Hotărârea nr. 230/2014

230/20.05.2014 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE"
Hotararea Consiliului Local 230/20.05.2014
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.IF2014- 006407/08.05.2014 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara,domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE",
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.286 alin.6;
- Pct. 221^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr.44/2004 actualizata);
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007;
- Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale;
- Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile;
- Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicata;
- Hotărârea Guvernului nr.651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat în perioada 2006 - 2013;
- Legea concurenţei nr.21/1996 republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.107 si art.108 din versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în OJCL C83/30.03.2010;
- Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013;
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE", conform Anexei care face parte integranta din prezenta.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Consiliului Concurenţei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I A Județul Timis Municipiul Timișoara


Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara Timișoara, B-dul Mihai Eminescu, nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel. 0256-408100, fax. 0256-408191, www.dfmt.ro

NR. IF2014- 006407/08.05.2014

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

pentru modificarea Anexei la HCLMT nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala ”CLADIREA VERDE”

Prin Hotararea nr.131/25.03.2014, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat schema de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala ”CLADIREA VERDE” , in conformitate cu Anexa care face parte integranta din aceasta hotarare, raportat la prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art.87 si art.88 din Tratatul de Instituire a Comunității Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene O.J.L. 379/28.12.2006 (actual art.107 si art.108 din versiunea consilidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în OJCL C83/30.03.2010).

Ca urmare a adoptarii de catre Comisia Europeana, a Regulamentului (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013, legislatia comunitara in materia ajutorului de minimis s-a modificat in principal cu privire la urmatoarele aspecte:

 • - În sensul normelor de concurență prevăzute în tratat, prin "întreprindere” se înțelege orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată ;

 • - Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că toate entitățile care sunt controlate (juridic sau de facto) de către aceeași entitate ar trebui considerate o ”întreprindere unică” . Conceptul de "întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice;

 • -  Pragul de minimis se calculeaza pentru o "întreprindere unica”;

 • -  Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub formă de granturi, în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite și taxe;

 • -   Sectorul carbonifer nu mai este exceptat de la aplicarea prevederilor regulamentului;

 • -   In ceea ce priveste intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier de marfuri, este necesar sa se mentina plafonul de 100.000 eur pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Pentru persoanele juridice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. Aceste ajutoare nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transportull rutier de marfuri;

 • -   În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate;

 • -  În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

In aceste conditii, se constata ca, pentru alinierea la prevederile legale comunitare, este necesara modificarea in mod corespunzator a schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala ”CLADIREA VERDE” aprobata prin HCLMT nr.131/25.03.2014, prin inlocuirea Anexei la HCLMT nr.131/25.03.2014 cu Anexa la prezenta hotarare.

Având în vedere cele de mai sus,

În conformitate cu : Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotarari de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, care sa modifice Anexa la HCLMT nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala ”CLADIREA VERDE”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

SECRETAR

IOAN COJOCARI

AVIZAT JURIDIC

ANEXA LA HCLMT nr.

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA ”CLADIREA VERDE”

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala denumită : ”CLADIREA VERDE” .

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013.

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013.

 • (4) Prezenta schemă se aplica pe raza administrativ-teritorială a municipiului Timișoara si va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.

 • II. OBIECTIVUL SI SCOPUL SCHEMEI

Art.2. (1) Prezenta schemă are ca obiectiv dezvoltarea regionala, respectiv stimularea intreprinderilor de a proceda la valorificarea resurselor locale, imbunatatirii calitatii mediului inconjurator si cresterea conditiilor de viata in municipiul Timisoara, prin acordarea de reduceri la plata impozitului pe cladiri pentru cladiri ce au implementate masuri ce duc la cresterea calitatii vietii, inclusiv masuri de inalta eficientizare energetica.

 • (2) Scopul schemei este dezvoltarea economico-sociala durabila, protectia mediului inconjurator prin utilizarea eficienta a resurselor naturale, inclusiv masuri de economisire a energiei si utilizarea unor surse de energie regenerabile.

 • III. CADRUL LEGAL

Art. 3. La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.286 alin.6;

 • - Pct. 221A1 din Normele metodologice de aplicare a art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (HG nr.44/2004 actualizata);

 • - O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat, aprobată prin legea nr. 137/2007;

 • - Legea 31/1990 privind societățile comerciale; Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației; OG nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile; Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicata;

 • - H.G. nr.651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat în perioada 2006 - 2013;

 • - Legea concurenței nr.21/1996 republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.107 si art.108 din versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în OJCL C83/30.03.2010;

 • - Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013;

 • - Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata.

 • IV. DOMENIUL DE APLICAREA AL SCHEMEI

Art. 4 . Prezenta schemă se aplică întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepția:

 • a)  întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele de pescuit și acvacultura, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000

 • b)  întreprinderilor care își desfășoară activitatea in domeniul producției primare de produse agricole așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituind Comunitatea Europeană;

 • c)  întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și comercializarii produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană în următoarele cazuri:

 • •        Când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauza achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piața de întreprinderile in cauza;

 • •        Când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

 • d)  activităților legate de export către state terțe sau State membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării si funcționarii unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e)  ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;

 • f)   ajutoarelor destinate achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

 • g)  întreprinderilor aflate in dificultate, definite conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. C244/01.10.2004.

 • V. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI

Art.5 În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • a) Produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

 • b) Prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • c) Comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • d) Rata de actualizare - este rata de referință stabilita de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicata în jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe Internet.

 • e) Furnizor - în cadrul prezentei scheme, este Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • f)  Întreprindere - orice entitate implicata intr-o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si de modul in care este finantata;

 • g)  Întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(g1) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(g2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(g3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(g4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (g) literele (g1)-(g4) sunt considerate întreprinderi unice.

 • h) Asociație sau Fundație - persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial;

 • i)  Alocare specifica individuala - reprezintă valoarea totala a scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, care poate fi acordata unui beneficiar în cazul prezentei scheme de ajutor de minimis.

 • j)  Investiție - valoarea capitalizata a clădirilor construite in baza unei autorizații de construire in condițiile legii;

 • k) Investitor - persoana juridica romana, organizata conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • l)  Profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurata de investitor corespunzător clasificației activităților din economia națională cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale beneficiarului.

 • m) Administratorul schemei - Municipiul Timisoara prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara;

 • n) Furnizorul de ajutor de stat - Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • o)  Întreprinderi în dificultate sunt întreprinderile definite conform Liniilor Directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. C244/2004);

 • p) Facilitatea fiscală reprezintă reducerea de la plată a impozitului pe clădiri acordată în baza prezentei scheme;

 • q) Beneficiar al schemei? orice persoana juridica, proprietara a unei cladiri situata pe raza Municipiului Timisoara, pentru care detine, cumulativ:

 • -  un certificat cu recunoastere internationala, care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, emis in unul din sistemele de evaluare: BREEAM, DGNB, LEED, GREEN STAR si CASBEE;

 • -  un certificat de performanta energetica clasa A, emis in conformitate cu metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor elaborata in aplicarea Legii nr.372/2005 republicată privind performanța energetică a clădirilor.

 • r) Certificatul de performanta energetica al cladirii -document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri și care, după caz, poate fi însoțit de recomandări de reducere a acestora;

 • s)  Certificat care atesta nivelul de sustenabilitate a cladirii - certificat emis in sisteme voluntare de certificare administrate de institutii internationale, prin care este evaluat impactul cladirii asupra factorilor de mediu, economici si sociali, certificarile fiind diferite in functie de standardele sistemelor de evaluare. In aplicarea prezentei scheme sunt avute in vedere sistemele de evaluare: BREEAM, DGNB, LEED, GREEN STAR si CASBEE, iar impactul asupra factorilor de mediu, economici si sociali trebuie intrunit in mod cumulativ.

 • VI. CATEGORII DE FACILITAȚI FISCALE. CONDIȚII DE ACORDARE SI MENȚINERE

Art.6. (1) Facilitațile fiscale care se pot acorda beneficiarilor în cadrul prezentei scheme de minimis, sunt reducerea de la plata impozitului pe clădiri in functie de nivelul de sustenabilitate al cladirii cu efect asupra cresterii calitatii vietii in raport cu factorii de mediu, sociali si economici, astfel:

 • a) . Reducere de 50% la plata impozitului pe clădire - se acorda in cazul in care cladirea detine un certificat de performanta energetica clasa A, precum si un certificat care atesta sustenabilitatea cladirii de nivelul: OUTSTANDIG sau EXCELLENT in sistemul BREEAM (cu toate cele trei componente ale sale: social, economic si de mediu); GOLD in sistemul DGNB; PLATINUM in sistemul LEED; 6 STARS in sistemul GREEN STAR; S sau A din sistemul CASBEE.

 • b) . Reducere de 35% la plata impozitului pe clădire - se acorda in cazul in care cladirea detine un certificat de performanta energetica clasa A, precum si un certificat care atesta sustenabilitatea cladirii de nivelul: VERY GOOD in sistemul BREEAM (cu toate cele trei componente ale sale: social, economic si de mediu); SILVER in sistemul DGNB; GOLD in sistemul LEED; 5 STARS in sistemul GREEN STAR; B+ din sistemul CASBEE;

 • c) . Reducere de 20% la plata impozitului pe clădire - se acorda in cazul in care cladirea detine un certificat de performanta energetica clasa A, precum si un certificat care atesta sustenabilitatea cladirii de nivelul: GOOD din sistemul BREEAM (cu toate cele trei componente ale sale: social, economic si de mediu); SILVER din sistemul LEED; B- din sistemul CASBEE.

 • (2) Reducerea de la plata impozitului pe clădiri acordata in baza prezentei scheme se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care beneficiarii depun la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cererea insotita de toate documentele necesare pentru acordarea facilitatii, prevazute la art. 17 alin.2, alin.3 si alin.4 din prezenta.

 • (3) Certificatul care atesta nivelul de sustenabilitate a cladirii poate viza atat cladiri nou construite, cat si cladiri existente si trebuie sa fie valabil pe toata perioada de acordare a facilitatii.

 • (4) In vederea mentinerii facilitatii, beneficiarul are obligatia de a depune anual la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara o declaratie notariala pe proprie raspundere, care sa ateste ca certificarea nu a fost anulata sau retrasa de catre de institutia internationala emitenta.

 • (5) In situatia in care, ulterior acordarii facilitatii, in urma unei noi aplicatii, beneficiarul obtine un certificat care atesta nivelul de sustenabilitate a cladirii de nivel superior celui acordat initial, aceasta va beneficia de nivelul de reducere la plata impozitului pe clădire corespunzator noii certificari, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care depune la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara noul certificat.

 • (6) In cazul in care survin modificari cu privire la valabilitatea certificatului care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, care duc la pierderea sau retragerea certificarii, beneficiarul are obligatia sa aduca acest fapt la cunostinta organului fiscal, in termen de 30 de zile de la data de la care au survenit aceste modificari. Facilitatea inceteaza a se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare pierderii sau retragerii certificarii.

 • (7) In cazul in care, pe parcursul perioadei de acordare a facilitatii, sunt aduse la cladirea existenta modificari de natura extinderii, pentru care este necesara o noua recertificare, beneficiarii facilitatii au obligatia de a depune la organul fiscal noul certificat care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, in termen de 30 de zile de la data eliberarii acestuia. Scutirea se aplica si in cazul extinderii, incepand cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii lucrarilor prevazute in autorizatia de construire.

 • (8) In vederea acordarii facilitatii, solicitantul trebuie sa nu înregistreze datorii privind plata taxelor și impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Timișoara, inclusiv amenzi. Condiția se consideră îndeplinita și în cazul în care, obligațiile fiscale restante sau eventualele diferențe de obligații fiscale constatate de organul fiscal in urma analizarii documentației depuse, sunt achitate anterior soluționării cererii, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii notificarii emise in acest sens de catre organul fiscal.

 • (9) In vederea mentinerii facilitatii, conditia achitarii integrale a obligatiilor fiscale datorate bugetului local trebuie indeplinita anual de catre beneficiar, pe toata perioada de acordare. Condiția se consideră îndeplinita și în cazul în care, obligațiile fiscale restante sau eventualele diferențe de obligații fiscale constatate de organul fiscal, sunt achitate în termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii notificarii emise in acest sens de catre organul fiscal.

Art.7. (1) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor în limita sumei reprezentată de plafonul de minimis, astfel:

 • a.  Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • b.  Pentru persoanele juridice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

(1A1) Prevederile referitoare la plafonul de minimis se aplica oricarui beneficiar al prezentei scheme.

 • (2) Anii fiscali care trebuie luați în considerare sunt exercițiile financiare utilizate în scop fiscal de beneficiari. Perioada relevantă de trei ani trebuie evaluată pe o bază continuă astfel încât, atunci cand se acorda un nou ajutor de minimis, sa se ia in considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în cursul exercițiului financiar în cauză și in cursul celor două exerciții financiare precedente.

 • (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (4) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (5) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Art.8 (1)Reducerea de la plata impozitului pe clădire se acordă in perioada de valabilitate a schemei, in limita bugetului alocat si al plafonului de minimis, corespunzator perioadei ramase pana la incetarea aplicabilitatii schemei, pe o perioada de maxim 5 ani.

(2) In vederea incadrarii in limita bugetului alocat, acordarea facilitatii se va realiza in ordinea vechimii cererilor depuse si aprobate.

 • VII. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI

Art.9 (1) Pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute în prezenta schemă, persoanele juridice care, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au sediul în România si sunt înregistrate la registrul comertului ca societati comerciale, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ca societati cooperative în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv in registrul asociatiilor si fundatiilor, conform OG nr.26/2000 sau in registrul asociatiilor religioase, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, precum si persoanele juridice organizate ca si companii nationale sau regii autonome;

 • b)  se încadreaza într-una din situațiile prevăzute la art.6 și îndeplinesc toate cerințele si conditiile prevăzute în prezenta schemă;

 • c)  nu se află în procedură de executare silită, insolvență, lichidare sau faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibe restricții în activitățile comerciale, să nu aibe activitățile suspendate, să nu fie subiectul unei înțelegeri a creditorilor sau să nu se afle într-o situație similară cu cele mentionate anterior;

 • d) nu înregistreaza datorii privind plata taxelor și impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Timișoara, inclusiv amenzi;

 • e)  nu se afla în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

 • f)  nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de natură financiar-economică, pentru care sa pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • g) reprezentantul legal al persoanei juridice nu furnizează informații false;

 • h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarului/întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare;

 • i)  să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • (2) Solicitanții care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale și incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul schemei.

 • VIII. ANULAREA SAU ÎNCETAREA ACORDĂRII FACILITĂȚILOR FISCALE

Art.10. (1) Dacă se constata că beneficiarul nu a respectat conditiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, facilitatile se anulează.

(2) Anularea facilitatii are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, stabilite conform prevederilor legale.

Art.11. Facilitățile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda:

 • a) In cazul în care se constată, pe perioada de acordare a facilitatii, că societatea figurează la data de 31 decembrie a fiecarui an fiscal in evidențele Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu obligații de plată restante si beneficiarul nu procedeaza la achitarea acestora in termen de 30 de zile de la data notificării facute in acest sens, facilitatea inceteaza a se mai acorda de la data scadentei termenului de plata a obligatiilor fiscale neachitate;

 • b) In situația în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau se atinge bugetul alocat, acordarea ajutorului de minimis se sistează începând cu luna următoare evenimentului produs;

 • c) In cazurile in care institutia internationala care a emis certificatul care atesta nivelul de sustenabilitate a cladirii, a procedat la retragerea acestuia sau daca certificatul nu mai este valabil, acordarea ajutorului de minimis se sistează începând cu luna următoare evenimentului produs .

 • IX. DURATA SCHEMEI

Art.12. Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplica în perioada 01.04.2014 - 30.04.2019, în limita bugetului alocat.

 • X. NUMAR BENEFICIARI SI BUGETUL SCHEMEI

Art.13. Numărul total estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis în temeiul prezentei scheme este de 30.

Art.14. (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 2.100.000 euro, defalcată după cum urmează:

 • a) Pentru perioada 01.04.2014-31.12.2014: 252.000 euro;

 • b) Pentru anul 2015: 370.000 euro;

 • c) Pentru anul 2016: 405.000 euro;

 • d) Pentru anul 2017: 450.000 euro;

 • e) Pentru anul 2018: 490.000 euro;

 • f) Pentru perioada 01.01.2019-30.04.2019 : 133.000 euro;

 • (2) Echivalentul în euro al facilității acordate pe fiecare an fiscal, va fi obținut la cursul de schimb al BNR, la data acordării.

 • XI. AUTORITATEA PUBLICĂ COMPETENTĂ SĂ IMPLEMENTEZE SCHEMA

Art.15 (1) Autoritatea publica ce implementează prezenta schema de ajutor de minimis este Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

(2) Prezenta schemă este adoptată potrivit art. 3 alin (3) din O.U.G. 117/2006 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat aprobată prin legea nr.137/2007.

 • XII. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI

Art.16. Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta schemă se solicita in perioada de valabilitate a schemei si se acordă cu respectarea prevederilor acesteia.

Art.17. (1) Orice solicitant care dorește să beneficieze de ajutor de minimis în condițiile prezentei scheme, depune la registratura Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara o cerere scrisă, formulată de reprezentantul legal al societății sau împuternicitul acestuia și semnata în original, prin care solicită acordarea facilității fiscale;

(2) Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative, cu caracter general:

 • a) Actele de înființare ale societatii comerciale, asociatiilor, fundațiilor, cooperațiilor, companiilor nationale sau regiilor autonome (actul de infiintare, statut, sentinta judecătoreasca de dobândire a personalității juridice), precum si actele care atesta modificarile ulterioare (acte aditionale la statut, incheieri de inscriere mentiuni etc) ;

 • b) Certificatul de inscriere al persoanei juridice fara scop patrimonial si certificatul de inregistrare fiscala, in cazul asociatiilor si fundatiilor ;

 • c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Timis, care sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la eliberare, privind : datele de identificare; codul unic de înregistrare; asociații și reprezentanții legali; domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate; puncte de lucru; data ultimei mențiuni înscrise în registrul comertului și obiectul acesteia; date referitoare la starea de faliment, insolventa, reorganizare judiciară sau alte situații de lichidare a activității prevăzute de lege ; daca persoana juridica a fost condamnata pentru o faptă ce constituie infracțiune de natură economică sau fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă ;

 • d) Codul unic de inregistrare /codul de identificare fiscala ;

 • e) Bilanturile intocmite pentru ultimii 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul;

 • f)  Balantele de verificare aferente bilanturilor, respectiv pentru luna decembrie a fiecarui an pentru ultimii 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul precum si ultima balanta aferenta acestui an;

 • g) Listele de inventariere pe coduri de clasificare conform HG 2139/2004 pentru toate grupele de mijloace fixe din perioada ultimilor 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul;

 • h) Extrasele de carte funciara aferente cladirilor aflate in proprietate, pentru care se solicita acordarea facilitatii ;

 • i)  Autorizatiile de constructie eliberate pentru cladire, documentele din care sa rezulte instiintarea privind data inceperii lucrarilor, daca s-a prelungit valabilitatea autorizatiilor de constructie, precum si inregistrarea in contabilitatea societatii a acestor operatiuni economice (note contabile privind inregistrarea taxei de autorizatie de constructie si a taxei pentru regularizarea autorizatiei de constructie pentru fiecare autorizatie de constructie in parte, alte taxe care intra in costul de achiziție al cladirii;

 • j)  Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare;

 • k) Explicitarea soldului final al contului 231 ,,imobilizari corporale in curs’’ la data de 31.12.2008 si modificarile lunare intervenite in ultimii 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul;

 • l)  În cazul in care sunt cladiri, terenuri, mijloace de transport nedeclarate, precum si modificari (intrari/iesiri) in cursul anului aferente conturilor de terenuri, cladiri, mijloace de transport, se vor prezenta documentele justificative aferente, respectiv :

 • - contractul de vanzare-cumparare si factura,

 • - raportul de reevaluare efectuat asupra proprietatilor detinute si procesul verbal incheiat in urma sedintei Consiliului de Administratie prin care s-a aprobat noua valoare a cladirii

 • - procesele verbale de receptie aferente lucrarilor de construire/modernizare   cuprinse in

autorizatiile de construire, cu valoarea finala a lucrarilor receptionate.

 • m) Înregistrarile contabile aferente operatiunilor economice din contabilitate ce vizeaza aspectele mai sus prezentate (respectiv note contabile si balanta de verificare) ;

 • n) Cazierul fiscal eliberat de organul fiscal, în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

 • o) Împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea;

 • p) Copia a buletinului de identitate/cărții de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea;

 • q) Dovada înregistrării în contabilitate a valorii cladirii conform reglementărilor legale în vigoare;

 • r)  Ultima situație financiară anuală/semestrială în vederea stabilirii activității preponderente, codificată CAEN;

 • s)  Opisul cu documentele depuse pentru obținerea facilităților fiscale.

Nota: Documentele solicitate vor fi depuse in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului.

 • (3) Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative, cu caracter special:

a) Certificatul care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, emis de un organism cu recunoaștere internaționala, in copie notariala legalizata si tradus in limba romana;

 • b) Certificatul de performanta energetica al cladirii pentru care se solicita sprijinul, emis de catre un auditor energetic autorizat.

 • (4) Cererea va fi însoțită de declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, în formă scrisă și autentificată, cu privire la:

 • a)  sectorul principal si secundar de activitate al persoanei juridice;

 • b) faptul ca se afla sau nu in situatiile prevazute la cap.V art.5 alin.g, (g1-g4) din prezenta, care reglementeaza conceptul de ”intreprindere unica”, respectiv daca intre solicitant si alte intreprinderi există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • - deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • - detine dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • - are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • - este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

 • - întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (g) literele (g1)-(g4) .

 • c) faptul că persoana juridica nu se află în procedură de executare silită, insolvență, lichidare sau faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibe restricții în activitățile comerciale, să nu aibe activitățile suspendate, să nu fie subiectul unei înțelegeri a creditorilor sau să nu se afle într-o situație similară cu cele mentionate anterior;

 • d) faptul că nu este îndeplinită nici o condiție pentru a fi considerată întreprindere în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

 • e)   nu a fost constatată în sarcina persoanei juridice o faptă ce constituie infracțiune de natură economică sau fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • f)    faptul ca persoana juridica/intreprinderea unica nu a beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul transport rutier echivalentul a 100.000 euro. Dacă persoana juridica/intreprinderea unica a beneficiat/beneficiază de ajutoare de minimis, se va depune o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele primite de aceasta in anul fiscal in curs si in ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare.faptul că întreprinderea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • g) faptul că persoana juridica/intreprinderea unica nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de minimis sau ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alți furnizori de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile ale investiției inițiale pentru care a solicitat ajutor de minimis în temeiul prezentei scheme;

 • h) faptul că persoana juridica/ intreprinderea unica nu face subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale și incompatibile sau utilizate abuziv;

 • i)  faptul că, toate informațiile înscrise în cuprinsul declarației corespund realității.

Notă: Declarațiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin.(4) pot fi prezentate separat, sau pot fi cuprinse într-un sigur înscris.

Art. 18. (1) Cererile și documentația aferentă vor fi analizate de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice si Serviciul Impuneri Persoane Juridice. Cererile vor fi solutionate în termen de maxim 45 de zile de la data înregistrării acestora.

 • (2) Serviciile de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, vor verifica îndeplinirea cerinței de achitare a obligațiilor față de bugetul local al municipiului Timișoara. In situatia in care organul fiscal constata ca, solicitantul figureaza in evidentele fiscale cu obligatii de natura impozitelor si taxelor locale, precum si amenzi neachitate la scadenta, va proceda la notificarea contribuabilului.

 • (3) Serviciile de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, vor verifica existenta certificarii, raportat la enitatea care a emis certificarea, la urmatoarele adrese de internet:

 • - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre BREEAM: http://www.greenbooklive.com/ search/scheme.jsp?id=202

 • - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre LEED : http://www.usgbc.org/projects

 • - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre DGNB: http://www. dgnb-system.de/en/projects/

 • - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre CASBEE : http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ english/certified bldgs.htm

 • - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre GREEN STAR : http://www.gbca.org.au/project-directory.asp

 • (4) În cazul în care cererea pentru acordarea de facilități fiscale este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara prin serviciile de specialitate, va transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau documentației. In acest caz termenul de evaluare prevăzut la alineatul (1) curge de la data depunerii completarilor solicitate.

 • (5) In cazul societatilor comerciale care au ca obiect de activitate secundar, activitati exceptate de prezenta schema, se va verifica daca in declaratia pe proprie raspundere se precizeaza expres ca societatea nu desfasoara activitati dintre cele exceptate, prevazute ca obiect secundar de activitate in actul de constituire al acesteia; in cazul in care in declaratia pe proprie raspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declaratii complete, in care sa se indice expres faptul ca societatea nu desfasoara activitatile exceptate si se va verifica in contabilitatea beneficiarului daca societatea obtine venituri din aceste activitati. In cazul in care societatea nu desfasoara activitati din cele exceptate, daca indeplineste conditiile prevazute in prezenta schema, va beneficia de prevederile acesteia. In situatia in care, in urma verificarilor, va rezulta ca societatea efectueaza activitati dintre cele exceptate, inscrise ca obiect secundar de activitate in statut, aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis. Rezultatul verificarilor efectuate va fi inscris in referat in mod explicit, facandu-se referire atat la declaratia pe proprie raspundere cat si la verificarile efectuate.

 • (6) În urma procesului de evaluare a cererii pentru acordarea de facilități fiscale, serviciile de specialitate, vor întocmi un referat cu propunere de acordare sau neacordare a facilităților fiscale, care va fi verificat de către Directorul Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, va fi avizat juridic de catre Biroul Contencios și supus spre aprobare Primarului Municipiului Timișoara, fără a mai fi necesară aprobarea fiecărei cereri de acordare a facilitatii fiscale prin Hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de catre serviciul de specialitate decizia privind acordarea sau neacordarea ajutorului de minimis.

 • (7) Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin serviciile de specialitate, verifică respectarea prevederilor prezentei scheme. De asemenea, va aduce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara adoptată în aplicarea prezentei scheme. În cazul în care se va constata depășirea plafonului prevăzut de prezenta schemă, va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului acordat.

 • (8) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

 • (9) Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin serviciile de specialitate, va înștiința solicitantul despre modul de evaluare și aprobare a facilităților solicitate și va proceda la înregistrarea ajutorului de minimis acordat, într-un registru special în vederea monitorizării modului de implementare și raportărilor ulterioare.

 • XIII. TRANSPRENȚA ȘI MONITORIZAREA PREZENTEI SCHEME:

Art.21. Municipiul Timișoara, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligația de a face public pe site-ul propriu www.primaritm.ro utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă și respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea facilităților fiscale .

Art.22. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul primariei municipiului Timisoara www.primaritm.ro, secțiunea Consiliul Local, Proiecte de hotărâri, precum si pe site-ul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara www.dfmt.ro.

 • XIV. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ȘI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Art.23. Furnizorul de ajutor de minimis, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, la acordarea unui ajutor de minimis, va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme și despre caracterul său de minimis, făcând referință expresă la Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013.

Art.24. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

Art.25. Furnizorul de ajutor de minimis, prin serviciile de specialitate ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art.26. (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (2) Furnizorul, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

 • (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (6) Furnizorul, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregătire a notificării și informării.

Art.27. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art.28. Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de minimis, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

 • - RADU DRAGOS DIMECA, CONSILIER LOCAL

 • - BOGDAN HERZOG, CONSILIER LOCAL

 • - DOREL BOGLUT, CONSILIER LOCAL

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO