Hotărârea nr. 23/2014

23/28.01.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13 - 15, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 23/28.01.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13 - 15, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2013-020911/16.12.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 69/03.10.2013;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6332 din 15.07.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara, având ca beneficiari pe SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN, întocmit conform Proiectului nr. 02/2013/61, realizat de S.C. B-CUBB S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E (conform PUG Timisoara ), acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001609/27.06.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spaţii verzi de 10% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 6332/15.07.2013.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu , "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.157 mp, este inscris in CF nr. 435812, Timisoara, avand nr. cad. 435812, teren intravilan cu 2 case şi 3 garaje în strada Vadul Călugăreni nr. 13-15, , proprietari fiind SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN;

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Beneficiarilor SIMCELESCU MARIA şi SIMCELESCU VALERIAN;
- Proiectantului S.C. B-CUBB S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Plan Urbanistic de Detaliu

Construire casa P+1E

Strada Vadul Calugareni nr. 13-15, Timișoara

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

LEGENDALimita teren P.U.D./ Limita proprietate

Limite parcele existente

Construcții existente

Teren proprietate publica de interes local

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. B-CuBB SRL

STR. Făgetului 5, Lugoj

C.U.I. 15431656

| J 35/1114/2003

Beneficiar:

SIMCELESCU MARIA si

SIMCELESCU VALERIAN

Proiect nr.

02/2013/61

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

scara:

1:500

Titlu proiect:

Construire casa P+1E

Timișoara, Strada Vadul Calugareni nr. 13-15

Faza:

P.U.D.

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

PROIECTAT

Arh. Glad Tudora

data:

04.2013

Titlu planșa:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Planșa nr.

4

DESENAT

Arh. Glad Tudora

Plan Urbanistic de DetaliuConstruire casa P+1E


Strada Vadul Calugareni nr. 13-15, Timișoara


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE


LEGENDALimita teren P.U.D./ Limita proprietate


Limite parcele existente


Construcții existente


Zona locuințe si funcțiuni complementare


Zona de implantare a clădirilor


Aliniere existenta / propusa


Drumuri existente/ proiectate


Zone verzi de aliniament existente/propuse


INDICATORI URBANISTICI

Zona de dotări

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,2

Hcornisa=max 12 m pentru regim de înălțime P+2E


BILANȚ TERITORIAL

Suprafața terenului                        2.157 mp 100,00 %

Zonalocuinte si funcțiuni complementare

cu maxim 3 niveluri                       2.157 mp 100,00%


VERIFICATOR/ EXPERTNUME


SEMNĂTURA


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

PROIECTAT

Arh. Glad Tudora

DESENAT

Arh. Glad Tudora\ liwB


STR- RUSU ȘIRIAN®.


CERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


Beneficiar:

SIMCELESCU MARIA si

SIMCELESCU VALERIAN


Proiect nr.


02/2013/61Faza:


P.U.D.


Titlu planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Planșa nr.cn|478000P+2E
VERIFICATOR/ EXPERT


STR. Făgetului 5, Lugoj

C.U.I. 15431656

J 35/1114/2003

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

PROIECTAT

Arh. Glad Tudora

DESENAT

Arh. Glad Tudora
STR. RUSU ȘIRIAN®Uzai


STR. Făgetului 5, Lugoj

C.U.I. 15431656

J 35/1114/2003

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

PROIECTAT

Arh. Glad Tudora

DESENAT

Arh. Glad Tudora


JU

DEȚ

U L T I M I Ș

MUNI

CIPIU

L

TI

MI Ș OARA

D

IRECT

A

U

RBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici

Loga, nr.

mail:institutiaarhitectuluisef@pr

maria

1, m

300030, tel/fax +40

256 408341

ro, internet:www.primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2013-020911/16.12.2013

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13 - 15, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-020911/13.12.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 69/03.10.2013, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 6332 din 15.07.2013;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1533/16.05.2013;

Documentația PUD „Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara, beneficiari SIMCELESCUMARIA și SIMCELESCU VALERIAN, proiectant S.C. B-CUBB S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna mai 2013, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 17.06.2013, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2013-008446 17.06.2013;

Conform procedurii prevăzuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD „Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. B-CUBB S.R.L., proiect nr. 02/2013/61, la cererea beneficiarilor SIMCELESCU MARIA și SIMCELESCU VALERIAN.

JU

DEȚ

U L T I M I Ș

MUNI

CIPIU

L

TI

MI Ș OARA

D

IRECT

A

U

RBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici

Loga, nr.

mail:institutiaarhitectuluisef@primaria

1, m

300030, tel/fax +40

256 408341

ro, internet:www.primariatm.ro

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUD, este situat în partea de sud - vest a municipiului Timisoara, în zona Elisabetin, în U.T.R. 47, prevazut prin PUZ ,,Zona Odobescu” aprobat prin H.C.L. nr. 96/1998 preluat de PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, respectiv H.C.L. nr. 105/2012, ca zona de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare in regim de P + P+2, fiind delimitat la nord de un imobil P+1E - str. Vadul Călugăreni nr.11, la est de parcele - str. A. Odobescu nr. 70, 72, la sud de un imobil P+1E - str. Vadul Călugăreni nr.17 și la vest de strada Vadul Călugăreni.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 2.157 mp, este inscris in CF nr. 435812, Timisoara, avand nr. cad. 435812, teren intravilan cu 2 case și 3 garaje în strada Vadul Călugăreni nr. 13-15, , proprietari fiind SIMCELESCU MARIA și SIMCELESCU VALERIAN.

Terenul studiat este ocupat in prezent de doua corpuri de cladire in regim P, avand functiunea de locuire, respectiv 3 constructii anexa având funcțiunea de garaje, care vor fi demolate in baza unor documentatii de specialitate.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara, se propune realizarea unei case individuale în regim de maxim P+1E, amenajarea curții, amplasarea unei piscine descoperite și a unor terase, amplasarea a 2 pergole care vor prelua aliniamentul existent pe parcelă.

Accesul auto și pietonal se va realiza din strada Vadul Calugareni, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2013-001609/27.06.2013.

Indicii propuși prin prezenta documentatie, sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 1,2

Regim maxim de înălțime: P+2E (conform PUG Timisoara )

H max cornisa = 12 m

Spatii verzi min. 10 % - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 6332/15.07.2013

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

JU

DEȚ

U L T I M I Ș

MUNI

CIPIU

L

TI

MI Ș OARA

D

IRECT

A

U

RBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI

CONSERVA

RE SI

REA

BILITARE

CLAD

IRI

ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici

Loga, nr.

mail:institutiaarhitectuluisef@pr

maria

1, m

300030, tel/fax +40

256 408341

ro, internet:www.primariatm.ro

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara, având ca beneficiari pe SIMCELESCU MARIA și SIMCELESCU VALERIAN, întocmit conform proiectului nr. 02/2013/61, realizat de S.C. B-CUBB S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. P+2E (conform PUG Timisoara), Hmax cornisa=12m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2013-001609/27.06.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1,2, spații verzi de min. 10 % - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 6332/15.07.2013 din suprafața totală a parcelei;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 1315, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat în suprafață totală de 2.157 mp, este inscris in CF nr. 435812, Timisoara, avand nr. cad. 435812, teren intravilan cu 2 case și 3 garaje în strada Vadul Călugăreni nr. 13-15, , proprietari fiind SIMCELESCU MARIA și SIMCELESCU VALERIAN.

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr. 13-15, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

SECRETAR

IOAN COJOCARI

ARHITECT SEF

Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/Dact L.I.SEF PROIECT

ING. DORU MUNTEANU

PROIECTANT

ING. DORU MUNTEANU

iX

PROIECTANT

ING. VALENTINA ZAMFIR


Beneficiari: SIMCELESCU MARIA

SIMCELESCU VALERIAN

Amplasare: TIMIȘOARA, str. Vadul Călugăreni nr. 13,15

Proiect nr:

C031

Titlu proiect:

Faza:

Elaborare P.U.D. - Construire casă P+1E, Timișoara, str. Vadul Călugăreni nr. 13,15

PUD

Titlu planșă:

PL. Nr.

PLAN DE SITUAȚIE

1


FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE CASĂ P+1E

Strada Vadul Călugareni nr. 13-15, TIMIȘOARA

Beneficiari:

SIMCELESCU MARIA și SIMCELESCU VALERIAN

Timișoara, Calea Martirilor 1989 nr. 51/3

Amplasament:

Timișoara, Strada Vadul Călugareni nr. 13-15

Proiectant:

S.C. B - CUBB s.r.l.

Strada Făgetului nr. 5, Lugoj

Tel/fax: 0256 487150

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic de Detaliu

Timișoara, Mai 2013

LISTA DE SEMNĂTURI

Urbanism:

S.C. B-CUBB S.R.L.

Lugoj, Str. Făgetului nr. 5 www.pilotteam.ro

Arh. Glad Paul Tudora

Edilitare:

S.C. HAL PRO S.R.L.

Timișoara, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, ap. 1 Ing. Alin Coșa

Drumuri:

S.C. COSMUN WEST S.R.L. Timișoara,

Ing. Doru Munteanu

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

DENUMIREA LUCRĂRII:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE CASĂ P+1E

BENEFICIARI :

SIMCELESCU MARIA și SIMCELESCU VALERIAN

AMPLASAMENT :

TIMIȘOARA, STRADA VADUL CĂLUGĂRENI nr. 13-15

NUMĂR PROIECT :

02/2013/61

FAZA DE PROIECTARE :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.

DATA ELABORĂRII :

Mai 2013

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentație la nivel de plan urbanistic de detaliu își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru amplasarea unui imobil cu funcțiune de locuire individuală, pe terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe strada Vadul Călugareni nr. 13-15.

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condițiile pentru:

 • ■   Utilizare funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă;

 • ■   Modului de ocupare al terenului și condițiile de realizare a construcțiilor.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentații s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • ■   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

 • ■   Ridicare topografică

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism., și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536 din 1997.

 • - NORMATIVUL P 118/1998.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluția zonei

În zonă și pe strada Vadul Călugăreni sunt în principal locuințe, individuale sau cu mai multe apartamente și punctual imobile cu funcțiune comercială sau de servicii, în regim de înălțime până la P+2E+M.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat în cadrul P.U.D. se situează în partea de centru - sud a municipiului Timișoara, în teritoriul intravilan, în zona Elisabetin și face parte din UTR nr. 47 având destinația de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel :

 • - la nord :            imobil P+1E, str. Vadul Călugăreni nr. 11.

 • - la est:              parcele str. A. Odobescu nr. 70, 72.

 • - la sud:             imobil P+1E, str. Vadul Călugăreni nr. 17.

 • - la vest:            Strada Vadul Călugăreni.

DATE C.F.

Terenul studiat are suprafața totală de 2157 mp., fiind constituit din două parcele, înscrise în C.F. nr. 418917 Timișoara, având nr. top. 12572/3 în suprafață de 1104 mp. și C.F. nr. 409341 Timișoara, având nr. top. 12572/4, în suprafață de 1053 mp., proprietari SIMCELESCU MARIA și SIMCELESCU VALERIAN

Pe parcelă sunt amplasate două case de locuit și trei construcții anexe, toate constructii cu regim parter care urmează să fie desființate in baza unei autorizatie de desființare.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren sunt plantații de arbori și arbuști, care vor fi menținute sau refacute, în funcție de mobilarea propusă.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la momentul prezent ocupat de constructii.

Conform normativului P 100 - 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor și a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, orașul Timișoara se găsește amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colț TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

2.4. Circulația

9

Terenul este accesibil pietonal și auto de pe latura sa vestică, adică de pe strada Vadul Călugăreni.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent zona studiată are funcțiune de locuire, iar pe teren există construcții.

 • 2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă și canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare de tip unitar. Conform avizului S.C. Aquatim SA pe strada Vadul Călugăreni există o conductă de apă și o conductă de canalizare.

Gaze naturale

Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., există rețea de alimentare cu gaze naturale pe strada Vadul Călugăreni.

Energie termică

Conform aviz de amplasament favorabil emis de S.C. COLTERM S.A. nu există rețea de distribuție a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Conform avizului de amplasament favorabil emise de S.C. Enel Distribuție Banat S.A., pe str. Vadul Călugăreni există o rețea LES MT (culoar de protecție de 2 m.), de la care se alimentează în prezent obiectivele existente pe teren.

Conform aviz tehnic favorabil emis de S.C. Romtelecom S.A pe strada Vadul Călugăreni există rețele de telecomunicații.

Conform aviz de amplasament emis de R.A.T.T pe amplasament nu există rețele de telecomunicații sau electrice aparținând acestora.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.D. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați. La fel se va proceda și în cazul necesității devierii sau extinderii rețelelor de utilități existente.

2.7. Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

9

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare, în principal.

În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea orașului.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă nu e cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție:        nu e cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic:        nu e cazul.

2.8. Opțiuni ale populației

Terenul din zona studiată este propretate privată, iar în zonă sunt amplasate în principal imobile destinate locuirii individuale.

Primăria Municipului Timișoara ca autoritate locală are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susținută de către Consiliul Județean Timiș ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel județean.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timișoara, și conform Planului de Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aste o zonă zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timișoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timișoara, și conform Planului de Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aste o zonă zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament există plantații înalte - arbori, care vor fi menținuți în măsura posibilității realizării noii construcții.

3.4. Modernizarea circulației

9

Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada Vadul Călugăreni, cu profil cu 2 benzi de circulație. În incintă se vor prevedea parcaje, alei carosabile și alei pietonale de acces.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1998.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Teritoriul studiat are în prezent funcțiunea principală de locuire cu funcțiuni complementare.

Indici urbanistici

Pentru zona în care este situat amplasamentul, conform prevederilor PUG Timișoara, indicii urbanistici de utilizare a terenului sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 1,20

Se va asigura procentul minim de spații verzi pe parcelă în corelare cu funcțiunea propusă, respectiv min. 2mp/ locuitor sau minim 10%.

Bilanț teritorial - reglementari

Existent

Propus

Teren studiat

2157 mp

100,00%

2157 mp

100,00%

Zona locuințe și funcțiuni complementare cu maxim 3 niveluri

2157 mp

100,00%

2157 mp

100,00%

Bilanț teritorial - propunere de mobilare

Existent

Propus

Teren studiat

2157 mp

100,00%

2157 mp

100,00%

Locuințe, anexe, amenajări

324 mp

15,02%

558 mp

25,87%

Alei pietonale

116 mp

5,38%

191 mp

8,85%

Alei carosabile

328 mp

15,21%

91 mp

4,22%

Spații verzi

216 mp

10,00%

216 mp

10,00%

Teren neamenajat

1173 mp.

54,39%

1101 mp

51,06%

Regim de înălțime

Regimul maxim de înălțime propus pentru amplasament este P+2E.

Reglementări - configurare spațială. Propunere de mobilare

Configurația spațială a zonei prevede amplasarea pe sit a unei case individuale, cu regim de înălțime de P+1E.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Amplasarea construcțiilor față de limitele frontale ale parcelei se va face cu retragere de 20,00m. față de aliniament. În zona din fața casei se propun plantații de arbori și se mențin arborii existenți

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 /1997 al Ministerului Sănătății. Distanțele între clădirile de pe parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

 • a. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din rețeaua publică a municipiului Timișoara prin redimensionarea branșamentului existent din strada Vadul Călugăreni.

 • b. Canalizare menajeră

Apele uzate menajere colectate de canalizarea din incintă vor fi deversate la canalizarea municipiului Timișoara amplasată pe str. Vadul Călugăreni.

 • c. Canalizare pluvială

Apele pluviale vor fi preluate de canalizarea municipiului Timișoara.

 • C. Gaze naturale

Conform avizelor eliberate, există rețea de distibuție gaze naturale pe strada Vadul Călugăreni de la care se va asigura necesarul pentru noile funcțiuni propuse.

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la rețeaua existentă în zonă, prin intermediul branșamentului existent.

 • D. Instalații termice

f

Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea unei centrale termice individuale. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a orasului.

 • E. Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Obiectivul se va racorda la rețeaua electrică din zonă, amplasată pe str. Vadul Călugăreni.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare și execuție se respectă toate prevederile normativelor și legislația în vigoare.

Obiectivele se pot racorda la rețelele de telefonie, internet și cablu TV ale operatorilor din zonă.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 107-1995; P 118-1999 ).

3.7. Protecția mediului

9

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUD este determinata de intenția de a crea o zona funcționala, in acord cu tendințele de dezvoltare locala.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor

Amplasamentul în suprafața de 2157 mp este situat intr-o zona de tip urban. Funcțiunea principală va fi cea de locuire individuală, funcțiunea zonei fiind de locuire pentru maxim două familii. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă - canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ținut seama de prevederile altor documentații aprobate din zonă, precum și de cadrul construit și funcțiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus.

Prezentul PUD integrează următoarele propuneri:

 • - amplasare unui imobil cu funcțiune de locuire individuală cu regim de înălțime maxim P+1E;

 • - parcaje, platforme și alei în incintă;

 • - spații verzi în incintă.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat obiectivele principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare desfășurării activităților propuse, optimizarea traficului.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform prezentului plan propus, se vor desfășura doar activitatea cu impact nesemnificativ asupra mediului.

Influenta activităților asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

 • d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt proiectate pentru a se încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele pluviale convențional curate se vor scurge liber sistematizat in teren.

Apa potabilă

Necesarul de apă la sursă se va asigura din rețeaua publică a municipiului Timișoara.

Apa uzată

Apele uzate menajere, sunt colectate de o rețea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentrațiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier existent. Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri :       - realizarea unei zone verzi de protecție.

d.3. Solul

Prin realizarea proiectului , activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in doua categorii:

 • - Surse specifice perioadei de execuție

 • - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuție a investiției nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanți. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

 • - Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de ambalaje și menajere.

In vederea eliminării posibilității impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri :

 • - Realizarea de spații adecvate - platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor din ambalaje

 • - Lucrări de întreținere a solului în zonele verzi,cu plantații decorative.

d.4. Zgomotul și vibrațiile

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de zgomot și vibrații se împart in doua categorii:

 • a) Surse specifice perioadei de execuție

 • b) Surse specifice perioadei de exploatare

 • a) Întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcție este conceput în sensul încadrării în prevederile legale și conform prevederilor din STAS 10009/88.

 • b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot.

Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcțiune.

d.5. Radiațiile

Lucrările și activitățile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

 • e.1. Managementul deșeurilor

In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deșeuri rezultate ca urmare a activității desfășurate:

 • - Deșeuri din construcții - în faza de execuție

 • - Deșeuri menajere și asimilabile celor menajere.

Deșeurile din construcții se vor colecta în containere metalice și se vor gestiona de către societățile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării și predării către societățile autorizate de salubritate a deșeurilor generate pe amplasament în fazele de execuție a proiectului.

Deșeurile menajere vor fi colectate in containere, stocate temporar în spații delimitate, pe platforme betonate și eliminate prin societăți autorizate. Deținătorii/producătorii de deșeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 - vor avea obligația să predea deșeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfășoară operațiuni de valorificare și/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deșeuri.

e.2. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece lucrările și activitățile proiectate sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfășurarea activității propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanțe toxice si periculoase.

e.3. Protecția calității apelor

Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive și tehnice arătate mai sus .

e.4. Protecția calității aerului

Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare.

Plantațiile pe spațiul verde ce însumează minim 10% din total suprafață au atât un rol estetic de protecție, cat și de ameliorare a climatului si calității aerului.

e.5. Protecția solului

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare, precum și legislația în vigoare.

Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare a terenului. Pentru protecția solului și a mediului în general, s-a prevăzut un procent de minim 10% spații verzi, care reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008.

3.7.3. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

 • b) natura cumulative a efectelor - nu este cazul.

 • c) natura transfrontaliera a efectelor - nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umana

Lucrările proiectate nu influențează negativ așezările umane, iar în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • e) mărimea si spațialitatea efectelor - nu este cazul

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecție avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000.

Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depășesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv - nu e cazul.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional - nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • - încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timișoara;

 • - asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

Intocmit,

Arh. Glad Paul TUDORA