™ EN 13163 i'O......CS (10) 100 - DS (N) 2 --DS (70., -) 2 - TR. 120

Ni .ii. SR-EN13501U+AL2010

unmvdi lavabite

5 R&tbllU&r't! fefvv'pifo-V;-’.-La acoperișuri D        iv-

termo'hidroizoi■ ci/ ui ncmt suport îi conte ■ pana la aceasi ■ aplicata la rec cm. grosime rc-canale de verD (cate unul la L grosime si pe?.'


v ..     .■ de pmmi.:

Sa.] n se rec: i m, a.--■ ''-te c- r orii. m i rU ■ urnii. c ia.t te


Ci,.


te.u de tm. ? cceast- ic-

minerale (4.5 -p/cp). Opu reglementări le : ■ -1: u; îi i v fo

■■■ ■: Tiu ■ S2.....o.-;......


io.izoku.iei se execută îi nou structură complexă ■te m specie li ui tea hldroizoladi și termoizolații. Stratul ■ ie i u i. o i zo 1 a 1 i e i ex i s tente. Se iu d epa r 1 caza to a te straturi le .puiiu? o bariem contra vaporilor din emulsie bituminoasa rim terrnomNda din polisd.re.ti în 2 straturi, primul de 4 ■'te- ii De direcții (de 5 cm ) din 50 in 50 cm pentru a crea ' im ."spatii avand 8 cm grosime. Se prevăd deflectoare i a ■ ■ membrane bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm - d u membrana hidroizolauta autoprotejată cu granule

■ -lizeaz? conform caietelor de sarcini si a tuturor


Codul de ideii i '12 - L2 ■- W2 5 -clasa de rez.’


zBnn SR EN 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 -

NI 0) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 WL (T) 2 - WD (V) ■NormSNEN i 35:0'l-M“AL2010


Hidroizolatia ? cu membrane i' cu flacăra de j ■ GP11442.006,?.


■te ; din proiectul de execuție ca structura hidroi zoi anta i m. . utila (lent strat de protecție) de minim 6 mm sudate 'O1? :?e polistiim in totala aderenta conf prevederilor din ■ N -c sarcini


,r"'MEî/So        .

i ' i ÎNOATE PENTRU HIDRO IZOLAȚIE,

A,viu.

ci: uțîune

J..

!ip |

> 450 N/5cm

ud.

> 400 N/5cm

S i'te'

' i ; i'C !■ .

ia uid

mim 120oC

Fi .

'teii'. .

ia u ce

- 12oC

i • ••'             p.t i. •        .

1 'l î ■

c ..u statică

>15 kg


CARACTERE

-—YV"—

Efortul de con .im ■ o p

țț       :.

d'durmaîie d? '.0% ■■ CS(10)

mm, 120

■Rezistența la ti duu ■-!.

iimiu

te: tete STR

nrin. 150 kPa

6 Lucrările corn ■ E

-   ''-a.N de pe tăvile de i

ncalzire din subsol si montarea de

robinet! cu cap •              -   1

■ '.'te im apartamentele ț

)oprieteiLilor cate sLau dat acordul

pentru acest tip- '-urna

7 Lucrările corn îndepărtarea : armocimenț s terminarea Im

■ 'o. mmm -ta- urne ta zrrrre r dl -

.:1 vri'i'

■   ; gHta

vii Jc monoliiizare dintre panouri, a fisurilor din acestea. î tiec-oratiurii-or de la balcoane si logii alcătuite din midie grec u m s i repararea t roi ua re lor din j tirul clădirii Ia

3,3 Concluzii

■ W

■ Ai

fi

X EXPERTIZA t

■ IX

Conform Exp.

ț Temp.

e-VR ta

?0l t afectuaia de Expert Tehui

c : Dr. ing. MARINOV L.

VICTOR-RA-.

fi ■■■■■'kdtata

ț -ta "I

i u’tadtat unrktamele:

1 Reabilitarea

Va i .■■

e dl fie

.-ifita de as.im.i.rere al constructi.

ei. Construcția are rezerve

sa preia incar.

D- .lipita:-;;

i.

is reabilitai m termica.

2 Reabilitai-.

m: -num se

:■ U l I ■

: 'V D.ra a fi neșesare intervenții

de consolidare a structurii

existente

3 Schimbări;-

’taacL L.m

■ ’ ve f.

■ fir ■; modificarea, dimensiuni loi

: golurilor

4 Logia. tip î ; "hid cazul in care ■      mim

t.am.plai.*ie cîir '■ degradări ale        a?.1


Legat de im- :

' rea tare H■-: 'firi■

o vulnerabili fi

fi ■■■torm i ■ v -te o

prefabricare :

. fi.mm m mm;

parte condiții

- . cr. mm- . ta

dus la abați-.

' ■           : ■■ . ■■;■ I              1 „■

inaltimea uf

■ -reci: m..fi          vi

spațiu interio-

■ fi mmfi o mc

acestor bafco;

tatalii fi dop;

termopan. pm

fio imita mm ai

riguroasa a t

ta, ifim fi fi mire

înainte de L ■

:(,..a r ),;       p

balcon la-tom ■

: = Orilfi fi; fi :m Vr

la același ba‘

.■... m' : v ■

intre distant-

mm.fim. fire

se anunța is1

.. .. . r .. ■■ ■... I.m

impun in vota

■ X! fim-.1 arm


dm PVC care .u’azema pe parapet!i. dm beton exi stenii. In :.\a st or a se ac unt a proiectării ul Logia tip 2 se Închide cu ■ /&tii din fi. ton existent!. V cazul in care se constata s •:! {s ■ se i mpt i? -1 rmatoarel e pro c i zar!: * bal co an ele prezin ta. s ; 'ier compromisuri legate de soluția tehnica impusa de ..■!■ firet ancorsie de obicei doar in centura si pe de alta ■i ': lucru ui mu au. fost realizate aceste clădiri si care a mre a m .Liirilor (acestea au fost culcate si astfel . Prin itaiiderea balcoanel.oiVlogi.ilor acestea devin m- - menii o i m ? ? .mai sus, s e i ir; p tine evi terea transformării 1 c De as em e n ca la b al co ane le deja! n chi se cu tâmpi ari e ■mm de aplicarea ter.mo sistemului se face o inspectare n cerc se (fose. va orice degradări se anunța proiectantul. ;| î ■■ nplarie .m va măsură obligatoriu individual fiecare . ta mfi si pc - ontala de către fiara.! zorul tamplariei. Daca a i mari d ? ; .2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) corețe si >■ m măsurată pe verticala la căpătui consolei

.. m prov.- ;-; dmtr-o deforniare(sageata) exagerata si se

5 Lucrările * îndepărtarea j elementelor p< ■

.' ■■.lzq|:n n pe,

- A-, l\;c- . in A

-c.c L/s' aiii.!.i UL

.iei' cor începe după curaLirea prealabila a suprafețelor si vrei acestui iwces se descoperă fisuri sau crăpături ale

aia oroiectanAi

si expertul

6 Desfacerea

■m;iuri.1.0.: / Anb

■A mdroizokfe

termoîzolatie si beton de panta, daca

acestea se vor

. - .p pp y ..|   ' ■ ,,,.

rei. .2. cu soire

moare care nu produc vibrații mari pentru

a nu afecta sfe

..r \ dc re f? ■'■■■■

B AUMTVlEh

Conform Aiul

d ■            ■! L A 2 .

du octombrie

3012 efectuata de Auditor Energetic, gr.l9

c+i: ing. OLA

'■ Uf.E u ':'22c

. re '2.040 au re

niltat următoarele:

Soluția 1 (SI) •

're .ii .a i.re. <ren-

nrree a perei'

ier exteriori peste valoarea de 2,5 rn.2k/W

prevăzută de r

...iJ-i nide/LV ^.fe;;/

re/reare a OG

12/2009, prin izolarea termica a pereților

exteriori cu r

Are de re 2    m

u. ;Jat i gri fere

■ t de 10 cm grosime, inclusiv protecția

acestuia si aiv

a ; tern; -'    : ■ -n

.re-, !,a aplice..

m termosisteni ului se va acorda 0 atenție

deosebita aco;

:    ,,,[: p; .       .

re -te.

Soluția 2 (82,

îy       ,:ip

re rerte din i

-<.011 cu tamplarfe termoizolanta etanșa cu

rama din PVC

. .     :rinie       .'3'

re geamuri <

1' fete, tratate lovo-e si eventual cu strat de

Argon. Pentn

.. -. ;:re/ re And

/rufei interior

ri evitarea creșterii umidității interioare

tamplaria va fi

; ou ide ii

■ (.w labile

Soluția 3 (S3)

A ■; bre i -re nur

: erndce a torre.

/ peste valoarea minima de 3,5 m2K/W

prevăzută de

i.

■re ■ acare a t

f; 18/2009, prin îndepărtarea straturilor

exterioare pe.

a. Liant/-- : . re

■■/■ ji/iu/i nu/

rent tennoizolmt din 12 cm polistiren

expandat ai re

■ ■■'/! !■■■ ■:■'■ 2

2 / nembuu

<; bituminoase

Soluția 4 (S4) ■

: ? 2Ci.         ., ■ )

■ -0' .: a plăcii >

re-te subsol peste valoarea minima de 1,25

m2K/W prev!

i re:. rere ■ U;

rin. ica de ;/rr

rirere a OG 18/2009 si completata de

0063/2012, i

■ 1 ?2. ■ \-H -    2 2'1 22

rea prinderea

./u. dispozitive mecanico a unui, strat

termoizolant n

3/ ; p'rc -2.!! p

2:fe o. expandre de 5 cm. grosime sau vata minerala

Certificatul de i

> ’/-.. -22 /^uu.A

-clădirii de ret-

.;-n V ;jp...y -y

y 0/ :|B" si re

u'dice de emisii echivalent CO2 anual de

37.52 kg/mp.

-nota energetf

;                  1                                                     .

■re  penai//

■ /i este88.21,

-Clădirea se :

A       ; , 7

..; orienta a

/ // getica 0 conform metodologiei din

MC001./P1IL

Concluziile atr

'■ ■■ . ■'!' A'2 i C

Pachetul (PI) .

a;     22-- r -22v-

i-i-S 1 asigure

v economie de energie pentru încălzire

anuala de 17U

' ...

. -fd- feenl pod

rep 147.75 fep reprezentând 0 reducere

a consumului

■ ■ ■■ £■■

.2;- 2. Red re

■ -re anuala a emisiilor de gaze cu efect

de sera eehhre.

te rei

SOLUȚIA F2

y.-     ■

■ U /®C2

•ON81JMUI, M ENERGIE PENTRU

ÎNCĂLZIRE..

;2 C'U    V

i . V. reW/ynm

,2a       f     ’ 2/

Durata de rr

Durata perh


'j


ELai de Îs c-’?pth tonffiflHi


56 dk

5 MH


GRAFICUL I


‘ -LA..


■cMLO'R F'REAONIZATM!


8 io


Organizarea de

Izolare termic.'

înlocuire tam?

închidere ba Ic


■?’A:


■ SAPT. 6


Zi


Reabilitare i terasa Reabilitare tec subsol

4 - SAPT. 8


3 ■■ SAPT. 5


3,5COSTVT    TSZ ■

' M- ?            j

" ■ 2?

Valoarea inv*’ ■’A'V.hr,

o ... -d- sacral

VALOAREA

.' ... T'fT.T ci INCLUSIV ;

'■2 A.

(in preturi esf      . A

-■ it.lV; :   ■■ itsî 2012 1. cuc

4.45 lei)

Cap.l Cheltui. pe; -ci-5- ■

. c;c:'- -accrea terenul-

A

0 lei.

Cap.3 Cheltui /■: c      •

■■ u- u-ica tehnica.

22097 lei

Cap. 4 Cheltu c ■ ■

. ic '      ■ a

477431.02 Lei

Cap. 5 Alte c.

61889 lei

TOTAL

Ț-,;

:> i 5.7 Jei

DIN CARE (

cu

li 1.5 lei

M.SEBS&

Uniunea Euro, Sprijinirea do intervenție 1.

U- ■■■ ■; 4: iu. -    ; 1 C L J :-

'■iîh-C i ■      ■; i i:     U -IC ■

7 ' Vil. O'-' .-        .ii'.

ca donai .Regie-■■■ -■ poli urbani ■■. a; ficiența ec

i..' 2007-20.13 Axa prioritară l.....

■■ creștere Domeritul major de clică a clădirilor de locuit

60%

Primăria Mut

1 : U.i " ” c -c-- r

20%

Asociația de

UCid

20%

4.C0NIMT

• . 5 A --:’ O.’:- A                       •      •• •

/ :■ • . •

'cEAMATEU

C...LE-L0R

Toate mak   ' .^

normelor I    c

OIBLTOJ;    ■■

MATERV    JR


■ '!.■ r 'ivea corei-' minime de calitate certificate conform

.. ' PR/OZCS.-AT (POL1ST>EN, ADEZIV, PLASA, :. A b "i" L ATESTARE A CONFORMITĂȚII

... O- T MNULM: <-58/2004 SI A HGR 622/2006.

6.1

5. SANATA'

LA/ '■

H .

PEOTECriri

.1EDWLUI

Lucrările pro

hz pre\ ■/

',L iiu.

1 uumica a Nud

:rii si implicit reducerea emisiilor cu efect

de sera. Din 1

brie prcLu

i: nu

prudiic surse e.;

poluare a aerului. Lucrările se vor realiza

respectând p

zu;l u.z

ic cui

■.d ministrației

"ublice rm 135/2010 , La terminarea

lucrurilor pre

ui.L.cte. cen

. 'U'OÎ

are obligări

de a aduce aria afectata de schele si

organizarea d

cn-mr in :■■ ■..

.. zid

6. ORGAN!

" ' .LE

el iWASlUin :

1 PROTECȚIA MUNCII

Cerințe de

fitU- -: Ș

! aplicai/ -.

Fe șantier \

zpliu. ■ J

■ zi:

E de secui'/'-

.; și sănătate în muncă aprobate prin

următoarele r

c te/L/j:

«

i.. J

i /o securiko; metru șantierele temporare și mobile;

HG nr.3:


medical a a


HG nrA


■)


la zgomot;


Oe secții a-


• lucrătorilor, modificată;

■ doritoare la protecția. lucrătorilor expuși


HG nr.9'


.- crivind m.z


HGnr.L


HGnr.K


HG nr.b


HGnr.l


''^'06.....•.


i darea de securi iute;-

z/F $:S r z privind cri:i-cme.ntul individuaUfe^rtectie

/> •■' dc s criwelawm udarea manuală.

' ■ mu u de secun/m centru, locul de ițluncăl

V \

■.      Vesecurzz- z

■ : ci utilizarea agențilm


•ia


oe /.e securi■05.....


a? Pe seda;


De asemenea

Legea nr.319/ acesteia aprob


7, PROTEC?


:nM"


6;C)TUI.1O


în timpul ex. locatarilor și ■ folosirea scul8. VERIFIC/


.                   profeție adecvată a

.■ ? fiiuste si iri i:

! /NIL UI

/;^N>


Verificarea p,o


i:Ua A.C S! /


:k: iz-

Lțiț Un; i c ; EiKAeCC/ k/iui fi


■. H1 perioada se va. evita


RAPORT W ■ TO-TTEHr!;


Ml 60/2013


DATE GENERALE

DENUMIREA C,3LBCWVd A DE -'iVEȘȚITA

REA' ITARET11' BCAIMOB1L

B Mm ..'viuRebi , nr. 141

amplasam:-- -it-lr.


TITULARUL INVESTI


Municipiul Ttmim'v A Mul Li viu Rebrcanu s nr. 141


Drimmm Municimmu unisoara. mmWlCIAiElA MVVEE /.MI


/'■ som A. de pro]v


: An B Mul Liviu Rebreanu. ț nr. 1.41


EXPERT TEA M


mARINOV \ v. TOR RADU


FAZA

DAM

TEMEI LEGAL fog<m m 10/1990 : mpea 50/1991; Legea 453/2001; OUG

OBIECTIVUL Ed.TTD'--/V<., Tfo mCE

Au? lUctuA isteață a construcției existente conform oonm mehnicAm . vrea,reabilitării termice


Expertizarea constru ,-îiei s-a valizai pe baza noma■ ■ b idinice în vigoare: “CR()’»2005-Cod de proLa-n^ Bazele proiectării ros: urilor în construcții “PI00™ 1/2006"Cod de pi-mm seisnmm

-PI00-3/2008-Cod ca evaluam reisnvM a clădiriI■■ .istente


’"CR2~ A 1.1:201 l-CTr] de pro tare r foi confo^'d m! pereți structurali de beton


-MP 1.12" IL-b-A-m Ev m-


mifo ■ ■ ■.■ structv A-o de fondare directa


-NE012/1-200 : mm fo vAru Darea t


i- din beton, beton armat si


beton precomp ufo fonm. ■ fo-rom -a bete. -V ' -NE 012/2-200  : C -.i de pmciica p vn execfom

precomprimat .forim a Ha ■■ mmeum -<■. lucrarrlm- .■ u beton precomp irnat.

-ST 009-05: SpecifLvm Mcmhm si crltcrm ■< armaturi


' notarilor din beton» beton armat si beton ■' etan armat si

rrformanta pentru


-Normativ prim ;M -umpm; . intim -Legea, cal itatv mfofo-: 'mnd ■ -Legea ni*. 5( -M. mm   m.ta si

lucrărilor de cu   im- m si    fo ma:


ccfomT' indicativ PI30/1999

va in cm .u .-;.mtir

imata i m 2006» privind autorizarea executării ..mtru j i ■ a locuințelor


4LG. nr. 925/19

. pte,-..’   ' mnlan- '

; i de w ' ■

si expertiza re tehnica, de calitate, a

proiectelor, a ex

tete' .'era-' orslai-

■; c i uctiilc ■

-Ordonanța Gnv

rom : mteb; din ian. ;

994 privi

’ . ’.erea in siguranța a clădirilor existente

pentru acțiuni se

'smic-'

“Conținutul cad.r

u <•! [■ pnand r de exp

eniza stal im

• Consiliul Tehnic Superior al MLPAT

pentru expertiza >

ea constmcdî1 n1 pentr;

. arii 1995-'

•; i. " '

-Ordonanța de

i’m; ia m. 1din 0-2

■222009 p2

'■ 1 creșterea performantei energetice a

blocurilor de km

DESCRIERI

d';-bjLib''ibJRr

■ REZ1

" : ITA

Imobilul are .

; mj 71      nai tinm

-        Iri : ■;

na iu pian simetrica, este un tronson

independent si

j c i .cm -nara,

imri are 4. i

. ;:aatia de locuințe. Este o structura cu

diafragme monr

te o- "nte in cnri'aje ■■

imntein ?: ■

'■agure1’ avarul travei de 4,8,2.7,3 m si

adancimea de 3.

4S 3/' m bstemsa de

rivel esri .

"■ m. Pereții interiori sunt din diafragme

monolite de 16

cui g/u/ime regizate i

11 cofhije 7 7:

' te, Pereții exteriori sunt diafragme din

beton armat meu

mi. -’ mrim'C- jn cofm1

7 glisante. 2

7 di exteriori sunt realizați din diafragme

din beton armat

emoiri. ^.m.-'ele 7

■ d din be;,7 ■

■ mat monolit avand 12 cm grosime, iar

scările sunt cu <

nmpa cp. u-an    :

.. :7Qnoli 7 -

: erisul este de tip terasa necircnlabila,

Infrastructura c

;.■ ■■ i;6 ■■■     ■■■■.). per

9; Sllb/. .

2 20 cin grosime, iar fundația este

continua din br

■’ !■■■■■■.■ jnn.Ht ■

■ ii desi '-.-j

! sunt realizați din elemente din beton

armat avanei gî'7 .m 7 -n

Construcția, a tem, anului 1971. T m , secțiune; TIO. ?

: .R.'/. ■ te ante ;-. 9 ■7i- 'ri pere'' ■ -te- . -'-■oieR

22 iar s/ :

' v ciunte

7,'iUCi C

1 de rezistenta a fost proiectata in jurul bon armat monolit proiect tip : Gismicitate.

DESCRIER i i

../.te/b-niLC. v

./2S FI.2 ri

2.1

Terenul de fund re e- ■

■ cote rit dintru

i mcceste/ -:

< rugile si nisipuri sub forma unor lentile

de argila in strte /.ri 6--

ririp cu nivel ridic

al apr /

; ■ -mne,

BESCrRIFEr?-/. /

;-r.Y I./G1. 52

■teECT-

1 .IILOR

-ASPECTE GI: c „

i ;

Datorita ritma'

• mulizu

7 lOC 7

■ locuit, iu multe cazuri din cauza

condițiilor difîc ■■

.7 7’ ■ iimapt/

cp frip':

■ -.nepera puțin calificata) s~au produs si

derapaje de la c ta?

'7■■■ iCtiri, 2 5

/lentele -■■/-

■i frecvente au fost:

O Abateri mari ?

cria d/mrate p n

/.’sului u7 ■ ■

O Betoane cu s- mu

□ Rosturi de tmem-” .-

■’Rclei-teri datore-/

i/provito /

■ '. netratate corespunzător

O Zone cu bete m R

-■■■ rit-. nai site

.■ mzate ■■

' .mte de aprovizionare

□ Zona cu sec t

' i;        '■ cate de .

ibr iu- ■ :

' ■■> cofraj

Pe durata d<

rezistenta, De a

i Si :- 1

'Iț1':        ..

d.JCulu': ' . n inrer

?'-ai.i ■■

■■ iivari. ..

avarii suplimentare la structura de cauzate de cutremure.

DESC1UER

V. IV.

F -OP1D

Fațada princip a:

; esi . Udli

■i cu plat \j

ten caiu.:i'.

carența pe fasii verticale de lățime mate

, Pe fațada nu >

unt - du

ua sau. logii

Fatad: r.

’ ta desprinderi piacaj/tencweli pe zone

reduse

Fațada posteau

u este

F -ala cu j- ■

i din

■' te aparenta pe fosil verticale de lățime

mare. Pe fatad

■■-‘e o l :■■

te '‘---tud n;

ntn de.- ■:

1 placaj/tencuieli pe zone reduse

Fațada laterala m    ? r

prezintă desprr ert ■ v; '

ilizata :

. .cuîeli p- ■ ?

: meuite i.

.■■:ie rete ■. ■

■ A strop. Pe fațada sunt. 2 logil. Fațada

Fațada laterala Mmmu.; e. b-

mtezata

’ mneim

Ap strop. Pe fațada sunt 2 logii. Fațada

prezintă desprr ' pk--- ;

muicii r

c re 8

Pereții extern ; i ..

■ ■ .' din d

■ mc-te ■

■ armat monolite, Terme izolația este din

BCAdeI0rt2. . F ....

■ia de e ■■

’ de em e-

ca acesteia m cofraj înainte de turnarea

betonului. Din 1 ■. 'teu

'■.'"Fior d-■ .

'otic F

hulijenta, de foarte multe ori aceasta nu

mai era monte' . Tc..     . .

iu este .. ■

oîh>- ;

■'o termice sunt o caracteristica a acestui

sistem

-Acoperișul es?' A J.p m

■: metec uite'

1 .. înv ' '

■ este din membrana bituminoasa. Starea

tehnica a teta; mte ș u

■ ' rm inite ■

' mm ’

abundente. Nu au fost realizate reparații

ale terasei in u: H<vF 'F

. nzolte ■

.. .vi e :

■■ '. in zgura expandata

-Planseul peste      -■ 1 ■>> .

. greva?

tenm - '. ■

-Tâmplarii: TJs prm . ; te

acces 1 . ■

elini ■ ■ ■

■ tâmplari e PVC cu sticla termoizolanta.

Usa secundara c      iu

Itetee este c

i:; lamp1 .:

■ ialica. Tamplaria exterioara a ferestrelor

a fost inițial dm !. ■ m cu ■

■mm din A

■mi foi ■■■■ .

te simpla, Majoritatea tamplariei a fost

înlocuita cu te"mi rie A

FFC sau ■

? mlniu

un termoizolarit In prima etapa după

preluarea apar ■ miel >■ ■

'di re hm '

■ acer.

■ oeput închiderea balcoanelor sl logrilor

cu tamplarie o ''ac 1 <■

vmph

cm

: "d o moda in anii 80-90. Ulterior aceste

tâmplarii au 1    ;F m

i. taur

"■ din

o aluminiu cu geam termopan. Totuși

închiderea bal    te

.■ un a: .

...Cem. .:

iadelor datorate in principal diverselor

tipodimensiurr ic te. . m.<

■teul am

■tei.

■'Finisajele inter' cav? ■.               : v>? L)pa.

zugrăviți cu zw ■ li p" 1            ?eaL

subsolului este ■ , >p 3?k;-     ivîsit, : -. 0 sub

gluma de gunoi ■ .w sc.- .reapar,


a ■ scării pereții sunt tencuiti si gletulti si .■ scării este de tip mozaic. Pardoseau a int nefinisati, Pereții care delimitează n/azuti cu tennoizolatie.


EVALUARE?-?. KjECbLJJI SIL V iC

’ wk.v,’ssbmke

In zona Banat-      ne'■'■.

,i 7'imisc-

re.. S“di: in

atrat in decursul timpului o serie de

evenimente sei ?

.r-?LHi-:?d

m avw

vale surse:

-Sursa

M.i lv

■? ?m.w .-

■ 45 Richter

94.03,'

/ vrav,1'-

-.2 Richter

31,08.

k -nagw

pO Richter

30.05,

;; ■ diagp"! :;

o.7 Richter

Aceste seisme w tos! pniv

' ? aterm;?:..--

w 3>anc;''1-;-

■ si Banat, intensitatea MKS nedepasind

valoarea de 5,5. M.-ujitic.- ii

. ; pentru '

3 ■ isoar ■.

cutremurele avand sursa in sud-vestul

Banalii lui, Pri n c' ;■ a L ■ ■.a

:wte sftisî

- : a avi ti iii:

M' i

T mm. jv :   ?/fi.

dva Talia Timișoara Vest (Mahala-

■ ■ i a MK 8 e v al ua la 7,0 - 8,0

Mai J!

;■ w <    .

i rta, ini en.sit a te 5; 5 - 6,0.

iulie r '

1 rama :    !-

..-anloc, intensitate 6,0-6^5

Decen o

' : E9.I,

:omuna Banloc, intensitate 6,0-6,5

Existenta faliei C . In ipoteza făli.-' ■ ■ 4 intensitatea M' ' '' ■ panouri mari m .;-.v

Evoluția prese; M,

iii E.

.ie, .

:-?te confk i'rra. ck: ; posibila - ... -.Tom a v i 7. Țri : evri si'V ■-Tti■

'" ;Ț0     ,-■. . w 7 -

rialul seismic- este subiect controversat. ; cutremur de magnitudine 6,0”7?0 cu ■'ire clădiri vechi, precum si cele din w critica (cIasu ele risc seismic CRSI)

Din punct de vc

.. .1        C.I.

pro.7;

■■ urii cc? w.ji.lcr .

..-.na, pana in 1940 aspectul seismic era

ignorat; din

I ;:-n

pw.?-

ir 1963, ■ i ■ risiw r

■ -ctiuni de proiectare antiseismica, dar

aplicarea lor a 3

M te.

Culte'i

■ î, Din a?i- 1 :963       ■

"Pat mal multe prescripții de proiectare

Emti seismica:

- perioada 196

TorwatL ii ' 13-■ -3, 1

m Timișoara era Încadrata la gradul 6.0

intensitate sete

- perioada 1971

■-. uL

: : oal ? '

'. nra grad 6,0

- perioada 197

i (jf- I

, var.

:i Nour vr; p ;

-. imisoara era încadrata la gradul 7,0

intensitate seism

■a

- perioada 1981

1 r<y'i

, M'-

' IMmw.,- id 10 -3 .

imisoara era încadrata la gradul 7f0-7.5

(zona„D:)

»perioada 199?

"• ? vte-te

Formați v! 1   1 00- 92,

nisoara zonatete

- perioada 20C

? ate.

Im 5‘re!- ' re putete

P100-1/2006. Actualmente in curs de

revizuire.

Comparație ca

Atete.,-'

Fata a face un c

te amp.te -i " ateii m

• nunea seismica nomiata a sporit intre

1971 si 2008.

Este de înțeles e-

i mm om.:

iru.ctur.ii u ?! mnsmna

■ dementelor făcută la vremea respectiva

nu respecta to ”

...... i... : ■

imprima '.: mte' ac\

.!e proiectare al construcțiilor cu pereți

structurali.

Dintre aspecte!

r'" re i

' zt < pr ioadj. pr

avii privind alcătuirea structurii trebuie

sa menționam r

: u! . ....i         .... .

-forma regulata

■      a m"<

mi

-existenta miei !

tentei nețuri

mm S-^!          <; pr' ■

a transfere la teren eforturile aduse de

pereții structura!'

, Fim apun?

■■ unor d; ui ui ic- -...te ■

mie infrastructurii;

-asigurareauru '    '■■ ■

tel ■: ;■ ■ tem;. î b:

i de la un nivel la altul;

Prin Codul de

1 -d

Ci p&Ș ■

te i ■

rentei de beton armat indicativ CR 2-1-

1.1-2011 se ad ! . mî- ;

modific

i p.med

■te - '■

ateii din 1978, 1982, 1996 si 2005, in

acord cu prog;     . ' rete •.

■ pe p'

.1 reîter

■li : :

■ u’Qatkmalj în cunoașterea comportării»

modelării si cal ' reste ■

rtegorii ■

■ c-: ten.

■ți'

Se poate face >.    re1 re

: ciobite!

F .am.

1 ■-. i

. -orespunde normativelor in. vigoare la

acea date si ari ..c; u m

■■.utea., teri-

.■!!î■ ia a

d:

? m te satisfacatoare in condițiile noului

normativ.

Este de înțeles rere-te .

—tete <

' te ren.

una

.Amientelor făcută la vremea respectiva.

nu respecta t

: ‘i te'F':

se tei. ’■

iote

te 2-1-1.1-2011» privind proiectarea

construcțiilorr ..,iu. . .i

: P-te l.d

iu Vi'i;

te

(Hi) Condiții p

’            (bOs‘

........ ..

' "teteite ■; .prw rte'i.m de

■ V.

teme if..

Punctaj n

wim: 30

sunete

»Distribuția im ,

;      -i ne

.Iții

imC! jaC '

respectă variat i

;■"■■■ te ..■       .■ ....-1,1

.20-

a -ei '.isb..'

dezvoltarea un

■ m'.in '! .■ dlS’

are

a turn.

seismice favord ■

a Secțiunile p

j tui ui .. pete ;

;bi

-.an mr

dimensiuni lin ' i

± ui.: i at■■':''^ecții;

m

.iilor o

formează profi i

' ®£

c în -aia

■ Rezistența 1

' ' :        : D              te. G i’ '

1 ' 1 e

d< /lip

este suficientă

.1 ■••               b ’■ : ’H .te. ■ j Vi (.}:

: za

ca i -: ■ ente

încovoiere la ea

30

20-30

0- 19

• Rezistența ,la ...

■ a- ■;      . t. ..reții

§■!

i/temte ■

mai mare de<

ma.    'i iată

las'

'^Crte ” ■

încovoiere la Im

Iniiădima sv

dar ./nte-te >:

arte :

lungime de cel ■ f

<. : H’-; ; , ;-p

..uw—VM*-—-------

■-.   • • m...

Grosimea pe i

> i ' ;i

Procentul de

•■■£ /a tete ■

i'.te

0,20%

* Armătura Vf

i lA.aezu-

■IU

i J’O .uf: ■

este ancorată a

p u.L

..™.

......—

Etrierii grinz

. niji-- -1     ;\t dî>

nț a

■ r: -i

150 mm

-------------

■ —....................™,.......

. ■..——...........

......”'"74

-.............—

...........................

—---------

24

(ho

:        ' . 'i :.. ) la r

inș

:       Punctaj i

naxim: 10 puncte

---------------------

—----—

10

5-10

0-4

-J Prin grosime;;

:..!'ii'..: -a.aiiJe ia

de

planșeul poate :

..mrante ;

-c .

nla tete

8

Puncta;

- a    atelte..

• li'

iii te ■

2.1 -

79

puncte

• • .......™^......

........................

. V..X,

....T...... ....... ...,,.■■.. ■<.,T,.r:,T

uJrW                   W!TWfcW
a-          pentru :■ aa ’ri d- i-

i idei ■:

CA .du

. '                                        Sl'l' ;C lU: i

U‘fal

■ /.■■/nu: b^u/acter s actu a

- ina ■ j 'otal


■emat în cazul, aplicării metodologiilor


Criteriul este Nemdepli Neîndeplini

îndeplinit


re majoră


nire nioderată

Punctaj maxim: 50 puncte

50


30-50


0-29


40

Punctaj maxim: 10 puncte

10

5 - 10

0-4

?.......Tabelul B.3 So-


■■■'u. a elementelor slr-


le

I Criteriul este

■ îndeplinit


(i) Degracl

pi- duse

cu ■ : imeacutremura!ui

> Fisuri și de fu

uf' rama

î'ișr: e al ionele critice

plastice) a te stâlș'

11 creți'

u ș-■;nzilor...............

* Fracturi și fin

eman..

iCc indînate produse de

tăietoare în grin •'

* Fracturi și <

oJ

■ i e dese’ ue în stupi ...

pereți produse ,d

U iN

ci. .-mmm.

• Fracturi sau î

' d i i r'

■■ :se : ■ forțe îăKbm

stâlpi și/sau pere '

** Nu există mor

■■ir inip ■

uiu ale dimensiumlm iu

ale sistemului s:

ar i de ■■

u .1 u nivel

* Cedarea ance.

și înr

di, ,[o ■ Parelor de ornu .

■ Fisurarea pro.

a aplci

ISO A

* Degradări alt

c rbrr

:r ceLiuhi.i de fundam

:.. ■ ia

Ah; ■

(ii) Degr.'

mb ■

■ -...i     . :ăru" cile verdea le

• Fisuri și. degi

■ i . gri

i și N cile pdmșeeku

■ Fisuri și deg;

ștab,’

și mmti

alm?.

(Iii) Degrada

.?■' ,ise .

■i m Acama cu dm' m

(teșarea reazei ■

.ți .

’ -.etaj r

ote i- cdlzat

(ivj" Degradări

■■ edr

■ .■ cmiție defectuoasa (

segregat, rost: ■

: NN.V

ec Le-ețcr

fv) Degradări

m.

. maliz^

.ui     medim m:;

dȘSSjiel^ageiv?

:U: ' au teologul, b: :

- betonului

- armăturii de

■' . du? :

a: ș ■a.propdetdiak):- 2 ■

iCtaj ■

: 1 realizai:

Punctaj total p

/Tulii .■

a. msdițiilor


Cnterml nu este

Neîndeplil Neîndeplini ni re     re majoră

moderată || puncte


Punctaj maxim: 50


50


50


26- 49


50


! _ Punctaj maxim: 2(P


20


20


20


0 - 25


punct©


■■


Punctaj maxim: 10 puncte 2Z1 "10j       6-Q ....1"),

ilZZZZZZZZ

I Punctaj maxim: 10 puncte

L JQ ~   ~ r r "i -O "


10


I______________                                                 l ,                ,

I Punctaj maxim.: 10 puncteR2-


95


puncte


Tabelul 8.1. V<

■ ■ - mc

irului R y asodnk ci

■' de risc seismic

Ch sa de .risc mi.

II

ni

IV

Valori R[

<

..........SÎ- ui)

61-90

91 - 100

peja.trM.Rl- 7:

.iU-

CuraigNas?. UI dej

Tabelul 8.2. Va

i ■ -■ e In-

u/

mdiri R 2 asodme da

or de risc seismic

Clasa de risc sNsr

H

III

IV

Valmi Lj

<

41-70

71- 90

91 -100

pentru 112“ 9

Tu c

■ .u

.... -.areia Nasc d: rh. r

Tabelul 8.3. R

'7 ?• /

■ Yt

■rdui R asod.me da

. * de risc seismic

Clasa de risc ssisn

ii

! in

IV

Valori R,(%>

36- 65

66 - 90

91-100

_. .IC

u;u

Mm compar?.

■ 'rn-. mu          $-e ■>. . xwr

-dh^l de asigurare 70 %

COBDBÎF' ' .-■: ■■' -03. ^umcC'fRIICTM SE 1NCA' :CAZA IN CLASA DERISC

SEISMIC RsK :

Clasa RsIII i așteptata) poi clădirii, dar p etc)


?a e?-


un seism. .cN

■ui iiciurale- uueumi

i Nu nsntek m-stm


i de proiectare (intensitatea maxima /e care nu pun in pericol stabilitatea ie (tâmplarii, pereți despărțitori, atice,


1 n

1 REABILITA

. .■■■■■RAFT

- NU MODIFIC. -

. GRÂU

CONSTRUCTi.

'■   : Rum

■■V RA FREC

\. INC/

REABILITAT;

■mic

2 REABILn

■ tt.u.

\SE POATE A

TN

CONSOLIDA ■

EXUTEbU

3 SCHIMBA

GOLURILOR

. ;    ; UI

" OR. SE VA


u DE ASIGURARE AL CONSTRUCȚIEI'. 'ORILE SUPLIMENTARE ADUSE DE

TA A FI NECESARE INTERVENȚII DE

■ IA MODIFICAREA DIMENSIUNILOR

4 LOGIA TIP.....

BETON EXIS

ANUNȚA PR A Ti;

REAZEMĂ P'

DEGRADATî ,LF '• A..


"V TAMPLAIUE DIN !

... IN' CARE A.- CCC .CAIA TIP 2 TI IN

BETON .EMSTEi-

1 SE ANUNȚA PROIB


CARE REAZEMA PE PARAPETE DIN'

PA DEGRADĂRI ALE ACESTORA SE U CU TAMPLAR1E DIN PVC CARE

■N CAZUL IN CARE SE CONSTATA ' RITULlegat it; .

NU "■ V A

LOGITLOR/BALCo

PRECIZARE-

'FLINTA 0 ULU'

UNOR COML

L.H.i l ■ ■■ ;-

UE LE SO1..U1I.A

ARMATURII

- UI FOST AUU

DE ALTA PA

.DE EXECU'U A

REALIZATE aC.,,;

'2 .          i

U SI CARE A Di

POZIȚIONARE A

■U OJU

,0R (ACESTEA AU

UHU A A SECTl lL .

I U MIC

'SORAȚ), PUN INC

ACESTEA .DF'^'V'

■ ■■ A/ii'J s "

URIOR TUUS1.A

MÂI SUS, SE

.U FVȚ. ,

,-HEÂ TWUUN

DE DEFOZU

:,r     -  ....<

W LA B.U.CO-'

TERMOPAN

"VENIT Al NU '

SE FACE O

VWOASÂ A F"!'

OBSERVĂ (

. TE AMU o.-

C01WNZM    : ■'

' iî.zAJ.lv E Si'..-     <! A .2

FIECARE E ...lv. "

O

ATE COL'AJULE

ORIZONTAL. AIDE

.: AF'

UIWRU'UMPL

CONSTATA Wl:-

. U'U O

U MA.BI ae j.,2

CONSOLEI) L.....'

"A MASUT- 2122 U

MĂSURATA

LA CĂLĂUL Cv

ACEST LUC    ■. .'

E.OVENI..O.IL-NLr

SI SE IMPUI

■ TUAiWNT 1 U..

5 LUCRAT

; ,v.      ■-

SOLARE' A PER EA

PREALABIL/- A ,2.

. OU

ORU [NDEURTAI

ACESTUI PUC;.

■L DEL

lOPERA ORORI S.

PORTANTE 2  ' : '

: A 1L

DATA PRO' ACTAV

6 DESFACI"

' '■ T.V

.0.R EXISTăU !'■'

BETON DE

1         ■ f ■

'"■'ASTEA SE U.

SCULE USC DE REZISTE


TLOR SE IMPUN URMĂTOARELE : UITATE DATORATA PE DE O PARTE OCA IMPUSA DE PRIiFABRICARB : DE OBICEI DOAR IN CENTURA SI PE

 • ■ JU1.ĂJI DE LUCRU IN CARE AU FOST LA ABATERI CONSIDERABILE De|

;t calcăte si astfel înălțimea : IDEREA BALCOAWLOR/LOGHLOR NT) IN VEDERE CELE MENȚIONATE ■'U ACESTOR BALCOANE IN SPATII

LE DEJA ÎNCHISE CU TÂMPLAR®

 • ■ 2 APUCAREA TERMOSlSTEMULin

: PILOR S'S IN CAZUL ÎN CARE SE ' CTANTIJK I1WNTE.DE LANSAREA mda fim în a TAnni rMhnmYHĂ t

URA OBLIGATORIU INDIVIDUAL AT PE VERTICALA CAT SI PE VX DACA LA ACELAȘI BALCON SE ■I (SAU MAX 'DIN LUNGIMEA UTICALÂ LÂNGĂ PERETE SI CEA o.LU SE ANUNȚA ISC, DEOARECE ■'Og.'MAIRE(SAGEATA) EXAGERATA.


I VOR ÎNCEPE DUPĂ CURĂȚIREA PLACĂRILOR. DACA IN DECURSUL CRĂPĂTURI ALE ELEMENTELOR.

SI EXPERTUL.

Expert telwi=

Dr. ine. MAI v<


UROIZOLATIE, TERMOIZOLATIE SI CUI, SE VA FACE MECANIZAT CU ■ E^'TRU A NU AFECTA STRUCTURA x' 'V

A

PROGur-


DENUM/RKV IV

AMPLASAM VV iNV-Esrrron

In conformitate '

Legea nr.'W/TT V !: i. •

C6O5- Norm- r'

HG925/1995 privi-proiectelor, a execi:

HG nr. 272/1994 r m,

HG. Nr. 261/1A4 ■-

constructii-Rem ' • ■

HG nr, 273/19 l prim

HG nr 653/200 < p-m.

H.G. nr 766/1997 I1

HG 278/1994 --R

HG456/1994 pi m ■

a punerii in fur u-

Se stabilesc u; -A.


CONTROLAU CĂLIT/ ' TI LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE

LXECTȚIE, CGNFOW LEGIINRAO/95


mobarea Regulam.-cmlui de rifîcare si experta tehnica de calitate a istru lor, complectat cu li amatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

■ r L-t Recpj la meritul privind coi o iul de stat in construcții

■ v.u». mei Reguiamantuh.: rivind conducerea si asigurarea calitatii in ■ivind Aabllirea cmvgorisi . importanta a construcțiilor

.egularneniul de recepție a l - arilor de construcții si instalații aferente

Liln-tarc-a impectamtului de i ii in Construcții va p-"-' J'vi apiobm’ea unor r Amonte privind calitatea in construcții

r mi mXAd certific von călii ; produselor folosite in construcții

1 --meri ml da recep-m a lucr or de montaj utilaje, Instalații tehnologice si ■■■ v -■■--'■'■■i' de produv'ie

faze:


1

Predarea-preluanm .

xamentului

PVR

B,E

2

Inspecția suprafcto1

■state i:'KIntere aplicau

rermore

ternului

PVR

B(E,P

3

Verificarea cer.     .

materiatolonpol:    ■ ..

reditata/conformitre re; relrere masa da

ale reaclu, ș

rea de fibra

EiCQ-rP

CC

4

Verificare trasare

■ 1 re?       re

PVR

B,E,P

 • 5

 • 6

Montare© șl efe-u-

■ rebe’or de funcțion

rea a tâ;

retortei

PVFHFD

BAP,l

Inspecția modr ' .

sre a plăcilor cie șpoș

steren

PVLA+FD

7

Verificarea plănuite in . decorative

utotek ■ înainte do o-

i mrea te

■i cu iei ii

PVR

B,E

8

Recepția terme ■

PVR

B,E

9

Desfacerea strei

:   ■ ren1' ml pîanseu

PVR

B,E

10

Verificarea cerii < ■ 1 ' ■

membrane etc

. remifnrmnate ala re

renalelor

■olistiren,

E+CQ+P

CC

11

Verificarea sterii ■' ■.

report pentru trernore

dretia nor

a

PVR

BtE,P

12

Verificarea calif ■' '■

.1 ci© durele a vapu '

PVR

BfE

13

Verificarea cai:

.șire resnopulaltei Ir 1

a rasa

PVLA

B.E.PJ

14

Verificarea caii . . câmp,la irnbhre u >

mire- ■■ remitere-, :mJa .retee do va;

■ șiidrol.

relație

atoare-în

PVR+FD

15

RECEPȚIE LAI re .

■IA LUoAAHteOp

PVR^FD

P - Proiectant

PVR -Proces verbal d;--

B - Beneficiar


PVLA ■- Proces verbal;

FD - Proces verbal de i ■ re-     ., re ta

CC- Certificat de confere :

Conform reglementări' ■

me «executnO’i.ti și

zile înaintea fazei du' . actelor.

’ ; ;re coi caire teste.

Beneficiarul va lua i

10-1996.

. - rile r< re re re! uore

Un exemplar din pre: Cartea tehnica a con

■ ■ J-, ';j;i           u's ÎS ui s

E - Executant !“inspector

CQ-Re$ponsabil ca litote

orrereteu ' ore obligația de a anunța cu ce! puțin 10 :• -ă pani pe la realizarea controlului și întocmirea

■o îndeto îirs a obligațiilor ce- i revin conform Legii

-> mentioi. precum si proiectul se vor anexa ia

Proiecta nt:

S.C, PROlB^e?

Beneficiar


Ar t &TA


ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR


NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 664.303,00 lei (C+M - 627.186,42 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile - 660.639,35 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile - 3.663,65 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%) - 396.383,61 lei.

 • - Contribuția U.A.T (20%) - 132.127,87 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%) - 132.127,87 lei.

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T - 1.831,825 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari - 1.831,825 lei.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU


SECRETAR

IOAN COJOCARI


CONSILIER

ANA GEORGIU


SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G.

Ex.1