Hotărârea nr. 241/2014

241/20.05.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
Hotararea Consiliului Local 241/20.05.2014
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 -12.196/13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului nr. 2.548/25.08.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 415/20.11.2009 care va avea următorul conţinut:
"Art. 3.1. Se aprobă bugetul total al proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara", propus spre finanţare în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în valoare totală de 6.747.233,18 lei (inclusiv TVA), din care:
- Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în valoare de 314.610,76 lei (inclusiv TVA), respectiv:
cheltuieli eligibile: 131.278,01 (inclusiv TVA)
cheltuieli neeligibile: 183.332,75 lei (inclusiv TVA)
- Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată în valoare de: 6.432.622,42 lei (inclusiv TVA)

Art. 3.2. Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 314.610,76 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului prevăzut la Art. 3.1."

Art. 2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei- Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic Nikolaus Lenau;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                         SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ                                          PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                  Nicolae ROBU

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

SC2014 -

REFERAT

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.415/20.11.2009 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și analiza cost-beneficiu, precum și a cheltuielile legate de proiectul, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”. Cererea de finanțare și anexele corespunzătoare proiectului mai sus menționat au fost depuse la ADR Vest, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, în data de 26.11.2009, în vederea cofinanțării proiectului în cadrul Axei Prioritare 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

În data de 26.11.2009, proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”a fost depus spre finanțare. Acesta a fost înregistrat cu nr.V/27/3/3.4/251/26.11.2009 și a primit Codul SMIS 14967, fiind admis din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității.

Proiectul a fost pus pe lista de rezervă, întrucât în Regiunea de Vest finanțarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse și aflate în proces de evaluare și selecție, a depășit cu mai mult de 50% valoarea totală alocată pentru Domeniul major de intervenție 3.4.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, a emis o instrucțiune prin care a fost suspendată depunerea cererilor de finanțare pentru această componentă. Astfel, toate cererile de finanțare depuse în Regiunea de Vest în cadrul acestui domeniu major de intervenție, au fost evaluate conform procedurii și au fost incluse într-o lista de rezervă, urmând a fi finanțate în cazul în care vor fi disponibilizate sume în cadrul domeniului major de intervenție 3.4. pentru Regiunea de Dezvoltare Vest.

În condițiile deteriorării rapide a acoperișului și fațadelor clădirii Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, Municipiul Timișoara a decis includerea lucrărilor de refacere a acestora în programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei. Ca urmare, a fost derulată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de construcție exterioare, a căror costuri estimative sunt în valoare de 2.413.982,74 lei la care se adaugă TVA.

În luna aprilie anul 2014 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a redeschis apelul de proiecte pentru Domeniul major de intervenție 3.4 pentru Regiunea de Vest, finanțat prin realocarea unor fonduri europene nerambursabile din cadrul altor programe operaționale.

Acest apel de proiecte se adresează solicitanților care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare pentru activitatea ce face obiectul cereri de finanțare depuse. Contractul de lucrări mai sus-menționat trebuia să îndeplinească următoarele condiții:

- achiziția a fost lansată in SEAP după 01.01.2007,

  • -   data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015,

  • -   data ultimei plăți către constructor să fie înainte de 31.12.2015.

Astfel, Municipiul Timișoara a făcut toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii condițiilor cerute în varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de intervenție 3.4, iar în data de 30.04.2014 a fost semnat contractul de lucrări nr. 119, în valoare 5.213.758,88 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.251.302,13 lei, având drept obiect execuția lucrărilor de construire la interior pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”. În data de 05.05.2014 prima parte a Cererii de Finanțare, împreună cu anexele corespunzătoare, a fost depusă la ADR Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional.

Ca urmare a includerii lucrărilor pentru refacerea fațadei în programul KfW, modificarea unor prevederi ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 3.4, precum și suma rezultată în urma încheierii contractului de execuție nr. 119/30.04.2014, valoarea totală a proiectului a fost modificată.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și oportunitatea și necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare din Timișoara,

PROPUNEM:

  • - Modificarea articolului 3 din HCL 415/20.11.2009, care va avea următorul conținut:

„ Art. 3.1. Se aprobă bugetul total al proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”, propus spre finanțare în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în valoare totală de 6.747.233,18 lei (inclusiv TVA), din care:

  • - Contribuția proprie a Municipiului Timișoara în valoare de 314.610,76 lei (inclusiv TVA), respectiv:

  • >  cheltuieli eligibile: 131.278,01 (inclusiv TVA)

  • >  cheltuieli neeligibile: 183.332,75 lei (inclusiv TVA)

  • - Asistența financiară nerambursabilă solicitată în valoare de: 6.432.622,42 lei (inclusiv TVA)

Art. 3.2. Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timișoara a sumei de 314.610,76 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului prevăzut la Art. 3.1.”

  • - Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 rămân nemodificate.

Director Direcția Dezvoltare

Secretar, loan COJOCARI


Director Direcția Economică Smaranda HARACICU


Arh. Aurelia JUNIE

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ing. Magdalena NICOARĂ

Întocmit,

Cons. Andreea Bălan

Avizat juridic

Cons. Juridic Daniela ȘTEFAN