Hotărârea nr. 237/2014

237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A,
Hotararea Consiliului Local 237/20.05.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-11968/12.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. SC2014-10521/24.04.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A, intocmit de S.C. "Imobles Plan" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale si Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;

Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

APROBAT


EXTINDERE CORPT CLĂDIRE ȘCOALA IN REGIM Steh+P+2E CU UN CORP IN REGIM Steh+P+.3E

cu valori Ia            13.02.2014

1 EURO =

4.49

Lei

iDenumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea totala

ITVA

i VALOARE inclusiv TVA

tara TVA

i

Mii Lei

1 Mii Euro

1 Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

1 2

3

4

5

PARTEA I

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i                                                                                                 i                                                                                                 i

11.1. Obținerea terenului

0.00

0.00

i             O.OC

0.00

0.00

1.2. Amenajarea terenului

0.00

0.00

!             o.oc

0.00

0.00

1.3 Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

18.61

4.14

4.4'

1     23.08

5.14

Total capitol 1

18.61

4.14

4.4'

23.08

5.14

Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților obiectivului

O.OC

0.00

0.00

|2.1. Alimentarea cu energie electrica

j       0.00

; 0.00

O.OC

0.00

0.00

1                  Total capitol 2

' 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                   '

o.oc

0.00

0.00

3.1. Studii de teren : GEO

2.40

0.53

0.58

2.98

0.66

3 2 Obținere de avize ,acorduri,Certificat Urbanism ,              CU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autorizație de Construire si alte autorizații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-taxe avize,acorduri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(taxa avize mediu, gaze,DSP, ape,PSI,Electrica)

0.40

0.09

0.10

0.50

0.11

cadastru+ măsurători topo

5.20

1.16

1.25

6.45

1.44

3.3. Proiectare si inginerie

70.79

15.77

16.99

87.78

19.55

3.4.Organizarea procedurilor de achiziție publica

0.00

0.00

0.00

oToo

0.00

13.5.Consultanta

23.60

i

1

i3.6. Asistenta tehnica

35.40

7.88

8.50

43.89

9.78

; Total capitol 3

137.79

25.43

33.07

170.86

38.05

jCapitol 4 - Cheltuieli pentr u investiția de baza

0.00

o.oo ;

14 1 1 Construcții (infrastructură, suprastructură, arhitectură, împrejmuire, amenaj

1,881.78

419.10

451.63

2,333.41    |

519.69

4 12 Instalații electrice

96.75

21.55

23.22

119.97

26.72

4 l 3 Instalații sanitare

142.36

31.71

34.17

176.53

39.32

4 1 4 Lucrări incendiu interior

11.20

2.49)

2.69

13.89

3.09

4.1.5. Instalații termice

227.67

50.711

54.64

282.31

62.88

4.2. Montaj utilaj tehnologic-inclus in deviz pe obiect

0.00       I

(L00

0.00

0.00

4.3. Utilaje , echipamente tehnologice si funtionale cu montaj

0.00 |

CLOCI

0.00

0.00

4.4. Utilaj fata montaj si echipamente de transport-inclus in deviz pe obiect     i

0.00

0.00 j

0.00

0.00 1

4.5. Dotări                                                                                  |

0.00

o.oo ;

0.00

0.00

Total capitol 4

2,359.76

525.56i

566.34

2,926.10

651.69

Capitol 5 - Alte cheltuieli                                                     |

0.001

0.00 !

5 1 Organizare de șantier                         2 % x ( C + M ) =

i                     I               0.00

0.00       i

2%x     2,359.76    =             47.20    Lei

47.20

10.51

11.33

58.52     j

13.03

5.2. Comisioane , taxe, cote legale , costuri de finanțare

0.00

0.00

5 2 1 Comisioane si taxe legale

o.ooi

0.00 | |

- Taxa inspecția in construcții           1 3 % x ( C + M ) =

0.00

0.00       ’                      I

1.3 %x      2,425.56         =         31.53    Lei        ■

31.53     J

7.02

7.57

39.10

8.71

5 3 Cheltuieli diverse si neprevăzute                                           !

0.00

0.00                           i

10% x         2,516.15    =           251.62 Lei

251.62     j

56.04

60.39

312.00

69.49

Total capitol 5

330.34

73.57

79.28

409.63

91.23

Capitol 6 - Cheltuieli pentr u darea in exploatare

;                   i             0.00

0.00 I                      ;

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00 i

0.00

0.00

0.00

6.2. Probe tehnologice,incercari,rodaje,expertize

0.00

0.00

o.oo;

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00      i

0.00|

0.00

0.00

TOTAL

2,846.50

628.71

683.16

3,529.66

786.12

Din care C+M

2,425.56

540.21

582.14'.

3,007.70

669.87

Costi unitar (exlusiv TVA)

Mii lei/mp Mii euro/mp PROIECTANT                              Aed = 1454,6mp aria construita desfasurata                   (Aed)         (Aed)

SC IMOBLES PL AN SRL.                                                                            iTotal         |    1.9569    ;    0.4358    ;

C+M


1.6675         0.3714

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE,                                   APROBAT:

MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE                            PRIMAR,

BIROU TEHNIC                                         NICOLAE ROBU

Nr.: SC2014-............/.....05.2014

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții

Extindere corp clădire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinanddin Municipiul Timisoara, str. Renasterii, nr. 24/A

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii „Extindere corp cladire scoala cu un corp S(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinanddin Municipiul Timisoara, str. Renasterii, nr. 24/A.

Datorită vechimii construcției precum și datorită influenței în timp a factorilor externi care au acționat asupra imobilului, structura de rezistență a fost afectată și prezintă pericol astfel încât pentru modernizarea si imbunatatirea conditiilor de invatamint se impune realizarea unei documentații tehnice care sa cuprinda: „Expertiză tehnică și Studiu de Fezabilitate + proiectare (PAC+PT+DDE) + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand”.

Corpul principal de clădire al scolii situate în Timișoara, str. Renasterii, nr. 24A este format din corpurile C1, C2 si C3 cu regim de inaltime S.+P.+2E., a fost construit inainte de 1989 si are forma in plan de „I” cu aripi inegale.

Imobilul este dotat cu instalații de alimentare cu apă si canalizare, electrice si de incalzire a căror trasee și vechime nu s-au putut determina în totalitate.

In timp au fost executate lucrări de igienizare si de întreținere periodica, insa nu si intervenții la structura de rezistenta, fiind necesara expertizarea pentru îndeplinirea condițiilor de folosire in condițiile de siguranța impuse pentru desfășurarea de activitati cu aglomerare umana.

De asemenea, avand in vedere numarul mare de elevi, pentru imbunatatirea activitatii didactice, este necesara analizarea posibilitatii de extindere a spatiilor de invatamant, prin creerea de noi spatii prin extinderea cladirii existente de la S.+P.+2E. cu un corp cu 4(patru) nivele S.(teh.)+P.+3E.

Valoarea de inventar a clădirii este de 3.859.673,14 lei.

Infrastructura clădirii este veche, spatiile nu corespund standardelor tehnice și de calitate actuale.

Conform Studiului de fezabilitate pus la dispozitie, se propune dezvoltarea unui corp de cladire S.(teh.)+P.+3E. in incinta actuala, precum si amenajarea si reconfigurarea spatiilor existente. Alimentarea pentru instalatiile necesare se va face de la racordul existent al intregii cladiri.

Având în vedere Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie “Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02, Invatamint secundar superior.

Durata de realizare a investiției: 16 luni

Urmare a celor de mai sus,

P r o p u n e m:

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investiții „ Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand ", în valoare de 3.529.660,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 3.007.700,00 lei (inclusiv TVA), întocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul.

VICEPRIMAR,                                SECRETAR,

Dan Diaconu                                             Ioan Cojocari

DIRECTOR,                                  SEF BIROU,

Mihai Costa                                              Gabriela Viziteu

DIRECTOR ECONOMIC,

CONSILIER,

Pauliean Gama


Smaranda Haracicu

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR........................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „ EXTINDERE CORP CLĂDIRE

SCOALA CU UN CORP S.(teh.)+P.+3E. - COLEGIUL TEHNIC REGELE FERDINANDDIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STR. RENAȘTERII, NR. 24/A

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investiție „Extindere corp clădire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinanddin Municipiul Timișoara, str. Renașterii, nr. 24/A intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 16 luni

Valoarea totala a investitiei :                3.529.660,00 lei (inclusiv TVA)

786.120,00 euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :          3.007.700,00 lei (inclusiv TVA)

669.870,00 euro (inclusiv TVA)

Capacitate:(in unitati fizice si valorice)

Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare.

Regim de inaltime propus: S.(teh.)+P.+3E.

Suprafata construita desfasurata extindere: 1454,60 mp.

Suprafata utila extindere: 1283,69 mp.

Capacitate: 12 clase.

DIRECTOR,

Mihai Costa


ȘEF BIROU,

Gabriela Viziteu

CONSILIER,

Pauliean Gama