Hotărârea nr. 233/2014

233/20.05.2014 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara
Hotararea Consiliului Local 233/20.05.2014
privind aprobarea încheierii Actului Adiţional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1353/02.04.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Solicitarea nr. SC2014-007365/21.03.2014 a Serviciului de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009 privind aprobare Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România-filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timişoara, prelungită cu un an prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 247/29.06.2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 248/12.07.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 195/24.04.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 237/23.04.2013.
Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile art. 136 alin (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Actului Adiţional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Ajutor Maltez în România, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciului de Ajutor Maltez în România-filiala Timişaoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția de Asistență Socială Comunitară

Aprobat, PRIMAR NICOLAE ROBU


Nr. 1353/02.04.2014

R E F E R A T

privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenției-anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 217/26.05.2009 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România

Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Gh. Barițiu, nr. 18 este o organizație neguvernamentală care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, de tip rezidențial sau nerezidențial, după cum urmează: îngrijire la domiciliu, cantină socială și cămin pentru persoane vârstnice.

Începând cu anul 2008, o parte din serviciile furnizate de Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara și anume Centrul de zi- Clubul Seniorilor și Serviciul de îngrijire la domiciliu, au fost finanțate de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, conform Hotărârii nr. 77/26.02.2008. În anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013 Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara a solicitat și obținut susținere financiară doar pentru serviciul de îngrijire la domiciliu, asigurându-se plata contravalorii salariilor pentru 4 (patru) persoane angajate pe posturi de îngrijitoare bătrâni, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 217/26.05.2009, nr. 247/29.06.2010, nr.248/12.07.2011, nr. 195/24.04.2012 și nr. 237/23.04.2013. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare a serviciului susținut financiar, ca urmare a obligațiilor părților stabilite în convenția de parteneriat, anexă la hotărârea amintită. Din analiza activităților desfășurate în cadrul Serviciului de îngrijire la domiciliu s-a constatat că acest serviciu: funcționează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor persoanelor vârstnice; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal specializat capabil să răspundă problemelor beneficiarilor; asigură accesul egal al persoanelor vârstnice la serviciile sociale furnizate.

Serviciul de îngrijire la domiciliu este destinat persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Municipiul Timișoara, care nu locuiesc cu aparținătorii sau aparținătorii nu sunt capabili să sprijine persoana vârstnică în activitățile de zi cu zi. La domiciliul beneficiarilor sunt acordate servicii de bază (ajutor pentru igiena corporală, hrănire, îmbrăcare, deplasare în interior, comunicare, etc.), servicii de suport (ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, realizarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, companie, etc.) precum și servicii de asistență medicală primară, prin aportul personalului medical voluntar.

Menționăm că în luna aprilie a anului 2011, Serviciul de Ajutor Maltez Timișoara a constituit subiectul unui audit desfășurat de către Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Auditul s-a referit la organizarea activității de contabilitate, iar rezultatele, cuprinse în raportul de audit nr. SC2011/145/15.04.2011, au demonstrat că această activitate este bine organizată neexistând constatări negative.

Prin adresa nr. SC2014-007365/21.03.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara, solicită Consiliului Local aprobarea prelungirii susținerii financiare a serviciului social de tip îngrijire la domiciliu, pentru încă un an prin plata salariilor și a contribuțiilor aferente unui număr de 4 (patru) persoane angajate, cu normă întreagă, pe posturi de îngrijitoare bătrâni, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar. Bugetul pentru care se solicită finanțarea este de 61.320 lei.

În prezent, Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara nu are posibilitatea să susțină financiar întreaga activitate de îngrijire la domiciliu, însă dispune de resurse financiare proprii pentru asigurarea cheltuielilor legate de plata salariilor celorlalți angajați implicați în furnizarea acestui serviciu (un asistent social, un îngrijitor la domiciliu, un gestionar), precum și a cheltuielilor legate de achiziționarea produselor igienico-sanitare, obiectelor de uz casnic, cadre de mers, cărucioare sau alte produse în funcție de nevoile persoanelor vârstnice.

Serviciul social propus pentru finanțare este necesar la nivelul comunității noastre, iar susținerea lui este în acord cu legislația în domeniul asistenței sociale. Prin acordarea acestui tip de serviciu se previne instituționalizarea persoanelor vârstnice, care sunt sprijinite pentru a rămâne cât mai mult în mediul lor de viață, astfel prevenindu-se dependența lor totală de alte servicii sociale mai costisitoare. La art. 96 alin. (1) “Pentru a identifica și a răspunde cât mai adecvat nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice și condițiilor particulare în care aceștia se află, serviciile sociale se organizează cu prioritate la nivelul comunităților locale” și la alin. (2) „Autoritățile administrației publice locale au responsabilitatea identificării și evaluării nevoilor persoanelor vârstnice, a organizării, planificării și asigurării finanțării sau cofinanțării serviciilor sociale, iar furnizorii de servicii sociale publici și privați au responsabilitatea acordării acestora cu respectarea standardelor de calitate”.

Luând în considerare cele menționate, în baza dispozițiilor art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenței sociale, și în conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.(d și lit.(e, alin. (6) lit. (a pct.2 și alin (7), lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


PROPUNEM:


Aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 217/26.05.2009 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Seriviciul de Ajutor Maltez în România, pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara, conform anexei.


VICEPRIMAR

Traian Stoia


SECRETAR, loan Cojocari


Director executiv

Maria Stoianov


Director executiv Smaranda Haracicu


Consilier Juridic Marilena-Loredana Muntiu


Serviciul Juridic al PMT


Inspector

AngelaCiupa-Rad


Anexă la HCLMT nr.din

ACT ADIȚIONAL NR. 6

La Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 217/26.05.2009

l.Părțile convenției:

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU

și

  • 1.2 Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timișoara - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 32, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 9364021, fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr. 7 din 17.01.2002 a Judecătoriei Timișoara, reprezentată prin doamna Ildico Maria Baranyi -președinte,

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara;

au convenit încheierea prezentului act adițional la Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 217 / 26.05.2009 privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România-filiala Timișoara pentru susținerea serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timișoara

Art.1. Convenția - anexa la H.C.L.M.T. nr. 217 / 26.05.2009 se prelungește pe o perioadă de un an, până la 26.05.2015.

Art.2 Susținerea financiară a serviciilor prevăzute la pct.2.1 din Convenția - anexa la H.C.L.M.T. nr. 217/26.05.2009 se face în limita sumei de 61.320 lei.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenției- anexă la H.C.L.M.T. nr. 217 / 26.05.2009 rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara

Primar

Nicolae Robu

Serviciul de Ajutor Maltez în România filiala Timișoara

Președinte

Ildico Maria Baranyi