Hotărârea nr. 238/2014

238/20.05.2014 privind aprobarea încheierii Convenţiei pentru modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente pe str. P-ţa Sf. Gheorghe, din Timişoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507
Hotararea Consiliului Local 238/20.05.2014
privind aprobarea încheierii Convenţiei pentru modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente pe str. P-ţa Sf. Gheorghe, din Timişoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 12160/13.05.2014 al Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrare locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa nr. 79602/9.05.2014 de la E.ON Gaz Distribuţie SA prin care s-a acordat Avizul tehnic pentru modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale;
În conformitate cu Legea nr. 123/16.07.2012 privind energia şi gazele naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Convenţiei pentru modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente în P-ţa Sf. Gheorghe, din Timişoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- E.ON Gaz Distribuţie S.A;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Municipiul Timișoara

Se aprobă

Primar


NICOLAE ROBU


Direcția Dezvoltare

Serviciul Proiecte cu Finanțare Locală, Regională, Națională

Biroul Generare Proiecte

SC 2014 - 12160/13.05.2014

REFERAT

privind aprobarea încheierii Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente pe str. P-ța Sf. Gheorghe, din Timișoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507

Proiectul “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507, se implementează și finanțează în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”.

În data de 29.12.2011 a fost semnat contractul de finanțare nr. 2748 între Municipiul Timișoara prin Primar, în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

Sursele de finanțare ale proiectului sus amintit sunt: bugetul local, bugetul de stat și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507, îl reprezintă „reabilitarea și modernizarea infrastructurii și a spațiilor publice din centrul istoric al orașului - situl urban cartierul Cetatea Timișoara - parte a patrimoniului cultural istoric de valoare națională și universală, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor urbane și a atractivității Polului de Creștere Timișoara, având ca efect stimularea dezvoltării socio-economice durabile și creșterea calității vieții cetățenilor.”

Lucrările ce fac obiectivul investiției au fost structurate în 14 obiecte de investiții:

Obiect 1 - Piața Unirii                                 Obiect 8 - Strada F. Mercy

Obiect 2 - Piața Libertății                               Obiect 9 - Strada F.Griselini

Obiect 3 - Piața Sfântu Gheorghe                     Obiect10 - Strada Fără Nume

Obiect 4 - Piața Țarcului(actual str. General Traian Doda) Obiect 11 - Strada Radu Negru

Obiect 5 - Strada Serg.C. Musat                      Obiect 12 - Strada E. de Savoya

Obiect 6 - Strada V. Alecsandri                       Obiect13-StradaGeneral Praporgescu

Obiect 7 - Strada Lucian Blaga                        Obiect 14 - Strada E. Carusso

Proiectul în valoare totală de 65.588.177,70 lei (TVA inclusă) urmează a fi implementat pe o perioadă de 39 luni, începând cu data de 30.12.2011.

În urma lucrărilor de construcții din P-ța Sf. Gheorghe din Timișoara s-a constatat existența unei conducte de gaz care trece chiar pe terenul pe care, conform proiectului de reabilitare, urmează să se realizeze un amfiteatru și împiedică continuarea lucrărilor de edificare a acestuia.

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții E.On Gaz, s-a hotărât că, pentru continuarea lucrărilor de construcții privind reabilitarea Pieței Sf. Gheorghe, conform proiectului, este necesară modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente. Conform planului anexat, conducta de distribuție, de presiune redusă, din PE, cu diametru 63 mm și în lungime de 40 m, va fi amplasată în zona plană din apropierea frontului estic al Pieței Sf. Gheorghe.

Conform art. 190 lit. a din Legea nr. 123/10 iulie 2012 privind energia electrică și gazele naturale, „în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate” obiective din sectorul gazelor naturale „să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat”.

În acest sens, pentru demararea lucrărilor de proiectare și execuție, în vederea devierii conductei, Municipiul Timișoara trebuie să încheie o Convenție pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente în P-ța Sf. Gheorghe, din Timișoara, prin care să cedeze către E.ON Gaz Distribuție SA proprietatea obiectivelor rezultate în urma modificării, din momentul punerii în funcțiune a acestora - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare, conform Legii nr. 123/10 iulie 2012 privind energia electrică și gazele naturale.

Totodată, va acorda către E.ON Gaz Distribuție SA dreptul dreptul de uz, de servitute și de acces-fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare, pe toată durata existenței și funcționării conductei de distribuție, în vederea asigurării siguranței în exploatare, în condițiile legii și ale contractelor dintre cele două părți.

Toate costurile ocazionate de modificarea traseului rețelei de distribuție gazelor naturale se vor plăti din contribuția proprie a Municipiului Timișoara la Bugetul proiectului“Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507.

Având. în vedere cele expuse mai sus,


PROPUNEM:


- aprobarea încheierii Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente în P-ța Sf. Gheorghe, din Timișoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507, conform Anexei nr. 1.


Director Direcția Dezvoltare

Arh. Aurelia Junie


Secretar, Jur. loan Cojocari


Șef Serviciu P.F.L.R.N.

Ing. Gabriela Bica


Director Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Birou Generare Proiecte

Ec. Daniela Ghinea


Șef Serviciul E.M.S.U.P.

Ing. loan Zubașcu


Întocmit

Cons. Maria Pantic-Telbis


Avizat juridic, Cons. jur.

Daniela ȘtefanGaz

Distribuție


4 KjcY A

4A/


CONVENȚIE

Pentru modificarea traseului rețelei dc distribuție a gazelor naturale existente încheiată astăzi: *23<?.Mfsub nr.

ART. l.în temeiul art.190, litera a) din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale, părțile contractante;

Persoana juridică

A?-T*-*** •'s; •**?A______cu sediul în fi'               £■' f        f A ;1

cod de înregistrare fiscală /Ărfie’&Jt: cont bancar, deschis la                 , reprezentată dc

denumită SOLICITANT

După caz, persoana fizică

   ~ având buletinul/cartea de identitate seria____, nr.

, eliberată Ia data de, de Poliția , cod numeric personaj

., domiciliat în, denumită SOLICITANT

Ș>

E.ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A., cu sediul în Piața Trandafirilor Nr. 21, Târgu Mureș, județul Mureș, 540049, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.

Președintele Consiliului de Administrație

XXXXXXXXXXXXXXX

Directori Generali

XXXXXXXXXXX DG

XXXXXXXXXXX (adj.)

XXXXXXXXXXX (adj.)

Sediul CentrahȚTrgU’Murej

CUI: XXXXXXXXX

Atribirtfiscal: RO

jXX/XXXX/XXXXXXXX

Banca XXXXXXXXXX

IBAN:

Șțxxxxxxjcxxxxxxx

Capital Sociai Subscris și

Vărsat

XXXXXXXXXX RON

Sediu Regiunea XXX: XXXXXXX

CUI: XXXXXXXX

Atribui fiscal: RO

JXX/XXXX/XXXXXXXX


J26/326/08.06.2000, CUI 10976687, reprezentată de Dl. Virgil Metea, Director General și Dl Petre Radu, Director General Adjunct, denumită în continuare OPERATOR DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT, au convenit la încheierea prezentei convenții cu respectarea următoarelor clauze:

ART.2 Obiectul convenției

Art.2.1 Obiectul convenției îl constituie modificarea traseului^ rețelei de distribuție a gazelor naturale existente pețfegfa jy.ffkfe?>Oifi~loc.              jud.          de

presiune J&ÎPtfț# , din diametru ■fâBrlpe o lungime de ' 5Q ml. Toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale ce face obiectul prezentei convenții vor fi suportate de către SOLICITANT.

Conducta de pe noul traseu va Ți amplasată pe âfit               loc.            , jud.

. de presiune jfePPiriff , din diametru o lungime de       ml.

ART.3. Obligațiile părților:

Art.3.1. OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT va evalua specificațiile tehnico-economice ale documentației tehnice, verificată conform cerințelor legislației în vigoare de către verificatori de proiecte atestați de către ANRE, va acorda asistență tehnică pe toată perioada derulării lucrării și va efectua recepția și punerea în funcțiune, pentru lucrările care fac obiectul prezentei convenții, contra cost, conform tarifelor practicate de OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT pentru aceste servicii.

Art.3.2. SOLICITANTUL suportă toate cheltuielile aferente modificării traseului rețelei. Art.3.3. SOLICITANTUL va obține acordurile proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie amplasată noua conductă, precum și a avizelor autorităților competente și a autorizației de construire.

1 /2

F630-03-07-01, rev. 2

Gaz

Distribuție

Art.3.4. SOLICITANTUL consimte preluarea în proprietatea E.ON Gaz Distribuție S.A.. a obiectivelor rezultate în urma modificării, din momentul punerii în funcțiune a acestora -iară alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare.

De asemenea, asigură dreptul de uz, de servitute și accesul operatorului - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare, pe toată durata existenței și funcționării conductei de distribuție.

ART.4. Durata convenției

Art, 4.1. Prezenta convenție va înceta odată cu preluarea în proprietatea E.ON Gaz Distribuție S.A. a noii conducte de pe traseul modificat.

Termenul de finalizare a lucrării este de un an de zile, dc la data încheierii convenției.

ART.5. Litigii

Art.5.1. Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea convenției se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

Art. 5.2. In situația în care diferendele între părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu această convenție, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea ei, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT.

ART.fi. Dispoziții finale

Art. 6.1. Modificarea (completarea) clauzelor prezentei convenții se va face cu acordul părților contractante, prin acte adiționale.

Art, 6.2. Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentei convenții.

Art. 6.3. Prezenta convenție s-a încheiat în data de în___exemplare.

REPREZENTANT

SOLICITANT


Nume Prenume


OPERATOR

E.ON Gaz Distribuție S.A.

Nume Prenume

Funcție Sediu/' Regiunea 7

Centru Rețea -t ■

Nume Prenume

Funcție Sediu Regiunea I

Centru Rețea