Hotărârea nr. 236/2014

236/20.05.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 cu privire la componenţa comisiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 236/20.05.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 cu privire la componenţa comisiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-12274/14.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 - privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de Atestare şi Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor;
În conformitate cu prevederile Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii 230/2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Comisiei de Atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara având următorii membri:
Preşedinte: Diaconu Dan - Viceprimarul Municipiului Timişoara;
Membri: Stoica Alin - Consilier Juridic - Serviciul Juridic;
Manolache Ion - Consilier Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de
Proprietari;
Leu Daniela - Consilier Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de
Proprietari;
Dumitru Adriana- Consilier Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de
Proprietari;

Art. 2: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr.383/05.07.2013 rămân neschimbate şi produc efecte juridice în continuare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari din Cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA COMUNICARE

SE APROBĂ:

PRIMAR

NICOLAE ROBU

COMPARTIMENTUL RELAȚIONARE CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

NR. SC2014-12274/14.05.2014

REFERAT

privind aprobarea modificării componenței Comisiei de Atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara constituită prin H.C.L. nr.383/05.07.2013

În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a art.58 din H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

În temeiul Hotărârii de Consiliu Local nr. 383/05.07.2013 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și Constituirea Comisiei de Atestare și Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;

Având în vedere necesitatea modificării componenței Comisiei de Atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice, pentru o mai bună funcționare:

În consecință,

PROPUNEM:

- Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe modicarea H.C.L. nr.383/05.07.2013 cu privire la componența Comisiei de Atestare, având următorii membri:

Președinte - Diaconu Dan - Viceprimarul Municipiului Timișoara;

Membri: Stoica Alin - Consilier Juridic - Serviciul Juridic;

Manolache Ion - Consilier Compartimentul Relaționare cu Asociațiile de Proprietari; Leu Daniela - Consilier Compartimentul Relaționare cu Asociațiile de Proprietari; Dumitru Adriana - Consilier Compartimentul Relaționare cu Asociațiile de Proprietari

VICEPRIMAR                       SECRETAR

DAN DIACONU                      IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA COMUNICARE

CONSILIER

ALINA PINTILIE

ION MANOLACHE

AVIZAT JURIDIC

Red/Dact. I.M.


COD:FO53-01,