Hotărârea nr. 232/2014

232/20.05.2014 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 232/20.05.2014
privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-11244/05.05.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 147/25.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă;
Ţinând seama de Raportul de evaluare cu nr. SC2014-9659/10.04.2014, avizat de Comisia de evaluare si analiza, numita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 9/26.06.2012;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007 - privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În baza prevederilor art. 12, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă proiectele de activitate sportiva, cu finantare alocata de la bugetul local al Municipiului Timişoara, ale structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, pe anul 2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2014, între Municipiul Timişoara si structurile sportive, asociatiile sau fundatiile fara scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art. 2: (1) Se aproba contributiile financiare pe anul 2014, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatile/actiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, in sumele prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.
(2) Finantarea contributiilor financiare se va efectua prin contractele de asociere incheiate intre Municipiul Timisoara si structurile sportive si organizatiile ale caror proiecte au fost admise, elaborate in baza contractului de asociere cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 147/25.03.2014.
(3) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, elaborata in conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) si (2) din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive, a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

Art. 3: (1) Finantarea pentru semestrul I 2014 reprezinta maxim 50 % din contributia financiara alocata fiecarei structuri sportive/organizatii.
(2) Suma rămasă necheltuită din această cotă din contributie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfasurat in aceasta perioada.
(3) Finantarea pentru semestrul al II-lea 2014 se acorda numai daca structura sportiva/organizatia continua sa activeze minim la acelasi nivel de reprezentare sportiva, specific activitatii sportive pe care o desfasoara.

Art. 4: (1) Activitatea financiară a structurii sportive/organizatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara.
(2) În acest sens, structura sportiva/organizatia va inainta Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza contractului de asociere.
(3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(4) Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare alocate.
(5) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                               APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                              PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE,

SPORTIVE SI CULTURALE                      NICOLAE ROBU

SC2014-11244 / 05.05.2014


Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local , prin asocierea dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014

Municipiul Timisoara a sustinut continuu si a influentat dezvoltarea sportului de performanta timisorean, alocand anual din bugetul local contributii financiare prin contractele de asociere incheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si sectii de discipline sportive individuale. Totodata, in momentul de fata, Municipiul Timisoara are calitatea de membru in asociatii sportive reprezentand jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby si handbal masculin, finantand prin cotizatii din bugetul local, activitatea sportiva de inalta performanta si asigurand cadrul de organizare cu sustinere din fonduri publice in municipiu, pentru dezvoltarea acestor jocuri mentionate.

Prin HCLMT nr.3 /28.01.2014 a fost aprobat bugetul local pe anul 2014, care prevede la cap 67.02.05.01- Sport suma de 18.000.000 lei, pentru parteneriatele locale in sport. Din aceasta suma a fost angajata suma de 15.904.350 lei, pentru finantarea cotizatiilor anuale si a unor contributii financiare aprobate pentru structuri sportive, rezultand valoarea disponibila de 2.095.650 lei.

Prin H.C.L.M.T. nr.147/25.03.2014 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, si totodata s-a aprobat Contractul de asociere-cadru , prin care se acorda contributia financiara pentru proiecte de activitate sportiva.

In continuare a fost demarata procedura conform Regulamentului aprobat prin HCLMT nr.147/25.03.2014.

Avand in vedere solicitarile structurilor sportive si organizatiilor (asociatii sau fundatii fara scop patrimonial) pentru sustinerea activitatii sportive in anul 2014, a fost intocmit un Raport de prezentare cu proiectele jurizate de Comisia de evaluare si analiza a modului de realizare a obiectivelor de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timișoara, constituită în baza HCL nr.9/26.06.2012.

In urma evaluarii si analizei s-a redactat Procesul verbal de evaluare si selectie a proiectelor, cuprinzand lista cu proiectele de sport admise, cu sumele propuse cu titlu de contributii financiare, spre aprobare in sedinta de Consiliu Local.

Avand in vedere cele mentionate, prin prezentul referat propunem :

 • 1. Sa se aprobe proiectele pentru sport, cu finantare alocata de la bugetul local al Municipiului Timișoara, ale structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, pe anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integranta din hotararea de consiliu local.

 • 2. Sa se aprobe asocierea, pe perioada anului 2014 , între Municipiul Timișoara si structurile sportive , asociatiile sau fundatiile fara scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la hotarare.

 • 3. Sa se aprobe contributiile financiare pe anul 2014, de la bugetul local al Municipiului Timișoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05.''Servicii recreative și sportive''), pentru activitatile/actiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, in sumele prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.

 • 4. Finanțarea contribuțiilor financiare potrivit pct.3, se va efectua prin contractele de asociere incheiate intre Municipiul Timisoara si structurile sportive si organizatiile ale caror proiecte au fost admise, in conditiile si cu respectarea contractului de asociere cadru, aprobat prin HCLMT nr.147/25.03.2014.

 • 5. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, elaborata in conformitate cu prevederile art.69 alin.(1)si (2) din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

 • 6. Finantarea pentru semestrul I 2014 reprezinta maxim 50 % din contributia financiara alocata fiecarei structuri sportive/ organizatii. Suma rămasă necheltuită din această cotă din contributie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfasurat in aceasta perioada.

 • 7. Finantarea pentru semestrul al II-lea 2014 se acorda numai daca structura sportiva/ organizatia continua sa activeze la cel mai inalt nivel de reprezentare sportiva, specific activitatii sportive pe care o desfasoara.

 • 8. Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. În acest sens, structura sportiva/organizatia va inainta Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza contractului de asociere.

 • 9. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

 • 10. Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare allocate.

11.In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia.

Drept pentru care înaintăm pentru analiză , avizare și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar,                                   Secretar,

Dan Diaconu                             Ioan Cojocari

Director executiv Directia Economica,          Director executiv Direcția Instituții Scolare,

Medicale , Sportive și Culturale,

Smaranda Haracicu                        Ioan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive,

Ion Crașovan

Avizat juridic,

Daniela Stefan

COD FO 53 - 01 ver.1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE

SC2014-______/_______2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1. Prezentul contract se incheie intre :

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- dl. Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

1.2.  CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA SPORTIVA/ ASOCIATIA SAU

FUNDATIA( denumite generic ORGANIZATIA)... TIMISOARA, cu sediul in Timișoara, str...., nr........, cod fiscal nr...................,cont bancar

nr.........................................., deschis la Banca.......................................,

reprezentat prin dna/dl........,in calitate de presedinte/ director.

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Prezenta asociere are ca obiect : finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunilor/ activitatilor din cadrul programului sportiv de utilitate publica ''Promovarea sportului de performanta'' si/sau a programului ''Sportul pentru toti''; asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive si/sau a disciplinelor individuale la nivel de performanta, respectiv a sporturilor recreative; imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si/sau seniori din clubul sportiv/ asociatia...; asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Municipiul Timisoara ; atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara; promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international.

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada anului 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2014, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul partilor.

Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR

Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea:

 • 4.1. Municipiul Timișoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele:

 • 1. Asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv/ asociatiei /organizatiei sportive, pentru actiunile sportive din calendarul sportiv, in limita programului disponibil si conform programarii stabilite de comun acord cu reprezentantii Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale- Biroul Baze Sportive.

 • 2.(1) Contribuie financiar pentru anul 2014, cu suma de... lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05.''Servicii recreative și sportive'').

 • (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea / actiunile sportive cuprinse in calendarele competitionale ale sectiilor clubului sportiv/asociatiei sportive/ sau in proiectul organizatiei, in conformitate cu calendarele intern si international al federatiilor nationale, asociatiilor judetene pe ramuri sportive, editia competitionala din anul 2014, prevazute in Anexa 2 la prezentul contract;

 • (3) Pentru perioada semestrului I din editia competitionala a anului 2014, se va aloca clubului sportiv/asociatiei sportive/ organizatiei o cota din contributia financiara anuala, in suma maxima de ... lei; Suma rămasă necheltuită din această cotă din contributie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfasurat in aceasta perioada.

 • 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la prezentul contract, elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.69 alin.(1)si (2), privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

 • 4.2. Clubul /asociatia sportiva/ organizatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele:

 • 1. Administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru finantarea in mod exclusiv a cheltuielilor aferente actiunilor/activitatilor sportiva ale clubului sportiv/asociatiei sportive/ organizatiei..., conform categoriilor precizate in Anexa1 si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ;

 • 2. (1)Asigura acoperirea tuturor cheltuielilor necesare , cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime a sectiilor clubului sportiv / asociatiei sportive, participarea la toate actiunile sportive din calendarele competitionale, in care sectiile structurii sportive sunt calificate;

(2) Contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare a programului;

 • 3. Are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 3 la prezentul contract;

 • 4. (1)Intocmeste si transmite lunar sau periodic catre Municipiul Timisoara, rapoarte intermediare/ final, privind efectuarea actiunilor/ activitatilor, realizarea obiectivului/ obiectivelor insotite de un raport financiar cu documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din sumele alocate;

 • 5.  Va folosi pentru sectiile sportive individuale/echipele inscrise in calendarele

competitionale denumirea ''....''

 • 6. Realizeaza parteneriate cu cluburi locale de juniori/seniori(dupa caz) , in vederea promovarii in cadrul sectiilor/ echipei de seniori de sportivi tineri, din cadrul acestora;

 • 7. Acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ;

 • 8. Promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoționale aferente actiunilor sportive și evenimentele media;

 • 9. Participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ;

 • 10. Prezintă la începutul fiecărui sezon competițional, calendarul sportiv competitional și întocmeste împreună cu Biroul Baze Sportive programul de activitati derulate in cadrul obiectivelor sportive. Neprezentarea calendarului sportiv competițional va atrage de la sine pierderea gratuității sau neprogramarea actiunilor sportive la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.

 • 11. Reprogrameaza antrenamentele sau/si competitiile, la solicitarea Municipiului Timișoara în cazurile în care acesta organizează acțiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparații curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.;

 • 12. Respecta Regulamentul de Ordine și Funcționare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.;

 • 13. Prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii clubului sportiv/ asociatiei/ organizatiei..., vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara;

 • 14. Va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor competitiilor sportive pentru prevenirea si combaterea violentei in sport;

 • 15. (1) La finalul editiei competitionale de jocuri 2013-2014/ sau la sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2014, va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct. 4.2. Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012.

(2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3, impuse ca obligatorii si esentiale, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul editiei competitionale de jocuri 2013-2014 / respectiv sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2014, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.

Cap.V. MODALITATI DE PLATA

Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel:

 • 5.1. In baza contractului de asociere, va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv/asociatia/organizatia...;

 • 5.2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.

 • 5.3. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5.4. Ultima tranșă din platile din contract va fi de 10% din valoarea contributiei financiare acordate si se va achita numai dupa depunerea raportului final și a documentelor justificative.

 • 5.5. Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si 31.12.2014, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.

Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional.

Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părți, la initiativa uneia dintre acestea;

 • c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligațiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1, 2, 3 si 4 din contract, fiind considerate de către părți ca reprezentând obligații esențiale în prezentul contract.

 • d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligații, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timișoara, prin plata de daune- interese, în condițiile dreptului comun.

Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE

Art.8.(1) Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei , cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara.

 • (2) În acest sens, structura sportiva/organizatia...va pune la dispoziția Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere.

 • (3) Justificarea   și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele

competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

 • (4) Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare prevazute la pct.4.1-supct.2;

 • (5) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia...

 • (6) Structura sportiva/ organizatia...se obliga să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art.9. In baza informatiilor primite de la structura sportiva/organizatia..., Municipiul Timișoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului și ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre structura sportiva/organizatia..

Art.10. Municipiul Timisoara nu preia și nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligații financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizatiei....

Cap.IX. LITIGII

Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

Cap.X. DISPOZIȚII FINALE

Art.12. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă/organizatia în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

Art.13. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art.14. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.15. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR,


CLUBUL SPORTIV/ ASOCIAȚIA...

PRESEDINTE/ DIRECTOR,

NICOLAE ROBU

DIRECȚIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE

AVIZAT JURIDIC,

Clubul /Asociatia sportiva/Organizatia___________Timisoara

Anexa nr. 2 la contract de asociere____________________

aprobat prin H.C.L.M.T.nr.

Acțiunile/activitățile din cadrul

proiectului „

programului sportiv:'' Promovarea sportului de performanta'' / ” Sportul pentru

Toti”

desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________

in perioada

Nr.

crt.

Denumirea actiunii/activitatii

Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Numar de participanti

Costul acțiunii

- lei

Alte mentiuni

1.

2.

3.

4.

Municipiul Timisoara,

Clubul Sportiv/Asociatia/

Organizatia----- Timisoara


Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale,

Director,

Biroul Baze Sportive,

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara

Anexa nr. 3 la contract de asociere____________________

aprobat prin H.C.L.M.T.nr.

Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare ai proiectului ”

din cadrul programului sportiv:

'' Promovarea sportului de performanta'' / ” Sportul pentru Toti” desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________

in perioada

 • A.Scopul:

 • B.Obiective:

B1: Obiectivul general:

B2: Obiective specifice:

 • C. Indicatori:

C1: Indicatori de eficienta: (cost mediu/proiect, cost mediu/acțiune, cost mediu/participant, etc.)

C2: Indicatori fizici: (nr. de acțiuni, nr. de competiții, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.)

C3: Indicatori de rezultat: (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, rezultate sportive, sportivi in loturi nationale, etc.)

Municipiul Timisoara,

Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale,

Director,

Biroul Baze Sportive,


Clubul Sportiv/Asociatia------

Timisoara,


Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara

Anexa nr. 4 la contract de asociere____________________

aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

al structurii sportive/ organizației............................................................

Proiectul ............................................

din Programul „Promovarea sportului de performanta”/ Programul” Sportul pentru Toti” Perioada și locul desfășurării...........................................................................................

Nr. crt.

Denumire indicatori

TOTAL

TRIM

I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM IV

OBSERVAȚII1

I.

VENITURI - TOTAL, din care:

1.

Contribuția beneficiarului (a+b+c+d)

a).

contribuție proprie

b).

Donații

c).

Sponsorizări

d).

alte surse

2.

Finanțare nerambursabila din bugetul local

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.

Închirieri

2.

Onorarii /fond premiere/Consultanță

3.

Transport

4.

Cazare și masă

5.

Consumabile

6.

Echipamente

7.

Servicii

8.

Administrative

9.

Tipărituri

10.

Publicitate

11.

Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

1

La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanțarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

-Premii, indemnizații

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

%

100

Detalierea cheltuielilor cu evidențierea surselor de finanțare pe fiecare categorie de

che

tuială:

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuția finanțator

Contribuția Beneficiarului

Total buget

Contribuție proprie

Alte surse (donații, sponsorizări etc.)

Închirieri

Fond premiere/Consultanță

Transport

Cazare și masă

Consumabile

Echipamente

Servicii

Administrative

Tipărituri

Publicitate

Alte cheltuieli (nominal)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

-Premii, indemnizatii

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

%

10

Președintele structurii sportive/organizației             Responsabilul financiar al structurii

sportive/organizației                                ............................

(numele, prenumele și semnatura)               (numele, prenumele și semnatura)

Data ...................

Ștampila

Clubul Sportiv/Asociatia sportva.......Timișoara

ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE NR. SC 2014_____________________

aprobat prin HCL nr. __________________________

Cap.I. Consideratii generale

Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 forma actualizata privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare .

Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele menționate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, pentru participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.

În înțelesul acestor acte normative, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

 • 1. activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • 3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • 4. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • 5. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

 • 6. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

 • 7. structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive.

 • 8. participanții la acțiunile sportive :

a. la acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale :

 • (1) - sportivi;

 • (2) - antrenori;

 • (3)- medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

b. la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale :

 • (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, arbitri, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

 • (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă.

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizația sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

 • (4) La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

 • (5) Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara

- in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, forma actualizata cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare

Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila

Baza legala

Documente justificative

1.

Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia se poate efectua,dupa caz :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și

Art. 9

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva

se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante ( parc auto al clubului );

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personala, în condițiile legii.

(2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acțiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

1.2. La acțiunile sportive care se desfășoară în Municipiul Timisoara :

 • a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

 • b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanților se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condițiile legii.

-bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili;

-contract cu furnizorii de servicii; contract de comodat;

-transport auto propriu-combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ);

- cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei economice

 • 1.3. Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate:

 • a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter;

 • b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;

 • d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;

 • e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

 • 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si:

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele de traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

 • f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.

(2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

 • c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

2.

Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanților la activitatile sportive organizate în țară se poate face dupa caz :

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate, în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv;

(2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuințe/sau apart hoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama cazare/grup delegatie

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

-contract de inchiriere pentru locuinte

2.2.Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acțiunile sportive organizate în străinătate cazarea participantilor se face dupa caz:

 • a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

 • b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

(2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare,in limita prevederilor bugetare aprobate .

Art.12(3);

3.

Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferențiază pe categorii de acțiuni :

 • a) Competiții sportive interne:

 • - de nivel orășenesc sau municipal:           până la 35 - lei

 • - de nivel județean:                          până la 40

 • - de nivel zonal sau interjudețean:             până la 50

 • - de nivel național:                            până la 55

 • b) Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport: până la 55 lei;

 • c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de cluburile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport : până la 60 lei;

 • d) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în Municipiul Timisoara se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii

Art.13 (1),(2),

(3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva

-diagrama masa/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice.

 • e) La competițiile sportive organizate în țară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.

 • f) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

(2) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

conform

Art.13(5),(6),

(7),(8),(9),

(10)

4.

Cheltuieli privind alimentația de efort

Art.14,art.15, art.16;

 • (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:

 • a) de catre federatiile sportive nationale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 900 lei lunar /persoană.

 • b) de catre directiile pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti sau cluburi sportive , pentru ceilalti sportivi legitimati din sectiile cluburilor la toate categoriile de varsta - pana la 600 lei lunar/ persoana

 • (2) Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentație de efort.

 • (3) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

5.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Art.17

Regulamente

/Hotarari FR

 • (1) Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii și oficialii delegați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj in limitele normativelor si conform cu regulamentele si hotrarile federatiilor sportive/asociatiilor judetene.

 • (2) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizații sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

 • (3) Medicii pot primi 100% din indemnizația sportiva de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizația sportiva a medicilor.

 • (4) În cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme , impozitată în conformitate cu prevederile legale.

 • (5) Cheltuielile de transport , masa si cazare pentru arbitri si oficialii delegati la competitiile sportive pot fi finantate de catre entitatile sportive organizatoare in limitele prevazute de prezentele norme.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor

-lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

6.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

Art.18;

 • (1) Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor,precum si pentru asigurarea materialelor si echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport si altor bunuri necesare realizarii actiunilor sportive pot fi efectuate astfel:

-anual pentru sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului

-pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi

 • (2) Cheltuieli pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente fiscale pe categorii de cheltuieli

7.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare, dupa caz in limita fondurilor prevazute in buget .

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

-note receptie materiale

8.

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

Art.20(2),

Art.21

 • (1) Structurile sportive pot să procure, în baza prescripției medicale:

 • a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimați :cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora.

 • (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

9.

Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23,

Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

 • a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • h) activități culturale;

 • i) plata lectorilor și a translatorilor;

 • j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de

13 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

 • k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei ;

(2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, se mai pot efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.

(2) La acțiunile sportive internaționale,delegatiilor sportive straine li se pot oferi cadouri, dupa cum urmeaza :

a) pentru cele organizate in tara : campionate mondiale si europene - pana la 230 lei / delegatie sportiva alte competitii sportive internationale - pana la 200 lei / delegatie sportiva

Art.22(2)

Art.23

-note receptie materiale

alte actiuni sportive internationale - pana la 175 lei / delegatie sportiva

b) la actiunile sportive organizate in strainatate : campionate mondiale si europene - pana la 2000 lei / actiune alte competitii sportive internationale - pana la 1500 lei / actiune alte actiuni sportive internationale - pana la 1200 lei / actiune (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale

Art.24

10.

Premii, indemnizații, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.,m),n),o) si alin.(3) ;art. 26,

art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ;

 • (1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală , premii în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative:

 • 1. cupe europene intercluburi-seniori:loc I=2800 lei/loc II=2000 lei/loc III=1300 lei;

 • 2. campionate nationale:

 • a) sporturi individuale:- senioriI=1800lei/II=1400lei/III=1200 lei

 • - tineret si juniori I: I=1200lei/II=800lei/III=500lei

 • - juniori II-cadeti: I=900lei/II=700lei/III=400lei

 • b) jocuri sportive: -senioriI=3700lei/II=2800lei/III=1800 lei

-tineret si juniori I: I=2800lei/II=1800lei/III=1300lei

 • - juniori II-cadeti: I=1800lei/II=1300lei/III=900lei

-persoane cu dezabilitati seniori: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei

 • 3. Cupa Romaniei:

-discipline sportive individuale: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei

-jocuri sportive: I=2800lei/II=1800lei/III=1400lei

 • (2) Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%.

 • (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în

Art. 25 alin.(1) pct. ,m),n),o) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -documente contabile de plata

prezentele norme este individuală.

 • (4) Sportivii premiați de Ministerul Tineretului si Sportului ( Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret) sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea cluburilor sportive de care aparțin;

Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de MTS( A.N.S.T )si C.O.S.R.

 • (5) La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

 • (6) La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

 • (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii / recompense astfel:

 • a) un premiu /o recompensa de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

 • b) un premiu/ o recompensa de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Premiile/ Recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

 • (8) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/ o recompensa in bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei și, respectiv, 190 lei/persoană din venituri proprii.

 • (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Autoritatea Naționala pentru Sport si Tineret si federațiile sportive naționale, conform normativelor.


Art.26


Art.27


Art.28


Art.29(1)


Art.29(2)


Art.30(3),(4)


B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti :

 • (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A-alin. (1),(4), se stabilește conform prevederilor normativelor.

 • (2) Cluburile sportive, respectiv instituțiile și/sau autoritățile prevăzute la art. 26, în condițiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiați/recompensați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru performanțele obținute de sportivii acestora, inclusiv pentru obținerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat."

Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de pana la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

Art. 32 si

Art.33.

C) alte premii acordate la actiuni sportive:

 • (1) la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

 • (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40,

Art.46;

D) indemnizatii:

Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemnizație în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național prevazut la alin (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 720 lei -seniori, respectiv maxim 560 lei-tineret-juniori.

Art.47(3)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

11.

Dispozitii finale:

(l)Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se

Art.51

Documentele justificative

impozitează potrivit legii.

originale ale structurii

(2) Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se

Art.52

sportive se depun in copie

efectuează astfel:

xerox cu viza''conform cu

 • a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;

 • b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive

original''

(3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.

Art.53

(4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.56

Municipiul Timisoara,

Director executiv Directia Economica,


Director executiv Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale,


Clubul Sportiv / Asociatia Sportiva Timisoara

Director/Presedinte,


Birou Baze sportive,

Municipiul Timișoara

Comisia de evaluare numită prin HCLMT nr.9/26.06.2012 Nr. SC 2014-9659/29.04.2014

PROCES VERBAL FINAL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR CÂȘTIGĂTORE PRIVIND APROBAREA ASOCIERILOR ȘI ALOCAREA SUMELOR DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014

 • 1. Cluburi,asociatii sportive,organizatii

I. Programul "Promovarea sportului de performanță"

Nr.

crt

Structura sportivă/ organizația

Proiectul / perioada

Suma solicitată

Punctajul obținut conform criteriilor specifice de evaluare/ procent din punctaj maxim

Propunerea comisiei pentru contribuția financiară a Municipiului Timisoara, pe anul 2014 lei

1.

Baschet Club

Municipal

Danzio

Timișoara

,, Liga Națională și Cupa României ''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al sectiei de baschet feminin ;

Durata proiectului : 01.04.2014 -31.12.2014

551.000

115 pct

70%

150.000

2.

CS BC Timba

Timișoara-

,,Liga Națională de Baschet masculin , Cupa României la baschet masculin și Liga I (tineret)''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de baschet masculin ;

Durata proiectului : aprilie -decembrie 2014

600.000

114

69,1%

200.000

3.

Liceul cu

Program

Sportiv Banatul

,, Mereu mai buni '' Promovarea sportului în rândul elevilor de gimnaziu si liceu, pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al sectiilor de juniori din cadrul Liceului cu Program Sportiv

180.000

150,5

83,70%

75.000

Banatul .

Durata proiectului perioada mai -decembrie 2014

4.

CS Fotbal Club Auto Timișoara

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al sectiei de fotbal a tinerilor de 8-20 ani ;

Durata proiectului : 01.01.2014 -31.12.2014

55.000

106

73,1%

40.000

5.

CS Școlar

Bega

Timișoara

,, Promovarea Sportului de performanță”

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secțiilor de juniori-tineret ale clubului: baschet; canotaj; fotbal; rugby; volei clubului sportiv ; Durata proiectului : 01.03.2014 -31.12.2014

179.700

155,5

86,4%

75.000

6.

Asociația

sportivă FC

Ripensia

,, Promovarea sportului de performanță in cadrul structurii sportive FC Ripensia Timisoara” Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al sectiei de fotbal ; Durata proiectului de la 01.01.2014 -31.12.2014

100.000

124

85,6%

50.000

7.

Clubul Sportiv

Timișoara

,, Program Competitional Handbal Feminin 2014''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al sectiei de handbal feminin;

Durata proiectului : 24.01.2014 -31.12.2014

75.400

113

78%

60.000

8.

CS AEM-

Luxten

Timișoara

„Performanțe de vârf în șah ’’

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al sectiei de sah;

Sustinerea calendarului competițional de șah;secții șah masculin/feminin;

seniori și juniori

Perioada proiectului : 01.03.2014

31.12.2014

150.000

143

86,7%

80.000

9.

CS Municipal

Timișoara

1.,, Balcaniada de Volei de Plajă seniori și U 22”

Promovarea voleiului de plajă în rândul tinerilor dar și a municipiului

35.700

128

80%

30.000

nostru în rândul țărilor balcanice; Locul de desfasurare la Timisoara in Parcul Rozelor ;

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al sectiei de volei de plajă ;

Perioada proiectului :

13-17.08.2014

2.,,Sustinerea calendarului competitional CSM Timișoara din cadrul Programului sportiv utilitate publică ,, Promovarea sportului de performanță ''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secțiilor clubului sportiv CSM Timișoara;

Durata proiectului : 01.01.201431.12.2014

632.000

154

90,64%

235.000

10.

CS

1. ,, Cupa Mondială pentru juniori la

54.200

130

50.000

Universitatea

floretă feminină 2014''

Timișoara:

Organizarea în premieră în România a unei etape de Cupă Mondială pentru juniori la proba de floretă feminin își propune atât promovarea și afirmarea scrimei de performanță la nivelul Municipiului Timișoara , cît si revigorarea floretei feminine la nivel internațional ;

Durata proiectului 27-28 septembrie

81,3%

2014

2. ,,Sustinerea calendarului

311.415

136

60.000

competitional al secțiilor discipline individuale în anul 2014'' Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secțiilor clubului sportiv ;

Perioada proiectului : 01.03.201431.12.2014

80%

11.

CS Școlar nr.1

,, Viitorul sportului de performanță

300.000

136

75.000

Timișoara

timișean ''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secțiilor clubului sportiv ;

Durata proiectului : martie -decembrie 2014

80%

12.

CS Studentesc

,, Memorialul Pius Brânzeu''

55.000

130

30.000

Medicina

Perioada proiectului :

Timisoara

-activitatea nr.1 :Campionatul

79%

National Universitar, 30.05.201431.05.2014 ;participanti 100 sportivi studenti,baieti si fete

- activitatea nr.2 : Turneul international de sah-Memorial Pius Branzeu, 01.12.2014-12.12.2014 ;20 seniori de valoare din Romania si alte tari ;15 juniori multiplu medaliati la CN,CE si CM ;20 copii si juniori din Timisoara si alti 20 jucatori.

13.

CS Tivoli

Timișoara

,, Excelență prin tenis ” Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției tenis de câmp - juniori;

Activități,acțiuni principale : pregătirea sportivilor și participarea la competițile sportive interne si internationale, precum si organizarea a cinci turnee nationale , dar in special pentru cel mai mare turneu international de tenis de câmp din România , la nivel de 18 ani si anume 19 Wilson - Tivoli Trophy ) Perioada proiectului : aprilie -decembrie 2014

143.037

132,5

85,50%

80.000

14.

CS Sport 4

Fun Timisoara

”Integrarea sportivilor de performanță într-un program complex de selecție-antrenament și participare la competiții , încurajarea practicanțiilor tenisului de camp-mijloc de dezvoltare bio-psiho-socială a copiilor -tinerilor și prevenirea sedentarismului ” -pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competitional de performanta a sectiei tenis- juniori; programul''Educatie,Sport,Sanatate' -stagii de pregatire sportivi-montana si schi;

-competitii de tenis organizate pentru copii;

-competitii organizate din calendarul FR Tenis

-actiuni recreative''Sportul pentru Toti'';

Perioada proiectului : aprilie -decembrie 2014

80.000

131,50

84,9%

65.000

15.

CS Caza

Powerlifting

,,Susținerea calendarului competitional în anul 2014 a secțiilor de juniori/ seniori”

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de

60.000

126 84%

40.000

juniori/seniori powerlifting;

Perioada proiectului: aprilie -decembrie 2014

16.

CS Haltere

,, Promovarea si sustinerea sportivilor

30.000

106

15.000

Club

ce practica haltere ca sport de

Timisoara

performanta -olimpic '' -Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de juniori/seniori haltere;

Perioada proiectului: ianuarie -decembrie 2014

68,40%

17.

CS UTK

1.,, Campionat Național ,''

20.000

0

Timisoara

Este un concurs de karate, unde concureaza sportivi de la cluburile din tara care fac parte din departamentul de karate al FEDERATIEI ROMANE DE ARTE MARTIALE. Concursul are caracter national si are ca scop selectarea celor mai buni sportivi care vor participa la conpetitii internationale. Perioada proiectului :06.04.2014 2. ,, TIMISOARA OPEN” este un concurs de karate, unde concureaza sportivi de la cluburile din tara care fac parte din departamentul de karate al FEDERATIEI ROMANE DE ARTE MARTIALE si cluburi din strainatate cu care avem relatii de

20.000

151

91,6%

20.000

reprocitate. Concursul are caracter international si are ca scop verificarea nivelului de pregatire al sportivilor nostri in raport cu nivelul de pregatire al sportivilor din alte tari.

Perioada proiectului : 22.11.2014 3. ,, CUPA ROMANIEI”

20.000

141

10.000

este un concurs de karate, unde concureaza sportivi de la cluburile din țara care fac parte din departamentul de karate al FEDERATIEI ROMANE DE ARTE MARTIALE. Concursul are caracter national si are ca scop selectarea celor mai buni sportivi care vor participa la competitii internationale.

Perioada proiectului : 13.12.2014

85,5%

18.

Asociatia Club

1. ,, Deplasare lot Național Karate

20.000

149

20.000

Sportiv ZEN-

JSKA la Campionatul Mondial de

90%

SHO

Karate Terni-Roma Italia 2014”

Timisoara

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de karate

copii,juniori,seniori ;

Durata proiectului : 14-19 mai 2014

2. ,, Openul Internațional al României

30.000

148

30.000

FRK WFK ''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de karate

89,6%

copii,juniori,seniori ;

Durata proiectului : 03.10-05.10.2014 3.,, Cupa României FRK - WKF (Word Karate Federation ) 2014” Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de karate

10.000

0

copii,juniori,seniori ;

Perioada 21.06-22.06.2014

4. ,, Tabara de Karate / cantonament lot national Moneasa -Arad '' Pregătirea sportivilor de performanță, sustinerea calendarului competițional al secției de karate copii,juniori,seniori Perioada proiect : 30 iunie - 05 iunie 2014

20.000

0

20.

CS Pro-

,, Judo : Prestigiu și Performanță ''

60.000

117

50.000

Motrica

Pregătirea sportivilor de performanță, sustinerea calendarului competițional al secției de copii judo;

Durata proiectului : 01.04.201431.12.2014

83,6%

21.

CS ABAS

,, Promovarea sportului de

160.000

93

10.000

Timișoara

performanță”

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de automobilism si karting;

Durata proiectului : 06.02.201431.12.2014

80,9%

22.

Asociatia

,,Organizarea Campionatului de

50.000

120

40.000

Auto Club

Automobilism Timis-Timisoara

85,8%

Rally Timis

2014”

(ACR)

Campionatul de automobilism Timis-cu 11 etape; Campionatul de Karting Timis-Timisoara 2014 -cu 9 etape; 2 etape din Cupa Romaniei-Timisoara 2014, participarea cu 1 echipaj timisorean la cel putin 2 etape din Cupa Europei Centrale si de Est la Raliuri de Orientare (C.E.C.) 2014 Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de automobilism si karting ;

Durata proiectului : ianuarie -decembrie 2014

23.

ACS Big Racing Timisoara

,, Campionatul Național de Raliuri Cupa Dunlop 2014''

Activități ,acțiuni principale : pregătirea mașinii de concurs și participarea la competițile sportive conform calendarului competițional ; Durata proiectului : 23.03.2014.- 27.09.2014

100.000

94

78,4%

20.000

24.

Asociația

Sportivă

Clubul Moto

Pascotă Ioan

Ilie

,, Promovarea Sportului de Performanță''

Promovarea sportului si descoperirea tinerelor talente pentru practicarea motociclismului ;Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de motociclism;

Durata proiectului : 01.02.201424.12.2014

300.000

125

89,3%

80.000

25.

CS Taifun

Racing

,, Taifun Racing Team “

Promovarea sportului si descoperirea tinerelor talente pentru practicarea motociclismului;

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de motociclism;

Durata proiectului : martie - noimbrie 2014

900.000

100,5

71,8%

80.000

26.

CS Water

Performance

,, Pregatirea sportivilor de performanță seniori kaiac- kanoe'' Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secțiilor de seniori si juniori kaiac - canoe ;

Perioada 01ianuarie - 31 decembrie 2014

113.000

144

87,3%

40.000

27.

CS Nautic

Banat

Timisoara

Calendarul competitional 2014 a Clubului Sportiv CS Nautic Banat Timișoara din cadrul programului de utilitate publică ,, Promovarea sportului de performanță '' Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secțiilor de juniori, tineret,seniori și master kaiac-canoe Perioada proiectului 01.04.201415.10.2014

131.000

120,5

73,1%

20.000

28.

CS Aquasport

Timișoara

„Aquasport - Promovarea natației timișorene''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de copii înot Durata proiectului : 01.01.201414.12.2014

48.276

103

73,6%

10.000

29.

Asociația

Clubul de Dans Sportiv

Magnum VRD

,, Sustinerea actiunilor si activitatilor din calendarul sportiv al Asociatiei Club de Dans Sportiv Magnum VRD'' Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de dans sportiv;

-organizarea la Timisoara, in luna octombrie 2014 a celui mai mare Festival International de dans din tara, unde pe langa sectiunile tango Argentinian, street dance, dans contemporan vom avea doua competitii de anvergura ale orasului Timisoara - Concursul international de dans Timisoara Open Championship editia a 3-a si Concursul national de dans Cupa Baroque editia a 8-a. Durata proiectului : 01.01.201431.12.2014

80.000

115

85,2%

40.000

30.

Asociația

Clubul de Dans Sportiv

„Sportim

Dance”

,,Sustinerea activitatii de performanta''

Pregătirea sportivilor de performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de dans sportiv;

Durata proiectului : 01.01.2014

31.12.2014

142.530

113,5

84,1%

15.000

31.

Clubul Sportiv ,,Logos GPG”

Timisoara

Turneul international de brigde ,, Cupa Banatul '' Asigurarea conditiilor organizatorice si materiale de practicare a bridge-ului la nivel de performanta si amatori acestei discipline ca si practicanti liberi , fiind un turneu open , locul de desfasurare Casa Tineretului Timisoara ;

Perioada proiectului : 11.05.201425.05.2014

7.000

91,5

76,3%

6.000

II. Programul „Sportul pentru toți ’’

Nr.

crt

Structura sportivă/ organizația

Proiectul

Suma

Solicitata

Punctajul obținut conform criteriilor specifice de evaluare

Propunere pentru contribuția financiară a Municipiului Timisoara, pe anul 2014 lei

1.

Asociația

Club Sportiv

Fotbal de

Stradă

,, Și eu sunt Campion ” Campionatul European de Fotbal Social cu echipe invitate din 7 tari Scopul acestui proiect este de ai ajuta pe tinerii aflati pe strada si dependenții de diferite vicii (alcol, aurolac ) Activitațile principale : terapie prin fotbal (integrare în societate ) perioada : 30 mai - 01 iunie 2014

25.000

82,5

91,7%

20.000

2.

Asociația

Cycling

Team

Timișoara

”Sustinerea calendarului sportiv pe anul 2014 a Cycling Team” Obiective: pregatirea ciclistilor amatori in doua cantonamente in Italia; participarea in competitii in tara si strainatate Perioada proiectului: aprilie - noiembrie 2014

26.200

70

82,4%

20.000

2. Asociații județene pe ramură de sport

I. Programul "Promovarea sportului de performanță"

Nr. crt

Structura sportivă/ organizația

Proiectul

Suma

Solicitata

Punctajul obținut conform criteriilor specifice de evaluare

Propunere pentru contribuția financiară a Municipiului Timisoara, pe anul 2014 lei

1.

Asociatia

Judeteana de Box Timis:

"Susținerea celor mai buni sportivi care practică boxul la cluburile din Timișoara" -organizarea si susținerea competițiilor internationale: -"Cupa Timișoara"-selecționata Timișoarei și selecționata Freiburg (Germania)

 • - „Cupa Revolutiei" - editia a XXIII-a;

 • - sustinerea continua a activitatilor de performanta la

54.000

86

86%

50.000

nivelul juniorilor si seniorilor, pentru cei mai buni boxeri; Perioada proiectului : mai -decembrie 2014

2.

Asociatia Județeană de Lupte Timiș

,,Turneul International de lupte libere,,Cupa Timisoara '' Pregătirea sportivilorde performanță,sustinerea calendarului competițional al secției de lupte libere ;

Durata proiectului : aprilie -septembrie 2014

100.000

86,5

86,5%

50.000

1. Bugetul total aprobat pe anul 2014 la cap. 67.02.05.01-Sport este 18.000.000 lei.

 • 2. Plati aferente restante pe anul 2013 : 1.599.350 lei

 • 3. Finanțare alocata - cotizații pe anul 2014, în asociații sportive în care Municipiul Timișoara este membru: 14.200.000 lei

 • 4. Finanțare alocată pentru :

 • - Federația Română de Badminton - suma alocată în 2014 este de 75.000 lei

 • - Clubul Sportiv Șomo Kick Boxing - suma alocată în 2014 este de 30.000 lei

 • 5. Valoare disponibila pentru finantarea contributiilor financiare prin contracte de asociere:

1- (2+3+4) = 2.095.650 lei

 • 6. Finanțarea propusă de comisie pentru :

 • - Contracte de asociere - este de 2.041.000 lei

 • - Proiecte proprii ale Primăriei Municipiului Timișoara - este de 54.650 lei

Avizează prezentul proces verbal final de evaluare a proiectelor de sport propuse pentru finanțare în

anul 2014 Comisia de evaluare numită prin HCLMT nr.9 /26.06.2012:

Director- Direcția Instituții Școlare, Medicale,

Sportive și Culturale: Ioan Mihai Costa ________________________

Consilier local: Simion Mosiu

Consilier local: Ramona -Isabela Olteanu ________________________

Consilier local: Radu -Daniel Toanca

Consilier local: Vasile Teodor Vesa

Consilier local: Elena Wolf