Hotărârea nr. 242/2014

242/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23"
Hotararea Consiliului Local 242/20.05.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12209/13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.108 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T.pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23", conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.108 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23", cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                           APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                   NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23 ”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 377.461,00 lei (C+M - 353.588,41 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile - 356.500,16 lei

Valoare cheltuieli neeligibile - 20.960,84 lei

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%) - 213.900,10 lei

 • - Contribuția U.A.T (20%) - 71.300,03 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%) - 71.300,03 lei

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T - 1.666,71 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari - 1.666,71 lei

 • - Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație - 17.627,42 lei

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU SECRETAR              CONSILIER

IOAN ZUBAȘCU IOAN COJOCARI ANA GEORGIU

SERVICIUL JURIDIC

Denumirea proiectului

REABILITARE TERMICA IMOBIL

B-duL Calea Martirilor 1989 , nr. 23

Amplasament

Municipiul Timișoara, Calea Martirilor, nr, 23

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

B-dul C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 nr. 23

Proiectant .general

S.C.PROIECT C&A S.R.L,

Timișoara, sti*. Lotusului, nr. 23

Ing. PALADE Cristian

Număr proiect

100/60TMAR23

Data

MAI 2013

Faza de proiectare

PT+CS

Volum piese scrise ( P.T. + EXPERTIZA TEHNICA + CAIETE DE SARCINI

NR PROIECT : 100/60-MAR 23


LISTA DE SEMNATURI


SEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


EXPERT TEHNIC


AUDITOR ENERGETIC


VERIFICARE PROIECT LA CERINȚELE:


A-REZISTENTA SI STABILITATE


C- SIGURANȚA LA INCENDIU


IngțpNclL

NR.M31 A/' / / ’D A-


&C.HU


v\f\UoAO


c, $ ■


F- IZOLAȚIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECWBORDEROU

â, Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectărilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Certe Funciara

Actul administrativ al autoritate competente pentru protecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de control al calitate lucrărilor proiectele si in curs de execute

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

B, Piese desenate

Plan de încadrare m zona

Plan de situație

Plan subsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan .înveli foaie existent/propus

Fațada principala exlstenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga e-xistenta/propusa

Tablou tâmpi arie

Detalii de execuție


întocmit

irig. PALAP^DRIȘȚIAN

p»!Ecr caa wl

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE SI DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 23

Amplasament

Timișoara, Calea Martirilor, nr. 23

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 23

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L.

Faza

P.T.+C.S.

2„ DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier important al orașului situat in zona de sud cunoscut sub denumirea zona Girocului. Majoritatea imobilelor de locuințe din acest cartier au un regim de înălțime S+P+4

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de Înălțime S+P+4+M, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 21 apartamente din care: 17 apartamente cu 2 camere, 3 .apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere.

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

V Temperatura aerului;

media lunara minima: -(H2/C in ianuarie;

media lunara maxima: +(21^23) °C in iulie;

temperatura minima absoluta: -35,3’C in ian. 1963

temperatura maxima absoluta: -i-41,0°C in aug. 1952

s Precipitații;

media anuala: 580+590 mm.

» media lunara maxima: 8088 mm in iunie

 • -  cantitatea maxima in 2411100 mm

Vântul:

 • - direcții predominante: nord - sud

Adâncimea maxima de Îngheț: 0,70 m. conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI 00-1/2006. perioada de colt este T>:: 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamic-a maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare a.g-0,16 g.

Categona.de importanta si clasa de impprfoRiia

■Construcția proiectata se incadreaza la CÂTEGORU “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA DI -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Pr^entar^a proiect ului pe specialități

Situația existenta

Imobilu 1 are fun cti u: i ea d e lo c11 i nte la etaje, | xuter u 1 fiind corneroi a.I. Regimul de- inaitime este S+P-+4+M, are forma in plan simetrica, este i.m tronson independent si. are Șarpanta scări. Este compus din 21 apartamente din care: 17 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cit 4 camere, acoperișul este de tip șarpanta, iar invelitoarea este din țigla

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton, armat (ba.) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 ctm termoizolatie BCA de 12 c.m si strat-exterior de protecție de 5 cm

Fațada principala este realizata cu amprenta re in relief. Pe fațada simt 2 logii. Fațada este fora degradări vizibile.

Fațada poste.ri.oara este realizata cu amprentare în relief Pe fațada sunt 2 logii. Fațada este fora degradări vizibile.

.Fațada laterala stanga este realizata cu amprentare in. relief. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fata degradări vizibile.

Fațada laterala dreapta este realizata cu amprentare in. relief Pe folada nu sunt balcoane sau logii.. Fațada este fara degradări vizibile.

Finisajele interioare: la casa scării pereții suni tencuiti si gletuiti si zugrăviri cu zugrăveli pe baza de var. pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului, este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefinisati.                                             "Vf!"

/ ZM \

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost mitral din lemn cu geam clin doua foi de sticla simpla. Majoritatea tâmplari ei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam terni o i zoi an t. Usa principala de acces in clădire este din tâmpi a ne PVC cu sticla term.0 izolau ta, Imobilul nu este prevăzut cu un acces secundar, Imobilul are 16 iogii,

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea pereților este in sistem fagure avanei travei de 4.5. 3,3. 3 m si deschideri de 4.8 m

Terenul de fundare, este constituit dintr-o suce.osiune de argile «î nisipuri sub forma unor lentile de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt podand din panouri mari tristrat din. 'beton armat (ba) si BCA (27 cm), pereții interiori sunt panouri mari prefobricate de .14 cm grosime.

Planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat, iar acoperișul este de tip șarpanta.

Utilitar

Clădirea are turnătoarele utilitati : .

telefonie

alimentare cit energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de Ia punctul termic

alimentare cu apa calda menajera de Ia punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitatilor

Imitilalii

Starea instalației de încălzire este butur Crafouetele de încălzire si apa calda din subsol au izolația intr-o stare tehnica buna , Exista robîneti de Izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt vechi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedeta al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit., in multe cazuri, din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si &rapaje de la calitatea construcției, Deficientele cele mai frecvente nu fost:

W

p&aifuirea (îndoirea) mustăților de îmbinare intre panourile unui nivel si următorul

segregări in centuri si monolitiz.ari

 • □ Rezemari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori

 • □ Izolația termica din rostul, vertical, la pereții exteriori, deteriorata

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au multe punți termice

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

“forma regulata in plan a clădirii.

"existenta unei .infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de -asigurarea unei rigidități constante, fam schimari bruște de lauri nivel la altul;

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții exteriori, mrmoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolidzare intre panouri.

Starea tehnica a șarpantei estefara degradări vizibile si fara infiltrații. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cn termoizolație.

Majoritatea lamplarlei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizotont.

Din. totalul de 1-6 logii/balcoane ale imobilului 8. sum închise cu tamplarie cu geam termopan si 8 sunt deschise sau închise cu tarnplarie metalica fara geam terrnoizohnt

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT .

3.1JPrîHcipiile cm au sfat hi bani ah^erii sohitieî tV.VAWW. A MV.Vitf fcta*»*>-»A>-*>W’MĂMrI rrrr/jnjwwznaiftn»»>«*A»»*«ww m na«A-.-.-il-.lya UWMWHhMWM>

 • 1  Tennolzolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polisthw expandat ignifuat de 10 cm grosime. La. clădirile avand inaltiniea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel Ja altul, in dreptul fiecărui planseu pe o Infime de 30 cm. termoizolatia se va face cu vata minerala, de 10 cm aplicata similar cu termosistemui

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o tennoiz-olare a soclului cu 8 cm din polhtiren extrădat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam, termoizolant eu excepția acelora care o.t spre togii saw balcoane

 • 4 Toate logiile sau balcoanele care sunt, deschise sau cne sunt inchise cu tamplarte fura geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAM.PLa.RIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT


Alegerea acestei variante are Ia baza următoarele considerent Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-1) termoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau Închis ne corespunzător implica desfacerea staturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatîi din polistiren extrudast de 5 cm. si refacerea tuturor staturilor- pentru balconul de sub-termoizolarea cu polisuren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)temioizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tâmplari ei după caz. 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoi zoi area parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa n.u il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tam planei nu si ps cei deasupra si de sub acel apartament care ai* putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului includerea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera a lat de mare deoarece in cazul balcoanelor descinse implica desfacerea pmipetilor si Înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizolante

 • 5  Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolaut se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Termoizolarea ultimii ta planseu: l)daca a fost realizatei manssrda atunci deasupra ultimului planseu fiind spațiu încălzit nu. se pune problema termoizo.lariif 73 daca acoperișul este tip șarpanta realizarea te mm izolării se face cu menținerea stratului ienitazolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei. urmată de montarea unui strat teraioizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem lermohidroizolajit in una din. următoarele variante: Â) pastrarea tuturor staturilor existente atunci când starea hidro izolai ei existente e buna si nu exista acumulări de apa in te.rmoizola.tia existenta si dispunerea tennoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si. a hidroizolatiei.B) 1 ud epa narea. hidro izola ti ei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări, de apa in te nn o izolat ia existenta si c tis punere a ter mo izolat, iei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizcltaei, C) îndepărtarea bidroizoiariei si a termoizolatiei existente in cazul in care term o izolația are acumulări de apa însemnare si dispunerea termos zoi ariei de 12 cm din polistiren expandat si a hidreizolafiei noi, Toate staturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere următoarele lucrări.:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

\.;Ș Mp V v Mfo.

 • 8 La clădirile care au spatii comerciale ia parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoieaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale Ia parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea 'blocului tara spatiile comerciale de la parter", La acestea se va realiza tennoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista partite vitrate ale magazinelor, Nu se pune problema termoizolarii planseidui peste parter,

$ La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât după înlăturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând iu pagube însemnate sî posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu arnprentare de suprafața, termosisteniu.1 se va realiza iu 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigumndu-se prinderea sigura intre cele doua.

 • 11  'Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

Descrierea himwilor (te teaza Oucrmri de iaterveotte prevăzute 1b art4 HL a)-d) dîn Ordonanța eh Pentru reabilitare se propun nrmatenre.te iucreri:

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturif inclusiv a parapetlhr de la. logii^ balcoane si a aticului, cu tennosistetn cu p&ttstinm expandat ignifugat de fidada cu o grosime de ÎO cm respectiv eu S cm podsdren extnul&t /« soclu avand următoarele caracteristici tehnice minimale,

al) palferim^xpandat igaifuga£(EPS)-pefitry câmp curent fcfod® opaca:

Efortul de compresiune al plăcilor ia o deformate de 10% »CS( 10)          __ mim 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR__ __                         mim 120

CodufJe îtoffisare emfeirSRriiS 1310:2009 ate?'EPsIor-riEN 13163 -T2 - ti ™

W2 - 82 - P4 - BS 150 - C8 (10) 100 - DS (N) 2 -4)S (70, -) 2 - T'R UO »dasa de rezistenta la foc B^sîjdO, conform S.R-EN 1350.L-l+Al-2010             ,~

a2) polistiren extrudat fonifugat (X'PS)-S cm pentru soclu:

Codul de ideirtiBeare conform SILEN 13163:2009 este: XFSfotN 13.164-T.1M)I,T(1)5^

CS(lO/r)3O0WVL(T)OJ-WD(V)3^MU15O^FT2 «clasa de rezistenta ta foc IM2,< conform S1VEN 135(HMteAL-201C

b) vată^minerală bazakică (MW)*:             ~~

^formație de

mim 30 kPa

..........

mim 10 kPa


Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune, a plăcilor

__________.mo^cșaom—._______./gfo

          Rezistența la tracțiune perpendiculară pe feța^lț d

piș Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN B162 -T5 - DS (T+) ™ CS (10/Y) 20 - TR. iO - WS -clasa de rezistenta h foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

^utilizata pe fasii de 30 cin lățime avand 10 ern grosime si aplicata ia tdvekd phnseelor clădirilor avand imaltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform, caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton, segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi., etc. și a placărilor ceramice;

 • (3)  Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea .rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imo bil el o t î n v e ci na t e;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar îriamte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

™ Se încep după terminarea înlocuirii tâmplarii lor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform 1A

 • -  Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

™ Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini ■

Se fixeaza dibhirile in "T" conform caietelor de sarcini

 • -  Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare .respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

-■ Golurile ferestrelor se borcleaza cu polistiren extrădat de 3 cm grosime

~~ La clădirile a vând imiți mea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm terrnoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu term o si sternul

Reguli generale:

* Se mdepaneaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla

d ecorati va sau el em ente. p re fabric at e). La bale o ai ie 1 e indii de c u tâmpi ari e PV O se va pr oce d a eu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca. elemente

de legătură si rigidizam ale parapetului nou meat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapet! înainte de aplicarea termosistcmului.

balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi //tef^ioizolata pe grosimea ei si finisata, ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din. tabla cu pic&tor conform planșelor de detalii.

* Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta o data cu masa de șpaclu armata.

$

Se considera incluse in sistemul tennoizolam toate pro filele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste pro fi .le nu apar explicit in listele de cauți tatu

2

Intocuirea lamptariei din lemn si metal cu taviptarie etanșa cu rama din PKC, având minim 5 camere si geamuri dnb!ef tratate low^e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fimte/griie pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplarlefi se efectuează înainte de aplicarea termos!sternului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se vc face conform tabloului de tâmplari e din planșele de execuție si a caietelor de sarcini

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a plaiului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizo'lant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior

Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a term o izolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul, acestora >m tocul tâmplăriei

™ După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplic-o un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică

 • -  Montarea și e tec tu area p ro be I o r d e fii ne tio na re a tâmp I ariei con s 1 lt u i e fă ză determinantă

Principalale cjuacteristici ale tamplarici

Comportarea la încovoiere din vâm

clasa B2

Rezistența la dcsch.idere-închidere repetată

ferestre: nun. 10.000 cicluri _

ușuram. 100,000 cicluri

Etanșeitatea la apă

mim clasa 5A

PmneabiUtaiea la aer

mim clasa 3

Numărul minim, de schimburi de aer

0.5 schimburi /oră

Jzolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară tennoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

~ Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

■" Armătură oțel zincat;


 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoi.zo.lant dublu 4~16- 4. low-E;

™ Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

“ Glaf exterior.

 • 3 Închiderea Balcotmelor/loglUM

 • -  Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariet si are scop hnbunatatirea aspectului clădirii. Tâmplari a este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-c, Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tâmpi arie din planșele de execuție si caietelor de sarcini.

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de înaintarea comenzii pentra realizrea tâmpi ariei se vor verifica individ uai toate dimensiunile golurilor si se vor aduce la sunosHnta proiecta.nh.riui toate neconcordantele

Balconul tip 1. se include cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existent!. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea 1 ogiilor/balcaaneloc se impuri următoarele pred /arin balcoanele prezintă o vulnerabil ham datorata pe de o parte unor compromisuri legato de soluția tehnica impusa de prefabricate : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calea te si astfel maltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin Închiderea balcoanelor/! ogiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapet!! existent! ai înainte de aplicarea termos! steni ului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul. Înainte de lansarea comenzii pentru lamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tâmplari ei. Daca la ace-.! a si balcon se constata diferente nud mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta măsurată pe verticala langa perete si cea măsurată pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintmo defomrara(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 4 Reabilitare termica plmisea peste, sn&sol


'y^^'fra^riermtîizolanl se aplica pe intradosul planseului peste subsol. .Acesta se prelungește pe ^paMpe grinzi si pereți pe 30 cm. Termosisternul compact se realizează din polistiren IpancUnde 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială plasă din 6re de sticlă.

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-BN 13163:2009 este: EPS 100 -EN 13163 - T2 ~ ,L2 - W2 - S2 ™ P4 ~ BS 150 - CS (.10) 100 - DS (N) 2 fo)S (70s -) 2 „ TR 120 -clasa de rezistenta la foc B-sSfoO, conform SR-.EN 13501-1+A1 -2010

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabiîe

 • 5 Reabilitare termica a planseit peste Hltbiml etaj - nu este cazul

Reabilitare termica a planseu peste ultimiii etaj mi se poate realiza daiorita prezentei mansardei. Prezenta acesteia transforma ultimul etaj fotrnm etaj curent si astfel nu ar fi oricum justificata o reabilitare, spațiul deasupra acestui etaj fiind un spatio încălzit

Codul de identificare peniru piistirea conform 3R-EN 13163:2009 este: EPS150™ EN 13163 --T2 - L2 - W2 - 82......P4 - BS 200 - CS (î 0) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 ~ WD (V)

5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-HA D2010


Lucrările constau in montarea de robfoeu cu cap terrnostatat la radiatoarele din apartamentele

poprietarnlor care si-au dat acordul pentru acest np de lucrare


7 Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea Îndepărtarea acolo unde este cazul a decoratitmilor de la balcoane si. logii alcătuite din armociment. sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din junii clădirii la terminarea lucrărilor

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 73/2013 efectuata de Expert 'felinIc : Dr. mg, MAR1NOV L. VICTOR-RADU, certificat rar. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza tara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tâmp bufilor se va face tara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Balconul tip 1 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul In care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de Închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o pane unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabric are : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost culcate si astfel inaltitro utila a secțiunii sra nticscrai). Prin închiderea balcoaiielor/logiiJor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menhonate mai sus, se impune evitarea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare, De asemenea la balcoanele deja Închise cu tarnplarie

terrnopan parapetii. existent! ai înainte de aplicarea termos! sternul ui se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in. cazul in care se observa orice degradări se ammta proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamprihrie se va măsura obligatoriu individual fiecare balcon hi toate-colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca


la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau mas 1% din lungimea consolei) "Y „dntrefoi stanta mas urata p e v e-rti caiafei iga p ere te s i ce a mas ura l a p e ve rti cala 1 a căpătui console i w              J..........t lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se


arc.

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor începe .după curățirea prealabila a, suprafețelor si Îndepărtarea placărilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de in dala proiectantul si expertul

 • 6  Protecția termoizolatiei planseului. peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm armata cu plasa 04/10, protejând tălpile șarpantei de contactul cu betonul. Constructorul va lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm.

S AUDITUL ENERGETIC

Conform Audi tu fui energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: irig. OLARU VASULE, certificat nr, 01.040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. Li aplicarea termosist emulul se va acorda o atentie deosebita acoperirii punți I o r ternuce ex i stenie.

Soluția 2 (82) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tarnplarie termoizolaiita etanșa cu rama din PVC, având minim 5 carnete si geamuri duble, tratate lov/m si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea caii tatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamptarta va fi prevăzută cu fante hig.roregla.bile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a plan.seu.lui pod prin menținerea stratului termoholaiit existent. Inclusiv a șapei de pro te o fie, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient tmplhnentar rcaliznt din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din. beton armat de 4 cm

Soluția 4 (84) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peșin valoarea minima de L25 m2K/W prevăzută de norma 'metodologica de aplicare a OG 12/2009 si completata de OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolmit realizat din placi din pofiwren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de performanta energetica at.ribu.ie

-clădirii de referința clasificarea energetica ”B” si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 36.91 kg/mp.

-nota energeticii a clădirii reale ținând renr du penalizări este 85.97.

-Clădirea se incadreaza in ciute de efic tenta energetica C cmifonn metodologiei din MC001/Pin.

Concluziile auditulul enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încălzire anuala de 90147 kWh/an, in tone echivalent petrol, 74.95 tep reprezentând o reducere a consumului pentru încălzire cu 508%, Reducerea anuala a emiriilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 26052 kg/ern

SOLUȚIA PROPUSA PRIN PROIECT ADU CE CONSUMI IL ENWlîWENTRU ÎNCĂLZIRE LA 64.02 kW/mp, mr< 100 kV,7mp,an         L £w//^I

3,4 Durata preconizata a lucrărilor                         d SJw\/ Rv

?T'

Durata de realizare a lucrărilor de mtmanie

42 zile

5 ani

6       8


Durata perioadei de garanție a kerarilorfani de ta recepția terminării

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PRECONIZATE

Organizarea de șantier

SAPT. 1

Izolare termica pereți exteriori

SAPT. 1 - SAPT. 6

SAPT. 2 SAPT. 2

SAPT. 2 ~ SAPT'. 4

înlocuire tamplarie exterioara

Închidere balcoane/logii

Reabilitare termica a planseu peste ultimul etq£- nu erte mul

Reabilitare termica planseu peste subsol

SAPT. 2 - SAPT. 6

SAPT, i - SAPT. 3

 • 3 J         ESTIMATIVE ALE fEV'ESJIȚB

Valoarea investiției conform devizului general

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI INCLUSIV TVA.

(in preturi estimative ia nivelul lunii august 2012 1 euro-4,45 lei)

Cap. 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                            0 lei

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistento tehnica                            10903 lei

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bmm                                  233587.2 lei

Cap. 5 Alte cheltuieli                                                          30289 lei

TOTAL                                    34072.6 lei

DIN CARE C+.M                            296890 lei

Ă-6 SURSELE DE FINARA TRE •jfcrttțVVIii^rl-*«W JjJJtJJllwIrfJJrtMIIMnntSiR WWH«-XFWWV«>ut tr/urfttKi.trKfKMvrmtHMWrK)

Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 20072013 Axa prioritara 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de meștere Domeniul major de intervenție 1.2™ Sprijinirea investițiilor m eficiența energetici a clădirilor de locuit

60%

Primăria Municipiului Timișoara

20%

Asociația de Locatari

20%

......... 4’ CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

/qE A materialele puse in opera vor avea cerințele minime de calitate certificate conform. >< no&Jelor legale. SISTEMUL TER.MO1.ZOLANT (POLISTIREN, ADEZIV, PLASA, '" dAuRI) VA AVEA SISTEMUL "1" DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII

Xa#MTERIAI,ELOR CONFORM ORDINULUI 1.558/2004 SI A MGR 622/2006.

*1

1 SĂNATATEA OAMENILOR S.i PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit recucerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a acrului, Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Admirustrației Publice nr, 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

6, ORGANIZAREA DE ȘANTIER M MASURI DE PROTECȚIA. MUNCH

6J Cerințe de secanta te și sa na ta te aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate șl sănătate în muncă aprobate prin următoarele reglementări:

® HG nr. 300/2006 cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

■® HG nr.3 55/2007 *- supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor,. modificată;

® HG ru\493/2006 -■■■■ cerințe minime de securitate referitoare ia protecția lucrătorilor expuși la zgomot;

HG nr.971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate;

HG nr. 1048/2006 - ce.ri.nfe mi ni mc privind echipamentul individual de protecție;

HG nr, 1051/2006 cerințe de securiAie la manipularea manuală a

*                                                                                                     zfe

HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate pentru locul dș$Q


HG nr.1146/2006 --cerințe minime de securitate la utilizarea &>. ffi s AT j &

HG nr. 1218/2006 -- cerințe minime de securitate la utilizarea agentifor cWnici;

HG nr. 1876/2005 ......cerințe minime de remăritate la expunerea kT^torilOT'ia vibrațif,^/

De .asemenea p.e șantier se vor asigpfa             securitate și sănătate în

Legea m\319/2006 a securității și |p^i|ății           modificată șl a uorr

acesteia aprobate prin HG nr. 1425/too<țpirrffica&

7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZQâMGI

în timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaje

locatarilor și a muncitorilor. Se vor res-pecia orarul

folosirea sculelor care produc zgomote imeme.


<a8. VERIFICAREA PROIECTULUI


Verificarea proiectului se va face la cerința A.C si E f ;=T.7;....


AR


Înlocui 11.               ■

ing, Cristian PAL^dL '

/6J Tmf

/« WVVpr-oWgt w k a l s M.RAPORT DE EXPERTIZA TAINICA

IW 73/2013


DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIȚIE

REABILITARE TERMICA IMOBIL

B-duL Calea Martirilor 1989 . nr. 23 AMPLASAMENTUL

Municipiul Timișoara^ Calea Martirilor, nr. 23 TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asnciatla dc proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr.

EXPERT TEHNIC

Dr. ing. MARINOV VICTOR. .RADU

FAZA

DAU

TEMEI LEGAL

Legea nr. 10/1995 ; Legea 50/1991; Legea 453/2001; OUG

OBIECTIVUL EXPERTIZEI TEHNICE

Analiza structurii de rezistență a construcției-existente conform normelor toi mice în vederea rea.bHitar.ii termice

Expertizarea construcției s-a. realizat pe baza normelor tehnice în vigoare: ~CR0 -2005-Cod de prolectare.Bazele proi.ecrări.î staidurilor în const.rucții -P100“ l Z2006-Cod de proi ectare sd.sinică

-P100-3/2008-Cod de evaluare seismică a c-1 ădirilor existente -CIULI-L1:201 L-Cod de proiectare pentru (.’onstructii cu pereți structurali de beton

“NP 1 12- 11-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

-NE 012/1-2007 : Normativ pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precornprimat Partea I - Producerea betonului.

-NE 012/2-2007 : Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton., beton armat si beton precomprimat. Partea a ILa -Executarea lucrărilor din beton armat si beton prscomprirnat,

-ST OOP- 05: Specificație privind cerințe si criterii de performanta pentru

armaturi “Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor- j


-Legea calitatii nr.10/1995, privind caii lalea in construcfiHo

-Legea nr. 50/1995, actualizata si publicata in marti<L‘2^)^;^^i.n^\ autorizarea executării

1 ucrari lor d e cons trudi i s i unde m as nr i pe n ins re a 1 i zanT|              E!

-H.G. nr. 925/1995, privind Regt fi amantul de verificare si ex perii zare tehnica de calitate, a proiectelor, a execuției lucrărilor si a conslnictiilor

-Ordonanța Guvernului nr.20 din ian, 1992 privind punerea in siguranța a clădirilor existente pentru acțiuni seismice

-Conținutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru e x p erti zarea c onst ructii lor pen tr u ai iii 1995-1997

-Ordonanța de urgenta nr.1.8 din 04.03.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe

DESCRIEREA STRUCTURII DE MZISTENTA

Imobilul are im regim de înălțime S+PreHM are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are Șarpanta scări. Parterul are lot destinația de locuințe Are structura alcatuita din panouri mari prefabricate in sistem "fagure" avand travei de 4.5, 3.3, 3 m si adancimea de 4.8 m, Inaltimea de nivel este 2.75 m. Pereții interiori sunt din panouri mari prefabricate de 14 cm grosime. Pereții exteriori sunt portanti din panouri mari. Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm.) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strai exterior de protecție de 5 cm. Planseele sunt din semipanou de 1.5 din beton armat prefabricat, iar scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat, Acoperișul este de tip șarpante Infrastructura este alcau/uta din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit. Pereții despărțitori, sunt realizați din elemente din beton, armat avand grosime de 7cnt.

Construcția a fost finalizata in anul 1976. iar structura de rezistenta a fost proiectata in jurul anului 1974. Tipul proiectului panouri mari prefabricate proiect tip : T863R, secțiune: CB2, Structura a fost proiectata la gradul 6 de seismicitate.

DESCRIEREA (fWWTKLOR DE FUNDARE

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub .forma unor lentile de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

DESCRIEREA AVARIILOR SI DECTRADARILOR

-ASPECTE GENERALE

Datorita ritmului ridicat de realizare a Accurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, cirno friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea constructiv. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Graifoirea (îndoirea) mustăților de imbireire între panourile unui nivel si următorul

 • □ Betoane cu segregări in centuri si monoici zări.


ari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori

 • □ Izolația t^nfilcX/diri rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata


H 1 A .

 • □ Izo            a panot^or exterioare au multe punt! termice

Pe durata, de folosința a blocului nu s au constatat avarii suplimentare la structura de rezi stenta. De ase menea nu s-au i n i eg i s trai a va rii ni aj o re o auza t e d e o ut re mure.

DESCRIEREA ANVELOPEI

Fațada principala este realizata cu am p ren tare in relief. Pe fațada sunt 2 logii. Fațada este fara degradați vizibile.

Fațada posterioare este realizata cu amprcniare in relief Pe fațada sunt 2 togii. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala stanga este realizata cu amprentare in relief. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii.. Fațada este fura degradați vizibile.,

Fațada laterala dreapta este realizata, cu amprentare in relief. Pe fațada, nu sunt balcoane sau logii,. Fațada este fara degradări vizibile.

- Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA. (27 cm) a. vând. stratul interior de .rezistenta de 10 cm, termolzolatle BCA. de 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm. Terrnoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți, termice mai apar si la zonele de mono.Ht.izme intre panouri..

-Acoperișul este de tip șarpanta, Înveli marea este din țigla. Starea tehnica a șarpantei este fara degradați vizibile si fara infiltrații. Nu au test realizate reparații ale șarpantei in ultimii ani, Terrnoizolatia a fost realizata din zgura expandata

-Planseul peste subsol nu este prevăzut cu u-nnoizolatie.

“Tâmplarii: Usa principala de acces in clădire este din tamplarie PVC cu sticla temw izolau ta. Imobilul nu este prevăzut cu un acces secundar. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. In prima etapa după preluarea apartamentelor de către Io calmi aceștia au început includerea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. Ulterior aceste tâmplarii au fost înlocuite cu tâmplarii din PVC sau aluminiu cu. geam termopan. Totuși închiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fațadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 16 logii.

-Finisajele interioare care delimitează an v do pa. La casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclix isit, pereții subsolului simt nefinisati.

EVALUAREA RISCULUI SEISMIC

Scurt istoric al evemmeittelor seismice

în zona Banatului, inclusiv a Timișoarei s-au Înregistrat in decursul timpului o serie de evenimente seismice. Aceste evmimmte au avut următoarele surse:

-Sursa Vranceandata: 06.1 LI 940 magnitudine 7,5 Ridv.er

04.03.1977 magnitudine 7,2 Richter

31.03,1986 magnitudine 7,0 Richter

30.05,1990 magnitudine 6,7 Richter

Aceste seisme au fost puternic atenuate in Transilvania si Banat,, imensitatea MKS nedepasind valoarea de 5,5. Semnificative pentru Timișoara sunt cutremurele avand sursa in sud-vestul B anatul ui. P rincipaleie e verii me nte sd sm i ce ar t fo st:

/mul 1879 sursa prezumtiva Talia Timișoara Vest (Me'hala-RonaMTekwf), Intensitatea MKS evaluata 7,0-8,0

Mai 1959 sursa comuna Pana, intensitate 5,5-6,0.

iulie 19 91 s urs a. co muiia Ban loc, i nte ns i ta te 6,0 -6,5

Decembrie 1991. sursa comuna Banloc. intensitate 6,0-6.5

Existenta faliei in Timișoara este confrnuta, dar potențialul seismic este subiect controversat. In ipoteza faliei active este posibila producerea unui cutremur de magnitudine 6,0-7,0 cu intensitatea MKS de minim 8,0. In acesta situație multe clădiri vechi, precum si cele din panouri mari realizate înainte de 1980 ar pmea fi in situația critica (dam de risc seismic CR.S I)

Evoluția prescripțiilor de proiectare

Din punct de vedere al proiectării construcțiilor in Romania., pana in 1940 aspectul seismic era ignorat; din acel an pana in 1963, au existat instrucțiuni de proiectare antiseismica, dar aplicarea lor a fost facultativa. Din anul 1963 s-au editat mai multe prescripții de proiectare antiseismica:

■■ perioada 1963-1970, valabil Normativul P 13-63,la care Timișoara era încadrata la gradul 6,0 intensitate seismica,

■- perioada 1970-1978. valabil. LLwmatmd 6' 13-70, Timișoara grad 6,0

» perioada 1.9 7 8 -19 81, va 1 ab i 1 No rm a ti v it1 P 100-7 8. Tim i sos ra e ra in cadra ta la gradul 7,0 intensitate șdtsmiăp

- perioada                  il Normativul P 100-81, Timișoara era Încadrata la gradul 7,0-7,5 “ perioada 1992-2006, valabil Normativul 0 1.00-92, Timișoara zona ’T)”.

~ perioada 2006-prezent, valabil Codul du proiectare PI 00-1/2006. Actualmente in curs de revizuire.

Cornparatfe cu prescripțiile in vigoare

Fara a face un comentariu mai amplu, menționam ca acțiunea seismica normala a sporit intre 1974 si 2008.

Este de intel&s ca alcătuirea structurii si dimensionarea elementelor făcută la vremea respectiva nu respecta toate prevederile cuprinse in codul actual de proiectare al construcțiilor cu pereți structurali.

Dintre aspectele pozitive ținând cont de pa ioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei, infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de pereții structurali, fora apariția unor degradări in dementele infrastructurii;

-asigurarea miei rigidități constante, fora schiniari bruște de te. un nivel Ia altul;

Prin Codul de proiectare a consiruetiilor cu pereți structurali de beton armat indicativ CR 2-1-L1-2011 se aduc importante modincari pmcerientelor ediții din 197te 1982, 1996 si 2005, in acord cu progresele Înregistrate pe plan -național si. internațional, in cunoașterea comportării, modelării si calculul acestei categorii de construcții.

Se poate face mențiunea ca imobilul proiectat in 1974 corespunde normativelor in vigoare la acea data si asigura o rezistenta, stabilitate si ductilitate satisfacaioare in condițiile noului normativ.

Este de intel.es c a al c atuirea struc t ur ii ri ditn ens 1 o narea eterne n Lei or fa o u ta 1 a 'vremea respectiva, nu respecta toate prevederile cuprinse m Codul CR 2-1-1.1-2011. privind proiectarea construcțiilor cu pereți structural* din batem armat.

Tabelul B.2 Lista de condiții pentru structuri de beton armat în cazul aplicării metodologiilor

Criteriu


de nivel 2 și 3


Criteriul este Neîndepli Neîn deplini îndeplinit


(i) Condiții privind configurația structurii


.Punctaj total


(ii) Condiții privind interacțiunile structurii


Punctaj total(iii) Condiții privind alcătuirea structural

(armarea) dementelor

-4

Punctaj maxim: 30 puncte

(b) Structuri cu pereți f

e beton armat

« Distribuția momentelor capabi

,e pe înălțimea pereților

•1 wîhSpU V bel V foLJ ,1 ct l A-ci-      L Vi L-fot VI- V* \vz .i \

dezvoltarea unui mecanism ( seismice favorabil

« Secțiunile pereților au la cc dimensiuni limitate. Prin inte formează profite complicate eu i - Rezistența la forțe tăietoare este suficientă pentru a se pute încovoiere .la extremitățile lor

l 1 1- .1 k X./ l. • T-'    »-) -J Uj? 1 bl L L-l

e disipare a. energiei

pete bulbi sau tălpi de ■secția pereților nu se ălpi osce si v e în raport.....

a grinzilor de cuplare .i mobiliza rezistența la

30

20^30

0-19

« Rezistența la forță tăietoare a mai mare decât valoarea ase încovoiere la bază_______

» îmtădirea armăturilor vertic lungime de cel puțin 40 diametn « Grosimea pereților este > 150 i

xrețiJor structurali este citea plasnfkării prin

ale este făcură, pe o

nrn

* Procentul de armare orizontal 0.20%

® Armatura verticală a inimii n este ancorată adecvat pv>0d.5%

ă a pereților este pestd prezintă im procent și

s Etrierii grinzilor de cuplare su 150 mm

nt distanțați la cei. mult

....................

24

j

Punctaj to ■

a!

24

(ivj Condiții referite;

ve la plansee

Punctaj i

naxim: 10 puncte

1.0

5-10

0-4

* Prin grosimea plăcii și d imenșii i planșete poate fi considerat și dim

nile reduse ale golurilor ramă orizmmlă rigidă *

10

Punctaj total pentru amm

aiblul condițiilor

R1 =

81

puncte


A>


\ o ft-                  *"

I


Tabelul B, 3 Starea de degradare a dementelor structurale

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criterii

Neîndepli nire moderată

il nu este

Neîndeplini

re majoră

(i) Degradări produse de acțiunea cutrt murului

.Punctaj maxim: 50

au nete

* Fisuri și deformași remanente în zonele critice (zonele plastice) al© stâlpilor, pereților și grinzilor

50

26-49

0-25

■ Fracturi șl fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în. grinzi

* Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune.

■ Fracturi sau fisuri înclinate produse de forte tăietoare în stâlpi și/sau pereți

* Nu există modificări importante ale di mente n mior în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

■ Cedarea ancomjelor și înnăditelor barelor de :wfoui'ă

• Fisurarea pronunțată a phmșeelor

■ Degradări ale fundațiilor sau terenului de fondare

50

Punctaj total realizat

50

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim: 20

sunete

■ Fisuri și degradări în grinzi șî plăcile planșefoir

20

11.....19

0......10

1 Fisuri șl degradări în stâlpi și pereți

20

'Punctaj total realizat

20

(iii') Degradări produse de încărcarea cu deformării (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaiuril.

Punctaj maxim: 10

puncte

10

6.....9

1-5

Punctaj total realizat

10

10

(iv) Degradări produse de o execuție defeercoasă .(beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.).

Punctaj maxim: 10

puncte

10

6-9

1-5

6

Punctaj total realizat

6

(v) Degradări produse de late uri de mreji tu îngheț-dezgheț, ageriți corozivi. chimici sau biologi ci tfo...

Puncfoj maxim; 10 puncte

- betonului

- armăturii de- oțel (inclusiv asupra proprietăților de

....................< •

6-9

Punctaj total realizat

ww

........../.n.............. ..           -----------------------------

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

puncte

A

Ufflrj \.S

Tabelul 8.1. Valori ale indicatorului R / asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic


Valori rq                      __________

60...... r Ti'-’ 90' T~ 9Î'- 100

rezdfa            in etern IH de risc

Tabelul 8.2. Valori ale indicator ului R 2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

pentru R2™ 93 rezulta o mcaore m eteea FV de risc

Pria comparație cu stnuriim. simiterg se apredsm gradul de asigurare R3~ 66 %

CONFORM Pî0.(M/2008ț CONSTRUCȚIA SE ÎNCADREAZĂ IN CLASA DE RISC

SEISMIC RsIH

Clasa RsîlT mearnna ca la un seism de imensitatea de proiectare (intensitatea maxima așteptata) pot sa apara avarii sumcturale nesemnificative care tiu pun in pericol stabilitatea clădirii, dar pot sa apara avarii te elementele nmmmxturate (tâmplarii, pereți despărțitori, alice, etc)

CONCLUZII

 • 1 REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE AL CONSTRUCȚIEI. CONSTRUCȚIA ARE REZERVE SA PREIA ÎNCĂRCĂRILE SUPLIMENTARE ADUSE DE REABILITAREA TERMICA

 • 2 REABILITAREA TERMICA SE POATE REALIZA FARA A FI NECESARE INTERVENȚII DE CONSOLIDARE A STRUCTURII EXISTENTE

 • 3 SCHIMBAREA TAMPLARIJLOR. SE VA TACE FARA MODIFICAREA DIMENSIUNILOR GOLURILOR


 • 4 BALCONUL TIP 1 SE ÎNCHIDE CU TAMPLAR1E DIN PVC CARE REAZEMĂ PE PARÂPETI1 DIN BETON EXISTENT!. i.N CAZUL IN CARE SE CONSTATA DEGRADĂRI ALE ACESTORA SE ANUNȚA PROIEC'TANTUL

LEGAT DE ÎNCHIDEREA LOG IILOR/BALCOANELOR SE IMPUN URMĂTOARELE PRECIZĂRI:- BALCOANELE PREZINTĂ O VULNERABILITATE DATORATA PE DE O PARTE UNOR COMPROMISURI LEGATE DE SOLUȚIA TEHNICA IMPUSA DE PREFABRICASE : ARMATURILEBALCOANELOR AU FOST ANCORATE DE OBICEI DOAR IN CENTURA SI PE DE ALTA PARTE CONDIȚIILOR DE EXECUȚIE, A RITMULUI DE LUCRU IN CARE AU FOST REALIZATE ACESTE CLĂDIRI S( CART A DUS LA ABATERI CONSIDERABILE DE POZIȚIONAREA ARMATURILOR (ACESTEA AU FOST CĂLCATE SI ASTFEL INALTIMEA UTILA A SECȚIUNII S-A MICȘORAT), PJRIN ÎNCHIDEREA BAL£OANMX}m.OGIHHM ACESTEA DEVIN SPAȚIU IHTEMOR TOTUȘI AVAL® IN VEDERE CELE MENȚIONATE MAI SUS, SE IMPUNE EVITEREA TIRANO FORMARII ACESTOR BALCOANE IN SPATII DE DEPOZITARE. DE ASEMENEA EA BAICCANIXE DEJA ÎNCHISE CU TAMPLARIE TERMOPAN PARAPET» EXISTENT? Al. ÎNAINTE DE APIJC.AKE.A. TERMOSKTEMULUI SE FACE O INSPECTARE nTGUN.ASA A PRINDERILOR SIi IN CAZUL IN CARE SE OBSERVA ORICE DEGRADĂRI SE ANUNȚA PROIECTANTUL. ÎNAINTE DL LANSAREA COMENZII .PENTRU' TAMFLAKIE SE VA MĂSURĂ OBLJGATORHJ INDIVIDUAL FIECARE BALCON LA TOATE COLTURILE ATÂT PE VERTICALA CÂT SI PE ORIZONTALA »'E CĂTRE FURMZOR'UI. TA M ALARIEI DACA LA ACELAȘI BALCON. SE CONSTATA DIFERENTE MAI M.A.R.I BE 12 CM (SAU MÂX 1% DIN LUNGIMEA CONSOLEI) INTRE IHSTANTA MATURATA PE VERTICALA LANGA PERETE SI CEA MASURATA PE VERTICALA LA CAPITUL CONSOLEI SE ANUNȚA ISC, DEOARECE ACEST LUCRU AR PUTEA. PROVENI MNTRN) DE FORMARE (SĂGEATA) EXAGERATA, SI SE IMPUN INVESTIGAȚII' Sl.XLI'M.ENTAB'E.

 • 5 LUCRĂRILE DE TERMOIZOLAHE A Pfc FEȚILOR VOR ÎNCEPE DUPĂ CURĂȚIREA PREALABILA A SUPRAFEȚELOR SI I.NDEFARTA.REA PLACĂRILOR. DACA IN DECURSUL ACESTUI PROCES SE DESCOPERĂ FISURI SAU CRĂPĂTURI ALE ELEMENTELOR PORTANTE SE ANUNȚA DE INDATa PROIECTANTUL SI EXPERTUL.

6 PROTECȚIA TERM O IZOLAT! El PLANSElJLU] PESTE ULTIMUL NIVEL SE VA FACE CU O

SAPA DE GROSIME 4 CM ARMATA CU PLASA 04/10, PROTEJÂND 'TĂLPILE ȘARPANTEI

DE CONTACTUL, CU BETONUUNPOmTRyCTORUL VA GROSIMEA ACESTEIA SA


Expert tehnic             j

Dr. ing. MAR1NOV                 Î5I

1
PROGRAM DE CONTROL Al, CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII feABILITARE TERMICA IMOBIL B-clul. Calea Martirilor

AMPLASAMENT

INVESTITOR

In conformitate cu :

Legea nr. 10/1995 ” l


1989 , nr. 2.3

JucL Timiș, Municipiul Timișoara, Calea Martirilor


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


privind caNiataa in construcții1C56-85- Normativ privind verificarea, caiitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente™™"”'”'

H (3925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu Îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr, 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG, Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea $j asigurarea caliMiî in constructibRegulamentul privind stabili rea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul da recepție a lucrărilor de construcții si Instalării aferent©

HG nr 653/2001 privind înființarea' Inspectoratului de Stat In Construcții

H.G. nr 766/1997 Hatararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea caii tatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a cspacitatilor de producție

Se stabilesc armatoarele fee:

1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B,E

2

Inspecția suprafetelorcuratate înaintea aplicării termosistemului

PVR

B.E.P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale iriaterlalelor:polistiren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B,E,P

5

Montarea șl efectuarea probelor cte funcționare a tâmplăriei

RVFHFD

B,E,Ptl

6

Inspecția modului de fixare a ptecBor d® pol hoți ren

PVLA4-FD

BAPJ

7

Verificarea planeitetil suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

8

Recepția termos! stern ului

PVR

B,E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

B,E

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale matei ialelorteolistlreri, membrane etc

E*CCHP

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B,E

13

Verificarea calitetii montajului termofeolattei Ia terasa

PVLA

B,£:>P,I

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hldrefeotetoare- în camp,te îmbinări sl racorduri canalele de wnWatte

FVFUFD

15

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR+FD

:zz

B^P.I

P - Proiectant

PVR -Proces verbe! de recepție

8 - Beneficiar


E - Executant


PVLA “ Proces verbal de lucrări ascunse

FD - Proces verbal do faza determinanta                                          I - Inspector

CC- Certificat de conformitate                                                    CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor in vigoare ,executentul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să particip® ia realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actoia mai sus menționate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a construcției.”

P ro iecta n

Beneficiars.c. prMt (Mm

o

Anexa nr.2 la HCL nr. /

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT


.2014


DENUMIRE PROIECT REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Calea Martirilor 1989, nr.23

AMPLASAMENT             Municipiul Timișoara, Calea Martirilor 1989, nr.23


TITULARUL INVESTIȚIEI


Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1


BENEFICIARUL INVESTIȚIEI


Asociația de proprietari Calea Martirilor 1989, nr.23


NUMĂR PROIECT


100/60 - MAR 23


DATE TEHNICE

Anul construirii

1976

S+P+4+M

21

278 mp

1390 mp

1220 mp

panouri mari prefabricate


Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Aria utilă totală

Sistemul constructiv

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. 377.461,00 lei (C+M - 353.588,41 lei) din care:

Valoare cheltuieli eligibile                356.500,16 lei

Valoare cheltuieli neeligibile               20.960,84 lei

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)                   213.900,10 lei

 • - Contribuția U.A.T (20%)                  71.300,03 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)    71.300,03 lei

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T                                1.666,71 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari                   1.666,71 lei

 • - Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație 17.627,42 lei

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CHIȘ CULIȚĂ