Hotărârea nr. 24/2014

24/28.01.2014 privind aprobarea pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de comercializare şi difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini, a instrucţiunilor cât şi a modelului cadru de Contract de închiriere
Hotararea Consiliului Local 24/28.01.2014
privind aprobarea pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de comercializare şi difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini, a instrucţiunilor cât şi a modelului cadru de Contract de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 -27242/25.09.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 14 alin (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică , modificată;
Având în vedere art.13 din Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 297/30.05.2013 privind aprobarea amplasamentelor pentru scoatere la licitaţie publica deschisa in vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de comercializare si difuzare a presei cât şi modelele de chioşcuri agreate.
În conformitate cu Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini în vederea scoaterii la licitaţie publică deschisa în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de difuzare şi comercializare a presei şi cărţilor conform Anexei 1.

Art.2: Se aprobă instrucţiunile pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de difuzare si comercializare a presei si cărţilor conform Anexei 2.

Art.3: Se aprobă modelul cadru de Contract pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de difuzare si comercializare a presei si cărţilor conform Anexei 3.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnica;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri Terenuri si Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 1 LA HCL Nr. 24/28.01.2014

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE Nr. .

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


CAIET DE SARCINI

Denumirea si sediul autorității administratei publice care organizează licitația : Municipiul Timișoara cu sediul pe b-dul C.D. Loga nr. 1 , jud. Timiș .

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII :

  • 1.1. Obiectul licitației :

Închirierea a 52. amplasamente pe terenul ce aparține domeniului public a Municipiului Timișoara in vederea amplasării de chioșcuri de comercializare si difuzare a presei in conformitate cu locațiile stabilite in Anexa 1 pct. (a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 . În amplasamentele respective este permisă numai comercializarea de presă, cărți și reviste, precum și bilete și abonamente RATT sau la evenimente culturale și sportive.

 • 1.2.    Forma de licitație : licitație publica deschisa cu strigare .

 • 1.3.   Suprafața terenului destinat amplasării chioșcului :

Suprafața terenului pe care va fi amplasat chioșcul și care va fi menționată în contractul de închiriere va fi de maxim 5 mp.

 • 1.4.   Descrierea obiectului licitației : Amplasamentele care se scot la licitație sunt aprobate prin hotărârea consiliului local nr. 297/30.05.2013, anexa 1 și sunt marcate în planurile de situație scara 1:500 , planurile I - XXII care fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini

Dintre amplasamentele aprobate vor fi scoase la licitație următoarele :

Nr.

Crt.

Amplasament

Locație amplasament

Nr. locații

1

Grigore Alexandrescu

Cf plan 1/500

1

2

Dunarea

Cf plan 1/500

1

3

Gheorghe Lazar colt cu Timis

Cf plan 1/500

1

4

Teiului 5-8 colt cu Stelelor- Zona Dacia

Cf plan 1/500

2

5

Piata Consiliul Europei

Cf plan 1/500

2

6

B-dul Cetății colt cu Matei Basarab

Cf plan 1/500

1

7

Calea Torontalului colt cu Ion Niculet

Cf plan 1/500

1

8

Calea Torontalului 43-45

Cf plan 1/500

1

9

Calea Aradului langa Felix

Cf plan 1/500

1

10

Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

Cf plan 1/500

1

11

Silistra colt cu Constantin cel Mare

Cf plan 1/500

1

12

Sf. Apostoli Petru si Pavel colt cu Holdelor

Cf plan 1/500

2

13

Sf Apostoli Petru si Pavel colt cu Stuparilor

Cf plan 1/500

1

14

Divizia 9 Cavalerie (Ialomița)

Cf plan 1/500

2

15

Aleea Teodor Mihali

Cf plan 1/500

1

16

Take Ionescu-A.Popovici

Cf plan 1/500

1

17

Take Ionescu-Punctele Cardinale

Cf plan 1/500

1

18

Piata I.C.Bratianu

Cf plan 1/500

1

19

Coriolan Brediceanu-colt Nicolaus B.(Postavarul)

Cf plan 1/500

1

20

B-dul Revolutiei 1989 colt cu B-dul Mihai Eminescu

Cf plan 1/500

1

21

B-dul Revolutiei 1989 colt cu C.D.Loga

Cf plan 1/500

1

22

B-dul C.D.Loga vis a vis de Catedrala

Cf plan 1/500

1

23

Splaiul Galați colt cu Dacilor

Cf plan 1/500

1

24

Piata P.Rares-langa Traian

Cf plan 1/500

1

25

A.Saguna-Baba Dochia

Cf plan 1/500

2

26

Piata Romanilor-Biserica Catolica Traian

Cf plan 1/500

1

27

Calea Stan Vidrighin colt cu 1 Decembrie

Cf plan 1/500

1

28

Daliei

Cf plan 1/500

1

29

Aleea Studentilor

Cf plan 1/500

1

30

Eroilor de la Tisa

Cf plan 1/500

1

31

Cluj colt cu 1 Decembrie

Cf plan 1/500

2

32

Calea Buziasului colt cu Siderurgiei

Cf plan 1/500

2

33

Piata Gen.Gh.Domasnean-Calea Buziasului

Cf plan 1/500

1

34

Astrilor

Cf plan 1/500

2

35

Calea Martirilor colt cu Liviu Rebreanu

Cf plan 1/500

1

36

Calea Martirilor colt cu Lidia

Cf plan 1/500

1

37

Lidia 92

Cf plan 1/500

1

38

Drubeta Colt cu Lidia

Cf plan 1/500

1

39

Calea Sagului colt cu Ceferistilor

Cf plan 1/500

1

40

Calea Sagului colt cu Ana Ipatescu

Cf plan 1/500

1

41

Mures-Piata Doina

Cf plan 1/500

2

42

Calea Sagului colt cu B-dul Dambovita

Cf plan 1/500

1

43

Piata Iuliu Maniu

Cf plan 1/500

1

44

Regele Carol I colt cu Vacarescu

Cf plan 1/500

2

45

Regele Carol I colt cu Gen.I.Dragalina

Cf plan 1/500

1

46

Piata Mocioni colt cu Ady Endre

Cf plan 1/500

1

47

16 Decembrie 1989 colt cu Miron Costin- MARIA

Cf plan 1/500

1

48

17 Decembrie 1989 colt cu Splaiul T.Vladimirescu

Cf plan 1/500

1

49

Gen.Ion Dragalina-Gara

Cf plan 1/500

2

50

B-dul Dambovita-platou

Cf plan 1/500

1

51

Calea Sagului-Turist

Cf plan 1/500

1

52

Calea Martirilor colt cu Aleea Sanatatii

Cf plan 1/500

1

 • 2. DURATA ÎNCHIRIERII :

În urma licitației se va încheia contract pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea prelungirii valabilității cu câte 1 an, cu aprobarea Consiliului Local Timișoara.

 • 3. CHIRIA

  • 3.1. Prețul minim de la care pornește licitația este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2012.

  • 3.2. Plata chiriei se va face conform contractului de închiriere.

  • 3.3. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislației în vigoare .

  • 3.4. Criteriul de adjudecare utilizat este prețul cel mai mare .

  • 3.5. Pe întreaga perioada de derulare a contractului , tariful va fi actualizat anual la 1 Ianuarie cu rata inflației comunicata oficial de către Institutul Național de Statistică .

 • 4. CONSIDERAȚII TEHNICE :

În vederea participării la licitație este obligatorie prezentarea de către agentul economic a certificatului de înregistrare si a certificatului constatator emise de către Oficiul Registrului Comerțului care sa cuprindă activitatea de comercializare si difuzare a presei.

Persoanele fizice sau juridice care au desfășurat activități comerciale pe domeniul public au obligația sa prezinte in vederea participării la licitație, adeverința de la Biroul Autorizare Activități comerciale ca au achitat la zi taxele de ocupare a domeniului public cu activitati comerciale.

În urma licitației se va încheia contract de închiriere a terenului , iar pentru amplasarea chioșcurilor de difuzare si comercializare a presei la locul adjudecat prin licitație publica, comerciantul va solicita și va obține avizul direcției de urbanism, în condițiile legii , in caz contrar se va proceda la rezilierea contractului de închiriere .

Plata chiriei se va face începând cu data ocupării amplasamentului conform Procesului verbal de predare primire a terenului .

Proiectul chioșcului   trebuie sa respecte modelul aprobat in Anexa din H.C.L. nr.

297/30.05.2013

De asemenea, comerciantul este obligat sa obțină acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale eliberat de către Primăria Timișoara in conformitate cu Legea nr. 650/2002 , ulterior încheierii contractului de închiriere a domeniului public .

In situația in care in locația pe care a fost amplasat chioșcul sau toneta se efectuează lucrări de utilitate publica care impun încetarea contractelor de închiriere înainte de ajungere la termen, acestea se vor ridica de către proprietari de pe domeniul public la somația prealabila a Primăriei Timișoara, urmând a fi amplasate temporar pe un alt amplasament stabilit de către Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Timișoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local .

În cazul în care situația permite, chioșcurile de difuzare si comercializare a presei vor reveni pe vechiul amplasament .

Somația se expediază cu cel puțin 30 de zile înainte de data limita a ridicării chioșcurilor sau tonetelor .

Chioșcurile si tonetele pot fi racordate la utilități urbane pe cheltuiala comerciantului si cu riscul determinat de o dezafectare prematura a acestora .

Pentru desfășurarea activităților comerciale comercianții au obligația de a respecta Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 139/19.04.2011 referitor la :

Cap. I Dispoziții generale

Cap. III Procedura de autorizare ;

Cap. IV Obligațiile comercianților care desfășoară activități de comerț stradal ;

Cap. V Reguli de amplasare a structurilor de vânzare

V.1. Chioșcuri, tonete

V.3. Mobilier urban amplasat în fata unității de profil (flori , legume fructe, ziare si reviste, cărți, produse de patiserie , cofetărie, vitrina frigorifica pentru înghețata si aparat de înghețata) .

 • 5. GARANȚIA SI TAXA DE PARTICIPARE

Pentru participarea la licitație, solicitanții sunt obligați să depună la organizator garanția de participare si taxa de participare conform Instrucțiunilor pentru ofertanți ce vor fi aprobate de Consiliul Local.

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative in vigoare si cu prevederile Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza municipiului Timișoara cuprins in HCL nr. 139/2011 .

Data licitației va fi comunicata prin anunțul de participare .

VICEPRIMAR, TRAIAN STOIA

DIRECTOR, STAIA MARTIN

SEF BIROU,

RAMONA MITROFAN

Anexa nr.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr._______/_______________________

In baza Procesului Verbal de adjudecare cu nr., incheiat cu ocazia desfasurarii licitației publice pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de chioscuri pentru difuzare presa, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere intre:

 • I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Dl.Nicolae Robu-Primar, cu sediul în Timișoara , Bv. C. D. Loga nr. 1, CUI RO 14756536, tel. 0256/408300, fax 0256/490635, în calitate de LOCATOR, si

”...................”, cu sediul in ..........., inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.

.............., C.U.I..............., tel. , fax........., reprezentata prin................., in calitate de LOCATAR,

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului consta in inchirierea terenului in suprafata de ........mp, situat in

Timisoara, str.amplasamentul nr.

Art.3 Terenul inchiriat face parte din domeniul public si se preda pe baza de proces verbal de catre Biroul Autorizare Activitati Comerciale din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse.

 • III. DESTINATIA BUNURILOR INCHIRIATE

Art.4 Terenul inchiriat va fi folosit de locatar in vederea amplasarii unei constructii cu caracter provizoriu chiosc/toneta pentru difuzare si comercializare a presei..

Art.5 Destinatia si locatia terenului inchiriat nu vor putea fi schimbate.

 • IV. DURATA

Art.6 Termenul de inchiriere este de___ani, incepand cu data de pana la data de.

La expirarea termenului contractul poate fi prelungit cu acordul partilor potrivit regulilor de drept comun.

 • V. CHIRIA SI MODALITATILE DE PLATA

Art.7 Chiria pentru folosirea obiectului inchirierii este de.........lei, conform Procesului Verbal de

adjudecare nr.

Art.8 Plata chiriei se va face in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara.

Art.9 Dupa licitatie, adjudecataraul are obligatia ca inainte de intrarea in vigoare a contractului sa plateasca chiria in avans pe trei luni. Dupa doua luni si 15 zile, si pana in data de 25 ale lunii a treia de valabilitate a contracului, achita in avans chiria pentru urmatoarele trei luni. Procedura se repeta la fiecare doua luni si 15 zile. In caz contrar, prezentul contract se reziliaza de drept.

 • VI. INTERDICTII

Art.10 Pe toata durata contractului, locatarului ii este interzisa schimbarea destinatiei, subinchirierea, asocierea, cesiunea sau orice alta forma de instrainare catre terti a bunului inchiriat.

Art. 11 Locatarul va putea monta firme sau reclame, pe terenul care face obiectul prezentului contract, numai cu acordul scris al proprietarului locatorului, in locurile acceptate de acesta si dupa obtinerea avizului organelor locale.

 • VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 12 Locatorul se obliga:

- sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului;

 • - sa garanteze pe locatar contra pierderii totale sau parțiale a bunului sau contra tulburării folosinței terenului.

Art.13 Locatarul se obliga:

 • - sa foloseasca bunul inchiriat numai in scopul pentru care a fost inchiriat;

 • - sa exploateze bunul inchiriat ca un bun proprietar, evitand degradarea lui;

 • - sa evite impiedicarea sau tulburarea folosintei, in bune conditiuni, a celorlati proprietari vecini;

 • - sa respecte regulile urbanistice, instructiunile privind prevenirea incendiilor;

 • - sa raspunda de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu;

 • - sa apere bunul inchiriat impotriva oricarei atingeri provenita de la un tert asupra proprietatii sau posesiei bunului;

 • - sa plateasca utilitatile consumate; la cinci zile de la emiterea facturii;

 • - sa restituie bunurile inchiriate asa cum le-a primit, la expirarea duratei prezentului contract;

 • - sa suporte costul lucrarilor de amenajare, de intretinere de racordare la utilitati;

 • - locatarul va trebui sa ocupe suprafata unui amplasament fara a o depasi;

 • - In cazul in care pe terenul inchiriat intervin lucrari de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice, care nu mai permit desfasurarea activitatii, contractul de inchiriere se va desfiinta de plin drept, fara daune in sarcina locatorului, chiriasul fiind obligat de a-si achita datoriile pana in ziua in care a desfasurat activitate pe terenul inchiriat.;

 • - in cazul in care chiriasul nu poate desfasura activitatea comerciala datorita conditiilor climatice, se va adresa cu o cerere Biroului Autorizare Publicitate si Comert, pentru a sista plata pe aceasta perioada.

 • - să preia spre distribuție toate publicațiile locale editate în Timișoara în condiții comerciale nediscriminatorii

 • VIII. MODALITATEA DE RESTITUIRE

Art.14 La incetarea prezentului contract de inchiriere, locatarul va preda bunurile inchiriate numai locatorului, sau imputernicitilor acestuia pe baza de proces - verbal.

 • IX. DECADEREA DIN DREPTURI

Art.15 Locatorul va putea cere executarea clauzelor contractului in orice moment.

 • X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.16 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV si de a pretinde plata de daune - interese.

 • XI. FORTA MAJORA

Art.17 Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil ori insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 10 zece zile de la aparitie, confirmata de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 5 (cinci) zile de la incetare.

Art.18 Locatorul nu raspunde pentru nici o cauza de forta majora care ar impedica folosinta terenului inchiriat.

 • XII. REZILIEREA

Art.19 Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract, poate indreptati locatorul sa rezilieze unilateral contractul de inchiriere cu obligatia de a-i notifica locatarului intentia sa, cu 10 zile inainte.

Art.20 Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa locatarului, cu acordul locatorului, daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunostinta locatorului in scris, cu 60 de zile inainte de data in care se propune predarea terenului si pana la data predării cu proces - verbal, locatarul achitand toate sumele datorate catre locator.

Art.21 Contractul de închiriere poate fi reziliat și la inițiativa locatorului dacă inițiativa de reziliere a fost adusă la cunoștința locatarului cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data la care se cere eliberarea terenului.

Art.22 Intarzierea efectuarii platii de catre locatar dupa data scadenta, indreptateste locatorul sa rezilieze unilateral contractul de inchiriere, locatorul avand obligatia de a elibera terenul la data rezilierii contractului. Neeliberarea terenului de catre chirias va fi considerata drept refuz, si se va proceda la eliberarea terenului in 48 de ore, de catre Primaria Municipiului Timisoara, pe cheltuiala locatorului.

 • XIII. LITIGII

Art.23 Litigiile care se vor naste se vor solutiona conform contractului.

 • XIV. ALTE CLAUZE

Art.24 Anexele la prezentul contract sunt urmatoarele:

- Procesul Verbal de predare - primire a amplasamentului, inregistrat cu nr.......,

Caietul de sarcini

Prezentul contract s-a incheiat astazi, in 3 exemplare, din care unul pentru locatar.

LOCATOR,                                      LOCATAR,

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, TRAIAN STOIA

SERVICIUL JURIDIC,

DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE DIRECTOR, MARTIN STAIA

SEF BIROU, LAURA KOSZEGI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA             Anexa 2 la HCL24/28.01.2014

BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

R E G U L A M E N T

privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigarea spațiilor situate în Municipiul Timișoara, pentru amplasarea de chioscuri de comercializare si difuzare a presei

 • A. DISPOZIȚII GENERALE

Închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, se face pe bază de licitație publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.

Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică română sau străină de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.

Excepțiile de la închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, sunt cele prevăzute la art.17 din Legea 213/1998 și Legea 42/1990.

 • B. FORMA DE LICITAȚIE

Procedura ce va fi folosită de Primăria Municipiului Timișoara este de licitație publică deschisă cu strigare, în baza prevederilor Codului de procedură civilă și se desfășoară conform prevederilor prezentului Regulament.

 • C. ORGANIZAREA LICITAȚIILOR

Licitațiile publice de închiriere a spațiilor din Municipiul Timișoara, pentru amplasarea de chioscuri de difuzare si comercializare a presei,se organizează în baza prevederilor prezentului Regulament și a Caietelor de Sarcini.

În vederea organizării licitațiilor, Municipiul Timișoara prin Primar, a aprobat Decizia nr........./.........., privind numirea comisiei de evaluare pentru inchirierea prin licitatie

publica deschisa cu strigare a spatiilor situate in Municipiul Timisoara, pentru amplasarea de chioscuri de comercializare si difuzare a presei.

Pot fi înscrise la licitație și persoane fizice care sunt autorizate, asociațiile familiale sau intreprinderile individuale, care desfășoară activități economice în mod independent.

Persoanele fizice și juridice înscrise la licitație sunt admise să participe dacă au obținut avizul comisiei de licitație.

 • D. DOCUMENTELE LICITAȚIEI

În vederea participării la licitații Primăria Municipiului Timișoara pune la dispoziția celor interesați următoarele documente:

 • - H.C.L. nr.

 • - anunțul licitației;

 • - caietul de sarcini;

 • - regulamentul de licitație;

 • - contractul de închiriere - formular cadru;

Documentele licitației se pun la dispoziția solicitanților contra cost de către Biroul Spatii cu Alta Destinatie - cam. 221 începând cu data aparitiei anunțului publicitar.

Costul documentelor este de 10 lei.

Orice modificare a conținutului documentelor de licitație se va aduce la cunoștința tuturor solicitanților, care au cumpărat documentele licitației.

În cazul în care urmare a modificărilor documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a actelor privind înscrierea la licitație, acest nou termen se va comunica tuturor solicitanților odată cu notificarea modificării.

Pentru înscrierea la licitație, participanții vor prezenta următoarele documente:

Pentru persoane juridice:

 • -  Acte de constituire a societății comerciale, la zi;

 • -  o fișă cu informații privind ofertantul (formular tip);

 • -  certificat de inregistrare privind calitatea de agent economic autorizat, înregistrat și obiectul de activitate ( act emis de O.R.C.) - copie;

 • -  Certificat constatator privind calitatea de agent economic autorizat, înregistrat și obiectul de activitate ( act emis de Oficiile Registrului Comertului de pe langa Tribunale) - document original nu mai vechi de 30 de zile sau copie legalizată;

 • -  Acte doveditoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetele componente ale bugetului general consolidat(certificat fiscal eliberat de Direcția fiscală și Certificat de Atestare Fiscală eliberat de către DGFP, să nu fie mai vechi de 30 de zile)

 • -  Adeverință de la Biroul Autorizare Activități Comerciale din cadrul Direcției

J                                                                                                                                                                                      J                                                                                                                                                                  J

Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ca au fost achitate la zi taxele de ocupare a domeniului public cu activități comerciale(pentru persoanele juridice care au desfășurat activități comerciale pe domeniul public)

 • -  dovada achitării garanției și taxei de participare în copie;

 • -  delegație/procură   de reprezentare, copia actului de identitate a

reprezentantului;

 • -  Formularul B1 de la Registrul Comerțului - Informații generale despre firmă

 • -  Pentru chioșcurile amplasate în zonele istorice, aprobare din partea Direcției de Urbanism, cu respectarea proiectului tehnic elaborat de Direcția de Urbanism;

 • -  Acte doveditoare pentru experiență similară de cel puțin 2 ani în domeniul comercializării și difuzării presei, inclusiv formularul 12E de la Registrul Comerțului

Pentru persoanele fizice:

 • -  autorizația eliberată conform legii privind autorizarea persoanelor fizice, asociațiilor familiale si intreprinderilor individuale care desfășoară activități economice în mod independent;

 • -  Certificat constatator privind calitatea de agent economic autorizat, înregistrat și obiectul de activitate ( act emis de Oficiile Registrului Comertului de pe langa Tribunale) - document original nu mai vechi de 30 de zile sau copie legalizată ;

 • -  acte doveditoare privind Îndeplinirea obligațiilor de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (Certificat Fiscal eliberat de Directia fiscala si Certificat de Atestare Fiscala eliberat de catre DGFP, aflate in termenul legal de valabilitate), in original;

 • -  adeverința de la Biroul Autorizare Activități Comerciale din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ca au fost achitate la zi taxele de ocupare a domeniului public cu activități comerciale;(pentru persoanele fizice care au desfășurat activități comerciale pe domeniul public)

 • -  cazier judiciar la zi - original;

 • -  dovada achitării garanției și taxei de participare în copie;

 • -  delegație/procură   de reprezentare, copia actului de identitate a

reprezentantului;

 • -  Pentru chioșcurile amplasate în zonele istorice, aprobare din partea Direcției de Urbanism, cu respectarea proiectului tehnic elaborat de Direcția de Urbanism;

 • E. GARANȚIA ȘI TAXA DE PARTICIPARE

În vederea participării la licitație solicitantul este obligat să depună la Primăria Timișoa ra garanția de participare la licitație in suma de 500 lei.

Aceasta este necesară pentru a proteja pe locator de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului declarat câștigător, și va rămâne la dispoziția locatorului până la semnarea contractului de închiriere.

Neprezentarea pentru semnarea contractului în termen de 7 zile de la data incheierii contractului sau refuzul adjudecătarului de a semna contractul atrage după sine pierderea garanției de participare și dreptul de a se înscriere la o altă licitație organizată de Primăria Timișoara.

Garanția se restituie integral în cazul ofertanților necâștigători, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Informare pentru Cetățeni, camera 12 ghișeul nr.10 sau 11. Garanția de participare la licitație se constituie în una din următoarele forme:

 • a) scrisoare de garanție bancară în favoarea Primariei Municipiului Timișoara;

 • b) ordin de plată în contul nr.R012TREZ6215006XXX000334, deschis de Municipiul Timișoara la Trezoreria Municipiului Timișoara.

În orice situație, garanția de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor.

Orice ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare va fi respinsă la deschidere.

Taxa de participare este in suma de 100 lei si este stabilită pentru a compensa cheltuielile efectuate cu publicitatea licitației. Taxa de participare nu se restituie. Contravaloarea taxei de participare se poate achita prin virament în contul RO89TREZ62124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara de către Municipiul Timișoara, cod fiscal R 14756536 sau în numerar la casieria Primăriei Municipiului Timișoara în baza notei de plată emisă de Biroul Spatii cu Alta Destinatie, etajul II, camera 221.

 • F. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Licitația se va desfășura în mod deschis cu strigare. Prețul închirierii nu poate fi mai mic de cel stabilit prin documentele de licitație.

La data și ora fixată pentru ședința de licitație președintele comisiei anunță modul de desfășurare a acesteia, numește ofertanții care au obținut avizul favorabil al comisiei de licitație, prețul de pornire la licitație etc.

Licitatorul va anunța tare și clar suma oferită de licitant.

Dacă la a treia repetare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare licitatorul anunță adjudecarea către licitantul care a oferit ultima sumă.

Comisia de licitație va redacta un proces verbal al licitației care va cuprinde:

 • -   obiectul licitației, destinația

 • -   numele licitanților și a reprezentanților legali

 • -   numele câștigătorului licitației

 • -  tariful de adjudecare, etc;

Procesul verbal va fi semnat de către toți membrii comisiei de licitație și de către reprezentații legali ai ofertanților.

 • G. SEMNAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Câștigătorul licitației este invitat pentru a semna contractul de închiriere, dupa data adjudecării.

În cazul în care acesta refuză semnarea contractului de închiriere, comisia de licitație are dreptul de a invita ofertanții, în ordinea descrescătoare a prețului ofertat și în limita a trei pași de supralicitare, pentru semnarea contractului.

Dacă nici după aceasta nu se ajunge la semnarea contractului de închiriere atunci comisia de licitație va hotărî repetarea licitației, în aceleași condiții de publicitate.

Ofertantii care se vor afla in una din situatiile descrise la alin 2 si 3 de mai sus ,vor fi exclusi de la proceduri pe parcursul unui an de zile.

 • H. DISPOZIȚII FINALE

Să respecte în totalitate clauzele contractuale.

Toate lucrările de reparații, finisaje intervenții se vor realiza pe cheltuiala proprie, fara diminuarea chiriei, cu acordul proprietarului în conformitate cu legislația în vigoare.

Înscrierea și participarea la licitație înseamnă însușirea și acceptarea prevederilor din documentele licitației puse la dispoziție de către Primăria Timișoara.

Prezentul regulament se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare și în aplicare .

VICEPRIMAR                              DIRECTOR,

TRAIAN STOIA                            MARTIN STAIA

RESPONSABIL BIROU LAURA KOSZEGI

PRIMARIA MUN.TIMISOARA                        A P R O B A T,

DIRECȚIA CLADIRI TERENURI                      P R I M A R

SI DOTARI DIVERSE                             NICOLAE ROBU

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE Nr. SC2013-27242/25.09.2013 R E F E R A T privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de comercializare și difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini a instrucțiunilor cât și a modelului cadru de Contract de închiriere.

În conformitate cu art.14 alin.(1) din Legea 213/1998, actualizată privind bunurile proprietatea publică și regimul juridic al acesteia care arata "Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, se aproba după caz prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local...", iar conform art. 15 din aceeași lege "Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitație publica, în condițiile legii ".

În baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 139/19.04.2011 a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara unde se arată la art. 13 " Amplasamentele pentru desfășurări exercițiilor comerciale stradale ... vor fi atribuite în urma organizării unor licitații publice” .

De asemenea la art. 18 se arată că ''...toate chioșcurile și tonetele care nu dețin contract sau sunt expirate „ vor fi demolate de pe domeniul public, excepție făcând „obiectele de mobilier urban destinat difuzării si comercializării presei si cărților”, acestea urmând a fi reglementate printr-o Hotărâre ulterioara a Consiliului Local.

Condițiile care trebuiesc îndeplinite pentru participarea la licitație vor fi stabilite prin caietul de sarcini, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local " .

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/30.05.2013 au fost aprobate amplasamentele pentru scoatere la licitație publica deschisa in vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de comercializare si difuzare a presei. De menționat că terenul pe care au fost aprobate amplasamente este liber de sarcini. De asemenea au fost aprobate și modelele de chioșcuri agreate.

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem atenției comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea

P R O P U N E R E :

Aprobarea caietului de sarcini in vederea scoaterii la licitație publică deschisa in vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de difuzare si comercializare a presei si cărților conforma Anexei 1.

Aprobare instrucțiunilor pentru scoaterea la licitație publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de difuzare si comercializare a presei si cărților conforma Anexei 2.

Aprobarea modelului cadru de Contract pentru scoaterea la licitație publică deschisă în vederea ocupării cu chioșcuri de difuzare si comercializare a presei si cărților conforma Anexei 3.

VICEPRIMAR

TRAIAN STOIA

DIRECTOR

MARTIN STAIA

SEF BIROU SAD

LAURA KOSZEGI


SEF BIROU AUTORIZARE

ACTIVITATI COMERCIALE

RAMONA MITROFAN

AVIZAT JURIDIC